سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سال سوم شهریور 90

 

1-درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را مشخص نموده و در برگه پاسخ بنوسید . ( 1 )

الف) در بیماری MS ( مالتیپل اسکلروزیس ) برخی از گلبولهای سفید خونی ، باعث تخریب نورونهای محیطی می شوند .

ب) یکی از نورون های ریشه شکمی نخاع ، که باعث تحریک ماهیچه جلوی رآن می شود ، یک نورون  پس سیناپسی محسوب می شود .

ج) طبق اصول مندل ، می توان جفت شدن بازهای مکمل در حین همانند سازی را بررسی نمود .

د) در افراد مبتلا به هموفیلی ، هم ساختار گلبول های قرمز و هم نبود بعضی از پروتئین های خونی باعث بیماری می شود .

2- جاهای خالی رادر جملات زیر با عبارات صحیح پر کرده و در برگه پاسخ بنوسید . ( 1 )

الف ) بکرزایی نوعی تولید مثل .....................است .

ب ) در زیر پروتال سرخس ، سلول های گامت نر ، در اثر تقسیم ............درآنتریدی تولید می شوند .

ج) اگر انعطاف پذیری عدسی ، در فردی دچار اختلال شود ، فرد مورد نظر، به بیماری ................مبتلا است .

د) در انسان تخمک های آزاد شده از تخمدان ، ابتدا وارد ................... می شوند .

3- کدام یک از پروتئین های دفاع غیر اختصاصی ، سبب مقاومت کوتاه مدت در برابر عامل بیماری زا می شوند ؟ این پروتئین ها از کجا ترشح می شوند ؟(5/0 )

4- چه عاملی در ایمنی سلولی ، باعث شروع تکثیر سلول های ایمنی می شود ؟ ( 5/0 )

5- به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 1 )

الف) آلرژن ، در دومین برخورد خود با دستگاه ایمنی ، به چه بخش هایی متصل می شود ؟

ب) کدام یک از راه های زیر باعث تخریب میکروپ ها می شود ؟

ترشح اسید معده                            دفع مدفوع

6- به طور کلی ، فعالیت های عصبی جانوران در چه جهاتی انجام می شود ؟ ( 5/0 )

7- به طور معمول ، به چه علت در هنگام پتانسیل استراحت ، داخل سلول در مقایسه با خارج سلول ، منفی تر است ؟ ( 5/0 )

8- هریک از اعمال زیر در کدام بخش دستگاه عصبی تنظیم می شوند ؟ ( 75/0 )

الف) برقراری حالت آرامش در بدن      ب) احساس رضایت      ج ) جلوگیری ازورودمیکروپ ها به مغز

9- در مورد اندام های حسی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 75/0 )

الف) در پوست اگر محرک های مختلف ، آنچنان شدید باشند که احتمال آسیب به بافت را ایجاد کنند ، کدام گیرنده به همراه گیرنده ی مربوط به محرک اصلی ، تحریک می شود ؟

ب) پردازش پیام عصبی تولید شده در گیرنده های نوری استوانه ای در کدام بخش قشر مخ صورت می گیرد ؟

ج) سلول های ترشح کننده ی ماده موم مانند مجرای گوش ، از تغییر شکل کدام سلول ها ایجاد می شود ؟

10- در مورد اندام های حسی در جانوران ، به سئوالات زیر پاسخ دهید . ( 5/0 )

الف) عامل تحریک سلول های مژه دار موجود در کاپولا را بنوسید .

ب) ماهیچه هایی که در گوش میانی خفاش ها ، به هنگام شنیدن پژواک ، از کر شدن آنها جلوگیری می کنند به چه حالتی در می آیند ؟

11- هورمون ها ، پس از تولید در سلول های درون ریز ، چه مسیرهایی را طی می کنند تا سرانجام به سلول های هدف برسند ؟( 5/0 )

12- محل دقیق تولید هورمون کورتیزول و عمل هورمون ضد ادراری را بنوسید . ( 5/0 )

13- اثر انسولین بر سلول های ماهیچه ای را بنوسید . ( 5/0 )

14- گریفیت پس از آنکه دریافت کپسول باکتری ، عامل مرگ موش ها نیست ، چه آزمایشی را طراحی کرد ؟( 75/0 )

15- قطعه ای از مولکول DNA ، 2500نوکلئوتید دارد . اگر تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار ، 500 عدد باشد .

( طبق اصل چار گف )

الف) تعداد بازهای تیمین دار در این مولکول DNA را بنوسید .

ب) تعداد بازهای آلی دو حلقه ای در این قطعه DNA را بدست آورید

16- دو ویژگی اصلی DNA ی باکتری را بنوسید ( 5/0 )

17- در مورد چرخه سلولی ، به سئوالات زیر پاسخ دهید : ( 1 )

الف) مهمترین عامل فشردگی DNA ی یوکاریوتی را بنوسید .

ب) در کدام مرحله از تقسیم میتوز ، مجدداً پوشش هسته ، اطراف کروموزوم ها تشکیل می شود ؟

ج) در سلول های ماهیچه ای مخطط ، کدام مرحله از چرخه سلولی صورت می گیرد ؟

18- به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )

الف) در طی مراحل تخمک سازی ، در چه مرحله ای ، تخمک نابالغ تولید می شود ؟

ب) جدا نشدن کروموزوم های همتا یا با هم ماندن آنها در کدام مرحله از میوز انجام می شود ؟

19- فرزند اول مردی هموفیل با زنی که سالم است ، پسر هموفیل است . ( 5/0 )

الف) ژنوتیپ مادر را بنوسید .

ب) احتمال تولد دختر هموفیل در این خانواده چقدر است ؟

20- درآمیزش آزمون موش سیاهی ، ژنوتیپ موش سیاه را در حالت های زیر بنوسید . ( 5/0 )

الف) همه ی زاده های 1 F سیاه باشند .

ب) فقط نیمی از زاده های 1 F سفید باشند .

21- با توجه به دودمانه روبرو پاسخ دهید . ( 75/0 )

الف) توراث بیماری مورد نظر چگونه است ؟

ب) احتمال تولد فرزند سالم در این دودمانه چقدر است ؟

ج) احتمال آنکه فرد مشخص شده دختر سالم باشد را به دست آورید

22- هریک از موارد زیر را ، از نظر مجموعه ی کروموزومی ( هاپلوئید یا دیپلوئیدی ) مشخص کنید . ( 5/0 )

    الف) گیاه خزه                     ب) هاگینه

23- در درخت کاج ، اندوسپرم از چه سلول هایی و با چه نوع تقسیمی بوجود می آید ؟ ( 5/0 )

24- شکل روبرو یک گل را در نهاندانگان نشان می دهد . ( 75/0 )

الف) زنبورها ابتدا این گل را چگونه شناسایی می کنند ؟

ب) در کیسه رویانی ، پس از گرده افشانی این گل چه سلولی رویان را تولید می کند ؟

ج) بعد از گرده افشانی بر روی گل ، کدام بخش از دانه گرده باعث تولید لوله گرده می شود ؟

25- در گیاهانی نظیر نرگس زرد ، مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد ، در چه بخش هایی ذخیره می شود ؟ ( 5/0 )

26- در مورد هورمون های گیاهی ، به سئوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )

الف) کدام هورمون گیاهی ، نقشی مخالف ژیبرلین در رابطه با جوانه زنی دانه دارد ؟

ب) کدام هورمون باعث نورگرایی ( فتوتروپیسم ) می شود ؟ 

27- در مورد رشد و نمونه گیاهان به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 1 )

الف) سلول های جدید حاصل از مریستم رأسی ساقه ها ، بجز بافت های نخستین روپوستی ، به چه بافت های دیگری تمایز پیدا می کنند ؟

ب) قطر حلقه های سالیانه ، در چه زمانی بیشترین رشد را دارد ؟

ج) شستن بعضی از دانه ها قبل از رشد ، چه فایده ای دارد ؟

28- اسپرم ها ، پس بلوغ نهایی در اپیدیدیم ، برای خروج از بدن ، چه مسیری را طی می کنند؟ ( 5/0 )

29- شکل روبه رو یکی از روش های نگهداری جنین در جانوران است . ( 25/0 )

کدام یک از موجودات زیر دارای ، این روش نگهداری است ؟

سوسمار                   اپاسوم                             انسان

30- نتیجه ی نهایی خود تنظیمی منفی هورمون ها ، در تخمدان را بنوسید ( 5/0 )

31- در مورد نمو جنین انسان ، به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )

الف ) هنگامی که توده سلولی به رحم می رسد ، چه نامیده می شود ؟

ب) مهمترین وقایع نمو ، در کدام بخش از زندگی جنین رخ می دهد ؟

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 17:12 |
دانش آموزان عزیز می توانند سوالات امتحان نهایی دروس مختلف را از سالهای ۸۴تا ۸۷ در سایت گزینه دو مشاهده نمایند در ضمن پاسخ سوالات نیز در این سایت قرار داده شده است . برای سهولت استفاده شما می توانید از پیوندهای روزانه وبلاگ روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.

به امید موفقیت شما : زیست شناسی تربت حیدریه

+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 19:33 |

فصل 1 - ایمنی بدن

1- مکانیسم های دفاع

1- در فرایند التهاب هیستامین از کجا ترشح می شود وچه نقشی به عهده دارد ؟  ( 5/0 )                                    خرداد 81

2- درباره ی دفاع اختصاصی به پرسشهای زیر پاسخ دهید ( 25/1 )                                                               شهریور 81

الف ) لنفوسیت Bپس از روبرو شدن با آنتی ژن چگونه عمل می کند؟

ب ) نحوه عملکرد لنفوسیت T کشنده چیست ؟

3- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (1 )                                                                                              دی 81- خرداد 83-85

الف ) لنفوسیت B پس از اتصال با آنتی ژن خاص به چه سلولهایی تبدیل می شود ؟

ب ) سلولهای T کشنده چگونه موجب مرگ سلولهای سرطانی وسلولهای آلوده به ویروس می شوند ؟

4- واکسن چیست وچگونه از ابتلا به بیماری جلوگیری می کند ؟ ( 1 )                                                                  دی 81

5- هر یک از عوامل زیر چگونه با میکروبها مبارزه می کنند ؟ ( 1 )                                                                 خرداد 82

الف ) لیزوزیم              ب )لایه های مخاطی              ج ) اینتر فرون                د )پروتئینهای مکمل

6- چرا پاسخ ایمنی هومورال در برخورد مجدد با یک آنتی ژن خاص شدیدتر است ( 1 )                      خرداد 82- شهریور 83

7- الف ) کدام گلبولهای سفید در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند ؟ ( 1 )                                                           دی 82

      ب ) چرا این نوع دفاع غیر اختصاصی نامیده می شود ؟

8- الف ) سلولهای B خاطره در بر خورد با آنتی ژن خاص چگونه عمل می کنند ؟ ( 1 )                                      دی 82

      ب ) اینترفرون توسط چه سلولهای ی تولید می شود وچه عملی انجام می دهد ؟

9- در مورد آنتی ژن به سوالات زیر پاسخ دهید

الف ) آنتی ژن را تعریف کنید ب ) جنس آن چیست ج ) دو مثال بزنید ( 1 )                                                   خرداد 83

10- فاگوسیتوز را تعریف کنید ( 75/0 )                                                                                           خرداد83 کشوری

11- چرا افرادی که به یک بیماری واگیر مبتلا می شوند معمولا نسبت به ابتلای مجدد به این بیماری ایمنی پیدا می کنند ؟ ( 5/0 ) ش-83

12- سطح داخلی لوله گوارش مجاری تنفسی ومجراهای ادرار ی چگونه مانع از نفوذ میکروبها می شوند  (5/0 )                شهریور 83

13- هیستامین از کجا ترشح می شود 2مورد ( 5/0 )                                                                                  شهریور 83

14- دستگاه ایمنی بدن چگونه سلولهای سرطانی را از عادی تشخیص می دهد ؟ ( 5/0 )                          شهریور 83 – 86

15- لنفوسیتها چگونه آنتی ژنها را شناسایی می کنند ؟ ( 75/0 )                                                             دی 83 کشوری

16- به پرسشهای زیر پاسخ دهید ( 75/0 )                                                                                                دی 83

الف ) در ایمنی هومورال کدام لنفوسیت ها نقش دارند ؟

ب ) چرا به این نوع ایمنی هومورال گویند

17- کدام گروه از پروتئینها در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند؟ ( 2مورد )   ( 5/0 )                                       دی 83

18- در ایمنی سلولی کدام سلول دخالت دارد واین سلولها چه ماده ای ترشح می کنند ( 5/0 )                                دی 83

19- التهاب را تعریف کنید ودو علامت بروز التهاب را بنویسید ( 1 )                                                         خرداد 84- 87

20- چه تفاوتی بین عملکرد پروتئینهای مکمل واینتر فرون در مقابله با میکروب وجود دارد  ( 5/0 )                خرداد 84

21- دو نمونه از فاگوسیت ها را که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند نام ببرید ( 5/0 )                               شهریور 84

22- پلاسموسیت ها چگونه به وجود می آیند ودر مبارزه با میکروبها چه نقشی دارند ؟ ( 1 )                          شهریور 84

23- دومین خط دفاع غیر اختصاصی از چهار مکانیسم تشکیل شده است آنها را نام ببرید ( 1 )                           دی 84

24- ایمنی فعال از چه راههایی در بدن ایجاد می شود ؟ ( 5/0 )                                                                       دی 84

25- نقش مایع مخاطی را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید ( 5/0 )                                                                 خرداد 85

26- برای هریک از سلولهای زیر در دستگاه ایمنی یک وظیفه بنویسید                                                        شهریور 85

الف ) نوتروفیل                           ب ) ماستوسیت

27- ایمنی فعال را تعریف کنید (25/0 )                                                                                                شهریور 85-86

28- در مورد پروتئینهای مکمل به سوالات زیر پاسخ دهید ؟( 1 )                                                                      دی 85

الف ) دو محل ساخته شدن آنها را بنویسید

ب ) نحوه عمل آنها در دفاع غیر اختصاصی را توضیح دهید

29- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ( 5/0 )                                                                                       خرداد 86

الف ) پروتئینهای مکمل و............................... با ایجاد منفذ در غشای سلول موجب مرگ آنها می شوند

ب ) ویروس HIV ............................را مورد تهاجم قرار می دهد واین سلولها را از بین می برد

30- الف ) در چه شرایطی توانایی شناسایی انواع سلولها توسط دستگاه ایمنی مطلوب نیست ؟ ( 1 )                    خرداد 86

ب ) لنفوسیت نابالغ در روند تکاملی خود چه ویژگی هایی را کسب می کنند ؟

ج ) نرم تنان چگونه در برابر میکروبها از خود دفاع می کنند ؟

31- تب نشانه چیست وچه نقشی در دفاع غیر اختصاصی دارد ؟ ( 5/0 )                                                       شهریور 86

32- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( 5/0 )                                                                              شهریور 86

الف ) پادتن ها به وسیله سلولهایی به نام ................ترشح می شوند

ب ) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژنها .......................نام دارد

33- نقش اینتر فرون در دفاع غیر اختصاصی را بنویسید ( 5/0 )                                                                   خرداد 87

34- الف ) پس از آنکه پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب فعال شدند چه اعمالی صورت می گیرد که منجر به مرگ

 سلول ( میکروب ) می شود؟  ( 1 )                                                                                                           شهریور 87

ب ) لنفوسیت های نابالغ طی روند تکاملی خود در تیموس چه توانایی هایی کسب می کنند ؟

35- الف ) بجز سلول های T کشنده کدام یک از سلول های دیگر در مبارزه با سرطان نقش اصلی را دارند ؟ ( 1 )    شهریور 87

ب ) به چه علت در بیماری ایدز قدرت دفاعی بدن کم می شود

ج ) پادتن ها با روشهای مختلف آنتی ژن ها را غیر فعال می کنند ساده ترین روش عمل پادتن ها را بنویسید.

36- مایع مخاطی موجود در سطح داخلی لوله گوارش علاوه بر داشتن لیزوزیم به چه روشی با میکروب ها مبارزه می کند؟ ( 5/0 ) خرداد88

37- فاگوسیتوز میکروب ها چگونه انجام می شود؟ ( 5/0 )                                                                          خرداد88

38- سلول های T کشنده چگونه باعث نابودی سلول های سرطانی می شوند؟ ( 5/0 )                                   شهریور 88

39- الف ) در طی روند تکاملی لنفوسیت های نابالغ در مغز استخوان و تیموس علاوه بر شناسایی مولکول ها و سلول های خودی از غیر خودی چه توانایی دیگری حاصل می شود؟

ب ) دو مورد از علایم نشان دهنده ی التهاب در محل آسیب دیده را بنویسید.  ( 1 )                                       شهریور 88

40- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  ( 5/0 )                                                    دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود        خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                    شهریور 89

41- نقش های عرق موجود در پوست را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید .                                                        دی 88

42- در شکل زیر میکروب ( ب ) توسط کدام یک از پادتن های داده شده شناسایی می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )             دی 88

     ( شکل خود آزمایی 2-1 )

43- در مبارزه با سلول های سرطانی نقش اصلی بر عهده کدام سلول ها می باشد ؟ ( 5/0 )                                  دی 88

44- در مواجهه با عامل مولد کزاز کدامیک از بخش های دفاعی زیر دیرتر وارد عمل می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )       خرداد89

                              الف ) پاسخ التهابی                        ب ) پاسخ هومورال

45- دستگاه ایمنی چگونه سلول های عادی را از سلول های سرطانی تشخیص می دهد ؟ کدام یک ازراه های دفاع اختصاصی به مبارزه

با سلول های سرطانی می پردازد؟  ( 5/0 ) 

46-  درستی یا نادرستی هر یک از سوالات زیر را مشخص نموده و در برگه پاسخ بنویسید.( 25/0 )               شهریور 89

الف- پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است 

47- در مورد دفاع اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 1 )                                                                   شهریور 89

الف- چگونه لنفوسیت ها ، آنتی ژن را شناسایی می کنند؟

ب- سلولهای T کشنده از چه طریقی باعث مرگ سلولهای سرطانی می شوند؟                                                                              

2- اختلال در دستگاه ایمنی

1- خود ایمنی چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                خرداد 81-84

2- ماستوسیت ها به کدام سلولهای خونی شباهت دارند وچه ماده ای ترشح می کنند ؟ ( 5/0 )                              خرداد 81

3- روش های اصلی انتقال بیماری ایدز را بنویسید ( 75/0 )                                                                 شهریور 81 - 85

4-  تر کیبات دفاعی که در گیاهان ساخته می شوند را نام ببرید ( 75/0 )                                                 خرداد83 کشوری

5- در گیاه یونجه کدام ماده فعالیت ضد قارچی دارد ؟ ( 5/0 )                                                                     دی 83 کشوری

6- علت بروز مالتیپل اسکلروزیس ( MS )که نوعی بیماری خود ایمنی است را بنویسید (5/0 )                     شهریور 84

7- آلرژی را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                                                  دی 84

8- الف )  در بیماری MS ( مالتیپل اسکلروزیس ) چه پدیده ای اتفاق می افتد ( 5/0 )                                         دی 85

9- نرم تنان چگونه در برابر میکروبها از خود دفاع می کنند ؟( 5/0 )                                                           خرداد 86

10- الف ) در بیماری MS ( مالتیپل اسکلروزیس ) دستگاه ایمنی چه بخشی از سلولهای بدن

 را مورد تهاجم قرار می دهد ؟ ( 1 )                                                                                                            خرداد 87

ب ) در آلرژی کدام سلول هیستامین ترشح می کند ؟

ج ) در چه شرایطی مسواک آلوده به HIV می تواند باعث بروز ایدز شود

د ) کرم های حلقوی از چه طریق در برابر میکروبها از خود دفاع می کنند ؟

11- الف ) چرا بدن افراد مبتلا به ایدز قدرت دفاعی کمی دارد و به راحتی به بسیاری از بیماری ها مبتلا می شوند؟

ب ) سلول های ماستوسیت مشابه کدام سلول های خونی هستند؟ ( 75/0 )                                                       خرداد88

12- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و علامت بزنید. ( 25/0 )                           شهریور 88

الف ) تیغ ریش تراشی آلوده به ویروس HIV تنها در صورت بریدن پوست بدن می تواند باعث انتقال بیماری ایدز شود.

13- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ( 25/0 )                                                                              شهریور 88

الف ) بیماری مالتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری ......................... است.

ب ) افزایش دمای بدن به دلیل وجود عوامل بیماری زا ........................ نامیده می شود                                    دی 88

14- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  ( 5/0 )                                                       دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود     خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                   شهریور 89

15- در مورد دستگاه  ایمنی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )

الف ) اینترفرونی که در پاسخ به یک ویروس تولید می شود از نظر زمانی سبب چه نوع مقاومتی در برابر ویروس ها می گردد؟

ب ) در بروز آلرزی پادتن های تولید شده در اثر اولین برخورد بدن با آلرزن روی چه سلول هاییقرار می گیرند؟

ج ) چرا قدرت دفاعی بدن افراد مبتلا به ایدز کم است ؟

16- در مورد دفاع اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید :                                                                          شهریور 89

الف ) چگونه لنفوسیت ها آنتی زن را شناسایی می کنند؟

ب ) سلول های T کشنده از چه طریقی باعث مرگ سلول های سرطانی می شوند؟

17- در مورد اختلال در دستگاه ایمنی به سوالات زیر ÷اسخ دهید :   ( 75/0 )                                              شهریور 89

الف ) یکی از بیماری های خود ایمنی در مغز و نخاع مالتیپل اسکلروزیس می باشد علایم مختلف این بیماری بر اساس چه عواملی بروز می کند؟

ب ) وسایل تیز و برنده ی آلوده به ویروسHIV در چه صورت می توانند باعث انتقال بیماری شوند؟

فصل2-  دستگاه عصبی

1- ساختار وکار نورون ها

1- نیکوتین موجود در دود سیگار پس از ورود به خون چگونه عمل می کند که منجر به اعتیاد می شود ؟ ( 1 )    خرداد 81

2- انتقال دهنده های عصبی در ماهیچه ها ومغز آدمی به ترتیب چه نام دارند ؟ (5/0 )                                     شهریور 81

3- سلول دریافت کننده ناقل عصبی چه نام دارد واثر ناقل عصبی بر غشای این سلول چیست ؟ ( 75/0 )           شهریور 81

4- وظیفه هر یک از نورونها ی زیر را بنویسید ( 75/0 )                                                                            خرداد82

الف ) نورون حسی                   ب ) نورون حرکتی                ج) نورون رابط

5-  الف ) اعتیاد را تعریف کنید ب ) سیناپس چیست ( 1 )                                                                                دی 82

6- چگونگی اعتیاد به نیکوتین سیگار را بنویسید ( 1 )                                                                                خرداد83

7-  غلاف میلین در نورونهای میلین دار چه نقشی دارد ؟ ( 5/0 )                                          شهریور 83-کشوری- دی 85

8- پیام عصبی را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                                شهریور 84

9- نحوه تاثیر نیکوتین بر مغز را بنویسید ( 1 )                                                                                    شهریور 84

10- پتانسیل عمل در نورون چیست ودر این پدیده چه عملی اتفاق می افتد ؟ ( 5/0 )                                    دی 84- 85

11- فعالیت های عصبی جانوران به طور کلی در دو جهت انجام می شود آنها را بنویسید ( بدون ذکر مثال وتوضیح ) ( 5/0  خرداد 85- 87

12- در هنگام پتانسیل عمل پس از آنکه کانال های دریچه دار پتاسیمی باز شدند چه عملی اتفاق می افتد

و نتیجه آن چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                      خرداد85

13- نحوه ی عمل انکفالین ها در سرکوب درد را بنویسید ( 5/0 )                                                                  خرداد85

14- پس از رسیدن پتانسیل عمل در پایانه ی آکسون نورون پیش سیناپسی چه اعمالی صورت می گیرد تا

 در نورون پس سیناپسی پاسخ مناسب ایجاد شود ؟( 75/0 )                                                                   شهریور 85

15- الف ) چرا به پتانسیل عمل پیام عصبی نیز گفته می شود ؟ ( 1 )                                                        شهریور 86

       ب ) بعد از پایان پتانسیل عمل چگونه غلظت یون ها در دو سمت سلول به حالت اولیه بر می گردد ؟

        ج ) انتقال دهنده ی اصلی در ماهیچه های آدمی چه نام دارد ؟

16- الف ) در آغاز پتانسیل عمل در نورون علت مثبت تر شدن پتانسیل درون سلول چیست ؟( 5/0 )               خرداد 87

      ب ) در دستگاه عصبی نیکوتین جایگزین کدام ماده می شود ؟

17- الف ) شکل زیر یک نورون را نشان می دهد :  ( صفحه 30 )  ( 1 )                                         شهریور 87- خرداد88

1- این شکل کدام نوع نورون است ؟

2- بخش شماره گذاری شده چیست ؟

ب ) چرا در حالت استراحت نورون داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی تر است ؟

18- اثر فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم بر غلظت یون پتاسیم درون نورون را بنویسید. ( 25/0 )                        خرداد88

19-  صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و علامت بزنید. ( 25/0 )                         شهریور 88           

ب ) در هنگام پتانسیل عمل ابتدا کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود.

20- الف ) سرعت هدایت پیام عصبی در کدام یک از  نورون های زیر بیشتر است؟ علت را بنویسید.            شهریور 88

1 )تصویر نورون فاقد پوشش میلین                                     2 )تصویر نورون دارای پوشش میلین

ب ) انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی سبب چه نوع تغییراتی در پتانسیل الکتریکی آن می شوند؟ ( 1 )

 21- هنگام پتانسیل آرامش در صورت ادامه روند خروج پتاسیم ازسلول سرانجام تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش می یابد سلول چگونه بر این مشکل چیره می شود؟ ( 75/0 )                                                                                           دی 88  

 22-  جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید                                                                                                  دی 88 

  عملکرد ماده ی اعتیاد آور موجود در برگ توتون در مغزشبیه به عملکرد .....................است

هدایت پیام عصبی در رشته هایهم قطر دارای ......................سریع تر است                                            شهریور 89

23- به چه علت در حالت استراحت نورون داخل سلول در مقایسه با خارج آن منفی تر است ؟   ( 5/0 )          خرداد89

24- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید. ( 5/0 )                                                                خرداد89

الف ) در چه مناطقی ازیک نورون میلین دار غشاء با مایع اطراف آن در تماس است؟

ب ) بطور طبیعی چگونه از انتقال پیام درد به مغز جلوگیری می شود ؟

25- هنگام پتانسیل عمل ابتدا کدام کانال دریچه دار غشایی بازشده و در این حالت پتانسیل داخل سلول نسبت یه خارج چه تغییری می کند( 5/0 )                                                                                                                                      شهریور 89

2- ساختار وکار دستگاه عصبی

1- تحریک اعصاب پاراسمپاتیک چه تاثیری بر فعالیت قلب ودستگاه گوارش دارد ؟ ( 5/0 )                          خرداد81

2- بخش های پایینی ساقه مغز چه وظایفی دارند ؟ ( 5/0 )                                                                        خرداد 81

3- مرکز عصبی تنظیم هر یک از موارد زیر در کدام بخش  مغز قرار دارد ؟ ( 5/0 )                                  شهریور 81

الف ) تنظیم تعادل بدن                                  ب ) احساس گرسنگی

4- الف ) تالاموس در پردازش اطلاعات حسی چه نقشی دارد ؟  ( 75/0 )                                                 شهریور 81

      ب ) بیشتر قشر مخ وال ها احتمالا برای پردازش چه اطلاعاتی اختصاص یافته اند ؟

5- پرده خارجی مننژ ( سخت شامه ) از چه بافتی تشکیل شده وزیر آن کدام لایه قرار دارد ؟ ( 5/0 )            شهریور 81

6- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                                 دی 81

الف ) سخت شامه پرده مننژ از کدام بافت ساخته شده است ؟ 

ب ) مایع مغزی نخاعی در کدام بخش مننژ قرار گرفته است ؟

7- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                                     دی 81

الف ) بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل دو دستگاه مستقل است آنها را نام ببرید

ب ) در برقراری حالت آرامش در بدن کدام اعصاب خود مختار نقش دارد ؟

ج ) کدام عصب خود مختار در مواقع هیجانهای روانی عمل می کند ؟

8- مراکز عصبی هر یک از اعمال انعکاسی  زیر را مشخص کنید ( 1 )                                                       خرداد82

الف ) تنظیم تعادل بدن           ب ) تنظیم دمای بدن                   ج ) لذت بردن               د ) انعکاس زرد پی زیر زانو

9- در هنگام شرکت در مسابقات ورزشی کدام بخش از دستگاه خود مختار نقش دارد ؟( 25/0 )                      خرداد82

10- علت پیچیدگی رفتار آدمی نسبت به سایر مهره داران چیست ؟ ( 5/0 )                                                       دی 82

11- در مورد هیپوتالاموس وهیپوفیز به سوالات زیر پاسخ دهید ( 5/0 )                                                         خرداد83

الف ) رابطه هیپوتالاموس وهیپوفیز پسین توسط چه سلولهایی است

ب ) ارتباط هیپوتالاموس وهیپوفیز پیشین چگونه برقرار می شود ؟

12- در انعکاس زرد پی زیر زانو نتیجه ی تحریک نورون حسی ووارد شدن پیام عصبی به نخاع را توضیح دهید .( 1 )   خرداد83

13- الف ) تقویت پیامهای حسی به عهده کدام بخش مغز است ؟ ( 1 )                                                           شهریور 83

ب ) نورون های موجود در ریشه شکمی نخاع چه عملی انجام می دهند ؟

ج ) کدام بخش از دستگاه عصبی خود مختار باعث برقراری رآرامش در بدن می شود ؟

14- محل قرار گرفتن ماده ی خاکستری وسفید در مخ ونخاع را مقایسه کنید وتفاوت آنها را بنویسید (1 )         دی 83

15- صحیح وغلط بودن جملات زیر را تعیین کنید : ( 1 )                                                                            دی 83

الف ) نیمکره های مخ توسط کرمینه به هم مرتبط می شود

ب ) مویرگهای خونی پرده ی مننژ در لایه ی نرم شامه ی این پرده قرار دارند

ج ) در بین مهره داران پرندگان بالاترین اندازه نسبی مغز را دارا می باشند

د ) هیدر که از کرم های پهن است یکی از ساده ترین دستگاههای عصبی را دارد

16-  الف ) ریشه ی شکمی نخاع محتوی کدام نورون ها است ونقش آن چیست ( 1 )                                خرداد84

ب ) مرکز عصبی هر یک از اعمال زیر را نام ببرید

1- تقویت وانتقال پیام های حسی                            2 ـ احساس رضایت

17- دو وظیفه از وظایف نخاع را بنویسید ( 5/0 )                                                                            شهریور 84

18- وظیفه دستگاه عصبی محیطی را بنویسید وبخش های تشکیل دهنده ی آن را نام ببرید (75/0 )               دی 84

19- ساختمان دستگاه عصبی هیدر را بنویسید ( 5/0 )                                                                              دی 84

20- در انعکاس زرد پی زیر زانو چه پدیده ای سبب می شود تا ماهیچه ی عقب ران در حالت استراحت قرار گیرد ؟ ( 5/0 ) خ- 85

21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 75/0 )                                                                                         شهریور 85

الف )‌جسم پینه ای چیست    ب )‌لایه داخلی مننژ ( نرم شامه ) چه نقشی دارد    ج ) دستگاه عصبی در هیدر چه ساختمانی دارد

22- مرکز عصبی هر یک از فعالیت های زیر را بنویسید ( 5/0 )                                                                   دی 85

الف ) تقویت اطلاعات حسی                                 ب ) تنظیم دمای بدن

23- الف ) چه بخشی از دستگاه عصبی مرکزی هیپوتالاموس را به قشر مخ متصل می کند ؟ ( 1 )‌                      خرداد86

ب ) نقش ریشه های شکمی نخاع را بنویسید

ج ) مویرگهای مغزی را با سایر مویرگهای بدن مقایسه کنید

د ) در انعکاس زرد پی زیر زانو نورون رابط چه نقشی دارد

24- الف ) چه بخشی از دستگاه عصبی مرکزی مرکز احساس گرسنگی است ؟( 1 )                      شهریور 86

ب ) نقش ریشه های پشتی نخاع را بنویسید

ج ) اعصاب پاراسمپاتیک چه تاثیری بر دستگاه گوارش دارد ؟

د ) دستگاه عصبی پیکری از کدام نوع نورون ها تشکیل شده است ؟

25- الف ) کدام بخش دستگاه عصبی در مغز هیپوتالاموس وتالاموس را به قشر مخ متصل می کند ؟ (1 )       شهریور 87

ب ) ماده ی خاکستری نخاع از کدام بخش سلول عصبی ( نورون ) تشکیل شده است ؟

ج ) نرم شامه علاوه بر حفاظت مغز چه نقش دیگری دارد ؟

د ) چه بخشی از دستگاه عصبی خودمختار باعث آغاز فعالیت های گوارشی می شود ؟

26- الف )علل چین خوردگی زیاد قشر مخ در انسان چیست؟ ( 75/0 )                                              خرداد88

ب ) گرههای عصبی در مغز پلاناریا از چه اجزایی تشکیل شده است؟

27- جمله زیر را با عبارت مناسب کامل نمایید؟ ( 25/0 )                                                                  خرداد88

الف ) در تشریح مغز گوسفند محل کیاسمای بینایی سطح ........................مغز  می باشد

ب ) دستگاه عصبی پیکری شامل نورون های ......................محیطی می باشد                                        خرداد89

28- الف ) شکل رو به رو سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می دهد.(75/0)                                       شهریور 88

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید

ب ) کدام ویژگی مویرگ های مغزی سبب می شود فقط گلوکز و اکسیژن بتوانند وارد سلول های مغزی شوند؟

29- در ارتباط با ساختار و عملکرد دستگاه عصبیبه سوالات زیر پاسخ دهید ( 1 )                                     دی 88

الف ) بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کدام بخش مخ صورت می گیرد؟

ب ) مراکز انعکاس زرد پی زیر زانو و احساس رضایت به ترتیب کدامند؟

ج ) دستگاه عصبی هیدر فاقد کدام بخش می باشد؟

30- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید. ( 5/0 )                                                            خرداد89                                                                       

ج) اسیب به چه قسمتی از شکل روبرو ( شکل صفحه 51 فعالیت 5-2 ) منجر به عدم توانایی در عملکرد هوشمندانه می شود؟

د ) در کدام یک از جانوران زیر تقسیم بندی مرکزی ومحیطی در دستگاه  عصبی وجود ندارد؟

31- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید.0 ( 25/1 )                                                        شهریور 89

الف ) انتقال دهنده ی اصلی در ماهیچه های آدمی چه ماده ای است؟

ب ) مغز انسان علاوه بر مخ و مخچه از چه بخش اصلی دیگری تشکیل شده است ؟

ج ) شکل روبرو برش عرضی نخاع را نشان می دهد کدام شماره نورون حرکتی می باشد

د ) به جز پستانداران نیمکره های مخ کدام گروه از جانوران نسبت به سایرین رشد بیشتری دارد؟

32- هنگام پتانسیل عمل ، ابتدا، کدام کانال دریچه دار غشایی باز شدهد و در این حالت پتانسیل داخل سلول نسبت به خارج چه تغییری می کند؟( 5/0 )                                                                                                                شهریور 89

 موفق و پیروز باشید : زیست شناسی تربت حیدریه

http://biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:14 |

فصل3- حواس

1- اندامهای حسی

1- الف: گیرنده های تعادلی در کدام بخش گوش داخلی قرار دارند؟ ( 75/0 )                                                      شهریور 81

ب : در چه صورت گیرنده های درد تحریک می شوند ؟

ج : در چه نوع بیماری چشمی تصویر در پشت شبکیه تشکیل می شود؟

2- پس از ارتعاش پرده صماخ توسط امواج صوتی چه اعمالی صورت می گیرد تا پیام عصبی به مغز فرستاده شود( 75/0 )   دی 81- ش 84

3- پیر چشمی چگونه ایجاد می شود ؟ ( 75/0 )                                                                                      دی 81 - 83

4- نحوه تطابق هنگام مشاهده اشیاء دور ونزدیک را بنویسید؟ ( 5/0 )                                                                 خرداد82

5- الف ) غده ها وموهای درون مجرای گوش چه نقشی دارند ؟ ( به ترتیب ) ( 1 )                                                     دی 82

ب ) گیرنده های حسی را تعریف کنید

6- در آزمایش تعیین حساسیت پوست چرا حساسیت در نقاط مختلف پوست متفاوت است ؟( 5/0 )                                    خرداد83

7- انواع گیرنده های نوری شبکیه را نام ببریدوتفاوت عمل آنها را بنویسید. (1 )                                                     خرداد83

8- الف ) گیرنده های حسی چه وظیفه ای دارند ؟(75/0)                                                                              شهریور 83

ب ) لایه صلبیه چشم از چه نوع بافتی است ؟

9-  لکه زرد چیست وچه اهمیتی دارد ؟ (5/0 )                                                                                          خرداد84

10- پس از حل شدن مولکول های غذا در بزاق مزه ی آن چگونه تشخیص داده می شود ؟ ( 5/0 )                                 خرداد84

11- گیرنده های درد در چه شرایطی تحریک می شوند واهمیت احساس درد چیست ؟( 75 )                                          دی 84

12- الف ) نقش گیرنده های کششی در ماهیچه های اسکلتی را بنویسید . (1 )                                                        خرداد85

ب ) نقطه کور را تعریف کنید .

ج ) استخوانهای گوش میانی چه عملی انجام می دهند ؟ (5/0)                                                                     شهریور 86- 87

13- نقش هریک از موارد زیر در چشم را بنویسید (5/0 )                                                                              شهریور 85

الف ) ماهیچه های موجود در عنبیه                       ب ) گیرند های نوری شبکیه

14- نقش شیپور استاش ونتیجه ی حاصل از عمل آن را بنویسید . (5/0 )                                                            شهریور 85

15- عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: ( 5/0 )                                                                                     دی 85

الف ) به جایی که عصب بینایی از شبکیه ی چشم خارج می شود ................. گویند

ب ) اگر سطح عدسی ویا قرنیه چشم کاملا کروی وصاف نباشد فرد به ..................مبتلا ست

16- عصبی که از گوش به مغز می رود از دو جزء تشکیل شده است آنها را نام ببرید. ( 5/0 )                                        دی 85

17- تاثیر اندازه ی کره ی چشم در نزدیک بینی را بنویسید.  ( 5/0 )                                                                     خرداد86

18- اگر کره چشم بش از حد کوچک باشد چه پدیده ای اتفاق می افتد وکدام یک از عیوب انکساری چشم بروز می کند ؟( 5/0 ) ش 86

19- الف )  ما هیچه های موجود در عنبیه چه نقشی دارند ؟ (1 )                                                                         خرداد87

ب ) سلول های استوانه ای موجود در شبکیه چه کاری انجام می دهند ؟

ج ) پس از ارتعاش مایع حلزون گوش داخلی چه عملی صورت می گیرد که منجر به شنوایی می شود ؟

20- چرا تصاویری که روی نقطه کور چشم می افتند دیده نمی شوند ؟ ( 5/0 )                                                      شهریور 87

21- الف ) در شکل مقابل ( کره چشم بزرگتر از حد طبیعی صفحه 63)چشم به چه بیماری مبتلا است؟ ( 5/0 )                       خرداد88

ب ) غده های ترشح کننده ماده موم مانند مجرای گوش خارجی از تغییر شکل کدام غدد ایجاد شده اند؟

22- جمله زیر را با عبارت مناسب کامل نمایید؟( 5/0 )                                                                                    خرداد88

الف ) لایه صلبیه چشم از نوع بافت ...................است.

ب ) عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی چشم منجر به بیماری .......................می شود. ( شهریور 88 )

23- الف ) نقش گیرنده های نوری شبکیه را بنویسید. (5/0 )                                                                        شهریور 88

ب ) سلول های مژکدار حلزون گوش درونی چه نوع گیرنده ای به شمار می روند؟

24- وظایف گیرنده های حسی را بنویسید؟( 5/0 )                                                                                     دی 88

25- اگر در نور زیاد ، از فاصله کم به جسمی نگاه شود چه تغییراتی در ساختار چشم طبیعی ایجاد می شود؟( 5/0 )               دی 88

26- در مورد اندامهای حسی در انسان به سوالات زیر پاسخ دهید ( 75/0 )                                                          خرداد89

الف – کدام یک از اندام های حس بیشترین تنوع گیرنده حسی را دارد؟

ب- اولین محل همگرایی نور در چشم را بنویسید

ج- شکل روبرو قسمتی از گوش انسان را نشان می دهد نام بخش مشخص شده را در برگه پاسخ بنویسید

27- جاهای خالی زیر را با عتارات صحیح پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید( 5/0 )                                                شهریور 89

الف – هدایت پیام عصبی در رشته های هم قطر دارای ....... سریعتر است.

ب- گیرنده های نوری چشم در لایه ی.......................................  قرار دارند

28- در مورد اندام های حسی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید:( 75/0 )                                                            شهریور 89

الف- نوع گیرنده های کششی موجود در ماهیچه های اسکلتی را بنویسید

ب- عامل اصلی حفظ کرویت چشم را بنویسید.

ج- گیرنده هایی که می توانند جهت و موقعیت سر را تعیین کنند در کدام قسمت گوش داخلی قرار دارند؟

2- پردازش اطلاعات حسی

1- هر واحد بینایی مستقل در چشم مرکب از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ نام ببرید.( 75/0 )                                   خرداد81

2- درک تابش های فرو سرخ برای مار زنگی چه مزیتی دارد ( 25/0 )                                                            شهریور 83

3- چرا خفاش ها با صدای بلند خود کر نمی شوند؟ ( 5/0 )                                                                           خرداد84

4- گربه ماهی چگونه وجود طعمه را تشخیص می دهد ؟ ( 5/0 )                                                                   شهریور 84

5- چگونه مارهای زنگی در تاریکی مطلق می توانند طعمه را شکار کنند ؟( 5/0 )                                                خرداد 85 - 87

6- ساختار کاپولا در خط جانبی ماهی ها را بنویسید. ( 5/0 )                                                                         شهریور 85

7- الف ) نقش رنگیزه ی بینایی در سلول های گیرنده ی نور ( در چشم جامی شکل ) را بنویسید( 75/0 )                       شهریور 86

ب ) شاخک پروانه ی ابریشم نر مجهز به چه نوع گیرنده ی حسی است؟

ج ) در مغز انسان لوب گیچگاهی مرکز پردازش کدام اطلاعات حسی است ؟

8- فرض کنید یک جانور نزدیک مار ماهی وجود داشته باشد چگونه مار ماهی توسط تکانه های الکتریکی دم خود موقعیت آن جانور را تشخیص می دهد ؟ ( 5/0 )                                                                                                                    شهریور 87

9- الف ) هر کاپولا از چه بخش هایی تشکیل شده است؟( 75/0 )                                                                    خرداد88

ب ) کدام عامل در گوش خفاش باعث کاهش حساسیت گوش نسبت به اصوات بلند تولیدی می شود؟

10- الف ) پردازش اطلاعات شنوایی در کدام بخش شکل( صفحه 68 ) روبه رو انجام می گیرد؟ ( 75/0 )                      شهریور 88

ب ) کدام جانور زیر می تواند جزیی ترین حرکات را در محیط تشخیص دهد؟ چرا؟

                         1- خرچنگ                          2- پلاناریا                        3- انسان

11- در مورد پردازش اطلاعات حسی به سوالات زیرپاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                 دی 88

الف- عامل تحریک سلولهای مژه دار در کاپولا را بنویسید

ب – مار رنگی برای شکار دقیق طعمه از کدامیک از گیرنده های حسی استفاده می کند؟

12- در مورد اندام های حسی در جانوران پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                            خرداد89

الف- نوع گیرنده موجود در قاعده سبیل خرس را بنویسید

ب- در خط جانبی گربه ماهی ، علاوه بر گیرنده الکتریکی ،چه گیرنده دیگری وجود دارد؟

13- خط جانبی ماهی ها چگونه اجسام ساکن را تشخیص می دهد؟ ( 5/0 )                                                             شهریور 89

 

 موفق باشید - زیست شناسی تربت حیدریه

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:8 |

فصل 4- هورمون ها ودستگاه درون ریز

1- هورمون ها در اندام ها وبافت های خاصی ساخته می شوند

1- دستوری که هورمون به سلول هدف می دهد به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( 5/0 )                                خرداد83- دی 83 خرداد88

2- اپی نفرین در چه هنگام نقش هورمونی ودر چه هنگام نقش انتقال دهنده ی عصبی دارد ؟( 5/0 )                              شهریور 85

3- تفاوت دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی را از نظر سرعت عمل و طول عمر بنویسید. ( 5/0 )                                 شهریور

2- هورمون ها چگونه کار می کنند؟

1- به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ( 1 )                                                                                                        شهریور 81

الف ) گیرنده هورمون گلوکاگون در چه بخشی از سلول هدف قرار دارد ؟

ب ) پس از اتصال این هورمون به گیرنده تا تولید پیک دومین چه وقایعی در سلول رخ می دهد ؟

2- انواع هورمون ها را از نظر ترکیب شیمیایی نام ببرید.( 5/0 )                                                                             دی 82

3- منظور از مکانیسم خود تنظیمی منفی چیست ؟ (5/0 )                                                                              شهریور 83

4- نحوه عمل هورمون های استروئیدی در سلول های هدف را بنویسید( د75/0 )                                                   خرداد84

5- در مرحله سوم از عمل هورمون های آمینواسیدی بعداز تشکیل پیک دومین چه پدیده ای در سلول رخ می دهد ؟( 5/0 )   ش -84

6- بعد از اتصال گلوکاگون به گیرنده های ویژه در سطح سلول های جگر پیک دومین چگونه تشکیل می شود / ( 5/0 )    خرداد85 - 87

7- گیرنده هر یک از هورمون های زیر در کدام قسمت سلول هدف قرار دارد؟ ( 5/0 )                                             دی 88

الف تیروکسین                                         ب گلوکاگون

8- در مکانیسم اثر هورمون های پلی پپتیدی به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                  خرداد89

الف- کدام ماده انجام مراحل بعدی را داخل سلول هدف پایه گذاری می کند؟

ب- اگر زیاد شدن میزان یک هورمون در خون منجر به افزایش مقدار تولید آن گردد نوع تنظیم را بنویسید

9- در مورد مکانیسم اثر هورمون ها به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                              شهریور 89

الف- قبل از شروع اثر هورمون تیروکسین برسلول هدفچه عملی باید صورت بگیرد؟

ب- اگر میزان یک هورمون در خون کم باشد بدن با چه مکانیسمی مقدار آن را افزایش می دهد؟

3- غده های درون ریز اصلی بدن

1- کورتیزول از کدام غده ترشح می شود وچه عملی انجام می دهد ؟( 5/0 )                                                          خرداد 81

2- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                                         خرداد81

الف ) انسولین چگونه موجب کاهش قند خون می شود ؟

ب ) علت بالا رفتن قند خون در فرد مبتلا به دیابت نوع دو چیست

3- عوارض ناشی از کم کاری غده ی تیروئید ( هیپوتیروئیدیسم ) در کودکان را نام ببرید ( 5/0 )                                  شهریور 81

4- ملاتونین در پاسخ به کدام محرک ترشح می شود ؟ ودر رابطه با این محرک چه نقشی دارد ؟ (5/0 )                           شهریور 81

5- در مورد هورمون پارا تیروئید به سوالات زیر پاسخ دهید : (75/0 )                                                                      دی 81

الف ) این هورمون چه زمانی ساخته وترشح می شود ؟

ب ) تاثیر این هورمون روی سلولهای استخوانی چیست ؟

6- آلدوسترون از کدام غده ترشح می شود وچه اعمالی انجام می دهد ؟ (75/0 )                                                         دی 81

7- عوارض ناشی از هیپرتیروئیدیسم ( پرکاری تیروئید ) را بنویسید (2مورد ) ( 5/0 )                                                   خرداد82

8- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (5/0 )                                                                                                         خرداد82

الف ) کدام پدیده ( عامل ) سبب تحریک ترشح کلسی تونین می شود

ب ) کلسی تونین چگونه کلسیم خون را کاهش می دهد ؟

9- اگر دیابت شیرین درمان نشود در موارد شدید چه عوارضی به دنبال خواهد داشت ؟( 5/0 )                                       خرداد82

10- کدام هورمون کلسیم خون را افزایش می دهد وچه هورمونی موجب کاهش کلسیم خون می شود ؟(5/0 )                     دی 82

11- علت دیابت نوع 1ونوع 2 را به تفکیک بنویسید ؟ ( 5/0 )                                                                               دی 82

12- در مورد هیپوتالاموس وهیپوفیز به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                   خرداد83

الف ) رابطه هیپوتالاموس وهیپوفیز پسین توسط چه سلولهایی است ؟

ب ) ارتباط هیپوتالاموس وهیپوفیز پیشین چگونه برقرار می گردد ؟

13- چنانچه ترشح هورمون ضد ادراری ( ADH)  در بدن دچار اختلال شود چه مشکلی برای فرد بوجود خواهد آمد؟ (5/0 )   خ 83

14- به پرسشهای زیر پاسخ دهید: (1 )                                                                                                         شهریور 83

الف ) هورمون غده پاراتیروئید چه اثری بر سلولهای استخوانی دارد ؟

ب ) افزایش کدام هورمون سبب سرکوب سیستم ایمنی می شود

ج ) در کدام نوع دیابت گیرنده های انسولین کم است ؟

15- در مورد هورمونهای کورتیزول وگلوکاگون به سوالات زیر پاسخ دهید : (1 )                                                       دی 83

الف ) هریک توسط کدام غده درون ریز ترشح می شود ؟

ب ) هر یک چگونه موجب افزایش مقدار قند خون می گردد ؟

16- یک مورد از وظایف هر یک از هورمونهای زیر در بدن را بنویسید ( 75/0 )                                                        خرداد84

الف ) کلسی تونین                    ب ) گلوکاگون                          ج ) آلدوسترون

17- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (1 )                                                                                                       شهریور 84

الف ) وظایف اکسی توسین را بنویسید

ب ) کورتیزول چگونه میزان انرژی در دسترس بدن را زیاد می کند ؟

18- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : (5/1 )                                                                                                       دی 84

الف ) هورمون غده ی پاراتیروئید چه تاثیری بر سلولهای استخوانی دارد ؟

ب ) با وجود بالا بودن انسولین در خون علت دیابت نوع (2 ) چیست

ج ) آلدوسترون چگونه فشار خون را بالا می برد ؟

د ) از غده ی پینه آل کدام هورمون ترشح می شود ؟

19- الف ) هورمون غده ی پارا تیروئید چه تاثیری بر کلیه دارد ؟  (1 )                                                                  خرداد85

ب ) کدام هورمون در سلولهای ماهیچه ای گلوکز را به گلیکوژن تبدیل می کند ؟

ج ) نحوه عمل آلدوسترون در افزایش فشار خون را بنویسید

20- هر یک از هورمونهای زیر از کدام غده ترشح می شود وچه نقشی دارد ؟ ( یک مورد )  (1 )                                  شهریور 85

الف ) کلسی تونین                               ب ) کورتیزول

21- الف ) کدام هورمون سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان می شود ؟(75/0 )                                                     دی 85

ب ) کلسی تونین در بافت استخوان چه نقشی دارد ؟

ج ) علت بروز دیابت نوع دو در افراد مبتلا چیست ؟

22- الف ) چرا تنش وفشار روحی در طولانی مدت موجب سرکوب سیستم ایمنی می شود ؟( 1 )                              خرداد86- 87

ب ) چرادر دیابت شیرین pH  خون کاهش می یابد

ج ) پس از انتقال هورمون غده ی پاراتیروئید ( هورمون آمینواسیدی ) به گیرنده ی ویژه ی خود در بافت

 استخوانی پیک دومین چگونه تشکیل می شود ؟

23- هر یک از هورمونهای زیر در انجام فعالیت های خود چه عملی انجام می دهند ؟( 5/0 )                                    خرداد86                                         

الف ) کلسی تونین در تنظیم کلسیم                               ب ) هورمونهای آزاد کننده

24- الف ) چرا در دیابت شیرین حجم ادرار افزایش می یابد ؟ (1 )                                                                     شهریور 86

ب ) کاهش دفع یون های سدیم از طریق ادرار تحت تاثیر آلدوسترون چه اثری بر بدن دارد ؟

ج ) گیرنده ی کدام یک از هورمونهای آمینواسیدی در داخل سلول قرار دارد ؟

25- هر یک از هورمونهای زیر در انجام فعالیت های خود چه عملی انجام می دهند ؟ (5/0 )                                       شهریور 86

الف ) هورمون غده ی پارا تیروئید در کلیه                             ب ) اکسی توسین در هنگام زایمان

26- انسولین در کبد چه عملی انجام می دهد ؟ (5/0 )                                                                                      خرداد87

27- الف ) نقش اکسی توسین در هنگام زایمان چیست ؟ (5/1 )                                                                         شهریور 87

ب ) کدام هورمون باعث افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوانی می شود ؟

ج ) آلدوسترون چگونه غلظت سدیم خون را افزایش می دهد ؟

د ) ممکن است مقدار انسولین خون طبیعی ولی فرد مبتلا به دیابت باشد علت این پدیده چیست ؟

ه ) نقش هورمون مهار کننده هیپوتالاموس را بنویسید

و ) مقادیر زیاد کدام هورمون موجب سرکوب سیستم ایمنی بدن می شود ؟

28- الف ) اثر هورمون آلدوسترون بر میزان پتاسیم خون چیست ؟( 5/0 )                                                              خرداد88

ب ) علت کاهش PH خون در موارد شدید دیابت شیرین را بنویسید.

29- الف ) محل گیرنده هر یک از هورمون های زیر کدام قسمت سلول هدف می باشد( 75/0 )                                   شهریور 88

                 1- تیروکسین                              2- اکسی توسین

ب ) کدام هورمون پروتئین ها را برای مصرف انرژی وادار به شکستن می کند؟

30- کدام غده درون رز ترشح اولیه بسیاری از هورونها را کنترل می کند؟ ( 5/0 )                                                    دی 88

31- به سوالات زیر در مورد عملکرد هورمونها پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                      دی 88

الف هورمون آلدسترون چگونه باعث افزایش فشار خون می شود؟

ب در کدامیک از دو ماده غذایی زیر میزان ترشح هورمون انسولین از دوام بیشتری برخوردار است

الف نوشابه                                               ب- شیر

32- در مورد هورمون ها به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                           خرداد89

الف- بافت هدف هورمون های ترشحی هیپوتالاموس انسانی را دقیقا بنویسید

ب- کدام یک از انواع اختلالات هورمون های تیروئیدی منجر به ایجاد عقب افتادگی ذهنی می شود؟

33- در مورد هورمون ها به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                      شهریور 89

الف- کمبود انرژی در افراد بالغ می تواند نتیجه کدام اختلال تیروئیدی باشد؟

ب- در پاسخ آنی به یک موقعیت تنش زا ، علاوه بر دستگاه عصبی سمپاتیک کدام بخش فوق کلیه فعال می شود؟

ج- نتیجه عمل انسولین کدام یک از واکنش های زیر می باشد؟

1- گلوکز-------کبد               2- گلیکوژن --------گلوگز     3- گلیکوژن-------گلوکز

 موفق باشید - زیست شناسی تربت حیدریه

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 19:41 |

برداشت از این مطالب با ذکر منبع بلامانع است

بخش دوم

وراثت » تولید مثل ورشدو نمو

5- ماده ی ژنتیک

1- درجستجوی ماده ی ژنتیک

1- ترانسفورماسیون را با ذکر یک مثال توضیح دهید. (75/0 )                                                                         دی 81- 85

2- الف ) گریفیت از تزریق مخلوط باکتری بدون کپسول زنده وباکتری کپسول دار کشته شده

 به موش ها چه نتیجه ای گرفت ؟( 5/0 )                                                                                                    دی 82

3- توضیح دهید که پس از تزریق مخلوط باکتری کپسول دار مرده وبدون کپسول زنده چه                                                              ‌ وقایعی رخ می دهد که سبب مرگ موش می شود ؟(5/0 )                                                                                دی 83

4- گریفیت برای بررسی این موضوع که ایا کپسول عامل مرگ موش ها می باشد یا خیر

 چه آزمایشی انجام داد ؟( 5/0 )                                                                                                          شهریور 83- 88

5- ایوری چگونه اثبات کرد که عامل ترانسفورماسیون نمی تواند پروتئین باشد؟ ( 5/0 )                                           شهریور 84

6- پس از آنکه گریفیت دریافت که کپسول باکتری عامل مرگ موش ها نیست

 چه آزمایشی انجام داد ونتیجه ی این آزمایش چه بود ؟( 75/0 )                                                                     خرداد85- 87

7- ایوری برای تحکیم ادعای خود مبنی بر اینکه DNA عامل ترانسفورماسیون

 است آزمایشی ترتیب داد این آزمایش را بنویسید . ( 5/0 )                                                                               خرداد86

8-  پس از آنکه گریفیت مخلوط باکتری های بدون کپسول زنده وباکتری کپسول دار کشته شده

 را به موش تزریق کرد چه پدیده ای اتفاق افتاد وعلت آن چه بود. ( 5/0 )                                                            شهریور 86

9- ایوری با تجربیات خود ثابت کرد که عامل ترانسفورماسیون پروتئین نیست . وبرای تحکیم ادعای خود آزمایش دیگری انجام داد . این آزمایش ونتیجه حاصل از آن را بنویسید . ( 75/0 )                                                                                         شهریور 87

10- برای آنکه مولکولی بتواند نقش ماده ی ژنتیکی را داشته باشد ( ایفاکند ) باید سه ویژگی اساسی داشته باشد دو مورد از این ویژگی ها را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                                                                  خرداد88

11- گریفیت پس از آنکه دریافت کپسول باکتری عامل مرگ موشها نیست چه آزمایشی را طراحی کرد؟ ( 75/0 )                دی 88

12-  ایوری برای تحکیم ادعای خود مبنی بر اینکه DNA عامل ترانسفورماسیون است چه آزمایشی را انجام داد ( 5/0 )         خرداد89

13- گریفیت با چه آزمایشی پی برد که باکتری های بدون کپسول در بدن موش ، کپسول دار شده اند( شرح آزمایش) ( 75/0 )   شهریور 89

2- ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها

1- نوکلئوتیدهای RNAچه تفاوتهایی با نوکلئوتیدهای DNAدارند؟( 1 )                                                             خرداد81

2- چرا در سلول های یوکاریوتی همانند سازی DNA در نقاط مختلف انجام می شود ؟ (5/0 )                                    خرداد81

3- اگر توالی نوکلئوتیدها در بخشی از یک رشته DNA به صورت ....... TACGA ............... باشد نوکلئوتیدهای

 رشته مقابل آن را بنویسید وتعدادکل پیوندهای هیدروژنی بین آنها را تعیین کنید . ( 1 )                                             شهریور 81

4- اگر در یک مولکول DNA مقدار آدنین 20درصد کل بازهای آلی دو رشته باشد مقدار درصد گوانین وتیمین

 DNA چقدر است؟ ( 5/0 )                                                                                                             دی 81 خرداد83

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                                        خرداد82

الف ) یک نوکلئوتید سازنده ی DNA از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟

ب ) نوکلئوتیدهای سازنده ی  DNA   چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

6- اصطلاحات زیر را تعریف کنید : ( 1 )                                        امتحان ورودی پیش دانشگاهی  رشته های غیر متناظر  ( 82 )

الف ) سلول دختر                   ب ) هاپلوئید                  ج ) اتوزوم                        د ) لقاح

7- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید :                                                                                 دی 82- شهریور 85

الف ) واحدهای مونومری نوکلئیک اسیدها ............... نام دارد.

ب ) پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند .................. می نامند.

ج ) در هنگام همانندسازی آنزیم ...................... دو رشته DNA را از هم جدا می کند ؟

8- به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                                  خرداد83

الف ) جهش را تعریف کنید

ب ) همانند سازی DNA به چه طریقه ای انجام می شود ؟

9- درست ونادرست بودن عبارات زیر را بنویسید . ( 1 )                                                                             خرداد83

الف ) بازهای A و G   از نظر ساختار سه بعدی مکمل یکدیگرند.

ب ) در باکتریها دو راهی های همانند سازی در چند نقطه به وجود می آیند .

ج ) در هر کروموزوم انسان همانند سازی در یک انتها شروع ودر انتهای دیگر پایان می یابد.

د ) در یک رشته ی DNA هیچ محدودیتی برای تعداد وترتیب بازها وجود ندارد .

10- در مدل پیشنهادی واتسون وکریک ( مارپیچ دوگانه DNA ) کدام گروه ها نرده های نردبان را تشکیل می دهند ؟(1 )  ش 83

ب ) آنزیم DNAپلی مراز عمل ویرایش را چگونه انجام می دهد ؟

11- نقش آنزیم های هلیکاز و DNA  پلی مراز را بنویسید . ( 75/0 )                                                                 دی 83

12- الف ) قند موجود در DNA وباز اختصاصی در RNA را نام ببرید . ( 75/0 )                                                خرداد84

ب ) پیوند فسفو دی استر چیست ؟

13- شکل مقابل ( صفحه 111 ) یک مولکول DNA را در حال همانند سازی نشان می دهد . برای آنکه همانند سازی به درستی صورت گیرد چه عملی لازم است انجام شود ؟ نحوه ی عمل را توضیح دهید . ( 75/0 )                                                           خرداد84

14- چرا به همانند سازی DNA نیمه حفظ شده می گویند ؟ ( 5/0 )                                                            شهریور 84 - 85

15- ساختمان DNA بر اساس مدل واتسون وکریک را شرح دهید . (75/0 )                                                       شهریور 84

16- بخش های تشکیل دهنده یک نوکلئوتید را بنویسید. ( 75/0 )                                                                       دی 84

17- الف ) نحوه ی همانند سازی  توسط DNA پلی مراز را بیان نمایید . ( 75/0 )                                                  دی 84

ب ) کدام پیوند دو رشته ی DNA را کنار یکدیگر نگه می دارد ؟

18- الف ) اگر ترتیب باز های یک رشته ی DNA به صورت TCGAAGCT باشد ترتیب رشته ی دیگر چیست ؟ ( 75/0 )

ب ) چرا گفته می شود رشته ی پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است ؟                                                                 خرداد85

ج ) آنزیم هلیکاز در همانند سازی DNAچه نقشی دارد ؟

19- نتیجه حاصل از مشاهدات چارگف را بنویسید .  ( 5/0 )                                                                          شهریور 85

20- یک مولکول DNA دارای 3000 نوکلئوتید است اگر 30 درصد از بازهای آن تیمین باشد مطلوب است : ( 5/1 )         دی 85

الف ) تعداد نوکلئوتید های گوانین دار آن                              ب ) تعداد باز های تک حلقه ای موجود در این مولکول

21- تکثیر سلول با تکثیر یک صفحه کتاب چه تفاوتی دارد ؟ ( 75/0 )                                                                  دی 85

22- شکل زیر بخشی از مولکول DNA را در حال همانند سازی نشان می دهد : ( 5/0 )                                           خرداد86

الف ) چه پدیده ای اتفاق افتاده است ؟ ( جهش در مقابل A باز C قرار گرفته )

ب ) نحوه ی عمل DNA پلی مراز را در این وضعیت بنویسید .

23- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . ( 5/0 )                                                                               خرداد86

الف ) در یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی بین دو نوکلئوتید مجاور پیوند ................ بر قرار می شود .

ب ) آنزیم .................... دو رشته ی DNA را از هم جدا می کند .

24- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . ( 1 )                                                                                شهریور 86

الف ) در یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی که در یک انتها ی آن قند وجود دارد انتهای دیگر دارای ............... است

ب ) اگر در یک رشته ی   DNA ترتیب بازها  CGA باشد ترتیب باز های رشته ی دیگر .............. است .

ج ) در باکتری ها که  DNA .................... دارند معمولا دو دوراهی همانند سازی ایجاد می شود .

د ) اشتباه های تصحیح نشده در همانند سازی DNA را ................ می گویند.

25- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید : ( 5/0 )                                                                                   دی 86

الف ) در RNA به جای باز تیمین باز ................. وجود دارد .

ب ) پیوند فسفو دی استر بین یک نوکلئو تید با گروه ........................ نوکلئوتید دیگر ایجاد می شود .

26- نحوه ی عمل آنزیم DNA پلی مراز را در ویرایش هنگام همانند سازی بنویسید . ( 5/0 )                                     دی 86

27- چگونگی همانند سازی DNA را بنویسید ( توضیح در مورد ویرایش لازم نیست )  ( 75/0 )                                خرداد87

28- شکل زیر یک رشته ی پلی نوکلئو تیدی را نشان می دهد : ( صفحه 104 )  ( 75/0 )                                         شهریور 87

الف ) بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

ب ) نوکلئوتید مکمل شماره 3 را رسم کنید

29- الف ) هنگام برقراری یک پیوند کوالان بین دو نوکلئوتید سه فسفاتی ( آزاد ) چند فسفات آزاد می شود ؟ ( 5/0 )         خرداد88

ب ) به چه علت رشته ی نوکلئوتیدی را مولکولی دارای قطبیت می دانند؟

ج ) یک تفاوت بین نحوه همانند سازی مولکول DNA ی حلقوی باکتری با DNAی خطی یوکاریوت ها را بنویسید.

30- در یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند....................می نامند. ( 25/0 )                             شهریور 88

31- الف ) در مدل پیشنهادی واتسون و کریک چه بخشی پله های نردبان DNA را می سازد؟ ( 75/0 )                         شهریور 88

ب ) دو نقش آنزیم DNA پلی مراز را بنویسید.

32- در مورد ساختار شیمیای نوکلئیک اسید به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                      دی 88

الف- در حالت طبیعی نوعی باز آلی که در ساختار DNA شرکت ندارد را بنویسید

ب   پیوند بین نوکلئوتید های موجود در یک رشته پلی نوکلئوتیدی چه نام دارد؟

33- قطعه ای از مولکول DNA 1000نوکلئوتید دارد طبق اصل چارگف اگر تعاد نوکلئوتیدهای آدنین دار 200عدد باشد: ( 5/0 )  خرداد89

الف- تعدادبازهای سیتوزین را در این ملکول DNA بنویسید

 ب- تعداد قندهایدئوکسی ریبوز ،در این مولکول DNA چقدر است؟

34- قطعه ای از ملکول DNA 400 نوکلئوتید دارد اگر 20 درصد از کل نوکلوتید ها از نوع نوکلئوتید سیتوزین باشد: ( 5/0 )     شهریور 89

الف- تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار چقدر است؟

ب- تعداد نوکلئوتید های تیمین دار چقدر است؟

 

 موفق باشید: زیست شناسی تربت حیدریه

http ://biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه پنجم دی ۱۳۸۷ و ساعت 19:12 |

فصل ششم : کروموزوم ها و میتوز

1- کروموزومها

1- تقسیم سلول در انسان به چه دلایلی صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                     خرداد81

2- نوع کروموزوم های جنسی جانوران زیر را مشخص کنید : (75/0 )                                                                 خرداد81

الف ) ملخ نر                         ب ) پروانه ی ماده                             ج ) پرنده ی نر

3- در کدام جانوران نر الگوی کروموزوم جنسی به ترتیب XO و ZZ است ؟ ( 5/0 )                                            شهریور 81

4- نوکلئوزوم را تعریف کنید ؟ ( 75/0 )                                                            شهریور 81 – شهریور 84- دی 86- شهریور 88

5- هر یک از عبارات ستون 1 با یکی از عبارت های ستون 2 ارتباط منطقی دارد . عبارت های مرتبط را در مقابل هم بنویسید .( 1 )

         ستون 2                                     ستون 1                                                                                    شهریور 81

       جوانه زدن                                    باکتری

DNA    حلقوی                          تولید مثل غیر جنسی

   سلول جنسی                                       ژن

  مولکولDNA                                      میوز   

6- هیستون چیست وچه نقشی دارد ؟ ( 5/0 )                                                                                          خرداد82- 88

7- انواع جهش های کروموزومی را نام ببرید . ( 1 )                                                                                       خرداد82

8- در زیر الگوی کروموزومی تعدادی جاندار مشخص شده است جنسیت هر یک از آنها را بنویسید. ( 1 )                       دی 82

9- الف ) کروماتین چیست ؟  ( 75/0 )                                                                                                     شهریور 83

ب ) در کدام نوع جهش کروموزومی سلول بعد از تقسیم فاقد بعضی از ژن ها می باشد ؟

10- در مورد زیگوت به دو سوال زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                دی 83

الف ) زیگوت هاپلوئیدی است یا دیپلوئیدی ؟

ب ) زیگوت طی کدام فرآیند حاصل می شود ؟

10- از تغییرات ساختار کروموزوم ها (( واژگونی )) را بنویسید . ( 5/0 )                                                        خرداد84- دی 86

11- اصطلاحات زیر را تعریف کنید . ( 5/0 )                                                                                             خرداد84

الف ) سانترومر                           ب ) اتوزوم

12- از انواع تغییر در ساختار کروموزوم جابه جایی را توضیح دهید . ( 5/0 )                                                        خرداد85

13- جنسیت در ملخ XO و پروانه ی ZW را بنویسید  ( 5/0)                                                                        شهریور 85

14- تکثیر سلول با تکثیر یک صفحه از کتاب چه تفاوتی دارد ؟ ( 75/0 )                                                               دی 85

15- جنسیت در ملخ XXو کبوتر ZZ را بنویسید . ( 5/0 )                                                                                دی 85

16- الف ) هیستون ها چه نقشی دارند ؟ ( 75/0 )                                                                                          خرداد86

ب ) در جهش کروموزومی نتیجه ی حاصل از مضاعف شدن چیست ؟

ج ) به چه سلولی هاپلوئید گفته می شود ؟

17- الف ) ژن را تعریف کنید . ( 1 )                                                                                                       شهریور 86

ب ) جنسیت در پروانه ها چگونه تعیین می شود ؟

18- الف ) نوکلئوزوم را تعریف کنید .( 1 )                                                                                         دی 86- شهریور 87

ب ) از تغییر در ساختار کروموزوم ها واژگونی را توضیح دهید .

19- از انواع جهش های کروموزومی جابه جایی را توضیح دهید . ( 5/0 )                                                          خرداد87

20- عبارت زیر را کامل کنید : ( 25/0 )                                                                                                خرداد87- 88

پرنده ای با کروموزوم های ZW از نظر جنسی ........................ است

21- در کدام نوع جهش کروموزومی قطعه ای از یک کروموزوم به کروموزوم همتا منتقل می شود؟ ( 25/0 )                   خرداد88

22- گامت چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                   خرداد88

23- الف – فشرده شدن  DNA به کدام پروتئینها صورت می گیرد ؟( 5/0 )                                                           دی 88

ب – از فشرده شدن آنها با هم کدام ساختار کروماتینی بدست می آید؟

24- نقش هیستون ها را در ساختار نوکلئوزوم بنویسید ( 75/0 )                                                                           خرداد89

ب- باز شدن مجدد پیچیدگی های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز رخ می دهد؟

ج- اگر سیتوکینز از چرخه سلولی حذف شود چه پیامدی خواهد داشت؟

25- جنسیت سلولهای زیر را مشخص کنید: ( 5/0 )                                                                                         خرداد89

45+xy                            76+zw

26- در ساختار نوکلئوزوم چه مولکولهایی شرکت می کنند؟( 5/0 )                                                                   شهریور 89

27- در تخمک ملخ به طور معمول چند کروموزوم جنسی و چند اتوزوم وجود دارد؟ ( 5/0 )                                    شهریور 89

2- چرخه سلولی     

1- الف ) نقش نقاط وارسی در چرخه ی سلولی چیست ؟ ( 75/0 )                                                       شهریور 81 – شهریور 84

    ب ) در کدام مرحله از تقسیم میتوز کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند ؟

2- در مرحله سنتز چرخه سلولی چه عملی صورت می گیرد و در پایان این مرحله کروموزوم چه ساختاری دارد ؟ ( 1 )   خرداد81- 82

3- در دومین مرحله رشد ( G2 ) در چرخه ی سلول چه اعمالی صورت می گیرد ؟( 5/0 )                                        دی 81

4- الف ) در چرخه ی سلول در دومین مرحله ی رشد ( G2 ) چه اعمالی صورت می گیرد ؟ (1 )                             شهریور 84

ب ) در نقاط وارسی چرخه ی سلولی چگونه تنظیم می شود ؟

5- جهش های ژنی به دو طریق چرخه ی سلولی را مختل کرده وبا افزایش تقسیم سلول ها منجر به ایجاد سرطان می شوند این دو روش را بنویسید . ( 75/0 )                                                                                                                              خرداد85

6- جهش چگونه باعث ایجاد سرطان می شود ؟ ( 5/0 )                                                                                 خرداد87

7- ساختارهای چند هسته ای سلول های ماهیچه ی مخطط چگونه ایجاد می شوند؟ ( 25/0 )                                      خرداد88

8- هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه ی سلولی انجام می شود ؟ ( 5/0 )                                                شهریور 88

                           1- همانند سازی میتوکندری                            2- بزرگ شدن سریع سلول

9- هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه سلولی رخ می دهد؟( 5/0 )                                                      دی 88

الف- همانند سازی  DNA                                    ب – همانند سازی سانتریول ها

10- کدام تغییرات ناگهانی منجر به بروز سرطان می شود؟( 5/0 )                                                                     خرداد89

11- در مورد چرخه سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                                   شهریور 89

الف- سانتریول ها ،دقیقا در کدام مرحله مضاعف می شوند؟

ب- در چه مرحله ای از میتوز،کروماتیدهای هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می کنند؟

ج- در هر چرخه سلولی اولین نقطه وارسی بطور دقیق در کدام مرحله قرار دارد؟

3- میتوز و سیتوکینز

1- در کدام مرحله ی از تقسیم میتوز کروماتیده ای خواهری از هم جدا می شوند ؟ ( 5/0 )                                      شهریور 81

2- چگونگی انجام سیتوکینز در سلول های جانوری را بنویسید ( 5/0 )                                                      دی 81 – شهریور 84

3- هر یک از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است ؟ ( 1 )         ورودی رشته های غیر متناظر                        مرداد82

4- همانند سازی میتوکندری در کدام مرحله از اینترفاز صورت می گیرد ؟ (25/0 )                                                 شهریور 83

5- در مورد تقسیم سلول های جانوری به پرسشهای زیر پاسخ دهید ؟ ( 1 )                                                          شهریور 83

6- درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید . ( 5/0 )                                                                                     دی 83

الف ) سانتریول ها و رشته های دوک هر دو از لوله های توخالی ساخته شده اند

ب ) جنس سانتریول ها و رشته های دوک با هم فرق دارد

7- در مورد تقسیم میتوز به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                             دی 83

الف ) در کدام مرحله کروموزوم ها قابل رویت می شوند؟

ب ) در کدام مرحله رشته های کروماتینی به وجود می آیند؟

ج ) در کدام مرحله دوک از بین می رود؟

8- در پروفاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد ؟ ( 1 )                                                                                   خرداد84

9- میتوز را تعریف کنید . ( 5/0 )                                                                                                              دی 84

10- ساختمان وعمل دوک تقسیم را بنویسید . ( 75/0 )                                                                                     دی 84

11- چگونگی انجام سیتوکینز در سلو ل های گیاهی را بنویسید ( 75/0 )                                                                 دی 84

12- هر یک از اعمال زیر مربوط به کدام مرحله از تقسیم میتوز است ؟ ( 5/0 )                                                        خرداد85

الف ) کوتاه شدن رشته های دوک                               ب ) باز شدن پیچیدگی کروموزوم ها

13- سیتوکینز را تعریف کنید . ( 25/0 )                                                                                                      خرداد85

14- الف ) اگر بعد ازمیتوز  سیتوکینز رخ ندهد ساختار حاصل چه ویژگی خواهد داشت ؟ ( 75/0 )                              شهریور 85

ب ) دوک تقسیم چه نقشی دارد ؟

15- در کدام مرحله از میتوز پوشش اطراف هسته تشکیل می شود ؟ ( 25/0 )                                                         شهریور 85

16- جدا شدن کروماتیدهای خواهری وباز شدن پیچیدگی های کروموزوم ها به ترتیب در کدام مرحله ی

تقسیم میتوز رخ می دهد ؟ (  5/0 )                                                                                                              دی 85

17- الف ) نحوه ی تشکیل دوک تقسیم را در میتوز بنویسید . ( 75/0 )                                                                   خرداد86

ب ) دستگاه گلژی در سیتوکینز سلول های گیاهی چه نقشی دارد ؟

18- در مرحله ی آنافاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                      خرداد86

19- در مرحله ی متافاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                     شهریور 86

20- سلول مقابل( شکل صفحه 131 مرحله متافاز )  کدام مرحله ی میتوز را نشان می دهد. ( 1 )                                      دی 86                                                     

ب ) شکل این سلول را در مرحله بعد رسم کنید .

21- سیتوکینز در سلول هایی که دیواره ندارند چگونه انجام می شود ؟ ( 5/0 )                                                         خرداد87

22- عبارت زیر را کامل کنید : (25/0 )                                                                                                        خرداد87

در تقسیم میتوز هر کروموزوم در مرحله ......................به حداکثر فشردگی خود می رسد

23- الف ) پس از همانند سازی سانتریول دوک چگونه تشکیل می شود ؟ ( 1 )                                                        شهریور87

ب ) در تلوفاز میتوز چه اعمالی انجام می شود ؟

24- در آنافاز میتوز چه وقایعی رخ می دهد؟ ( 5/0 )                                                                                        خرداد88

25- الف ) شکل رو به رو کدام مرحله از تقسیم میتوز را نشان می دهد؟ ( 75/0 )                                                     شهریور 88

ب ) مرحله ی بعد از این مرحله را رسم کنید.

ج ) در پایان تقسیم میتوز این سلول تعداد کروموزوم های هر یک از سلول های دختری را بنویسید

26- در سلول جانوری سیتوکینز  چگونه انجام می شود؟ ( 5/0 )                                                                            دی 88

27- باز شدن مجدد پیچیدگی های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز رخ می دهد؟ ( 75/0 )                              خرداد89

ب- اگر سیتوکینز از چرخه سلولی حذف شود چه پیامدی خواهد داشت؟

 موفق باشید: زیست شناسی تربت حیدریه

+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ و ساعت 18:56 |

فصل هفتم : میوز وتولید مثل جنسی

1- میوز

1- تفاوت اصلی میوز یک و دو در چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                       خرداد81

2-در رابطه با تشکیل گامت ها در جانوران ماده : (5/0 )                                                                                  شهریور 81

الف ) علت درشتی تخمک نسبت به گویچه های قطبی چیست؟

ب ) در فرآیند تخمک سازی از یک سلول دیپلوئید سرانجام چند تخمک تولید می شود

3- علت کروموزوی نشانگان داون چیست ؟ ( 5/0 )                                                                             شهریور 81 – خرداد83

4- اعمال زیر در کدام مرحله از تقسیم میوز رخ می دهد؟ ( 75/0 )                                                                     دی 81

الف ) کروموزوم های همتا تتراد تشکیل می دهند.

ب ) کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.

ج ) کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند.

5- در یک سلول فرضی که 8= n2 کروموزوم است در پایان تلوفاز یک هر یک از سلول ها چند کروموزوم و چند

 مولکول DNA دارند( 5/0 )                                                                                                                  خرداد82

6- به پرسشهای زیر درباره ی تقسیم میوز پاسخ دهید: ( 1 )                                                                              خرداد82

الف ) شکل مقابل چه مرحله ای از میوز را نشان می دهد؟

ب ) تتراد در چه مرحله ای از میوز تشکیل می شود؟

ج ) نحوه ی تشکیل تتراد چگونه است؟

7- الف ) سلول های حاصل از میوز یک در فرآیند تخمک زایی را نام ببرید. ( 5/1 )      رشته های غیر متناظر ورود به پیش مرداد82

ب ) کاریوتیپ را تعریف کنید.                                                                                               ( شهریور 83 – شهریور 87 )

ج ) در چرخه ی تناوب نسل ها گامت و هاگ هر کدام حاصل چه نوع تقسیم سلولی می باشند؟

8- در یک سلول دیپلوئید 20 کروموزومی یک تقسیم میوز و سپس سه تقسیم میتوز صورت می گیرد. تعداد سلول های حاصل و تعداد کروموزوم های هر سلول را به دست آورید. ( 5/0 )                                                                                      دی 82

9- در آنافاز میوز یک چه عملی صورت می گیرد و ویژگی کروموزوم ها در این مرحله چیست ؟ ( 1 )               دی 82 – شهریور 85

ب ) وضعیت کاریوتیپ فرد در نشانگان داون چگونه است و افراد مبتلا چه ویژگی دارند؟

10- الف ) در تلوفاز دو میوز چه اعمالی رخ می دهد ؟  ( 1 )                                                                       شهریور 83

11- به سوالات زیر در مورد کروموزوم پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                            دی 83

الف ) با هم ماندن کروموزوم ها در کدام مرحله از میوز اتفاق می افتد ؟

ب ) پی آمد آن چیست ؟

12- سلول های حاصل از میوز یک در جانوران ماده را نام ببرید . ( 5/0 )                                                            خرداد84

13- شکل زیر سلولی را با 4 کروموزوم در مرحله ی پروفاز یک نشان می دهد. ( 5/0 )                                       شهریور 84 - 85

شکل سلول را در هر یک از مراحل زیر در تقسیم میوز رسم کنید.

الف ) متافاز یک                                     ب ) آنافاز یک

14- شکل زیر یکی از مراحل تقسیم میوز یک را نشان می دهد : (75/0 )                                                              دی 84

الف ) نام این مرحله را بنویسید.

ب ) شکل مرحله ی بعدی را رسم کنید.

ج ) پس از پایان تقسیم هر یک از سلول ها ی حاصل چند کروموزوم خواهند داشت؟

15- شکل زیر سلول در حال تقسیم میوز را در مرحله ی متافاز دو نشان می دهد. ( 5/0 )                                          خرداد85

الف ) سلول اولیه ای که تقسیم میوز یک را آغاز کرده است چند کروموزوم داشته است؟

ب ) شکل این سلول را در مرحله ی آنافاز دو رسم کنید.

16- شکل زیر سلول در حال تقسیم میوز را در مرحله ی پروفاز دو نشان می دهد. ( 75/0 )                                        خرداد86

الف ) در مرحله ی بعد از این مرحله چه پدیده ای در سلول رخ می دهد؟

ب ) شکل این سلول را در مرحله ی آنافاز یک رسم کنید.

17- شکل مقابل سلول را در مرحله ی پروفاز یک میوز نشان می دهد. ( 75/0 )                                                     شهریور 86

الف) شکل یکی از سلول های حاصل از آن را در مرحله پروفاز دو رسم کنید.

ب ) برای این سلول در آنافاز دو چه پدیده ای اتفاق می افتد؟

18- در هریک از مراحل زیر در تقسیم میوز چه اتفاقی می افتد؟ ( 5/0 )                                                                 دی 86

الف ) آنافاز یک                                       ب ) پروفاز دو

19-سیتوکینز در گامت زایی نر وماده چه تفاوتی دارد ؟ ( 5/0 )                                                                           خرداد87

20- الف ) آنافاز یک و آنافاز دو میوز را باهم مقایسه کنید( 5/0 )     

21- شکل روبه رو یک سلول را در یکی از مراحل تقسیم میوز نشان می دهد ( 1 )                                                     خرداد88

  الف ) نام این مرحله را به طور دقیق بنویسید.

ب ) شکل مرحله بعد از این مرحله را رسم کنید

ج ) در ابتدای تقسیم میوز سلول اولیه چند کروموزوم داشته است ؟

د ) در پایان تقسیم میوز این سلول ژنوتیپ سلول های حاصل را بنویسید.

22- الف )تفاوت آنافاز میوز یک و آنافاز میوز دو را بنویسید. ( 5/0 )                                                                   شهریور 88

ب ) اگر در انسان گامتی که دو کروموزوم همتای شماره 13 دارد با یک گامت طبیعی لقاح یابد سلول زیگوت حاصل چه ویژگی دارد؟

23- چه رویدادی باعث ایجاد نشانگان داون می شود ؟ این رویداد در کدام مرحله از تقسیم میوز رخ می دهد ؟ ( 5/0 )       دی 88 

24- شکل روبرو مرحله ای از تقسیم میوز را نشان می دهد( 75/0 )                                                                      خرداد89

الف- این سلول دقیقا در کدام مرحله از تقسیم قراردارد ؟

ب- سلول اولیه دارای چند کروموزوم بوده است ؟

ج- ژنوتیپ هتروزیگوت ( ناخالص ) تمام ژن های سلول آغاز کننده تقسیم را بنویسید.

25-  شکل روبه رو یکی از انواع چرخه های زندگی یوکاریوتی می باشد( شکل 6-7 )  ( 5/0 )                                   خرداد89

الف – بجای علامت سوال عبارت مناسب را بنویسید

ب- قسمت بیشتر چرخه را چه افرادی تشکیل می دهند ؟  

26- فرض کنید زیگوت جانداری به طور طبیعی شش کروموزوم 6=n2 دارد: ( 75/0 )                                            شهریور 89

الف- این سلول چند تتراد تشکیل می دهد؟

ب- در پایان تلوفاز I هر سلول چند سانترومر دارد و هر کروموزوم چند کروماتیدی است ؟                                        

2- تولید مثل جنسی         

1- از جانورانی که می توانند از طریق بکرزایی تولید مثل کننددو نمونه نام ببرید. ( 5/0 )                                             خرداد81

2- به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                                                         خرداد81

الف ) هاگ در چه مرحله ای از چرخه ی زندگی گیاهان تولید می شود؟

ب ) گیاهی که از نمو هاگ حاصل می شود چه نام دارد ؟

3- در چرخه ی زندگی گیاه رویان و گامت به ترتیب در کدام مرحله قرار دارند؟ ( 5/0 )                                  شهریور 81 – خرداد83

4- در مورد چرخه ی زندگی دیپلوئیدی به پرسش های زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                      دی 81

الف ) بارزترین ویژگی این چرخه چیست ؟

ب ) زیگوت چه تقسیمی انجام می دهد؟

ج ) کدام سلول ها هاپلوئید هستند؟

5- در چرخه تناوب نسل ها گامت و هاگ هر کدام حاصل چه نوع تقسیم سلولی می باشند؟ ( 5/0 )                              مرداد82

6- در هریک از جانداران زیر کدام نوع چرخه ی زندگی مشاهده می شود؟ ( 75/0 )                                                خرداد83

7- به چه دلیل فرزندان حاصل از بکرزایی یک کلون محسوب می شوند؟ ( 75/0 )                                                    دی 83

8- روش تولید مثل غیر جنسی در هریک از موجودات زیر را بنویسید: ( 5/0 )                                                  خرداد84 – دی 85

الف ) هیدر                                     ب ) جلبک سبز اسپیروژیر

9- الف ) بارزترین ویژگی چرخه ی زندگی دیپلوئیدی چیست ؟( 5/0 )                                                                خرداد84

ب ) در چرخه ی زندگی هاپلوئیدی گامت ها از طریق چه نوع تقسیمی تولید می شوند؟

10- در تناوب نسل در گیاهان : ( 5/0 )                                                                                                      شهریور 84

الف ) هاگ در چه مرحله ای از چرخه ی زندگی گیاهان تولید می شود؟

ب ) گیاهی که از نمو هاگ حاصل می شود چه نام دارد ؟

11- درباره ی علت ونحوه ی بکرزایی در مارها دو فرضیه ارائه شده است یکی از آنها را توضیح دهید . ( 5/0 )               شهریور 84

12- اسپوروفیت را تعریف کنید. ( 75/0 )                                                                                                     دی 84

ب ) در چرخه ی زندگی گیاهان گامت به وسیله ی چه نوع تقسیمی ایجاد می شود؟

13- الف ) انواع چرخه های زندگی در یوکاریوت ها را نام ببرید. ( 1 )                                                                 خرداد85

ب ) بکرزایی را تعریف کنید.

14- الف ) با مقایسه هاگ و گامت در چرخه ی زندگی گیاهان شباهت و تفاوت آنها را بنویسید. ( 1 )                            شهریور 85

ب ) کلون نتیجه ی چه نوع تولید مثلی است ؟

15- الف ) در کدام یک از چرخه های زندگی جنسی سلول زیگوت بعد از تشکیل میوز انجام می دهد؟ ( 75/0 )                 خرداد86

ب ) در بکرزایی مار ماده چگونه تخمک های خود را بارور می کند؟

ج ) گامتوفیت را تعریف کنید.

16- در کلامیدوموناس کدام سلول دیپلوئید است ؟ ( 75/0 )                                                                               شهریور 86

ب ) شکل زیر تناوب نسل را در گیاهان نشان می دهد نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید.                               (  خرداد87)

17- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. ( 1 )                                                                                        دی 86

الف ) نشانگان داون در اثر .................. کروموزوم های شماره 21 ایجاد می شود.

ب ) تولید مثل غیر جنسی در هیدر به روش ................... است.

ج ) در کلامیدوموناس که چرخه ی زندگی .........................دارد زیگوت تنها سلول دیپلوئید است.

د ) زنبور عسل ماده ( ملکه ) از طریق ..................زنبور نر تولید می کند.

18- الف )در کدام یک از چرخه های زندگی زیگوت تنها سلول دیپلوئید است ؟ ( 1 )                                             شهریور 87

ب ) چرا در بکرزایی فرزندان حاصل مشابه مادر هستند؟

19-الف ) در شرایط نامساعد محیطی اسپیروژیر چگونه تکثیر می یابد؟( 5/0 )                                                         شهریور 88

ب ) در چرخه ی زندگی گیاهان ، گامتوفیت به وسیله ی چه نوع تقسیمی گامت ها را تولید می کند؟

20- در مورد چرخه های زندگی یوکاریوتی به سوالات زیر پاسخ دهید:  ( 5/0 )                                                       دی 88

الف – نوع چرخه زندگی کلامیدوموناس را بنویسید.

ب- گیاهی که از نمو هاگ حاصل می شود چه نام دارد؟

21- شکل روبه رو یکی از انواع چرخه های زندگی یوکاریوتی می باشد.( شکل 6- 7 ) ( 75/0 )                                 شهریور 89

الف- به جای علامت سوال عبارت مناسب را بنویسید.

ب- جانداری که از تقسیم زیگوت حاصل می شود چه نام دارد

ج- در زندگی کدامیک از جانداران زیر چرخه مورد نظر مشاهده می شود؟

1- انسان              2- کلامیدوموناس                        3- سرخس

 www.biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه هشتم آذر ۱۳۸۷ و ساعت 18:32 |

فصل هشتم : ژنتیک و خاستگاه آن

1- پژوهش های مندل

1- از آمیزش نخود فرنگی پابلند دانه صاف که در هر دو صفت خالص است با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ژنوتیپ والدین و زاده ها را بنویسید. ( 75/0 )                                                                                                                             شهریور 81

2- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: ( 1 )                                                                                                      دی 82

الف ) آمیزش مونوهیبریدی                   ب ) ژن غالب                       ج ) ژنوتیپ                  د ) هتروزیگوس

3- اصطلاحات زیر را تعریف کنید . ( 1 )                                                                                                   شهریور 84

الف ) خودلقاحی                                         ب ) صفت اتوزومی

4- اصطلاحات زیر را تعریف کنید ( 75/0 )                                                                                                    دی 86

الف ) آمیزش مونوهیبریدی                                 ب ) فنوتیپ

2- نظریه مندل

1- قانون جور شدن مستقل ژن ها را بنویسید ( 5/0 )                                                                                  مرداد82 خرداد85

2- نظریه درهم آمیختگی صفات را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                    شهریور 83

3- الف ) قانون تفکیک ژن ها را بنویسید. ( 1 )                                                                                                 دی 84

ب ) آمیزش دی هیبریدی چه نوع آمیزشی است؟

4- قانون دوم مندل ( جور شدن مستقل ژن ها ) : ( 5/0 )                                                                                    خرداد87

الف ) در مورد چه نوع آمیزشی صادق است ؟

ب ) در مورد کدام ژن ها درست است؟

5- قانون تفکیک ژن های مندل را بنویسید( 5/0 )                                                                                             شهریور 89

3- احتمال و وراثت

1- صفات وابسته به جنس را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                            خرداد81

2- در نخود فرنگی الل های A و b به ترتیب مربوط به زردی دانه ( غالب ) و چروکیدگی دانه ( مغلوب )هستند. با ایستفاده از مربع پانت مسئله زیر را حل نمایید. ( 1 )                                                                                                                     خرداد81

از خود لقاحی نخود فرنگی با ژنوتیپ AABb چه نسبتی از زاده ها از نظر فنوتیپی حالت چروکیدگی را نشان می دهند؟( نوشتن راه حل الزامی است )   

3- در خانواده ای  که والدین سالم باشندفرزند زالی بدنیا آمده است : ( 5/1 )                                                             دی 81

الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید

ب ) ژنوتیپ فرزندزال را بنویسید

ج ) احتمال اینکه در این خانواده فرزندی سالم به دنیا بیاید چقدر است ؟ 

4- کدامیک از مفاهیم زیر درست و کدامیک نادرست است ؟ ( 1 )                                                                        خرداد82

الف ) اگر یک فرد غالب هموزیگوت با یک فرد مغلوب آمیزش کند ممکن است بعضی از زاده ها فنوتیپ مغلوب را نشان دهند

ب ) از آمیزش دو فرد غالب ناخالص (Bb) احتمال پیدایش زاده مغلوب 25 درصد است

ج ) اگر فردی با گودی چانه و هتروزیگوت( Dd  ) با فردی فاقد گودی چانه ( dd ) آمیزش کنداحتمال تولد فرزندی با گودی چانه 50 درصد است

د ) آلل IAو IB که در کنترل گروه خونی دخالت دارند دارای رابطه غالب ومغلوبی هستند

5- در دودمانه به چه فردی ناقل گفته می شود؟ ( 5/0 )                                                                             مرداد82 شهریور 85

6- در خرگوش الل های B   و b به ترتیب مربوط به رنگ سیاه ( غالب ) و رنگ قهوه ای ( مغلوب ) هستند با استفاده از مربع پانت مسایل زیر را حل کنید: ( 1 )                                                                                                                             دی 83 

الف ) در آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب  ( bb ) احتمال ببوجود آمدن یک فرزند ناخالص چقدر است ؟

ب ) از آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب احتمال بوجود آمدن یک فرد خالص غالب چقدر است؟

7- آمیزش آزمون به چه منظوری صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                                      خرداد84 شهریور 85

8- هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است و ژن آن روی کروموزوم X قرار دارد اگر پدر سالم و مادر ناقل باشد ( با رسم مربع پانت ) ژنوتیپ ها و فنوتیپ جدید مورد انتظار در فرزندان را بنویسید. ( 1 )   H ژن فرد سالم     h ژن مولد هموفیلی                       خرداد84  9- فرض کنید آمیزش آزمون در انسان امکان پذیر باشد ژنوتیپ مجهول یک گروه خونی را چگونه تعیین می کنند؟ ( 1 )     خرداد86

10- چرا در زنان اثر یک الل مغلوب که بر روی کروموزوم X قرار دارد ظاهر نمی شود؟ ( 5/0 )                       شهریور 86 شهریور 87

11- در کدام یک از فنوتیپ های زیر برای تعیین ژنوتیپ بایستی آمیزش آزمون انجام داد؟ ( 25/0 )                               خرداد87

12- دودمانه روبه رو در مورد بیماری زالی در نظر گرفته شده است . فرد شماره 1 با مرد کاملا سالم ( خالص ) ازدواج می کند احتمال این که اولین  فرزند آنها پسر سالم باشد چه قدر است ؟ ( با راه حل)( 75/0 )                                                            شهریور 88

13-  از خود لقاحی نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی ، دو نوع فنوتیپ در فرزندان ایجاد شده است : ( 75/0 )                       دی 88

الف ژنوتیپ والدین (P) را بنویسید

ب- فنوتیپ فرزندان را مشخص کنید

14- دود مانه روبه رو مربوط به بیماری تالاسمی می باشد به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                    دی 88

الف- نحوه وراثت این بیماری آتوزومی است یا وابسته به جنس؟

ب- ژنوتیپ والد شماره 2 را مشخص کنید

ج- احتمال تولد فرزند شماره 4 چقدر است

15- با توجه به دود مانه روبه رو پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                                 خرداد89

الف- توارث بیماری مورد نظر چگونه است ؟

ب- احتمال تولد فرد مشخص شده را بنویسید

16- با  توجه به دودمانه روبه رو پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                                    شهریور 89

الف- نوع توارث بیماری مورد نظر چگونه است ؟

ب- احتمال تولد فرد شماره 4 چقدر است ؟

چ- ژنوتیپ فرد شماره 2 را بنویسید.

   مرد بیمار                        زن بیمار

4- رابطه ی غالب ومغلوبی مربوط به همه ی الل ها نیست.

1- صفات چند ژنی را همراه با ذکر مثال تعریف کنید. ( 1 )                                                                              خرداد81

2- کدامیک از مفاهیم زیر صحیح و کدامیک غلط است ؟ ( 25/1 )                                                             شهریور 81 خرداد83

الف ) در افرادی با گروه خونی AB فنوتیپ نشان دهنده ژنوتیپ است.

ب ) علت بیماری هانتینگتون خرابی تدریجی بافت مغز در میان سالی است.

ج ) وزن آدمی توسط یک جفت ژن الل کنترل می شود

د ) تشخیص ژنوتیپ صفات غالب از طریق آمیزش آزمون ممکن است

ه ) اسب هایی با موی قرمز و سفید مثالی از غالب ناقص می باشد.

3- به سوالات زیر در مورد صفت سه اللی گروههای خونی پاسخ دهید : ( 5/1 )                                                      دی 81

الف ) برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت؟

ب ) چرا در افرادی که ژنوتیپ IAIB دارند گروه خونی AB خواهند داشت؟

ج ) افرادی که گروه خونی Aدارند ( فنوتیپ A  ) چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

4- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. ( 1 )                                                                                          خرداد82

الف ) برای تعیین ژنوتیپ فردی که فنوتیپ غالب یک صفت را نشان می دهد از روش .................. استفاده می کنیم

ب ) اگر فردی آنزیم لازم برای تبدیل اسید آمینه فنیل آلانین به تیروزین را نداشته باشد مبتلا به بیماری................. است

ج ) چرا در جمعیت آدمی فراوانی مردان هموفیل بیشتر از زنان هموفیل است ؟

5- از آمیزش گاو مو قرمز تیره ی خالص ( RR ) با گاو موسفید خالص ( WW ) همه ی افراد نسل اول دارای موی قرمز روشن هستند.

الف ) این نوع الگوی وراثتی چه نام دارد؟ (1 )                                                                                              مرداد82

ب ) در صورت آمیزش افراد نسل اول نسبت های فنوتیپی مورد انتظار در F2 را بنویسید.

6- بیماری فنیل کتونوریا : (75/0 )                                                                                                              دی 82

الف ) اتوزومی است یا وابسته به جنس ؟                             ب ) الل آن غالب است یا مغلوب؟

ج ) چرا افراد مبتلا دچار عقب ماندگی ذهنی می شوند؟

7- در آمیزش ( IBi×IAi ) مطلوبست : ( 1 )                                                                                                 دی 82

الف ) ژنوتیپ فرزندان

ب ) احتمال بوجود آمدن پسری با گروه خونی O

8- اختلال های ناشی از داسی شدن گلبول های قرمز در افراد مبتلا به این بیماری را بنویسید. ( 5/0 )                             شهریور 83

9- کدام فنوتیپ های گروه خونی نشان دهنده ی ژنوتیپ این صفت است ؟ پاسخ خود را با ذکر دلیل بنویسید ( 1 )               دی 83

10- هم توانی چه تفاوتی با غالب ناقص دارد ؟ ( 5/0 )                                                                 خرداد84- دی 85- شهریور 86

11- در خانواده ای که پدر و مادر تالاسمی مینور دارند. ژنوتیپ ها و فنوتیپ های مورد انتظار در فرزندان که با فنوتیپ و ژنوتیپ والدین متفاوت است را بنویسید .  C الل طبیعی            c الل تالاسمی ( 1 )                                                          شهریور 84- دی 85

12- صفت رنگ گل در گیاه میمونی غالب ناقص است از آمیزش گل میمونی صورتی ( RW ) به روش خودلقاحی چه نوع ژنوتیپ ها و فنوتیپ های جدیدی تولید خواهد شد؟  ( قرمز= R     سفید= W   )( 1 )                                                              دی 84

13- در خانواده ای که یکی از والدین گروه خونی A و دیگری گروه خونی B دارند چهار نوع گروه خونی متفاوت در فرزندان دیده می شود ژنوتیپ فرزندان را بنویسید. ( 1 )                                                                                                                خرداد85

14- علت بیماری فنیل کتونوریا ( نقص در واکنش های مابولیسمی بدن افراد مبتلا ) را بنویسید. ( 5/0 )                            خرداد85

15- الف ) در خانواده ای که پدر ومادر هر دو موهای موج دار دارند سه نوع فنوتیپ در فرزندان قابل پیش بینی است. ( 1   شهریور 85

ژنوتیپ هر یک از آن فنوتیپ ها را بنویسید. ( فرفری= R      صاف= S )

ب ) رابطه ی بین الل های حالت مو در انسان از کدام الگو پیروی می کند

16- یک صفت چند اللی در انسان نام ببرید ( 25/0 )                                                                                         دی 85

17- در خانواده ای که پدر ومادر موی موج دار  دارند: ( 5/0 )                                                                            خرداد86

الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید.

ب ) احتمال داشتن دختری با موی موج دار چقدر است ؟ ( مجعد = R       صاف =  S )

18- الف ) تغییر رنگ موهای روباه قطبی را در تابستان و زمستان چگونه توجیه می کنید؟(5/0 )                                     خرداد86

ب ) پیشنهاد پرهیز از ازدواج فامیلی می تواند درصد ابتلا به بیماری تالاسمی ماژور را به شدت کاهش دهداما این راه حل برای پیشگیری از بیماری هانتینگتون کارایی کمتری دارد علت چیست ؟

19- در خانواده ای که پدر و مادر گروه های خونی متفاوتی دارند نیمی از فرزندان گروه خونی A ونیمی گروه خونی B دارند ( به طور طبیعی احتمال هیچ نوع گروه خونی دیگر در میان فرزندان وجود ندارد ) ( 1 )                                                        شهریور 86

فنوتیپ والدین و ژنوتیپ فرزندان را بنویسید.

20- پدر ومادری سالم دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور هستند: ( 5/0 )                                                            دی 86

الف ) ژنوتیپ والدین را بنویسید                 ب ) ژنوتیپ فرزند بیمار را بنویسید.

21- از خود باروری گل میمونی صورتی ( RW ) چه فنوتیپ هایی حاصل می شود؟ ( R= قرمز     W= سفید )( 75/0 )     دی 86

22- اگر پدر مبتلا به هموفیلی و مادر فاقد این ژن باشد تمام دختران ناقل هموفیلی و تمام پسرانسالم خواهند بود. اما اگر مادر مبتلا به هانتینگتون باشد تمام فرزندان به این بیماری مبتلا خواهند شد علت این پدیده ها چیست ؟ ( 5/0 )                                  خرداد87

23- از آمیزش گاو نر قرمز تیره با گاو ماده سفید گاوهای قرمز روشن تولید می شوند. ( 75/0 )                                      خرداد87

اگر گاو نر قرمز روشن با گاو ماده قرمز روشن آمیزش یابد چه فنوتیپ های تولید خواهد شد ؟

24- اگر پدر گروه خونی AB ومادر گروه خونی B  ناخالص داشته باشد کدام گروه های خونی در فرزندان آنها

 قابل انتظار است ؟ ( 75/0 )                                                                                                                    شهریور 87

25- در نخود فرنگی رنگ ارغوانی گل نسبت به سفید غالب است . اگر نخود گل ارغوانی ناخالص به روش خودلقاحی آمیزش یابد ژنوتیپ ها و فنوتیپ جدید را بنویسید ( P= گل ارغوانی        p= گل سفید )  ( 75/0 )                                                          شهریور 87

26-  مردی با موی مجعد با زنی که موی صاف دارد ازدواج میکند فرزند آنها ا ز حالت مو چه فنوتیپی رانشان می دهد؟( 1 )  شهریور 88

ب- در کدام یک از موارد زیر ،آمیزش آزمون برای تعین ژنوتیپ موثر است چرا؟

  1- گل ادریسی آبی                2- نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی

ج- فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور از چه نوع پدر و مادرانی متولد می شوند؟

27- در هر یک از صفات زیر رابطه الل ها را مشخص کنید: ( 5/0 )                                                                        دی 88

الف- رنگ گل گیاه میمونی                                             ب- رابطه الل های I B   IB  در گروه خونی

28- در نوع خاصی گیاه فنوتیپ سفیدی رنگ میوه بر فنوتیپ زرد غالب است باغبانی گیاهی را که میوه سفید می دهد با گیاه میوه زردی آمیزش داده است در حدود نیمی از گیاهانی که از این آمیزش حاصل شده اند میوه سفید و نیم دیگر میوه زرد دارند ( 75/0 )    خرداد89

الف- ژنوتیپ گیاهان والد چگونه بوده است ؟

ب- اگر به فرض در میان میوه های حاصل تعدادی میوه کرم رنگ بوجود آید توارث رنگ میوه چگونه خواهد بود؟

29- زن و مردی سالم دارای فرزند هموفیل شده اند اگر پدر زن هموفیل باشد ژنوتیپ مادر و جنسیت فرزند هموفیل را بنویسید( 5/0 )        خرداد89

30- - دختری با موهای صاف با پسری که موهای مجعد دارد ازدواج میکند: ( 75/0 )                                                     شهریور 89

الف- نوع رابطه اللی این صفت را بنویسید.

ب- چه فنوتیپ جدیدی از این صفت در فرزندان ایجاد می شود؟

ج- چه نسبتی از فرزندان این خانواده صفت مشابه مادر دارند؟

 http://biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 18:19 |

فصل نهم : تولید مثل گیاهان

1- گیاهان از تغییر جلبک های سبز پر سلولی به وجود آمده اند

1- کدام گروه از گیاهان بدون آوند هستند؟ ( 5/0 )                                                                                         شهریور 83

2- تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه

1- اسپوروفیت خزه شامل چه بخشهایی است ؟ ( 5/0 )                                                                           خرداد82 شهریور 86

2- آنتریدی چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                مرداد82- دی 86

3- شکل زیر( شکل صفحه 191 ) قسمتی از چرخه ی زندگی خزه را نشان می دهد : ( 1 )                                              دی 82                

الف ) شماره  های 1 و2 را در برگ امتحانی نامگذاری کنید

ب ) شماره های 3 و4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کند.

4- برگ شاخه چیست ( 5/0 )                                                                                                                  شهریور 83

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                                        دی 83

الف ) محل تشکیل تخم زا در خزه را بنویسید

ب ) کدام تقسیم سلولی موجب تشکیل تخم زا می شود

6- چرا نهانزادان آوندی همانند خزه گیان در مکان های مرطوب و سایه دار گسترش دارند؟ ( 25/0 )                     شهریور 84 خرداد87

7- ساختار و نقش آنتریدی وآرکگن را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                      دی 84

8- الف ) بخش های تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه را نام ببرید. ( 1 )                                                                 خرداد85

ب ) چرا به سرخس ها نهانزادان آوندی می گویند؟

9- در تولید مثل جنسی خزه گیان تخم از ترکیب کدام سلول ها حاصل می شود؟ ( 5/0 )                                           شهریور 85

10- بعد از ورود آنتروزوئید به آرکگن در خزه چه پدیده ای اتفاق می افتد و نتیجه ی آن چیست ( 5/0 )                           دی 85

11- مهمترین تفاوت های چرخه زندگی خزه با چرخه ی زندگی سرخس کدامند ( دو مورد را بنویسید )   ( 5/0 )               خرداد86

 ( از پرداختن به تفاوتهای ساختاری خودداری نمایید )

12- شکل مقابل اسپوروفیت بالغ سرخس را نشان می دهد اجزای شماره گذاری شده را نام ببرید ( 5/0 )                            دی 86

13- در خزه تخم در کجا تشکیل می شود؟ ( 25/0 )                                                                                         خرداد87

14- الف ) نقش آنتریدی در خزه چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                          شهریور 87

ب ) در کدام اندام سرخس هاگدان تشکیل می شود؟

15- الف- اسپوروفیت خزه علاوه بر تار از چه بخش دیگری تشکیل شده است؟( 5/0 )                                               شهریور 88

16- در رابطه با چرخه زندگی خزه و سرخس به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                       دی 88

الف گیاه اصلی در خزه در کدام مرحله قرار دارد

ب- در سرخس آنتریدی و آرکگن زیر چه بخشی به وجود می آیند؟

17- هر یک از موارد زیر از نظر سطح کروموزومی ( هاپلوئید یا دیپلوئیدی ) مشخص نمائید: ( 5/0 )                               خرداد89

الف- تارخزه                                                ب-برگ شاخه سرخس

18- طرح روبه رو بخشی از زندگی یک گیاه بدون آوند است با توجه به این طرح به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )           شهریور 89

الف- به جای علامت سوال (؟) کلمه مناسب را بنویسید.

ب- بیشتر عمر این گیاه در کدام مرحله طی می شود؟

3- تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار

1- گامتوفیت نر وگامتوفیت ماده در نهاندنگان هر یک معادل چه بخشی از گیاه است  ؟ ( 5/0 )                                       خرداد81

2- چگونه می توان با استفاده از تعداد قطعات گل تک لپه یا دولپه بودن گیاه را تشخیص داد ؟ ( 5/0 )                              خرداد81

3- چگونگی تشکیل آندوسپرم در تخمک بازدانگان را توضیح دهید ؟ ( 1 )                                                               خرداد81

4- مراحل تشکیل گامتوفیت نر ( گرده رسیده کاج ) را شرح دهید . ( 1 )                                                      شهریور 81 خرداد82

5- در نهاندانگان آنتروزوئید ها با کدام سلول ها در کیسه ی رویانی ترکیب می شوند و نتیجه ی این لقاح چیست ؟ ( 1 )  شهریور 81- خ82

6- انوخته غذایی دانه کاج و ذرت به ترتیب چه نام دارد ؟ ( 5/0 )                                                                         دی 81

7-الف ) در کاج آرکگن ها در ساختار چه بافتی ایجاد می شوند ؟ این بافت هاپلوئید است یا دیپلوئید؟ ( 5/0 )                   خرداد82

ب ) اندوخته ی دانه ی گندم چه نام دارد ؟

8- الف ) از رشد سلول رویشی دانه ی گرده ی کاج چه بخشی تشکیل می شود؟ ( 75/0 )                                             مرداد82

ب ) گل دو جنسی به چه نوع گلی گفته می شود؟                                                                                            شهریور 83

9- شکل زیر دانه ی ذرت را نشان می دهد قسمت های خواسته شده را نام گذاری کنید . ( 75/0 )                        مرداد82 شهریور 85

10- هر یک از عوامل زیر در تولید مثل گیاهان دانه دار چه نقشی دارند؟ ( 1 )                                                         شهریور 83

الف ) لوله ی گرده                                  ب ) لپه

11- مرحله ی گامتوفیت بازدانگان با پیدایش چه سلول هایی شروع می شود و با تشکیل چه سلولی خاتمه می یابد ؟ ( 75/0 )  دی 83

12- کیسه ی رویانی در تخمک نهاندانگان چگونه تشکیل می شود ؟ ( 75/0 )                                                            دی 83

13- الف ) نتیجه ی حاصل از رشد سلول زایشی و تقسیم سلول زایشی در دانه ی گرده را بنویسید ؟ ( 1 )         خرداد84 دی 85- دی 86

ب ) نقش لپه در دانه ی گیاهان چیست ؟

14- در هنگام نمو رویان نهاندانگان از تقسیم ورشد سلول ترپلوئید چه بخشی از دانه تشکیل می شود ؟ ( 25/0 )                شهریور 84

15- اجزای تشکیل دهنده ی تخمک کاج را نام ببرید ( 75/0 )                                                                            شهریور 84

16- شکل زیر دانه ی لوبیا را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید ؟( 75/0 )                            شهریور 84

17- پس از آنکه آندوسپرم در تخمک بازدانگان تشکیل شد تخم چگونه پدید می آید؟ ( 75/0 )                                       دی 84

18- اهمیت و نقش پوسته ی دانه را در نهاندانگان بنویسید. ( 75/0 )                                                                        دی 84

19- الف ) در تولید مثل جنسی نهاندانگان هر یک از دو گامت نر با کدام سلول در کیسه ی رویانی ترکیب می شود ؟(1 )       خرداد85

ب ) شکل زیر( صفحه 204 ) مربوط به دانه ی یک گیاه نهان دانه است . نام اجزای شماره گذاری شده را بنویسید .

20- الف ) چگونگی تشکیل آندوسپرم از سلول های پارانشیم خورش در بازدانگان را بنویسید. ( 1 )                    شهریور 85 دی 85

ب ) اجزای تشکیل دهنده ی پرچم را نام ببرید.

21- تخم تریپلوئید در نهاندانگان چگونه به وجود می آید و از رشد وتقسیم آن چه بافتی تشکیل می شود ؟ ( 5/0 )    دی 85- شهریور 86

22- از تقسیم هر یک از سلول های هاگ ماده و سلول زایشی در کاج چه بخش هایی حاصل می شود ؟ ( 5/0 )               خرداد86

23- چگونگی تشکیل رویان در نهاندانگان را توضیح دهید. ( 1 )                                                                        خرداد86

24- چرا در دانه ی بالغ لوبیا و نخود آلبومن وجود ندارد ؟ ( 5/0 )                                                                     شهریور 86

25- از تقسیم یا رشد کدام سلول ها در کاج به ترتیب لوله ی گرده و آندوسپرم تشکیل می شود ؟ ( 5/0 )                      شهریور 86

26- مخروط دانه در کاج را تعریف کنید. ( 25/0 )                                                                                           دی 86

27- نحوه ی تشکیل کیسه رویانی از سلول های پارانشیم خورش را در نهاندانگان بنویسید.( 5/0 )                                  دی 86

28- الف ) چه بخشی از تخمک کاج آندوسپرم را پدید می آورد ؟ ( 5/0 )                                                             خرداد87

ب ) منشاء گامت نر در لوله ی گرده چیست ؟

29- الف ) منبع مواد غذایی در دانه هر یک از گیاهان زیر را نام ببرید. ( 1 )                                                            خرداد87

A ) بازدانگان                              b) نهاندانگان

ب ) شکل زیر تخمک یک گیاه نهاندانه است . بخش های شماره گذاری شده را نام ببرید

30- الف ) لپه را تعریف کنید . ( 1 )                                                                                                          شهریور 87

ب ) در نهاندانگان هر یک از گامت های نر با کدام سلول های کیسه رویانی ترکیب می شوند؟

31- هر یک از بخشهای زیر از نظر هاپلوئید و دیپلوئید بودن مسخص نمائید ( 75/0 )                                               شهریور 88

1- آندوسپرم              2- برگ شاخه                 3- دانه گرده آفتابگردان

32-الف- شکل روبه رو رویان یک گیاه دولپه را نشان می دهد( شکل 13- 9 ) ( 1 )                                              شهریور 88

الف )  شماره های (1) و (2) را نام گذاری کنید

ب- تخم تریپلوئید (n 3 ) در ذرت چگونه ایجاد می شود؟

33- در مورد گیاهان دانه دار به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 25/1 )                                                                       دی 88

الف- در مخروط داران کدام قسمت مخروط را بوجود می آورد؟

ب- در شکل روبه رو نام بخشهای شماره گذاری شده را بنویسید

ج- یکی از روش های تکثیر رویشی گیاهان فن کشت یافت  است این روش را در یک خط بنویسید.

34- بافت ذخیره ای دانه های ذرت و کاج را به ترتیب نام ببرید( 5/0 )                                                               خرداد89

35- الف یکی از سلولهای کیسه رویانی که در مجاورت سفت قرار داردو در لقاح مضاعف شرکت می کند چه نامیده می شود

ب- نام قسمت مشخص شده در شکل را بنویسید( شکل 13- 9 )

36- در مورد تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                شهریور 89

الف- منظور از مخروط دانه چیست؟

ب- داخلی ترین حلقه یک گل کامل چه نام دارد؟

ج- در نتیجه لقاح مضاعف در نهاندانگان چه نوع سلولهایی تولید می شود؟

4- تولید مثل غیر جنسی

1- تولید مثل رویشی در گیاهان زیر از چه طریق صورت می گیرد ؟ ( 5/0 )                                                              دی 81

2- با استفاده از شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید. شکل فعالیت 4-9  ( 1 )                                                           دی 81

1- چه فرآیندی در ( الف )رخ می دهد؟                              2- چه بخشهایی در ( ب ) تشکیل می شود

3- چه ساختارهایی در ( ج ) تشکیل می شود                         4- چه فرآیندی در ( د ) رخ می دهد

3- در گیاهان درختی با کدامیک از روش های تکثیر رویشی می توان ویژگی های مطلوب ایجاد کرد؟ ( 25/0 )                    خرداد82

4- هر یک از گیاهان زیر با چه نوع ساقه تغییر شکل یافته تولید مثل رویشی انجام می دهند؟ ( 1 )                                     دی 82

الف ) توت فرنگی            ب ) نرگس                  ج ) زنبق                د ) سیب زمینی

5- روش تکثیر ارکیده از طریق فن کشت بافت را بنویسید ؟ ( 5/0 )                                                                        خرداد86

6- بعضی از عبارات ستون اول با بعضی از عبارات ستون دوم ارتباط صحیح دارند آنها را مشخص کنید و در برگه پاسخ بنویسید.

                                           ستون اول                                        ستون دوم

                               1- حفظ آب بدن                                الف- انسولین

                               2- کاهش فشار خون                           ب- مخروط نر

                             3- برگ تغییر شکل یافته                         پ افزایش الدسترون

                             4- پیوند قند- باز                                  ت- پیوند فسفو دی استر

                             5- کاهش تجمع گلیکوژن                      ج- لپه

                             6- گامتوفیت نر کاج                            چ-   گلوکاگون

                             7- جفت شدن بازهای مکمل                ح-پیوند هیدروژنی

                                8- ریزوم                                        خ- دانه گرده رسیده 

 موفق باشید - زیست شناسی تربت حیدریه

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه نهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 18:57 |

فصل دهم : رشد ونمو در گیاهان

1- جوانه زنی

1- مریستم های نخستین در چه مناطقی از گیاه یافت می شوند؟( 5/0 )                                                                     خرداد81

2- انواع مریستم پسین در ساقه ی گیاهان چوبی را نام ببرید و محل هر یک را بنویسید . ( 1 )                                          خرداد81

3- الف )  اولین علامت جوانه زنی دانه ها چیست ؟ ( 5/0 )                                                                       شهریور 81- خرداد83

ب ) کامبیوم آوند ساز به سمت خارج خود چه نوع بافتی می سازد؟

4- کدامیک از عبارت های زیر درست وکدام یک نادرست است ؟ ( 5/0 )                                                               خرداد82

الف ) مریستم های نخستین فقط در گیاهان علفی وجود دارد

ب ) از هم جوشی پروتوپلاست دو گیاه برای ایجاد گیاه دورگه استفاده می شود

5- الف ) تشکیل قلاب در ساقه ی جوان لوبیا بعد از جوانه زنی چه اهمیتی دارد ؟ ( 75/0 )                                           مرداد82

ب ) مفهوم پدیده ی تمایز چیست؟

6- رشد پسین در گیاهان چوبی حاصل فعالیت دو نوع مریستم است . آنها را نام ببرید ( 5/0 )                                         مرداد82

7- به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                    دی 82 شهریور 83- دی 84

الف ) مریستم های نخستین در چه بخشهایی از گیاه وجود دارند؟

ب ) در ساختار نخستین رشد قطری ریشه وساقه از چه طریقی صورت می گیرد ؟

ج ) بافت های نخستین را تعریف کنید.

8- پدیده ی تمایز به چه معنی است ؟ ( 5/0 )                                                                                                شهریور 83

9- الف ) دو نوع مریستم که موجب رشد پسین در گیاهان می شوندرا نام ببرید ( 1 )                                           خرداد84- خرداد87

ب ) منظور از تمایز زدایی در گیاهان چیست ؟

10- مفهوم زیست شناسی نمو چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                              شهریور 84

11- الف ) مفهوم زیست شناسی رشد را بنویسید. ( 1 )                                                                                        دی 84

ب ) پروتوپلاست چیست ؟- به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                    دی 82 شهریور 83- دی 84

الف ) مریستم های نخستین در چه بخشهایی از گیاه وجود دارند؟

ب ) در ساختار نخستین رشد قطری ریشه وساقه از چه طریقی صورت می گیرد ؟

ج ) بافت های نخستین را تعریف کنید

12- الف ) گیاه دوساله را تعریف کنید. ( 1 )                                                                                                   خرداد85

ب ) دو نوع مریستم را که باعث رشد پسین در گیاهان چوبی می شوند نام ببرید.

13- الف ) به طور کلی رشد در جانداران به دو روش انجام می شود این دو روش را بنویسید. ( 1 )                   شهریور 85 شهریور 86

ب ) نتیجه ی حاصل از فعالیت کامبیوم آوندی به سمت بیرون و درون ساقه را بنویسید.

14- الف ) تغییرات پیاز دوساله را در دومین دوره ی رویش بنویسید. ( 1 )                                                     خرداد86- خرداد87

ب ) در گیاهانی که فقط مریستم نخستین دارند قطر ساقه چگونه افزایش می یابد؟

ج ) چه زمانی ( در چه صورت ) کامبیوم چوب پنبه ساز تشکیل می شود؟

15- در گیاهان علفی چند ساله مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد در چه اندام هایی ذخیره می شوند؟ ( 5/0 )     شهریور 86

16- الف ) دو روش رشد جانداران را بنویسید. ( 1 )                                                                                           دی 86

ب ) در ریشه کدام سلول ها منشاء تشکیل کلاهک هستند؟

ج ) چه عاملی باعث تشکیل حلقه های سالیانه در درخت هایی که در مناطقی با فصول سرد وگرم رشد می کنند می شود ؟

17- در گیاهان دو ساله ریشه ها علاوه بر جذب آب واملاح چه وظیفه دیگری دارند؟ ( 25/0 )                                        خرداد87

18- الف ) منظور از ساختار نخستین در گیاهان چیست ؟ ( 1 )                                                                             شهریور 87

ب ) کدام مریستم ها موجب رشد پسین می شوند؟

19- الف- گیاه هویچ در طی دومین دوره رویشی خود چه تغییری می کند؟ ( 25/1 )                                                   شهریور 88

ب- رشد قطری ساقه های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند چگونه صورت می گیرد؟

ج- نمو گیاهان نسبت به جانوران چه ویژگی دارد ؟

20- کامبیوم چوب پنبه ساز و مریستم راسی نوک ساقه به ترتیب مسئول کدام نوع رشد می باشند؟ ( 5/0 )                          دی 88

21- در ریشه گیاه هویچ چه نوع رشد یا رشدهایی وجود دارد؟ ( 5/0 )                                                                خرداد89

22- در مورد رشد و نمو گیاهان به سوالات زیر پاسخ دهید  ( 1 )                                                                       خرداد89

الف- چه بخشی در لوبیا از صدمه دیدن راس ساقه هنگام رشد دانه در میان خاک جلوگیری میکند؟

ب- کامبیوم چوب پنبه ساز چه وقتی تشکیل می شود ؟

ج- اگر توسط یک فلاش نوری،  شب بلند زمستانی شکسته شود کدام یک از گیاهان بنت قنسول یا زنبق ،گل می دهند؟

23- در شروع دومین دوره رویشی جعفری چه وقایعی رخ می دهد؟ ( 5/0 )                                                            شهریور 89

24- در مورد رشد گیاهان به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                            شهریور 89

الف- تشکیل گل بر روی گیاهی که فاقد گل بوده است مثالی از چه فرآیندی است ؟

ب- سلولهای جدید حاصل از مریستم راسی در ریشه ها و ساقه ها علاوه بر بافت های نخستین روپوستی به چه بافتهای دیگری تمایز پیدا می کنند؟

2- تنظیم رشد و نمو گیاهان

1- چرا مرکبات در اتاقی که با بخاری نفتی گرم می شود زودتر می رسند؟ ( 5/0 )                                                        خرداد81

2- برای ژیبرلین و اکسین یک کاربرد در کشاورزی ذکر کنید؟ ( 5/0 )                                                     شهریور 81 ـ خرداد83

3- علت هر یک از پدیده های زیر در گیاهان را به کدام هورمون ها می توان نسبت داد؟ ( 1 )                  شهریور 81 خرداد83- دی 83

الف ) چیرگی راسی                                     ب ) خفتگی دانه

ج ) تسریع رسیدگی میوه ها                             د ) تعویق افتادن پیری در گیاه

4- در مورد هورمون سیتوکینین به پرسش های زیر پاسخ دهید: ( 1 )                                                                   دی 81

1- محل تولید آن کدام بخش گیاه است ؟                           2- نقش این هورمون در گیاه چیست؟

3- کاربرد آن در گل فروشی چیست ؟                               4- در محیط کشت بافت به چه صورت استفاده می شود؟

5- خفتگی دانه را تعریف کنید و دو راه بر طرف شدن آن را بنویسید. ( 1 )                                                           دی 81

6- کدامیک از عبارات زیر درست وکدامیک نادرست است : ( 5/0 )                                                                  خرداد82

الف ) پاسخ یک گیاه به طول روز وشب نور دورگی نام دارد

ب ) انگور بدون دانه چون تریپلوئید است زایا بوده و تولید دانه می کند.

7- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید: ( 1 )                                                                                        خرداد82

الف ) چیرگی راسی از طریق هورمون ......................اعمال می شود.

ب ) هورمون زودرس کننده میوه ها ......................است

ج ) عبور از یک مرحله ی زندگی به مرحله ی دیگر................... نام دارد که همراه با تشکیل بخش های جدید است

د ) عامل رشد قطری استوانه ی مرکزی در گیاهان چوبی مریستم ..........................است

8- الف ) برای شادابی شاخه های گل از کدام هورمون استفاده می شود؟ ( 1 )                                              مرداد82 خرداد87

ب )‌بریدن سر شاخه های گیاهان موجب پر شاخه و برگ شدن آنها می شود علت را توضیح دهید

9- شرایط محیطی که سبب افزایش اتیلن در گیاه می شوند کدامند ( 4 مورد ) ( 1 )                                                  دی 82

10- چیرگی راسی را تعریف کنید . ( 5/0 )                                                                                                شهریور 83

11- چرا دانشمندان ترجیح می دهند به جای اصطلاح هورمون های گیاهی از اصطلاح تنظیم کنند های رشد استفاده کنند ؟ ( 5/0 )  دی 83

12- آبسیزیک اسید در گیاهان تحت تنش خشکی چگونه تعادل آب را تنظیم می کند؟ ( 5/0 )                                      دی 83

13- الف )  نور دورگی را تعریف کنید ( 1 )                                                                                                خرداد84

ب ) در هریک از موارد زیر کدام هورمون نقش دارد ؟

1- تولید انگور بدون دانه                   2- چیرگی راسی گیاهان                      3- تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها

14- اهمیت خفتگی در گیاهان را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                         شهریور 84

15- الف ) اکسین چگونه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟ ( 1 )                                                          شهریور 84

ب ) در کشت بافت به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته از کدام هورمون استفاده می شود؟

16- الف ) کدام هورمون موجب خمیدگی ساقه به طرف نور می شود؟ ( 5/0 )                                                   دی 84 دی 85

ب ) کدام هورمون موجب طویل شدن ساقه می گردد؟

17- الف ) اگر خاک اطراف ریشه ها ی گیاه از آب اشباع گردد ریشه ها می میرند علت چیست ؟ ( 1 )                      خرداد85- دی 85

ب ) آبسیزیک اسید چگونه تعادل آب را در گیاهان خشکی تنظیم می کند؟

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین به چه منظوری استفاده می شود؟

18- الف ) دو هورمون بازدارنده ی رشد در گیاهان ذکر کنید ( 1 )                                                                     شهریور 85

ب ) گیاهان روز بلند را تعریف کنید.

19- الف ) الگوهای نمو در گیاهان و جانوران را با یکدیگر مقایسه کنید. ( 1 )                                                        خرداد86

ب ) وقتی نور یک جانبه به گیاه می تابد ساقه به طرف نور خم می شودعلت را توضیح دهید.

20- الف ) هرس کردن یل بریدن سر شاخه های گیاهان ( از بین رفتن چیرگی راسی ) چگونه باعث پر شاخه

 و برگ شدن آن ها می شود ؟ ( 1 )                                                                                                           شهریور 86

ب ) اهمیت خفتگی گیاهان را در زمستان بنویسید.

21- الف ) کدام هورمون موجب خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟ ( 1 )                                                             دی 86

ب ) کدام هورمون در گیاهان تحت تنش خشکی باعث حفظ تعادل آب در گیاه می شود؟

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به چه منظور استفاده می شود؟

د ) با توجه به نور دورگی گیاهان بی تفاوت را تعریف کنید.

22- الف ) اسید ابسیزیک از دو طریق باعث تعادل آب در گیاهان می شود یکی از این دو روش را بنویسید ( 75/0 )            خرداد87

ب ) در ارتباط با پدیده ی نور دورگی اگر یک شب بلند با کمک یک فلاش نوری شکسته شود کدام گیاهان گل می دهند؟

23- در عبارات زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید: ( 1 )                                                                 شهریور 87

الف ) هورمونی که موجب خمیدگی ساقه به سمت نور می شود........................نام دارد

ب ) هورمون ...................... سرعت پیر شدن برخی اندام های گیاهی را کاهش می دهد

ج ) به سلول گیاهی که دیواره ی سلولی آن را جدا کرده اند .......................گفته می شود

د ) برای تسربع و افزایش رسیدگی میوه هایی که قبل از رسیدگی چیده می شوند از هورمون ..........................استفاده می شود.

24- هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گیاهی انجام می شود؟ ( 75/0 )                                                     شهریور 88

1- حذف جذب آب توسط ریشه               2- تشکیل ساقه از کالوس

ه- پاسخ یک گیاه به طول روز و شب چه نامیده می شود؟

25- در کشاورزی برای تولید گیاه تریپلویید ( 3n ) و ریشه دار کردن قلمه ها از کدام هورمون های گیاهی استفاده می شود؟( 5/0 )          دی 88

26- منظور از نوردورگی چیست؟( 5/0 )                                                                                                                        دی 88

27- در مورد هورمون های گیاهی پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                                          خرداد89

الف- چه هورمونی مسئول حفظ جذب آب در ریشه های تحت تنش خشکی می باشد؟

ب- برای افزایش طول عمر میوه ها در انبار از چه تنظیم کننده ای استفاده می شود؟

28- در مورد تنظیم رشد گیاهان به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                      شهریور 89

الف- چیرگی راسی در گیاهان توسط کدام هورمون ایجاد می شود؟

ب- باغبانان برای افزایش اندازه گلابی های بی دانه ی باغ خود از چه هورمونی می توانند استفاده کنند؟

ج- مواد شیمیایی عامل خفتگی در چه شرایطی تجزیه می شوند؟

فصل یازدهم : تولید مثل و رشد ونمو جانوران

1- روش های تولید مثل جنسی در جانوران

1- در کدام گروه از پستانداران رحم وجود ندارد؟ یک نمونه مثال بزنید ( 5/0 )                                                         دی 81

2- روش تولید مثل در پلاتی پوس از چه نظر به خزندگان شباهت دارد؟ ( 5/0 )                                                        مرداد82

3- در لقاح خارجی چه عاملی جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند؟ ( 5/0 )                                          دی 82

4- اندوخته غذایی تخمک جانوران از چه موادی تشکیل شده است ؟ ( 5/0 )                                                          شهریور 83

5- انواع لقاح در جانوران را نام ببرید. ( 5/0 )                                                                                           دی 83 دی 84

6- یک پستاندار تخم گذار و یک پستاندار کیسه دار را نام ببرید. ( 5/0 )                                                                شهریور 84

7- چرا در تخمک پرندگان میزان اندوخته بسیار زیاد است؟ ( 5/0 )                                                 خرداد85- دی 86 شهریور 87

8- مهمترین ویژگی تخم در خزندگان که در خاک تخم گذاری می کنند چیست ؟ ( 5/0 )                                           شهریور 85

9- الف ) چرا در اپاسوم جنین به طور نارس به دنیا می آید؟ ( 75/0 )                                                           خرداد86 خرداد87

ب ) تخمک ماهی چگونه از عوامل نامساعد محیطی محافظت می شود؟

10- شکل زیر( صفحه 242)  کدام روش نگه داری جنین در جانوران را نشان می دهد؟ ( 25/0 )                                  شهریور 86

11- با توجه به شکل روبه رو ( شکل 1- 11 ) پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                       دی 88               

الف- این شکل نشان دهنده کدام روش نگهداری جنین در جانوران است؟

ب این نوع روش نگهداری جنین در کدام گروه از جانوران مشاهده می شود؟

12- چرا اپاسوم جنین خود را بصورت ناقص بدنیا می آورد؟( 5/0 )                                                                  شهریور 88

13- چه عواملی باعث می شود تا ماهی های نر و ماده در دریاچه های آب شیرین ، گامت های خود را در یک زمان به درون آب رها کنند( 5/0 )                                                                                                                                               خرداد89

14- در مورد تولید مثل در جانوران به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                           شهریور 89

الف- کدام گروه از پستانداران کاملترین تولید مثل جنسی را دارند؟

ب- میتوکندری ها در کدام قسمت ساختار اسپرم وجود دارند و انرژِ حاصل از آن ها توسط کدام بخش از اسپرم مصرف می شود؟

2- تولید مثل انسان

1- به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                                    خرداد81

الف ) عامل وارد کننده و جلو برنده تخمک به داخل لوله های فالوپ چیست؟

ب ) منظور از جایگزینی چیست ؟

2- شروع چرخه تخمدان با ترشح چه هورمون هایی آغاز می شود.؟ ( 5/0 )                                                          خرداد81

3- الف ) دو مرحله مجزا در چرخه ی تخمدان را نام ببرید؟ ( 1 )                                                            شهریور 81 خرداد83

ب ) جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می کند؟

4- الف ) کدام هورمون سبب تولید اسپرم در مردان می شود؟ ( 5/0 )                                                       شهریور 81 خرداد83

ب ) اسپرم های مرد در کجا بالغ می شوند؟

5- دو مرحله چرخه تخمدان را نام برده و این مراحل توسط هورمون های کدام غدد تنظیم می شوند ؟ (1 )                    دی 81

6- برای هر یک از موارد زیر یک وظیفه ذکر کنید: ( 25/1 )                                                                            خرداد82

الف ) هورمون LH در مردان              ب ) اپیدیدیم در مردان                   ج ) فولیکول در حال رشد در تخمدان

د) جسم زرد                                   ه ) پرده ی آمنیون

7- وزیکول موجود در سر اسپرم و میتوکندری های قسمت میانی آن هر کدام چه نقشی دارند؟ ( 5/0 )                          مرداد82

8- جسم زرد در کدام مرحله از چرخه تخمدان و تحت تاثیر چه هورمونی تشکیل می شود؟ ( 5/0 )                             مرداد82

9- در چرخه ی تخمدان مرحله ی فولیکولی از چه زمانی آغاز می شود؟ ( 5/0 )                                                     دی 82

10- لوله ی اپیدیدیم در دستگاه تولید مثلی مرد چه نقشی دارد؟ ( 5/0 )                                                     شهریور 83 دی 84

11- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: ( 1 )                                                                           شهریور 83 دی 84 شهریور 86

الف ) فولیکول                             ب ) رویان

12- غدد برون ریز دستگاه تولید مثلی مرد را نام ببرید. ( 75/0 )                                                                         دی 83

13- علت ریزش دیواره رحم در پایان چرخه جنسی را شرح دهید.( 1 )                                                                دی 83

14- الف ) غده های وزیکول سمینال چه ماده ای ترشح می کنند و این ماده چه نقشی دارد؟ (1 )                                 خرداد84

ب ) پس از تخمک گذاری LH چه تاثیری بر فولیکول پاره شده دارد؟

15- لوله ی فالوپ چیست؟ ( 5/0 )                                                                                                          خرداد84

16- الف ) نقش هورمون های LH و FSH را در اعمال بیضه ها بنویسید. ( 1 )                                                   شهریور 84

ب ) چرخه ی تخمدان چیست؟

17- هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثلی مرد چه نقشی دارد؟ ( 5/0 )                                                          خرداد85

الف ) هورمونLH                               ب ) ترشحات غده های پیازی میز راهی

18- جسم زرد چیست وچه نقشی دارد؟ (5/0 )                                                                                            خرداد85

19- غده های برون ریزی را که سر راه خروجی اسپرم ها قرار دارندنام ببرید. ( 5/0 )                                              شهریور 85

20- حداکثر میزان LH چه تاثیری بر گامت ها و فولیکول در تخمدان دارد؟ ( 5/0 )                                         شهریور 85 دی 85

21- الف ) چه بخشی از بیضه هورمون تستوسترون ترشح می کند؟ ( 75/0 )                                                            دی 85

ب ) مراحل چرخه ی تخمدان را نام ببرید.

22- نقش هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثلی انسان چیست ؟ ( 1 )                                                             خرداد86

الف ) سلول های بینابینی                                           ب ) مژک های ابتدای لوله فالوپ

ج ) کوریون                                                           د) ماهیچه های صاف اطراف میزراه

23- چه اعمالی صورت می گیرد تا از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری شود؟ (5/0 )                        خرداد86

24- نقش هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثلی انسان چیست ؟ ( یک مورد کافی است ) (1 )                                شهریور 86

الف ) مایع ترشحی غده های پیازی میز راهی         ب ) جفت            ج ) جسم زرد                د) اپی دیدیدیم

25- چرا بیضه ها که در دوران جنینی درون حفره ی شکم قرار دارند کمی قبل از تولد وارد کیسه ی بیضه در خارج از حفره ی شکم می شوند؟ ( 5/0 )                                                                                                                                     شهریور 86

26- نقش هر یک از موارد زیر در دستگاه تولید مثل انسان چیست ؟ ( 1 )                                                                 دی 86

الف ) هورمون LH در مرد                                    ب ) ترشحات قلیایی پروستات

ج ) استروژن در زن                                              د ) غشای کوریون

27- الف ) کدام غده مواد قندی را برای تامین انرژی اسپرم تولید می کند؟ ( 75/0 )                                                   خرداد87

ب ) کاهش هورمون های استروژن وپروژسترون در چرخه قاعدگی چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

ج ) سلول های مولد تخمک ( گامت نابالغ ) در تخمدان تقسیم میوز خود را از چه زمانی آغاز می کنند؟

28- الف ) کدام بخش از بیضه تستوسترون ترشح می کند؟ (5/0 )                                                                       شهریور 87

ب ) بلوغ اسپرم در کدام بخش از بیضه صورت می گیرد؟

29- قبل از تخمک گذاری در انسان میزان ترشح کدام هورمون جنسی افزایش می یابد و اثر آن چیست ؟ ( 5/0 )                شهریور 87

30- الف )نقش هورمون FSH  وLH در بیضه ها را به ترتیب بنویسید؟(  5/1 )                                                      شهریور 88

ب- در مرحله فولیکولی حداکثر میزان LH سبب چه تغییراتی در تخمدان می شود؟

ج- حالت گر گرفتگی دوران یائسگی ناشی از چه عاملی است؟

31-  در مورد دستگاه تولید مثل انسان به سوالات زیر پاسخ دهید؟ ( 75/0 )                                                             دی 88

الف اسپرم ها ، بلافاصله پس از خروج از اپی دیدیم وارد چه مجرایی می شوند؟

ب هورمون تستوسترون از کدام بخش بیضه ترشح می شود؟

ج جسم زرد در کدام مرحله از چرخه تخمدان تشکیل می شود؟

32- در مورد دستگاه تولید مثل مرد پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                                    خرداد89

الف- تقسیم میوز در کدام بخش بیصه ها صورت می گیرد؟

ب- محل بالغ شدن اسپرم ها را بنویسید

33- نتیجه مکانیسم خود تنظیمی منفی در برابر ترشح استروژن و پروژسترون در مرحله لوتئال را بنویسید( 5/0 )                 خرداد89

34- شکل روبه رو بخشی از تخمدان را نشان می دهد به سوالات زیر پاسخ دهید: ( شکل 7-11 ) ( 5/0 )                      شهریور 89

الف- شماره 1 قادر به تولید چه هورمونی است؟

ب- بخش شماره 2 چه نام دارد؟

3- نمو

1- جفت از کدام پرده ی جنینی منشاء می گیرد و نقش آن چیست؟ ( 5/0 )                                                              خرداد81

2- غشاهای حفاظت کننده اطراف رویان ( جنین انسان ) را نام ببرید ( 5/0 )                    شهریور 81 خرداد83 خرداد85- شهریور 87

3- چرا مادران در دوران بارداری می باید از مصرف هر گونه دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنند ؟ ( 5/0 )                  دی 81

4- الف ) به عمل اتصال بلاستوسیت به جداره ی  رحم چه می گویند؟ ( 5/0 )                                                         مرداد82

ب ) کدام پرده ی جنینی در تشکیل جفت دخالت دارد؟

5- بلاستوسیست را تعریف کنید. ( 5/0 )                                                                                             دی 82 شهریور 84

6- سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید. ( 75/0 )                                                                                       خرداد84

7- دو پرده ای که رویان را حفاظت و تغذیه می کنند نام ببرید . ( 5/0 )                                                                   دی 84

8- جفت را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                                                 شهریور 85

9- دو لایه از لایه های بافت مقدماتی را که به وسیله سلول های داخلی بلاستوسیت تشکیل می شوند نام ببرید. ( 5/0 )          دی 86

10- الف ) گر گرفتگی ( افزایش دمای بدن ) در یائسگی ناشی از چیست ؟ ( 1 )                                                       خرداد87

ب ) وظایف جفت را بنویسید.

ج ) با سونوگرافی چگونه ( بر اساس کدام شواهد ) می توان به سن جنین پی برد؟

11- در سونوگرافی از چه امواجی استفاده می شود و مزیت آن نسبت به پرتو X را بنویسید ( 5/0 )                               شهریور 88

12-  الف- جفت از کدام پرده جنینی منشا می گیرد؟  ( 5/0 )                                                                            دی 88

ب- بیماریهایی که از طریق تماس جنسی انتقال می یابند چه نامیده می شوند؟

13- در مورد نمو جنینی به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                              خرداد89

 الف- جنین انسان به هنگام جایگزینی چه نامیده می شود؟

ب- کدام بخش جنینی در تشکیل جفت شرکت می کند؟

14- - در مورد نمو جنینی به سوالات ریر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                                         شهریور 89

الف- پرده ای که دور تا دور رویان را احاطه کرده است و از آن محافظت می کند چه نام دارد؟

ب- اسپرم چگونه به درون تخمک نفوذ می کند ( ذکر یک مورد کافی است ).

http://biologytorbat.blogfa.com

زیست شناسی تربت حیدریه - جباری 

 

+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه نوزدهم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 14:1 |