ایمنی بدن

۱- مکانیسم های بدن

۳۶- مایع مخاطی موجود در سطح داخلی لوله گوارش علاوه بر داشتن لیزوزیم به چه روشی با میکروب ها مبارزه می کند؟ ( 5/0 )                                                                                                                                                                     خرداد88

37- فاگوسیتوز میکروب ها چگونه انجام می شود؟ ( 5/0 )                                                                                      خرداد88

38- سلول های T کشنده چگونه باعث نابودی سلول های سرطانی می شوند؟ ( 5/0 )                                                شهریور 88

39- الف ) در طی روند تکاملی لنفوسیت های نابالغ در مغز استخوان و تیموس علاوه بر شناسایی مولکول ها و سلول های خودی از غیر خودی چه توانایی دیگری حاصل می شود؟

ب ) دو مورد از علایم نشان دهنده ی التهاب در محل آسیب دیده را بنویسید.  ( 1 )                                                     شهریور 88

40- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  ( 5/0 )                                                                دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود                 خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                              شهریور 89

41- نقش های عرق موجود در پوست را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید .                                                               دی 88

42- در شکل زیر میکروب ( ب ) توسط کدام یک از پادتن های داده شده شناسایی می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )                    دی 88

     ( شکل خود آزمایی 2-1 )

43- در مبارزه با سلول های سرطانی نقش اصلی بر عهده کدام سلول ها می باشد ؟ ( 5/0 )                                          دی 88

44- در مواجهه با عامل مولد کزاز کدامیک از بخش های دفاعی زیر دیرتر وارد عمل می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )              خرداد89

                              الف ) پاسخ التهابی                        ب ) پاسخ هومورال

45- دستگاه ایمنی چگونه سلول های عادی را از سلول های سرطانی تشخیص می دهد ؟ کدام یک ازراه های دفاع اختصاصی به مبارزهبا سلول های سرطانی می پردازد؟  ( 5/0 )  

۲- اختلال در دستگاه ایمنی

۱۱- الف ) چرا بدن افراد مبتلا به ایدز قدرت دفاعی کمی دارد و به راحتی به بسیاری از بیماری ها مبتلا می شوند؟

ب ) سلول های ماستوسیت مشابه کدام سلول های خونی هستند؟ ( 75/0 )                                                             خرداد88

12- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و علامت بزنید. ( 25/0 )                                  شهریور 88

الف ) تیغ ریش تراشی آلوده به ویروس HIV تنها در صورت بریدن پوست بدن می تواند باعث انتقال بیماری ایدز شود.

13- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ( 25/0 )                                                                                     شهریور 88

الف ) بیماری مالتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری ......................... است.

ب ) افزایش دمای بدن به دلیل وجود عوامل بیماری زا ........................ نامیده می شود                                              دی 88

14- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  ( 5/0 )                                                                دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود              خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                          شهریور 89

15- در مورد دستگاه  ایمنی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )

الف ) اینترفرونی که در پاسخ به یک ویروس تولید می شود از نظر زمانی سبب چه نوع مقاومتی در برابر ویروس ها می گردد؟

ب ) در بروز آلرزی پادتن های تولید شده در اثر اولین برخورد بدن با آلرزن روی چه سلول هاییقرار می گیرند؟

ج ) چرا قدرت دفاعی بدن افراد مبتلا به ایدز کم است ؟

16- در مورد دفاع اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید :                                                                              شهریور 89

الف ) چگونه لنفوسیت ها آنتی زن را شناسایی می کنند؟

ب ) سلول های T کشنده از چه طریقی باعث مرگ سلول های سرطانی می شوند؟

17- در مورد اختلال در دستگاه ایمنی به سوالات زیر ÷اسخ دهید :   ( 75/0 )                                                    شهریور 89

الف ) یکی از بیماری های خود ایمنی در مغز و نخاع مالتیپل اسکلروزیس می باشد علایم مختلف این بیماری بر اساس چه عواملی بروز می کند؟

ب ) وسایل تیز و برنده ی آلوده به ویروسHIV در چه صورت می توانند باعث انتقال بیماری شوند؟

   ۲- دستگاه عصبی 

۱- ساختار و کار نورون   

- الف ) شکل زیر یک نورون را نشان می دهد :  ( صفحه 30 )  ( 1 )                                                   شهریور 87- خرداد88

1- این شکل کدام نوع نورون است ؟

2- بخش شماره گذاری شده چیست ؟

ب ) چرا در حالت استراحت نورون داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی تر است ؟

18- اثر فعالیت پمپ سدیم پتاسیم بر غلظت یون پتاسیم درون نورون را بنویسید. ( 25/0 )                                     خرداد88

19-  صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کرده و علامت بزنید. ( 25/0 )                                      شهریور 88           

ب ) در هنگام پتانسیل عمل ابتدا کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود.

20- الف ) سرعت هدایت پیام عصبی در کدام یک از  نورون های زیر بیشتر است؟ علت را بنویسید.                        شهریور 88

1 )تصویر نورون فاقد پوشش میلین                                     2 )تصویر نورون دارای پوشش میلین

ب ) انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی سبب چه نوع تغییراتی در پتانسیل الکتریکی آن می شوند؟ ( 1 )

 21- هنگام پتانسیل آرامش در صورت ادامه روند خروج پتاسیم ازسلول سرانجام تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش می یابد سلول چگونه بر این مشکل چیره می شود؟ ( 75/0 )                                                                                                دی 88  

 22-  جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید                                                                                                       دی 88 

  عملکرد ماده ی اعتیاد آور موجود در برگ توتون در مغزشبیه به عملکرد .....................است

هدایت پیام عصبی در رشته هایهم قطر دارای ......................سریع تر است                                                         شهریور 89

23- به چه علت در حالت استراحت نورون داخل سلول در مقایسه با خارج آن منفی تر است ؟   ( 5/0 )                      خرداد89

24- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید. ( 5/0 )                                                                           خرداد89

الف ) در چه مناطقی ازیک نورون میلین دار غشاء با مایع اطراف آن در تماس است؟

ب ) بطور طبیعی چگونه از انتقال پیام درد به مغز جلوگیری می شود ؟

25- هنگام پتانسیل عمل ابتدا کدام کانال دریچه دار غشایی بازشده و در این حالت پتانسیل داخل سلول نسبت یه خارج چه تغییری می کند( 5/0 )                                                                                                                                                شهریور 89   

۲- ساختار و کار دستگاه عصبی

الف )علل چین خوردگی زیاد قشر مخ در انسان چیست؟ ( 75/0 )                                                                        خرداد88

ب ) گرههای عصبی در مغز پلاناریا از چه اجزایی تشکیل شده است؟

27- جمله زیر را با عبارت مناسب کامل نمایید؟ ( 25/0 )                                                                                   خرداد88

الف ) در تشریح مغز گوسفند محل کیاسمای بینایی سطح ........................مغز  می باشد

ب ) دستگاه عصبی پیکری شامل نورون های ......................محیطی می باشد                                                     خرداد89

28- الف ) شکل رو به رو سطح شکمی مغز گوسفند را نشان می دهد.(75/0)                                                   شهریور 88

نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید

ب ) کدام ویژگی مویرگ های مغزی سبب می شود فقط گلوکز و اکسیژن بتوانند وارد سلول های مغزی شوند؟

29- در ارتباط با ساختار و عملکرد دستگاه عصبیبه سوالات زیر پاسخ دهید ( 1 )                                                  دی 88

الف ) بیشترین پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در کدام بخش مخ صورت می گیرد؟

ب ) مراکز انعکاس زرد پی زیر زانو و احساس رضایت به ترتیب کدامند؟

ج ) دستگاه عصبی هیدر فاقد کدام بخش می باشد؟

30- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید. ( 5/0 )                                                                       خرداد89                                                                       

ج) اسیب به چه قسمتی از شکل روبرو ( شکل صفحه 51 فعالیت 5-2 ) منجر به عدم توانایی در عملکرد هوشمندانه می شود؟

د ) در کدام یک از جانوران زیر تقسیم بندی مرکزی ومحیطی در دستگاه  عصبی وجود ندارد؟

31- در مورد سیستم عصبی به سوالات زیر پاسخ دهید.0 ( 25/1 )                                                                 شهریور 89

الف ) انتقال دهنده ی اصلی در ماهیچه های آدمی چه ماده ای است؟

ب ) مغز انسان علاوه بر مخ و مخچه از چه بخش اصلی دیگری تشکیل شده است ؟

ج ) شکل روبرو برش عرضی نخاع را نشان می دهد کدام شماره نورون حرکتی می باشد

د ) به جز پستانداران نیمکره هایمخ کدام گروه از جانوران نسبت به سایرین رشد بیشتریدارد؟                                                                                      
+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 11:51 |

فصل نهم : تولید مثل گیاهان

1- گیاهان از تغییر جلبک های سبز پر سلولی به وجود آمده اند

1- خزه گیان ( 5/0 )

2- تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه

1- اسپوروفیت خزه شامل یک بخش میله مانند به نام تار( 25/0 ) و یک بخش کپسول مانند به نام هاگدان است. ( 25/0 )

2- آنتریدی ساختاری چند سلولی که درون آن سلول های جنسی نر ( آنتروزوئید ) تشکیل می شود. ( 5/0 )

3- مطابق شکل کتاب

4- به برگ های سرخس برگ شاخه می گویند. ( 5/0 )

5- الف ) محل تشکیل تخم زا در خزه آرکگن می باشد( 25/0 )

ب ) تقسیم میتوز ( 25/0 )

6- نبود ریشه و بافت های آوندی در خزه گیان باعث شده که بیش تر در محل های مرطوب زندگی و رشد نمایند. ( 25/0 )

7- آرکگن و آنتریدی ساختارهایی چند سلولی هستند که درون آن ها سلول های جنسی یا گامت به وجود می آیند. ( 5/0 )

8- الف ) اسپوروفیت خزه شامل یک بخش میله مانند به نام تار( 25/0 ) و یک بخش کپسول مانند به نام هاگدان است. ( 25/0 )

ب ) چون سرخس ها دارای آوند بوده( 25/0 ) و دانه تولید نمی کنند.( 25/0 )

9- در خزه گیان تخم حاصل ترکیب آنتروزوئید( 25/0 ) با سلول تخم زا می باشد( 25/0 )

10- آنتروزوئید بعد از ورود به آرکگن با سلول تخم زا لقاح می یابد ( 25/0 )و تخم دیپلوئید را تشکیل می دهد. ( 25/0 )

11- اسپوروفیت  سرخس ها از گامتوفیت آن بزرگ تر است بر عکس در خزه ها گامتوفیت بزرگ تر از اسپوروفیت است( 25/0 ) و اسپوروفیت وابسته به گامتوفیت استدر حالیکه اسپوروفیت سرخس مستقل از گامتوفیت آن است ( 25/0 )

12- مطابق شکل کتاب

13- درون آرکگن( 25/0 )

14- الف ) آنتریدی ساختاری چند سلولی که درون آن سلول های جنسی نر ( آنتروزوئید ) تشکیل می شود ( 25/0 )

ب ) در سطح پشتی برگ سرخس ( برگ شاخه ) ( 25/0 )

3- تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار

1- گامتوفیت نر گیاهان دانه دار به دانه گرده تمایز می یابد( 25/0 ) و گامتوفیت ماده آنها به تخمک ( 25/0 )

2- اگر اجزاء گل مضربی از 3 بود گیاه تک لپه ( 25/0 ) واگر مضربی از 4 یا 5 گیاه دو لپه است ( 25/0 )

3- در دومین سال تشکیل تخمک ها یکی از سلول های پارانشیم خورش  ( 25/0 )با تقسیم میوز چهار سلول به وجود می آورد( 25/0 ) که یکی از آنها باقی می ماند ( 25/0 )و با تقسیم متوالی میتوزی بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می دهد.( 25/0 )

4- کیسه های گرده زیر پولک های مخروط های نر قرار دارند.( 25/0 ) درون کیسه های گرده سلول هایی وجود دارد که با تقسیم میوز خود دانه های گرده ی نارس را به وجود می آورند0 25/0 ). هر سلول دانه ی گرده نارس به طور پی در پی دوبار تقسیم میتوز انجام می دهدو چهار سلول ایجاد می کند( 25/0 ) که بعدا اطراف آن ها را پوسته های سختی فرا می گیرد . دانه گرده در این حالت رسیده است.  ( 25/0 )

5- در نهاندانگان یکی از گامت های نر با سلول تخم زا لقاح می یابد( 25/0 ) و سلول تخم را که دیپلوئید است به وجود می آورد( 25/0 ) . گامت نر دیگر با با سلول دو هسته ای لقاح می یابد( 25/0 ) و سلول تریپلوئید را به وجود می آورد. ( 25/0 )

6- اندوخته غذایی دانه کاج لپه نام دارد که بخشی از گامتوفیت ماده است ( 25/0 ) و انوخته غذایی ذرت آلبومن است ( 25/0 )

7- الف ) در کاج آرکگن ها در بافت آندوسپرم ایجاد می شوند و هاپلوئید است.

ب )آلبومن

8- الف ) از رشد سلول رویشی دانه ی گرده کاج لوله ی گرده تشکیل می شود.

ب ) گلی که حلقه های پرچم و مادگی را دارد گل دو جنسی گویند. ( 5/0 )

9- مطابق شکل کتاب

10- الف ) لوله ی گرده به سمت کیسه رویانی رویش می یابد و گامت های نر را به تخم زا و سلول دو هسته ای می رساند( 5/0 )

ب ) کار لپه ها ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است ( 5/0 )

11- با تشکیل دانه ی گرده ( 25/0 ) و گامتوفیت ماده آغاز( 25/0 ) وبا تشکیل سلول تخم پایان می پذیرد ( 25/0 )

12- یکی از سلول های پارانشیم خورش رشد می کند( 25/0 ) و با تقسیم میوز چهار سلول هاپلوئید ایجاد می کند.( 25/0 ) یکی از این چهار سلول باقی می ماند و با تقسیم و رشد خود بخشی چند سلولی به نام کیسه ی رویانی به وجود می آورد. ( 25/0 )

13- الف ) از رشد سلول رویشی لوله گرده ( 25/0 ) و از تقسیم سلول زایشی دو گامت نر ایجاد می شود. ( 25/0 )

ب ) کار لپه ها ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است ( 5/0 )

14- از تقسیم ورشد سلول تریپلوئید آلبومن تشکیل می شود. ( 25/0 )

15- هر تخمک شامل پارانشیم خورش( 25/0 ) یک پوسته ( 25/0 ) و منفذی به نام سفت است ( 25/0 )

16- مطابق شکل کتاب

17- پس از تشکیل آندوسپرم روی آن آرکگن ها تشکیل می شوند.( 25/0 ) در هر آرکگن یک سلول تخم زا به وجود می آید . ( 25/0 ) هنگام لقاح گامت نر با سلول تخم زا ترکیب و تخم n2 کروموزومی تشکیل می شود. ( 25/0 )

18- پوسته سخت دانه رویان را از صدمات مکانیکی( 25/0 ) و عوامل نامساعد محیطی حفظ می کند ( 25/0 ) . این پوسته مانع از رویش سریع رویان دانه درون گیاه می شود. ( 25/0 )

19- الف ) در نهاندانگان یکی از گامت های نر با سلول تخم زا لقاح می یابدو سلول تخم را که دیپلوئید است به وجود می آورد( 25/0 ) . گامت نر دیگر با با سلول دو هسته ای لقاح می یابدو سلول تریپلوئید را به وجود می آورد. ( 25/0 )

ب ) مطابق شکل کتاب

20- الف )در دومین سال تشکیل تخمک ها یکی از سلول های پارانشیم خورش  با تقسیم میوز چهار سلول به وجود می آورد( 25/0 ) که یکی از آنها باقی می ماندو با تقسیم متوالی میتوزی بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می دهد.( 25/0)

ب ) هر پرچم از بساک( 25/0 ) و میله پرچم ساخته شده است. ( 25/0 )

21- در نهاندانگان یکی از گامت ها نر با سلول دوهسته ای لقاح می یابد و سلول تریپلوئید را به وجود می آورد .( 25/0 ) از تقسیم و رشد این سلول آلبونم تشکیل می شود. (25/0 )

22- از تقسیم هاگ ماده گامتوفیت ماده ( تخم زا ) ( 25/0 ) و از تقسیم سلول زایشی دو گامت نر ایجاد می شود. ( 25/0 )

23- تشکیل رویان با تقسیم نامساوی سلول تخم آغاز می شود.( 25/0 ) حاصل این تقسیم نامساوی دو سلول است. ( 25/0 ) از تقسیم متوالی سلول بزرگتر بخشی به وجود می آید که موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شود. ( 25/0 ) سلول کوچکتر نیز به طور متوالی تقسیم می شود و توده ی سلولی کروی شکلی را ایجاد می کند که با تمایز آن رویان به وجود می آید. ( 25/0 )

24- چون در لوبیا ونخود مواد غذایی آلبومن به طور کامل به رویان دانه منتقل می شودو در نتیجه دانه ی بالغ فاقد آلبومن است. ( 5/0 )

25- در کاج لوله ی گرده از تقسیم سلول رویشی( 25/0 ) و آندوسپرم از تقسیم میوزی یکی از سلول های بافت پارانشیم خورش ایجاد می شود. ( 25/0 )

26- به مخروط های ماده بعد از لقاح و تشکیل دانه مخروط دانه گفته می شود.( 25/0 )

27- یکی از سلول های پارانشیم خورش رشد می کندو با تقسیم میوز چهار سلول هاپلوئید ایجاد می کند.( 25/0 ) یکی از این چهار سلول باقی می ماند و با تقسیم و رشد خود بخشی چند سلولی به نام کیسه ی رویانی به وجود می آورد. ( 25/0 )

28- الف ) پارانشیم خورش ( 25/0 )             ب ) سلول زایشی ( 25/0 )

29- الف ) A : در بازدانگان بافت حاوی مواد غذایی بخشی از گامتوفیت ماده است ( 25/0 )

B : در نهاندانگان منبع مواد غذایی آلبومن است.

ب ) مطابق شکل کتاب

30- الف ) لپه ها برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می دهند. ( 5/0 )

ب ) در نهاندانگان یکی از گامت های نر با سلول تخم زا لقاح می یابد ( 25/0 ) گامت نر دیگر با با سلول دو هسته ای لقاح می یابد ( 25/0 )

4- تولید مثل غیر جنسی

1- الف ) نرگس از طریق پیاز  ( 25/0 )       ب ) زنبق از طریق ریزوم ( 25/0 )

2- مطابق شکل

3- پیوند زدن

4- الف ) ساقه ی رونده ( 25/0 )         ب ) پیاز ( 25/0 )              ج ) ریزوم ( 25/0 )            د ) غده ( 25/0 )

5- در این روش قطعاتی از گیاه ارکیده روی محیط کشت سترون ( بی میکروب ) کشت داده می شود . ( 25/0 ) از رشد این قطعات سرانجام گیاهچه های جدیدی حاصل می شود. ( 25/0 )

فصل دهم : رشد و نمو در گیاهان

1- جوانه زنی

1- مریستم های نخستین در مناطقی مانند نوک ساقه ( 25/0 ) و نزدیک به نوک ریشه ( بالای کلاهک ) وجود دارند. ( 25/0 )

2- الف ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) که محل آن درون پوست است( 25/0 ) ب ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 ) که محل آن زیر پوست است ( 25/0 )

3- الف ) اولین علامت جوانه زنی ظهور ریشه ی رویان ( ریشه چه ) است . ( 25/0 )

ب ) آبکش پسین

4-  الف ) نادرست ( 25/0 )                                          ب ) درست ( 25/0 ) 

5- الف ) قلاب از راس ساقه محافظت می کند ( 25/0 )و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاک جلوگیری می کند. ( 25/0 )

ب ) تمایز به معنی کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول است. ( 25/0 )

6- الف ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) ب ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

7- الف ) مریستم های نخستین در مناطقی مانند نوک ساقه ( 25/0 ) و نزدیک به نوک ریشه ( بالای کلاهک ) وجود دارند. ( 25/0 )

ب ) در اثر افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم نخستین ( 25/0 )

ج ) بافت های حاصل از رشد نخستین را بافت های نخستین نامند. ( 25/0 )

8- تمایز به معنی کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول است. ( 5/0 )

9- الف ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

ب ) بسیاری از سلول های گیاه بالغ می توانند همه ی ژن های خود را فعال کنند. چنین سلول هایی می توانند تقسیم شوند و توده های از سلول تمایز نیافته به نام کالوس را تولید کنند. به عبارت دیگر تمایز زدایی انجام می دهند. ( 5/0 )

10- نمو یعنی عبور از یک مرحله ی زندگی به مرحله ای دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید است . ( 5/0 )

11- الف ) رشد یعنی بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک جاندار یا تشکیل بخش هایی در بدن یک جاندار که مشابه بخش های قبلی باشد. ( 5/0 )

ب ) پروتوپلاست سلول گیاهی که دیواره ی آن را با کمک آنزیم ها یا روش های مکانیکی از آن جدا کرده اند. ( 5/0 )

12- الف ) گیاه دو ساله گیاهی است که برای تکمیل چرخه ی زندگی خود دو دوره رویشی را پشت سر می گذارد. ( 5/0 )

ب ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

13- الف ) 1- افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم سلول ها ( 25/0 )2-  نیز افزایش غیر قابل برگشت ابعاد سلول ها ( 25/0 )

ب ) کامبیوم آوندی به سمت بیرون آبکش پسین( 25/0 ) و به سمت داخل چوب پسین تولید می کند( 25/0 )

14- الف ) پیاز در دومین دوره رویشی از مواد غذایی ذخیره برای تولید محور گل استفاده می کند . گیاه دو ساله پس از پس گلدهی و تولید میوه و دانه از بین می رود. ( 5/0 )

ب ) در اثر افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم نخستین ( 25/0 )

ج ) کامبیوم چوب پنبه ساز وقتی تشکیل می شود که در نتیجه ی رشد قطری ساقه روپوست از بین برود . ( 25/0 )

15- گیاهان علفی چند ساله مواد غذایی مورد نیاز برای دوره بعدی رشد خود را در ریشه های گوشتی ( 25/0 ) و ساقه های زیر زمینی

 ( 25/0 ) ذخیره می کنند.

16- الف ) 1- افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم سلول ها ( 25/0 )2-  نیز افزایش غیر قابل برگشت ابعاد سلول ها ( 25/0 )

ب )برخی از مریستم های نزدیک به نوک ریشه بخشی از کلاهک ریشه را نیز تشکیل می دهند. (25/0 )

ج ) تفاوت در قطر عناصر آوندی چوبی که در فصل های مختلف سال به وجود آمده اندباعث تشکیل حلقه های سالیانه می شود.

17- ریشه ها علاوه بر جذب آب واملاح عمل ذخیره ی مواد غذایی را بر عهده دارند. ( 25/0 )

18- الف ) بخش هایی از گیاه که در اثر تقسیم و رشد مریستم های نخستین به وجود می آیندساختار نخستین گیاه گویند. ( 25/0 )

ب ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

2- تنظیم رشد ونمو گیاهان

1- رسیدگی میوه ها به این روش در اثر هورمون اتیلن انجام می شود.( 25/0 ) این هورمون در اثر سوختن ناقص نفت تولید می شود.

 ( 25/0 )

2- از ژیبرلین ها برای درشت کردن دانه های انگور بدون دانه استفاده می شود. ( 25/0 ) از اکسین برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود. ( 25/0 )

3- الف ) اکسین ( 25/0 )         ب ) آبسیزیک اسید ( 25/0 )       ج ) اتیلن  ( 25/0 )           د ) سیتوکینین ( 25/0 )

4- الف ) سیتوکینین در رئوس ریشه تولید می شود ( 25/0 )

 ب ) باعث تحریک تقسیم سلولی می شودو سرعت پیر شدن برخی اندامها ی گیاهی را کاهش می دهند. ( 25/0 ) 

ج ) از آن به صورت افشانه ( اسپری ) برای شادابی شاخه ها ی گل استفاده می شود ( 25/0 )

 د ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود. ( 25/0 )

5- خفتگی دانه وضعیتی است که در طی آن حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای رشد دانه غیر فعال باقی می ماند و نمی روید. ( 5/0 )

مواد شیمیایی عامل خفتگی در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می شوند. ( 25/0 ) شسته شدن بعضی از این مواد شیمیایی را دیگر برطرف شدن خفتگی دانه ها ست. ( 25/0 )

6- الف ) درست ( 25/0 )                         ب ) نادرست ( 25/0 )

7- الف ) اکسین ( 25/0 )          ب ) اتیلن ( 25/0 )            ج ) نمو ( 25/0 )           د ) مریستم پسین  ( 25/0 )

8-  الف ) سیتوکینین  ( 25/0 )

ب ) بریدن راس ساقه باعث حذف منبع اکسین( 25/0 ) واز بین رفتن چیرگی راسی ناشی از آن ( 25/0 ) و درنتیجه باعث رشد جوانه های جانبی می شود. ( 25/0 ) بدین ترتیب می توان به چگونگی تاثیر هرس کردن و بریدن سر شاخه های گیاهان در پر شاخه و برگ شدن آن ها پی برد.

9- میزان اتیلن تحت تاثیر تنش آب ( 25/0 ) واکنش به زخم های مکانیکی بافت ها ( 25/0 ) آلودگی هوا ( 25/0 ) عوامل بیماریزا

( 25/0 ) شرایط غرقابی و بی هوازی( 25/0 ) افزایش می یابد.

10- اثر بازدارندگی که در شرایط طبیعی از طرف جوانه ی راسی بر جوانه های جانبی و از طریق اکسین اعمال می شود چیرگی راسی نامیده می شود. ( 5/0 )

11- هورمون ماده ای شیمیایی است که در یک محل از بدن جاندار تولید می شود واز آن جا به سوی محل دیگری حرکت می کندودر آن جا باعث ایجاد پاسخ می شود. اما در گیاهان ممکن است محل تولید و اثر هورمون یکی باشد.به دلیل این که برخی از هورمون ها ی گیاهی باعث تحریک رشد و برخی باعث بازدارندگی رشد می شوند بسیاری از دانشمندان ترجیح می دهند که از اصطلاح تنظیم کننده رشد به جای هورمون استفاده نمایند. ( 5/0 )

12- هورمون آبسیزیک اسید تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله ی بستن روزنه ها ( 25/0 ) و حفظ جذب آب توسط ریشه ها تنظیم می کند. ( 25/0 )

13- الف ) پاسخ گیاه به طول روز و شب نور دورگی نامیده می شود. ( 25/0 )

ب ) 1- ژیبرلین ( 25/0 )  2- اکسین ( 25/0 )   3- اتیلن ( 25/0 )

14- خفتگی به گیاهان کمک می کند تا با جلوگیری از رشد جوانه ها و جوانه زنی دانه ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمه ی زمستان به بقای خود ادامه دهندو از بین نروند. ( 5/0 )

15- الف ) اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود ( 25/0 )در نتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به سلول های سمت روشن آن طویل تر می شوند. ( 25/0 ) تفاوت بین طول دیواره های سلولی دو سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود. ( 25/0 )

ب ) سیتوکینین

16- الف ) اکسین ( 25/0 )                    ب ) ژیبرلین ( 25/0 )

17- الف ) اگر خاک اطراف ریشه ها ی گیاه از آب اشباع شود دیگر اکسیژن کافی برای تنفس سلولی ریشه ها تامین نمی شود و در چنین وضعیتی معمولا ریشه ها می میرند ( 25/0 )

ب ) - هورمون آبسیزیک اسید تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله ی بستن روزنه ها ( 25/0 ) و حفظ جذب آب توسط ریشه ها تنظیم می کند. ( 25/0 )

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود. ( 25/0 )

18- الف ) اتیلن ( 25/0 ) و آبسیزیک اسید ( 25/0 ) بازدارنده رشدند.

ب ) گیاهانی که گلدهی آن ها  هنگامی که طول روز بلندتر از مدت زمان خاصی باشد صورت می پذیرد روز بلند گویند. ( 5/0 )

19- الف ) در جانوران همگام با نمو دسته ای از ژن ها که کنترل کننده ی تمایز هستند غیر فعال می شوندو بیش تر آن ها مجددا مورد استفاده قرار نمی گیرند. بیش تر تمایز پس از بلوغ متوقف می شود. بر عکس گیاهان به طور مداوم با مریستم های خود سلول های جدید به وجود می آورند. این سلول ها تمایز پیدا می کنندو جانشین بافت های موجود شوندو یا به این بافت ها اضافه می گردند از این رو گیاه معمولا در طول زندگی به نمو خود ادامه می دهد. ( 5/0 )

ب ) اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود ( 25/0 )در نتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به سلول های سمت روشن آن طویل تر می شوند. ( 25/0 ) تفاوت بین طول دیواره های سلولی دو سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود.

20- الف )بریدن راس ساقه باعث حذف منبع اکسین واز بین رفتن چیرگی راسی ناشی از آن ( 25/0 ) و درنتیجه باعث رشد جوانه های جانبی می شود. بدین ترتیب می توان به چگونگی تاثیر هرس کردن و بریدن سر شاخه های گیاهان در پر شاخه و برگ شدن آن ها پی برد. ( 25/0 )

ب ) خفتگی به گیاهان کمک می کند تا با جلوگیری از رشد جوانه ها و جوانه زنی دانه ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمه ی زمستان به بقای خود ادامه دهندو از بین نروند. ( 5/0 )

21- الف ) اکسین ( 25/0 )

ب ) اسید آبسیزیک ( 25/0 )

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود. ( 25/0 )

د ) گیاهانی که گلدهی آن ها تحت تاثیر طول روز قرار نمی گیرد گیاهان بی تفاوت گویند. ( 25/0 )

22- الف ) - هورمون آبسیزیک اسید تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله ی بستن روزنه ها ( 25/0 ) و حفظ جذب آب توسط ریشه ها تنظیم می کند. ( 25/0 )

ب ) اگر یک شب بلند با کمک فلاش نوری شکسته شود گیاهان روز بلند گل می دهند ولی گیاهان روز کوتاه گل تشکیل نمی دهند. (‌5/0 )

23- الف ) اکسین ( 25/0 )         ب ) سیتوکینین ( 25/0 )           ج ) پروتوپلاست ( 25/0 )           اتیلن ( 25/0 )

فصل یازدهم : تولید مثل و رشد ونمو جانوران

1- روش های تولید مثل جنسی در جانوران

1- پستانداران تخم گذار مثل پلاتی پوس ( 5/0 )

2- پلاتی پوس پستانداری است که شباهت زیادی به خزندگان داردو مانند آن ها تخم می گذاردولی برعکس خزندگان تخم هایش را برای مدتی در بدن خود نگه می دارد و کمی قبل از خروج نوزادان از تخم .تخم گذاری می کند. ( 5/0 )

3- تخمک های این جانداران دارای دیواره های چسبناک ژله ای و محکمی هستندکه تخمک و سپس جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کنند. ( 5/0 )

4- اندوخته غذایی تخمک مخلوطی از چربی ( 25/0 ) و پروتئین است. ( 25/0 )

5- انواع لقاح عبارتند از : 1- لقاح خارجی ( 25/0 ) 2- لقاح داخلی ( 25/0 )

6- پستاندار تخم گذار پلاتی پوس ( 25/0 ) و پستاندار کیسه دار کانگورو ( 25/0 )

7- زیرا جنین در دوران رشد هیچ رابطه ی تغذیه ای با مادر نداردو در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند. ( 5/0 )

8- در ساختار تخم خزندگان پوسته های حفاظتی ضخیم دیده می شود. ( 5/0 )

9- الف ) چون اپاسوم وسیله ی تغذیه ی جنین را به طور کامل در اختیار ندارد. ( 25/0 )

ب ) تخمک های این جانداران دارای دیواره های چسبناک ژله ای و محکمی هستندکه تخمک و سپس جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کنند. ( 5/0 )

10- مطابق شکل کتاب

2- تولید مثل انسان

1- الف ) مژک ها ( 25/0 ) و زایده هایی که در ابتدا و در طول لوله ی فالوپ قرار دارند ( 25/0 ) تخمک را که خود وسیله ی حرکتی نداردبه داخل لوله های فالوپ وارد و آن را می رانند.

ب ) حدود شش روز پس از لقاح بلاستوسیست به جداره ی رحم متصل می شود به این عمل جایگزینی گویند. ( 25/0 )

2- هورمون FSH و LH

3- الف ) مرحله ی فولیکولی ( 25/0 ) و مرحله لوتئال ( 25/0 )

ب ) استروژن ( 25/0 ) و پروژسترون ( 25/0 )

4- الف ) تستوسترون ( 25/0 ) همراه FSH

ب ) اپی دیدیم ( 25/0 )

5- مرحله ی فولیکولی ( 25/0 ) و مرحله لوتئال ( 25/0 )مرحله ی فولیکولی که توسط هورمون های هیپوفیز پیشین تنظیم می شود. (25/0 )و مرحله ی لوتئال توسط هورمون های جسم زرد تنظیم می شود. ( 25/0 )

6- الف ) هورمون LH ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند. ( 25/0 )

ب ) اپیدیدیم بالغ شدن اسپرم و ذخیره آن  ( 25/0 )   

ج ) ترشح هورمون استروژن ( 25/0 )

د ) ترشح پروژسترون ( 25/0 )

ه ) حفاظت از جنین ( 25/0 )

7- وزیکول های سر اسپرم دارای آنزیم هایی هستند که کمک می کنند تا اسپرم به درون گامت ماده نفوذ کند و با آن لقاح انجام دهد.( 25/0 ) میتوکندری ها انرژی لازم برای حرکت اسپرم را تامین می کنند. ( 25/0 )

8- جسم زرد در مرحله لوتئال ( 25/0 ) وتحت تاثیر هورمون LH ایجاد می شوند. ( 25/0 )

9- مرحله ی فولیکولی هنگامی آغاز می شود که هیپوفیز پیشین هورمون FSHو هورمون LH را به جریان خون ترشح می کند. ( 5/0 )

10- وظیفه ی اپیدیدیم بالغ شدن اسپرم ( 25/0 ) و ذخیره آن ( 25/0 )

11- الف ) فولیکول عبارت است از تعدادی سلول سوماتیک ( پیکری ) که یک گامت نابالغ را احاطه کرده اند و به آن مواد غذایی می رسانند.( 5/0 )

ب ) توده ی در حال رشد و نمو در هشت هفته ی اول حاملگی رویان نامیده می شود. ( 5/0 )

12- غده های برون ریز دستگاه تناسلی مرد عبارتند از : وزیکول سمینال ( 25/0 ) غده ی پروستات ( 25/0 ) و غده های پیازی  میزراهی ( 25/0 )

13- اگر حاملگی رخ ندهد مقادیر استروژن و پروژسترون کاهش می یابند. این کاهش سبب ریزش دیواره ی رحم می شودو به این ترتیب یک چرخه ی قاعدگی به پایان می رسد. ( 1 )

14- الف ) غده های وزیکول سمینال مایعی سرشار از مواد قندی تولید می کنند.( 25/0 ) که انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می کنند.( 25/0 )

ب ) بعد از تخمک گذاری LH سبب می شود سلول های فولیکولی که پاره شده اند رشد کنند( 25/0 ) و تشکیل توده ای به نام جسم زرد بدهند. ( 25/0 )

15- لوله ی فالوپ مسیری است که تخمک از طریق آن از تخمدان به سمت رحم حرکت می کند. ( 5/0 )

16- الف ) هورمون LH که ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند ( 25/0 ).و هورمون FSH که همراه با تستوسترون تولید اسپرم را در لوله های اسپرم ساز تحریک می کند. ( 25/0 )

ب ) چرخه تخمدان چرخه ای که در آن تخمدان ها تخمک ها را طی یک سری وقایع آماده و رها می سازند. ( 5/0 )

17- الف ) هورمون LH که ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند ( 25/0 )

ب )  غده های وزیکول سمینال مایعی سرشار از مواد قندی تولید می کنند که انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می کنند ( 25/0 )

18- بعد از تخمک گذاریLH سبب می شود سلول های فولیکولی که پاره شده اند رشدکنندوتشکیل توده ای به نام جسم زرد بدهند.(25/0 )

باعث ترشح هورمون پروژسترون می شود. ( 25/0 )

19- غده ی پروستات ( 25/0 ) و غده های پیازی میز راهی ( 25/0 )

20- حداکثر میزان LH سبب می شود گامت ها اولین تقسیم میوزی خود را کامل کنند ( 25/0 )و نیز سبب می شود فولیکول و تخمدان پاره شوند. هنگامی که فولیکول پاره شود تخمک گذاری رخ می دهد. ( 25/0 )

21- الف ) سلول هایی که بینابین لوله های اسپرم ساز جای دارند. ( 25/0 )

ب ) مرحله ی فولیکولی ( 25/0 ) و مرحله لوتئال ( 25/0 )

22- الف ) تولید هورمون تستوسترون  ( 25/0 )                               ب ) وارد کردن تخمک به داخل لوله فالوپ ( 25/0 )

ج )کوریون با تعامل با رحم تشکیل جفت جفت می دهد.( 25/0 )         د ) باعث جلو راندن اسپرم در  میزراه می شوند. ( 25/0 )

23- استروژن و پروژسترون سبب ایجاد یک مکانیسم خود تنظیمی منفی می شوند که ترشح FSHو LH را مهار می کنند . این خود تنظیمی منفی از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله ی لوتئال جلوگیری می کند. ( 5/0 )

24- الف ) انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می کنند ( 25/0 )                            ب ) غذا رسانی از مادر به رویان ( 25/0 )

ج ) باعث ترشح هورمون پروژسترون می شود. ( 25/0 )                                        د ) وظیفه ی اپیدیدیم بالغ شدن اسپرم ( 25/0 )

25- دمای طبیعی بدن برای نمو کامل اسپرم مناسب نیست و اسپرم سازی در دمای پایین تر از آن صورت می گیرد. دمای کیسه ی بیضه سه درجه پایین تر از دمای بخش های مرکزی بدن است و بنابراین برای تولید اسپرم مناسب است.( 5/0 )

26- الف ) هورمون LH که ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند ( 25/0 )

ب ) باعث خنثی شدن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده می شود. ( 25/0 )

ج ) مانع از ترشح بیش تر FSH و LH از هیپوفیز پیشین می شود . ( 25/0 )

د ) کوریون با تعامل با رحم تشکیل جفت جفت می دهد.( 25/0 )

27- الف ) وزیکول سمینال ( 25/0 )

 ب )  . این کاهش سبب ریزش دیواره ی رحم می شودو به این ترتیب یک چرخه ی قاعدگی به پایان می رسد. ( 25/0 )

ج ) پس از سن بلوغ ( 25/0 )

28- الف ) سلول هایی که بینابین لوله های اسپرم ساز جای دارند. ( 25/0 )

ب ) اپی دیدیم ( 25/0 )

29- هورمون استروژن ( 25/0 ) و اثر آن افزایش ترشح LH ( 25/0 )

3- نمو

1- کوریون ( 25/0 ) غذا رسانی به رویان از طریق مادر ( 25/0 )

2- آمنیون ( 25/0 ) و کوریون ( 25/0 )

3- اکثر مواد مانند داروها و مواد آسیب رسان از جفت عبور می کنند . بنابراین اگر مادر مواد زیان آور مصرف کند رویان نیز آسیب خواهد دید. ( 5/0 )

4- الف ) جایگزینی ( 25/0 )                      ب ) کوریون ( 25/0 )

5- توده ی سلولی توپی شکل تو خالی که حدود شش روز بعد از لقاح به رحم متصل می شود. (5/0 )

6- آندودرم ( 25/0 ) مزودرم ( 25/0 ) و اکتودرم ( 25/0 )

7- آمنیون ( 25/0 ) و کوریون ( 25/0 )

8- ساختاری که از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند ( 5/0 )

9- آندودرم ( 25/0 ) مزودرم ( 25/0 )

10- الف ) ناشی از کاهش تولید استروژن ( 25/0 )      ب ) غذا رسانی به رویان از طریق مادر ( 25/0 )و دفع مواد دفعی رویان ( 25/0 )

ج ) اندازه ی ابعاد بدن رویان یا جنین به خوبی سن آن را نشان می دهد. ( 25/0 )

 

 به امید موفقیت شما در امتحانات نهایی

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 22:20 |

فصل سوم : حواس

1- اندامهای حسی

1- الف ) مجاری نیم دایره ای ( 25/0 )          ب ) در صورت آسیب به بافت ها ( 25/0 )      ج ) دوربینی ( 25/0 )

2- ارتعاش پرده صماخ  سه استخوان کوچک گوش میانی به نام های چکشی سندانی و رکابی را که پشت پرده قرار دارد به ارتعاش در آورده(25/0 ) که آنها ارتعاشات را به مایعی که محفظه ی داخل گوش درونی را پر کرده منتقل نموده و گیرنده های مکانیکی ( سلول های مژکدار ) درون حلزون گوش را تحریک نموده (25/0 ) و این تحریک به صورت پیام عصبی از طریق عصب شنوایی به مغز می رود.(25/0 )

3- با افزایش سن(25/0 ) ممکن است عدسی چشم سفت و انعطاف آن کمتر شود (25/0 )و قدرت تطابق آن کاهش یابد(25/0 ) که به آن پیر چشمی گویند.

4- وقتی به اشیای دور نگاه می کنیم قطر عدسی کم می شود( 25/0 )و هنگام دیدن اشیای نزدیک عدسی کروی تر و قطورتر می شود تا تصویر در هر حالت روی شبکیه تشکیل شود(25/0 ) . این عمل به وسیله ی رشته هایی که به ماهیچه های مژکی متصل است انجام می شود.

5- الف ) غده های درون گوش ماده ی موم مانندی ترشح می کنند که از ورود مواد خارجی به گوش جلوگیری می کند ( 25/0 ) موهای درون گوش هوا را تصفیه می کند ( 25/0 )

ب )گیرنده های حسی  سلول های تمایز یافته ای هستند که محرک ها را شناسایی( 25/0 ) و آنها را به پیام عصبی تبدیل می کنند. ( 25/0 )

6- زیرا تراکم گیرنده های حسی در نقاط مختلف پوست متفاوت می باشد.

7- الف )سلول های مخروطی که در دیدن رنگها و جزئیات ظریف اشیاء و ایجاد تصاویر دقیق نقش دارندو در نور قوی تحریک می شوند

ب )سلول های استوانه ای که در نور ضعیف و تصاویر در شب نقش دارد.

8- الف ) شناسایی محرک ها(25/0 ) و تبدیل آنها به پیام عصبی (25/0 )   ب ) بافت پیوندی (25/0 )

9- بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کره ی چشم قرار دارد(25/0 )  ودر دقت وتیزبینی چشم اهمیت دارد. (25/0 )

10- با حل شدن مولکول های غذا در بزاق این مولکول ها به پروتئین های غشای سلول های گیرنده متصل می شوند(25/0 )درنتیجه در این سلول ها پیام عصبی تولید وبه مغز فرستاده می شود. (25/0 )

11- در صورت آسیب رسیدن به بافتها ( 25/0 ) درد احساس مهمی است زیرا ما را از خطر جراحت یا بیماری آگاه می سازد (5/0 )

12- الف )گیرنده های کششی ماهیچه ها وضعیت قسمت های مختلف بدن را به دستگاه عصبی مرکزی اطلاع می دهند.(25/0 )

ب ) جایی که عصب بینایی از شبکیه خارج می شود ( 25/0 )

ج ) ارتعاشات پرده صماخ را به مایعی که محفظه ی داخل گوش درونی را پر کرده است منتقل می کنند. ( 5/0 )

13- الف ) باعث تنگ وگشاد شدن سوراخ مردمک می شوند ( 25/0 )      ب ) تشکیل تصویر وبینایی ( 25/0 )

14- شیپور استاش هوا را بین گوش میانی و حلق انتقال می دهد(25/0 ) تا فشار آن در دو طرف پرده ی صماخ یکسان شود.(25/0 )

15- الف ) نقطه کور (25/0 )        ب ) آستیگماتیسم ( 25/0 )

16- بخش شنوایی(25/0 ) و بخش تعادلی (25/0 )

17- اگر کره ی چشم بیش از اندازه بزرگ باشد تصویر اشیای دور جلوی شبکیه تشکیل می شود . در این حالت فرد نمی تواند اشیای دور را واضح ببیند ومبتلا به نزدیک بینی است .

18- تصویر اشیای نزدیک پشت شبکیه تشکیل می شود(25/0 ) و فرد به دوربینی مبتلاست.( 25/0 )

19- الف ) تنگ و گشاد کردن سوراخ مردمک  (25/0 )

ب ) دیدن اشیاء در نور کم (25/0 )

ج) پس از ارتعاش مایع داخل حلزون گوش ارتعاش مایع باعث تحریک سلول های مژکدار درون آن شده این تحریک به صورت پیام عصبی از طریق عصب شنوایی به مغز می رود.(5/0 )

20- چون محل خروج عصب بینایی بوده وفاقد گیرنده های نوری است( 5/0 )

پردازش اطلاعات حسی

1- هر واحد مستقل بینایی شامل یک قرنیه( 25/0 ) یک عدسی ( 25/0 ) و تعدادی سلول گیرنده ی نوری ( 25/0 )

2- باعث می شود که مار زنگی در تاریکی مطلق بتواند با نهایت دقت طعمه را شکار نماید. ( 25/0 )

3- خفاش ها برای آن که کر نشوند در گوش میانی خود ماهیچه هایی دارند که حساسیت گوش را نسبت به شنیدن اصوات بلند ی که تولید می کنند کاهش می دهد. ( 5/0 )

4- گربه ماهی در خط جانبی خود گیرنده های الکتریکی دارد . این گیرنده ها ماهی را قادر می سازد تا میدان های الکتریکی ضعیفی که توسط طعمه تولید می شود را تشخیص دهد. ( 5/0 )

5- مار زنگی در جلوی چشمان خود دو سوراخ دارد که به کمک آن ها امواج فروسرخ را حس می کند و بر اساس اطلاعاتی که از این تابش ها دریافت می کند موقعیت شکار را تشخیص می دهد. ( 5/0 )

6- هر کاپولا حاوی سلول های مژه دار مخصوصی است که مژه های آن با ماده ای ژلاتینی در تماس است . این ساختارها توسط سوراخ هایی با بیرون ارتباط دارد.

7- الف ) این رنگیزه ی بینایی نور را جذب وبه پیام عصبی تبدیل می کند. ( 25/0 ) بر اساس موقعیت جانور و این که کدام قسمت سلول گیرنده نور دریافت کند شدت وجهت نور را تشخیص می دهد.

ب ) گیرنده های شیمیایی حساسس به بو (  25/0 )

ج ) اطلاعات شنوایی ( 25/0 )

8- هر شیئی که در اطراف ماهی قرار داشته باشد مثل این جانور یا سنگ سبب آشفتگی در خطوط میدان الکتریکی می شود و در نتیجه گیرنده های الکتریکی موجود در خط جانبی را تحریک می کند.. ( 5/0 )

فصل چهارم : هورمون ها و دستگاه درون ریز

1- هورمون ها در اندامها و بافت های خاصی ساخته می شوند.

1- دستوری که هورمون به سلول هدف می دهد هم بستگی به نوع هورمون ( 25/0 ) و هم بستگی به سلول هدف دارد. ( 25/0 )

2- وقتی اپی نفرین از یک سلول عصبی ترشح می شود بعنوان انتقال دهنده عصبی ( 25/0 ) وهنگامی که از غده ی فوق کلیه ترشح شود به عنوان یک هورمون عمل می کند. ( 25/0 )

2- هورمون ها چگونه کار می کنند؟

1- الف ) سطح سلول جگر ( 25/0 )

 ب ) پس از اتصال گلوکاگون به گیرنده ی خود باعث تغییر شکل گیرنده شده ( 25/0 ) این تغییر شکل سبب ایجاد ماده ای درون سلول می شود ( پیک دومین ) . مثلا هنگامی که گلوکاگون به گیرنده ی خود متصل می شود آنزیمی فعال می شود که آدنوزین تری فسفات داخل سلول را به آدنوزین مونوفسفات حلقوی که یک پیک دومین است تبدیل می کند. پیک دومین سبب فعال یا غیر فعال شدن یک آنزیم یا زنجیره ای از آنزیم ها می شود ( 25/0 ) سرانجام فعالیت سلول هدف در اثر تغییر عملکرد آنزیم یا آنزیم هایی که ذکر شد تغییر می کند یعنی گلیکوژن به تعدادی مولکول گلوکز تجزیه می شود. ( 25/0 )

2- الف ) هورمون های آمینواسیدی ( 25/0 )            ب ) هورمون های استروئیدی ( 25/0 )

3- اگر زیاد شدن هورمون در خون سرانجام سبب کاهش مقدار تولید یا ترشح همان هورمون شود و بالعکس در این صورت مکانیسم خود تنظیمی منفی میزان هورمون را کنترل می کند. ( 5/0 )

4- هورمون های استروئیدی در لیپید حل می شوندو به راحتی از غشا های سلولی می گذرند. ( 25/0 ) هورمون های استروئیدی به گیرنده های خود در سیتوپلاسم یا هسته ی سلول هدف قرار دارند متصل می شوند ( 25/0 )و فعالیت سلول را تغییر می دهند. ( 25/0 )

5- پیک دومین سبب فعال یا غیر فعال شدن یک آنزیم یازنجیره ای از آنزیم ها می شود یعنی ممکن است پیک دومین آنزیم نخست را فعال کند و آن انزیم به نوبه ی خود آنزیم دوم را فعال کندو به همین ترتیب تعدادی از آنزیم ها فعال شوند. سرانجام فعالیت سلول هدف در اثر تغییر عملکرد آنزیم یا آنزیم هایی که ذکر شد تغییر می کند. ( 5/0 )

6- هنگامیکه گلوکاگون به گیرنده ی ویژه ی خود متصل شد آنزیمی فعال می شود( 25/0 ) که آدنوزین تری فسفات داخل سلول را به آدنوزین مونوفسفات حلقوی که یک پیک دومین است تبدیل می کند.  ( 25/0 )

3- غده های درون ریز اصلی بدن

1- بخش قشری غده فوق کلیه ( 25/0 ) کورتیزول مقدار انرژی در دسترس بدن را زیاد می کند ( 25/0 ) مثلا سبب می شود بدن مقدار گلوکز خون را افزایش دهد و پروتئین ها را برای مصرف انرژی بشکند.

2- الف ) انسولین با افزایش تولید و تجمع گلیکوژن در کبد قند خون را کاهش می دهد. (5/0  )

ب )در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با این که مقدار انسولین در خون از مقدار طبیعی بیشتر است ولی تعداد گیرنده های انسولین کم است(5/0) 

3- کم کاری تیروئید کودکان ممکن است سبب کاهش رشد( 25/0 ) عقب ماندگی ذهنی و یا هر دو گردد. (25/0 )

4- هورمون ملاتونین در انسان در پاسخ به تاریکی ترشح می شود ( 25/0 ) احتمالا در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارد. ( ‌25/0 )

5- الف ) هنگامی که میزان کلسیم خون کاهش یافته باشد. ( 25/0 )

ب ) این هورمون سلول های استخوانی را وادار می کند که بافت استخوانی را تجزیه کنند( 25/0 ) و کلسیم را به جریان خون بریزند.(25/0 )

6- از بخش قشری غده ی فوق کلیه ( 25/0 ) آلدوسترون باعث می شود کلیه دفع یون های سدیم را از طریق ادرار کم کند. در نتیجه غلظت سدیم خون افزایش می یابدوفشار خون بالا می رود. ( 25/0 ) از طرف دیگر باعث می شود کلیه ها پتاسیم را به داخل ادرار دفع کنند و باعث کاهش پتاسیم خون گردد. ( 25/0 )

7- پرکاری تیروئید سبب بی قراری( 25/0 ) اختلالات خواب( 25/0 ) افزایش تعدادضربان قلب( 25/0 ) و کاهش وزن می شود.( 25/0 )

8- الف ) بالا بودن مقدار کلسیم خون سبب تحریک ترشح کلسی تونین می شود ( 25/0 )

ب ) کلسی تونین سبب افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوان می شود ودر نتیجه کلسیم خون را کاهش می دهد. ( 25/0 )

9- اگر دیابت شیرین درمان نشود در موارد شدید تجزیه ی چربیها سبب تولید محصولات اسیدی و تجمع آن ها در خون خواهد شد در نتیجه pH خون کاهش می یابد و موجب اغماو در موارد بسیار شدید مرگ می شود.( 5/0 )

10- کلسی تونین کاهش کلسیم خون( 25/0 ) و هورمون های پاراتیروئید سبب افزایش کلسیم خون می سوند.( 25/0 )

11- دیابت نوع یک نوعی بیماری خودایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به جزایر لانگرهانس خودی حمله می کندو در نتیجه توانایی تولید انسولین در بدن کاهش می یابد. ( 25/0 )در دیابت نوع دو تعداد گیرنده های انسولین کم است. ( 25/0 )

12- الف ) ارتباط هیپوفیز پسین وهیپوتالاموس از طریق از طریق آکسون هایی که تا قسمت پشتی غده ی هیپوفیز ادامه دارند( 25/0 )

ب ) ارتباط هیپوفیز پیشین وهیپوتالاموس از طریق رگهای خونی برقرار می شود. ( 25/0 )

13- باعث می شود تعادل آب بدن به هم بخورد یعنی میزان ادرار افزایش و میزان آب بدن کاهش یابد. ( 5/0 )

14- الف ) این هورمون سلول ای استخوانی را وادار می کند که بافت استخوانی را تجزیه کنند و کلسیم را به جریان خون بریزند.( 5/0 )

ب ) کورتیزول ( 25/0 )            ج ) دیلبت نوع دو ( 25/0 )

15- الف ) کورتیزول توسط بخش قشری غده ی فوق کلیه ( 25/0 ) گلوکاگون توسط جزایر لانگرهانس پانکراس ( 25/0 )

ب ) گلوکاگون سبب تبدیل گلیکوژن ذخیره شده در کبد به گلوکز می شود. ( 25/0 ) کورتیزول با تجزیه پروتئین ها سبب افزایش گلوکز خون می شود. ( 25/0 )

16- الف ) کاهش کلسیم خون ( 25/0 )       ب ) افزایش گلوکز خون ( 25/0 )      ج ) افزایش سدیم خون کاهش پتاسیم خون ( 25/0 )

17- الف ) اکسی توسین سبب خروج شیر از غده های پستانی مادر( 25/0 ) و نیز سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان می شود.( 25/0 )

ب ) کورتیزول سبب می شود بدن مقدار گلوکز خون را افزایش دهد( 25/0 ) و پروتئین ها را برای مصرف انرژی بشکند.( 25/0 )

18- الف ) این هورمون سلول های استخوانی را وادار می کند که بافت استخوانی را تجزیه کنند(25/0 ) و کلسیم را به جریان خون بریزند(25/0 )

ب ) چون تعداد گیرنده های انسولین کم است. (25/0 )

ج ) آلدوسترون باعث می شود کلیه دفع یون های سدیم را از طریق ادرار کم کند( 25/0 ) . در نتیجه غلظت سدیم خون افزایش می یابد و فشار خون بالا می رود. ( 25/0 )

د ) ملاتونین ( 25/0 )

19- الف ) هورمون پاراتیروئید در کلیه سبب افزایش بازجذب کلسیم از ادرار می شود. (25/0 )

ب ) انسولین ( 25/0 )

ج ) آلدوسترون باعث می شود کلیه دفع یون های سدیم را از طریق ادرار کم کند( 25/0 ) . در نتیجه غلظت سدیم خون افزایش می یابدو فشار خون بالا می رود. ( 25/0 )

20- الف ) کلسی تونین از غده تیروئید( 25/0 ) کاهش کلسیم ( 25/0 )

ب ) کورتیزول از بخش قشری غده فوق کلیه ( 25/0 )  مقدار انرژی در دسترس بدن را زیاد می کند ( 25/0 )

21- الف ) اکسی توسین ( 25/0 )        ب ) این هورمون سلول های استخوانی را وادار می کند که بافت استخوانی را تجزیه کنندو کلسیم را به جریان خون بریزند(25/0 )               ج ) چون تعداد گیرنده های انسولین کم است. (25/0 )

22- الف ) چون این هورمون در طولانی مدت باعث تجزیه پروتئنها از جمله پادتن ها می شود. ( 25/0 )

ب ) در موارد شدید باعث تجزیه چربی ها و ایجاد محصولات اسیدی وتجمع آن در خون می شود که این عامل باعث کاهش PH خون می شود. ( 25/0 )

ج ) هنگامیکه گلوکاگون به گیرنده ی ویژه ی خود متصل شد آنزیمی فعال می شود( 25/0 ) که آدنوزین تری فسفات داخل سلول را به آدنوزین مونوفسفات حلقوی که یک پیک دومین است تبدیل می کند.  ( 25/0 )

23- الف ) کاهش کلسیم خون ( 25/0 )         ب ) سبب می شوند هیپوفیز پیشین هورمون خاصی ساخته و ترشح کند. ( 25/0 )

24- الف ) در دیابت شیرین سلول ها توانایی گرفتن گلوکز از خون را ندارند در نتیجه گلوکز خون افزایش می یابد ( 25/0 ) . کلیه ها گلوکز اضافی را دفع می کنند چون آب هم به دنبال گلوکز دفع می شود حجم ادرار فرد افزایش می یابد. ( 25/0 )

ب )باعث افزایش غلظت سدیم خون و در نتیجه افزایش فشار خون می گردد. ( 25/0 )

ج ) تیروکسین ( 25/0 )

25- الف ) افزایش کلسیم خون ( 25/0 )                                   ب ) انقباضات رحم در هنگام زایمان ( 25/0 )

26- انسولین در کبد باعث افزایش تولید وتجمع گلیکوژن در کبد( 25/0 ) و کاهش قند خون می شود. ( 25/0 )

27- الف ) انقباضات رحم در هنگام زایمان ( 25/0 )

ب )کلسی تونین ( 25/0 ) 

ج ) آلدوسترون باعث می شود کلیه دفع یون های سدیم را از طریق ادرار کم کند( 25/0 ) . در نتیجه غلظت سدیم خون افزایش می یابد

د ) چون تعداد گیرنده های انسولین کم است. (25/0 )

ه ) هورمون مهار کننده سبب می شود هیپوفیز پیشین ترشح یکی از هورمون های خود را کاهش دهد.( 25/0 )

و ) کورتیزول

بخش دوم

وراثت تولید مثل و رشد ونمو

فصل پنجم : ماده ی ژنتیک

1- در جستجوی ماده ی ژنتیک

1- فرایند کسب خصوصیات ظاهری جدید توسط باکتری با دریافت ماده ی ژنتیک از محیط خارج( 5/0 ) مانند کپسول دار شدن باکتری بدون کپسول بر اثر ترانسفورماسیون ( 25/0 )

2- او مشاهده کرد همه ی موش ها در اثر ابتلا به بیماری ذات الریه مردند . گریفیت پس از بررسی خون موش های مرده با کمال تعجب مشاهده کرد که در خون این موش ها بعضی از باکتری های بدون کپسول  کپسول دار شده اند. ( 5/0 )

3- پس از این عمل تعدادی از باکتری های بدون کپسول زنده با دریافت ماده ی ژنتیک از باکتری کشته شده کپسول دار به باکتری کپسول دار تبدیل می شوند. ( عمل ترانسفورماسیون ) ( 5/0 )

4- او تعدادی باکتری کپسول دار را با گرما کشت و سپس آن ها را به موش ها تزریق کرد . مشاهده نمود که موش ها پس از آن بیمار نشدند و زنده ماندند . پس متوجه گردید که کپسول عامل مرگ موش ها نیست . ( 5/0 )

5- ایوری با استفاده از آنزیم های تخریب کننده پروتئین و از بین بردن پروتئین ها در عصاره سلولی ترانسفورماسیون همچنان رخ می دهد پس نتیجه گرفت که عامل ترانسفورماسیون پروتئین نیست.( ( 5/0 )

6- او سپس باکتری های بدون کپسول زنده و باکتری های کپسول داری را که بر اثر گرما کشته بود با یکدیگر مخلوط و مخلوط حاصل را به موش ها تزریق کرد. او مشاهده کرد همه ی موش ها در اثر ابتلا به بیماری ذات الریه مردند. ( 5/0 )

7- ایوری برای تحکیم ادعای خود DNA خالص مربوط به باکتری های کپسول دار را تهیه کرد و دریافت اگر به باکتری های بدون کپسول DNAخالص مربوط به باکتری کپسول دار اضافه کنیم باکتری های بدون کپسول به باکتری های کپسول دار تبدیل می شوند. ( 5/0 )

8-  پس از این عمل تعدادی از باکتری های بدون کپسول زنده با دریافت ماده ی ژنتیک از باکتری کشته شده کپسول دار به باکتری کپسول دار تبدیل می شوند( 25/0 ).- عمل ترانسفورماسیون  ( 25/0 )

9-  ایوری برای تحکیم ادعای خود DNA خالص مربوط به باکتری های کپسول دار را تهیه کرد و دریافت اگر به باکتری های بدون کپسول DNAخالص مربوط به باکتری کپسول دار اضافه کنیم باکتری های بدون کپسول به باکتری های کپسول دار تبدیل می شوند. ( 75/0 )

2-  ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها

1- قند به کار رفته در ساختمان نوکلئوتید DNA دئوکسی ریبوز است در حالیکه در RNA ریبوز است ( 5/0 ) در ساختار DNA باز آلی تیمین وجود دارد در حالیکه در نوکلئوتید RNAباز یوراسیل دیده می شود.. ( 5/0 )

2- در سلول های یوکاریوتی طول DNA آن قدر طویل است که اگر قرار باشد یک کروموزوم انسان مانند باکتری همانند سازی را از یک نقطه آغاز کند همانند سازی هر کروموزوم 33 روز طول می کشید. ( 5/0 )

3- نوکلئوتید مکمل به صورت ATGCT  می باشد( 5/0 ) وتعداد پیوند های هیدروژنی بین آنها 12 عدد می باشد (‌بین A و T دو پیوند بین C و G  سه پیوند ) ( 5/0 )

4- A=T  بنابراین T=20%  ( 25/0 )  از طرفی A+T=40%  پس 60درصد باقی مانده متعلق به سیتوزین و گوانین می باشدکه سهم هریک 30 درصد است( 25/0 ) ( A+T=60%  و A=T  )

5- الف ) نوکلئوتید سازنده DNA شامل قند پنج کربنه دئوکسی ریبوز ( 25/0 ) و بازهای آلی آدنین تیمین سیتوزین و گوانین می باشد( 25/0 ) و یک تا سه گروه فسفات( 25/0 )

ب ) نوکلئوتید سازنده DNA از لحاظ باز آلی با هم می توانند متفاوت باشند. ( 25/0 )

6- الف ) نوکلئوتید         ب ) فسفو دی استر         ج ) هلیکاز

7- الف ) تغییر در ژن ها و در ساختار کروموزوم ها را جهش گویند ( 25/0 )

ب ) نیمه حفظ شده ( 25/0 )

8- الف ) نادرست         ب ) نادرست         ج ) نادرست              د ) درست   ( هر بخش 25/0 )

9- الف ) نرده های DNA شامل گروه های قند فسفات می باشد ( 5/0 )

ب ) در صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به DNAهای دختر اضافه شود یعنی مکمل نباشد آنزیم DNA پلی مراز بر می گردد و نوکلئوتید غلط را جدا و آن را با نوکلئوتید درست تعویض می کند. ( 5/0 )

10- آنزیم هلیکاز دو رشته DNA را از یکدیگر جدا می سازد ( 25/0 ) و آنزیم DNA پلی مراز علاوه بر همانند سازی DNA ( 25/0 ) عمل ویرایش را نیز انجام می دهد. ( 25/0 )

11- الف ) قند موجود در DNA دئوکسی ریبوز ( 25/0 ) و باز اختصاصی RNA یوراسیل است ( 25/0 )

ب ) پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند فسفو دی استر گویند. ( 25/0 ) ( پیوندکووالانسی بین گروه قند یک نوکلئوتید با گروه فسفات نوکلئوتید دیگر (25/0 ) )

12- مطابق شکل کتاب

13- چون هر DNA   دختر یک رشته ی جدید و یک رشته ی قدیمی دارد ( 5/0 )

14- طبق مدل پیشنهادی واتسون و کریک DNA از دو رشته ی پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است که حول محور فرضی به دور یکدیگر پیچیده اند. این مدل به مارپیچ دو رشته ای معروف است . مارپیچ دو رشته ای در واقع شبیه نردبانی است که حول محور طولی خود پیچ خورده است( 25/0 ) . نرده های این نردبان را گروه های قند فسفات تشکیل می دهند( 25/0 ) و پله های آن بازهای دو رشته که مقابل هم قرار دارند. ( 25/0 )

15- هر نوکلئوتید از سه بخش تشکیل شده است 1- یک قند پنج کربنه که ریبوز ( در RNA ) یا دئوکسی ریبوز ( در DNA ) است (25/0 ) 2- یک تا سه گروه فسفات ( 25/0 ) 3- یک باز آلی نیتروژن دار که یا پورینی یا پیریمیدینی است. ( 25/0 )

16- الف ) این آنزیم در طول DNA حرکت می کند( 25/0 ) و نوکلئوتیدها را مقابل نوکلئوتیدهای مکمل خود قرار می دهد. ( 25/0 )

ب ) پیوند هیدروژنی بین جفت بازها ( 25/0 )

17- الف ) رشته ی دیگر به صورت AGCTTCGA می باشد.( 25/0 )

ب ) چون دو انتهای رشته مثل هم نیستند. در یک انتها گروه فسفات وجود دارد حال آن که در انتهای دیگر گروه فسفات یافت نمی شود.

ج ) جدا کردن دو رشته DNA  از یکدیگر ( 25/0 )

18- در همه ی DNA ها نسبت A به T و C به G برابر 1 است . این آزمایش نشان داد که در مولکول DNA مقدار A با مقدار T  A=T و نیز مقدار Cبا مقدار G برابر است . ( C=G ) ( 5/0 )

19- A=T=30% پس 40 درصد باقی مانده متعلق به Cو G می باشد و سهم هر کدام 20 درصد است ( C+T=40% )

پس تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار 600= 20٪× 3000 

ب ) بازهای تیمین وسیتوزین تک حلقه ای می باشند پس تعداد بازهای تک حلقه ای به صورت روبرو می باشد 1500= 900+ 600

T=30%  و C=20% 900=30٪×3000 و 600= 20٪×3000

20- الف )جهش در مقابل A باز C قرار گرفته

ب )DNAپلی مراز برگشته و اشتباه رخ داده را ویرایش می کند

21- الف ) هیدروژنی  ( 25/0 )                   ب ) هلیکاز ( 25/0 )

22- الف ) گروه فسفات  ( 25/0 )                ب ) GCT ( 25/0 )               ج ) حلقوی ( 25/0 )          د ) جهش ( 25/0 )

23- الف ) یوراسیل ( 25/0 )                       ب ) فسفات ( 25/0 )

24- در صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به DNAهای دختر اضافه شود یعنی مکمل نباشد آنزیم DNA پلی مراز بر می گردد و نوکلئوتید غلط را جدا و آن را با نوکلئوتید درست تعویض می کند.( 5/0 )

25-در همانند سازی DNA دو رشته ی آن به کمک آنزیم هلیکاز مانند زیپ از یک دیگر جدا می شوند( 25/0 )و سپس آنزیم DNAپلی مراز در طول DNA حرکت کرده( 25/0 ) و نوکلئوتیدها را در مقابل نوکلئوتیدهای مکمل خود قرار می دهد. ( 25/0 )

26- مطابق شکل کتاب

فصل ششم : کروموزوم ها و میتوز

1- کروموزوم ها

1- الف )ترمیم زخمها وبافتهای آسیب دیده ( 25/0 )  ب ) رشد ونموبدن ( 25/0 )

2- الف ) X + 22          ب ) ZW              ج ) ZZ

3-  XO متعلق به ملخ نر ( 25/0 )   ZZ متعلق به پرنده ی نر ( 25/0 )

4- DNA ( 25/0 ) در محل هایی حدود دو دور ( 25/0 ) به دور 8 مولکول هیستون( 25/0 ) می پیچد و ساختاری را پدید می آورد که نوکلئوزوم نام دارد.

5- باکتری -DNA  حلقوی         تولید مثل غیرجنسی -  جوانه زدن                ژن-  مولکول   DNA        میوز-  سلول جنسی

6- هیستون ها گروهی از پروتئین ها هستند( 25/0 ) که در فشرده شدن DNA نقش مهمی بر عهده دارند. ( 25/0 )

7- الف ) حذف    ب ) مضاعف شدن     ج ) واژگونی      د ) جابه جایی   ( هر مورد 25/0 )

8-

9- الف ) سلول های حاصل از تقسیم سلول را سلول دختر نامند (25/0 )     

ب ) وقتی سلولی مثل گامت فقط یک مجموعه کروموزوم دارد می گویند آن سلول هاپلوئید است( 25/0 )

ج ) کروموزوم هایی که در تعیین جنسیت ( نر یا ماده بودن ) مستقیما نقش ندارند. ( 25/0 )

د ) لقاح فرآیند ادغام دو گامت را که منجر به تشکیل زیگوت ( سلول تخم ) می شود. ( 25/0 )

10- الف ) وقتی سلول در حال تقسیم نیست کروموزوم ها به صورت رشته های باریک و در هم تنیده دیده می شوند و توده ای را تشکیل می دهند که کروماتین نام دارد.( 5/0 )

ب ) حذف ( 25/0 )

11- الف ) زیگوت دیپلوئیدی است ( 25/0 )          ب ) طی فرآیند لقاح ( 25/0 )

12- در واژگونی قطعه ای از کروموزوم که بر اثر شکسته شدن جدا شده است در جهت معکوس به جای اول خود متصل می شود. ( 25/0 )

13- الف ) محل اتصال دو کروماتید خواهری هر کروموزوم مضاعف شده را سانترومر گویند( 25/0 )

ب ) کروموزوم هایی که در تعیین جنسیت ( نر یا ماده بودن ) مستقیما نقش ندارند. ( 25/0 )

14- اگر قطعه ای که بر اثر شکسته شدن جدا شده است به کروموزوم غیر همتا متصل شود جهش را جابه جایی می نامند.

15- در تکثیر صفحات کتاب نسخه ی اصل تغییر نمی کند( 25/0 ) اما هنگام تکثیر سلول از سلول مادر دو سلول دختر حاصل می شود و سلول مادر هر چند که از بین نمی رود( 25/0 ) اما به صورت قبلی نیز وجود نخواهد داشت . به عبارت دیگر دو سلول دختر در مجموع زمانی سلول مادر بوده اند که اجزای سلولی سلول مادر بین آن ها تقسیم شده است. ( 25/0 )

16- ملخ XX ملخ ماده ( 25/0 ) کبوتر ZZ کبوتر نر است ( 25/0 )

17- الف ) هیستون ها در فشرده شدن DNA نقش مهمی دارند ( 25/0 )

ب ) کروموزوم همتا از بعضی ژن ها دو نسخه خواهد داشت. ( 25/0 )

ج ) سلولی که مثل گامت فقط یک مجموعه کروموزوم دارد. ( 25/0 )

18- الف ) ژن قسمتی از DNA که برای ساختن پروتئین یا RNA مورد استفاده قرار می گیرد. ( 5/0 )

ب ) در پروانه ها نرها دو کروموزوم X اما ماده ها فقط یک کروموزوم X  دارند. چنین مرسوم است که در این جاندار کروموزوم های Xو Y را به ترتیب با Zو W نشان می دهند. ( 5/0 )

19- الف ) DNA در محل هایی حدود دو دور ( 25/0 ) به دور 8 مولکول هیستون( 25/0 ) می پیچد و ساختاری را پدید می آورد که نوکلئوزوم نام دارد

ب ) در واژگونی قطعه ای از کروموزوم که بر اثر شکسته شدن جدا شده است در جهت معکوس به جای اول خود متصل می شود. ( 5/0 )

20- اگر قطعه ای که بر اثر شکسته شدن جدا شده است به کروموزوم غیر همتا متصل شود جهش را جابه جایی می نامند. ( 5/0 )

21-  ماده

2- چرخه سلولی

1- الف )در این نقاط عبور سلول از یک مرحله به مرحله ی دیگر کنترل می شود و بر اساس مجموع پدیده هایی که در سلول رخ می دهد اجازه عبور به مرحله بعد داده می شودیا داده نمی شود. ( 5/0 )

ب ) آنافاز

2- طی این مرحله DNA همانند سازی می کند( 25/0 ). بنابراین در پایان مرحله S هر کروموزوم از دو کروماتید یکسان که در محل سانترومر به هم متصل اند تشکیل شده است. کروماتید ها در این مرحله هنوز فشردگی و تراکم خود را پیدا نکرده اند. ( 75/0 )

3- طی این مرحله تمهیدات لازم برای تقسیم هسته فراهم می شود و همانند سازی میتوکندری و دیگر اندامک ها صورت می گیرد. ( 5/0 )

4- الف ) طی این مرحله تمهیدات لازم برای تقسیم هسته فراهم می شود و همانند سازی میتوکندری و دیگر اندامک ها صورت می گیرد.

ب ) در این نقاط عبور سلول از یک مرحله به مرحله ی دیگر کنترل می شود و بر اساس مجموع پدیده هایی که در سلول رخ می دهد اجازه عبور به مرحله بعد داده می شودیا داده نمی شود. ( 5/0 )

5- بعضی از تغییرات ناگهانی ژنی که در سلول ها به وجود می آیند ( جهش ) سبب تولید بیش از حد مولکول های محرک رشد و تقسیم سلول ها می شوند و از این طریق سرطان ایجاد می کنند.بعضی دیگر از این جهش ها پروتئین هایی را که مسئول کند یا متوقف کردن چرخه ی سلول هستند غیر فعال می کنند و به این طریق ترمز چرخه ی سلول را مختل می کنند. ( 75/0 )

6- بعضی از تغییرات ناگهانی ژنی که در سلول ها به وجود می آیند ( جهش ) سبب تولید بیش از حد مولکول های محرک رشد و تقسیم سلول ها می شوند و از این طریق سرطان ایجاد می کنند.بعضی دیگر از این جهش ها پروتئین هایی را که مسئول کند یا متوقف کردن چرخه ی سلول هستند غیر فعال می کنند و به این طریق ترمز چرخه ی سلول را مختل می کنند. ( 5/0 )

3- میتوز وسیتوکینز

1- در مرحله آنافاز

2- در سلول های جانوری و دیگر سلول هایی که دیواره ندارند. طی سیتوکینز کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه سلول ایجاد می شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم تقسیم می شود.( 5/0 )

3-

4- در مرحله G2 ( 25/0 )

5- الف ) وقتی سلول به مرحله ی میتوز وارد می شود جفت سانتریول ها شروع به جدا شدن از یکدیگر می کنندو هر جفت سانتریول به سوی یکی از دو قطب سلول حرکت می کند و به این ترتیب از جفت سانتریول دیگر دور می شود. همچنان که جفت سانتریول ها از هم دور می شوند بین آنها رشته هایی پروتئینی شکل می گیرد که ساختار دوک را پدید می آورند. ( 5/0 )

ب ) در سلول های جانوری و دیگر سلول هایی که دیواره ندارند. طی سیتوکینز کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه سلول ایجاد می شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم تقسیم می شود.( 5/0 )

6- الف ) درست ( 25/0 )  ب ) نادرست ( 25/0 )

7- الف ) پروفاز( 25/0 )          ب ) تلوفاز ( 25/0 )           ج ) تلوفاز ( 25/0 )

8- طی پروفاز رشته های دراز و در هم تنیده ی کروماتینی به تدریج کوتاه و ضخیم می شوند( 25/0 )و کروموزوم ها که همانند سازی کرده اند ( کروموزوم مضاعف شده ) قابل مشاهده می گردند( 25/0 ).پوشش هسته ناپدید می شود( 25/0 ) و با دور شدن سانتریول ها از یکدیگر دوک شکل می گیرد. ( 25/0 )

9- میتوز فرآیندی که طی آن هسته ی سلول بدون کاهش تعداد کروموزوم ها به دو هسته تقسیم می شوند.( 5/0 )

10- دوک ساختاری است متشکل از سانتریول ها( 25/0 ) و گروهی از میکروتوبول ها ( 25/0 ) که در حرکت دادن کروموزوم ها نقش دارند.( 25/0 )

11- در سلول های گیاهی وزیکول هایی که توسط دستگاه گلژی ساخته شده اند( 25/0 ) در میانه ی سلول به یکدیگر می پیوندند( 25/0 ) و صفحه ای را پدید می آورند. این صفحه در واقع یک دیواره ی سلولی است که توسط غشاء احاطه شده است. ( 25/0 )

12- الف ) آنافاز ( 25/0 )          ب ) تلوفاز ( 25/0 )

13- سیتوکینز فرآیندی که طی آن سیتوپلاسم سلول تقسیم می شود. ( 25/0 )

14- الف )در این حالت ساختاری چند هسته ای به وجود می آید  

ب ) در حرکت دادن کروموزوم ها نقش دارند.

15- پروفاز

16- جدا شدن کروموزوم های خواهری در مرحله آنافاز( 25/0 ) و باز شدن پیچیدگی کروموزوم هخا در مرحله تلوفاز( 25/0 )

17- الف )وقتی سلول به مرحله ی میتوز وارد می شود جفت سانتریول ها شروع به جدا شدن از یکدیگر می کنندو هر جفت سانتریول به سوی یکی از دو قطب سلول حرکت می کند و به این ترتیب از جفت سانتریول دیگر دور می شود. همچنان که جفت سانتریول ها از هم دور می شوند بین آنها رشته هایی پروتئینی شکل می گیرد که ساختار دوک را پدید می آورند. ( 5/0 )

ب ) ترشح وزیکول هایی که صفحه سلولی را در میانه سلول گیاهی شکل می دهند. ( 25/0 )

18- دو کروماتید خواهری هر کروموزوم مضاعف شده از محل سانترومر از یکدیگر جدا می شوند. کروماتیدهاکه هم اکنون کروموزوم ( کروموزوم تک کروماتیدی ) نام دارند. بر اثر کوتاه شدن رشته های دوک متصل به سانتریول ها به سوی قطب ها کشیده می شوند.( 5/0 )

19- طی متافاز کروموزوم های مضاعف شده به سمت سلول حرکت می کنندو در سطح استوایی سلول ردیف می شوند. در این مرحله گروهی از رشته های دوک از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند. در متافاز دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می کنند. ( 5/0 )

20- مطابق شکل کتاب

21- در سلول های جانوری و دیگر سلول هایی که دیواره ندارند. طی سیتوکینز کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه سلول ایجاد می شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم تقسیم می شود.( 5/0 )

22- متافاز ( 25/0 )

23- الف ) وقتی سلول به مرحله ی میتوز وارد می شود جفت سانتریول ها شروع به جدا شدن از یکدیگر می کنندو هر جفت سانتریول به سوی یکی از دو قطب سلول حرکت می کند و به این ترتیب از جفت سانتریول دیگر دور می شود. همچنان که جفت سانتریول ها از هم دور می شوند بین آنها رشته هایی پروتئینی شکل می گیرد که ساختار دوک را پدید می آورند. ( 5/0 )

ب ) در هر یک از دو قطب پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها تشکیل می شود. کروموزوم ها با باز شدن پیچیدگی ها و تابیدگی های آن ها دوباره شروع به باریک و دراز شدن می کنند. تا به تدریج به صورت رشته های کروماتینی در آیند. در این مرحله دوک از بین می رود.( 5/0 )

موفق باشید - جباری

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ و ساعت 21:36 |

فصل اول : ایمنی بدن

1- مکانیسم های دفاع

1- از سلول های آسیب دیده ( 25/0 ) هیستامین موجب گشادی رگ ها و افزایش خون در محل آسیب دیده می شود.

2- الف ) هنگامیکه لنفوسیت B برای نخستین بار به آنتی ژن خاصی متصل می شود رشد می کند تقسیم می شود وپس از تغییراتی تعدادی سلول به نام پلاسموسیت و سلول B خاطره به وجود می آورد پلاسموسیت هاپروتئین هایی به نام  پادتن ترشح می کنند.( 75/0 )

ب ) سلول های T کشنده به طور مستقیم به سلول های آلوده به ویروس و سلول های سرطانی حمله می کنند و با تولید پروتئین خاص به نام پرفورین منافذی در این سلول ها به وجود می آورند و باعث مرگ آن ها می شوند. ( 5/0 )

3- الف ) به تعدادی سلول به نام پلاسموسیت و سلول B خاطره تبدیل می شود. ( 5/0 )

ب ) مشابه سوال 2 قسمت ب( 5/0 )

4- واکسن میکروب ضعیف شده یا کشته شده0 25/0 )  و در برخی موارد سم خنثی شده میکروب است0 25/0 ) که دستگاه ایمنی را تحریک کرده ( 25/0) و در مقابل آن پادتن و سلول های خاطره به وجود می آید. ( 25/0 )

5- الف ) با تخریب دیواره باکتری                                ب ) با ترشح مخاط از این لایه ها میکروب ها را به دام انداخته ومانع از نفوذ آن ها به بخش های عمیق تر می شود.                      ج ) از تکثیر ویروس در سایر سلول ها جلوگیر ی می کند و موجب مقاومت سلول های سالم در برابر ویروس می شوند.                      د ) با کمک یکدیگر ساختارهایی حلقه مانند تشکیل می دهند این ساختارها منافذی در غشای میکروب ایجاد می کنند و به این ترتیب باعث نشت مواد درون سلول به خارج و سرانجام مرگ سلول می شوند.

6- سلول های خاطره در حالت آماده باش هستند (25/0 )و در صورت برخورد مجدد با همان آنتی ژن با سرعت تقسیم می شوند(25/0 ) و تعداد بیشتری پلاسموسیت و تعداد کمی سلول خاطره تولید می کنند( 25/0 ) . پس در دومین برخورد پادتن بیش تری در برابر آنتی ژن تولید می شود( 25/0 ) . بدین ترتیب با وجود سلول های خاطره آنتی ژن سریع تر از نخستین بار شناسایی می شود و با شدت بیشتری با آن مبارزه می شود.

7- الف ) مربوط به گروهی از گلبول های سفید که فاگوسیت نامیده می شوند . نوتروفیل ها در این گروه قرار دارند. (5/0 )

ب ) چون در این روش مکانسیم دفاعی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند و نمی تواند میکروب ها را از یکدیگر شناسایی کند. ( 5/0 )

8- الف ) سلول B خاطره در برخورد مجدد با آنتی ژن خاص به سرعت تقسیم شده و تعداد بیش تری پلاسموسیت و تعداد کمی سلول خاطره تولید می کند. ( 5/0 )

ب ) اینترفرون را سلول های آلوده به ویروس تولید می کنند. ( 25/0 )  اینترفرون از تکثیر ویروس در سایر سلول ها جلوگیری می کند و موجب افزایش مقاومت سلول های سالم در برابر ویروس می گردد. ( 25/0 )

9- الف ) هر ماده ای که سبب بروز پاسخ ایمنی شود آنتی ژن نام دارد ( 25/0 ) اغلب آنتی ژن ها مولکول های پروتئینی یا پلی ساکاریدی هستند. ( 5/0 ) مانند مولکول های موجود در سطح سلول های سرطانی سم باکتری ها (5/0 )

10- فاگوسیتوز فرآیندی است که طی آن ذرات خارجی و میکروب ها توسط غشای سلول احاطه(25 /0 ) و به صورت یک وزیکول وارد سلول می شوند( 25/0 ) سپس در آنجا به کمک آنزیمهای لیزوزومی هضم می شوند. ( 25/0 )

11- زیرا هنگام بروز پاسخ ایمنی تعدادی سلول خاطره نیز به وجود می آید و این سلول ها موجب ایمنی در برابر ابتلای مجدد می شوند

12- سطح داخلی لوله ی گوارشی مجاری تنفسی و مجرا های ادراری لایه شاخی ندارند اما با لایه های مخاطی پوشیده شده اند و مایع مخاطی که از این لایه ها ترشح می شود علاوه بر این که لیزوزوم دارد میکروب ها را به دام انداخته و مانع نفوذ آن ها به بخش های عمیق تر می شوند.

13- از سلول های آسیب دیده ( 25/0 )  و ماستوسیت ها ( 25/0  )

14- در سطح سلول های سرطانی مولکول های خاصی به نام آنتی ژن های سرطانی وجود دارد چون سلول های عادی بدن این مولکول ها را ندارند به همین دلیل دستگاه ایمنی به سلول های سرطانی حمله می کند و به طور معمول آن ها را از بین می برند. ( 5/0 )

15- در سطح هر لنفوسیت پروتئین هایی به نام گیرنده آنتی ژن وجود دارد ( 25/0 ). گیرنده های آنتی ژنی شکل خاصی دارند( 25/0 ) و به آنتی ژن های خاصی که از نظر شکل مکمل آن ها باشند متصل می شوند( 25/0 ) بنابراین هر لنفوسیت با داشتن نوع خاصی از گیرنده های آنتی ژنی آنتی ژن خاصی را شناسایی و با آن مبارزه می کند

16- الف ) لنفوسیت B ( 25/0 )     ب ) چون پلاسموسیت ها پادتن ترشح می کنند و پادتن ها در خون محلول هستند ( هموروس : به معنی مایعات بدن یعنی خون لنف و مایع بین سلولی می باشد. ) ( 5/0 )

17- پروتئین های مکمل ( 25/0 ) و اینترفرون ( 25/0 )

18- لنفوسیت T ( 25/0 ) پرفورین ( 25/0 )

19- التهاب نوعی پاسخ موضعی است که به دنبال خراش بریدگی یا هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز می کند. ( 5/0 ) قرمزی تورم و گرمتر بودن محل آسیب دیده از سایر نقاط اطراف آن ( 5/0 )

20- پروتئین های مکمل باعث ایجاد منافذی در غشای میکروب می شوندو باعث نشت مواد درون سلول به خارج می شوند ولی اینترفرون باعث جلوگیری از تکثیر ویروس وافزایش مقاومت سلول های سالم در برابر آن می شود.

21- نوتروفیل ( 25/0 ) ماکروفاژ ( 25/0 )

22- بر اثر تقسیم و تغییر لنفوسیت B پس از برخورد با آنتی ژن . پلاسموسیت ها با ترشح پادتن باعث از بین رفتن آن ها می گردند.(5/0

23- 1- پاسخ التهابی 2- پاسخ دمایی 3- گلبول های سفید 4- پروتئین ها ( هر مورد 25/0 )

24- از دو طریق 1- ابتلا به بیماری 2- تزریق واکسن ( 5/0 )

25- مایع مخاطی علاوه بر آن که لیزوزیم دارد(25/0 ) میکروب ها را به دام انداخته و مانع نفوذ آنها به بخش های عمیق تر می شوند.(25/0 )

26- الف ) از طریق فاگوسیتوز میکروب ها را می بلعند و متلاشی می کنند. ( 25/0 )  ب ) ترشح هیستامین ( 25/0 )

27- ایمنی فعال ایمنی که در آن دستگاه ایمنی فرد نقش فعالی در مبارزه با عامل بیماریزا دارد. مانند ایمنی حاصل از ابتلا به بیماری خاص ( 5/0 )

28- الف ) پروتئین های مکمل در ماکروفاژها و سلول های پوششی روده وکبد ساخته می شوند. ( 5/0 )    ب )  پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب ها فعال می شوند و با کمک یکدیگر ساختارهایی حلقه مانندتشکیل می دهند . این ساختارها منافذی در غشای میکروب ایجاد می کنند و به این ترتیب باعث نشت مواد درون سلول به خارج و مرگ سلول می شوند.

29- الف ) پرفورین  ( 25/0 )     ب ) گروه خاصی از لنفوسیت های T ( 25/0 )

30- الف ) این توانایی گاهی مطلوب نیست به عنوان مثال هنگامیکه در فردی پیوند عضو صورت می گیرد ممکن است دستگاه ایمنی فرد گیرنده سلول های عضو پیوند شده را به عنوان عامل بیگانه شناسایی وبه آن حمله کند. ( 25/0 )

ب ) لنفوسیت نابالغ طی روند تکاملی خود توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی را از مولکول ها و سلول های غیر خودی کسب می کنند ودر عین حال آمادگی لازم برای شناسایی و مقابله با نوع خاصی از میکروب ها ی بیماریزا و سایر عوامل بیگانه را نیز به دست می آورند. ( 5/0 )

ج ) با ترشح مایع مخاطی در سطح پوست بدن ( 25/0 )

31- تب نشانه ی مبارزه ی بدن در برابر عوامل بیماریزا است.( 25/0 ) بسیاری از عوامل بیماریزا در گرمای حاصل از تب نمی توانند به خوبی رشد کنند. ( 25/0 )

32- الف ) پلاسموسیت  ( 25/0 )  ب ) آلرژی ( 25/0 )

33- اینترفرون از تکثیر ویروس در سایر سلول ها جلوگیری می کند(25/0 ) و موجب مقاومت سلول های سالم در برابر ویروس می شود.( 25/0  )

34- الف ) با کمک یکدیگر ساختارهایی حلقه مانند تشکیل می دهند . این ساختارها منافذی در غشای میکروب ایجاد می کنند ( 25/0 ) و به این ترتیب باعث نشت مواد درون سلول به خارج و سرانجام مرگ سلول می شوند. ( 25/0 )

ب ) توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی از مولکول ها و سلول های غیر خودی را کسب می کنند . ( 25/0 )  در عین حال آمادگی لازم برای شناسایی و مقابله با نوع خاصی از میکروب های بیماریزا و سایر عوامل بیگانه را نیز به دست می آورند. ( 25/0 )

35- الف ) ماکروفاژها ( 25/0 )    ب ) زیرا این ویروس گروه خاصی از لنفوسیت های T را مورد تهاجم قرار داده و در آن تکثیر شده و این سلول ها را از بین می برند. (5/0 )  ج ) در ساده ترین روش پادتن ها به آنتی ژن های سطح میکروب می چسبند و مانع از اتصال و تاثیر میکروب ها بر سلول های میزبان می شوند. (25/0 )

2- اختلال در دستگاه ایمنی

1- در برخی افراد دستگاه ایمنی مولکول های خودی را بیگانه تلقی می کند و همین امر موجب بروز بیماری به نام خود ایمنی می شود.(5/0 )

2- ماستوسیت ها مشابه بازوفیل های خون هستند . ( 25/0 ) هیستامین ترشح می کنند ( 25/0 )

3- 1- تزریق خون یا فرآورده های خونی آلوده به ویروس یا استفاده از هر نوع وسایل تیز و برنده ای که به خون فرد آلوده به ایدز آغشته باشند. ( 25/0 ) 2- تماس جنسی با فرد آلوده 3- انتقال از طریق مادر آلوده به ویروس ایدز در دوران بارداری زایمان شیر دادن به نوزاد خود

4- انواعی از پروتئین ها و پپتیدهای کوچک غنی از گوگرد ( 75/0 )

5- پپتیدهای کوچک غنی از گوگرد در یونجه فعالیت ضد قارچی دارند. ( 5/0 )

6- در این بیماری دستگاه ایمنی پوشش اطراف سلول های عصبی مغز ونخاع را مورد تهاجم قرار می دهد و به تدریج آن را از بین می برد. در نتیجه فعالیت سلول عصبی اختلال پیدا می کند. (5/0 )

7- پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژن ها آلرژی نام دارد.( 5/0 )

8- مشابه سوال 4

9- با ترشح مایع مخاطی روی بدن خود (5/0 )

10- الف ) پوشش اطراف سلول های عصبی مغز ونخاع را مورد تهاجم قرار می دهد.( 25/0 )    ب ) ماستوسیت (25/0 )    ج ) در صورت ایجاد خونریزی لثه ( 25/0 )   د ) با ترشح مایع مخاطی ( 25/0 )

9- انواعی از پروتئین ها و پپتیدهای کوچک غنی از گوگرد ( 75/0 )

10- پپتیدهای کوچک غنی از گوگرد در یونجه فعالیت ضد قارچی دارند. ( 5/0 )

فصل دوم : دستگاه عصبی

1- ساختار وکار نورون ها

1- نیکوتین به علت شباهت ساختاری با استیل کولین به محل های مخصوصی در سلول های عصبی که به طور طبیعی محل گیرنده های استیل کولین هستند متصل می شود( 25/0 ). اتصال نیکوتین به سلول های عصبی باعث ایجاد تغییرات زیادی می شود.( 25/0 ). بعد از مدتی بدن فرد سیگاری فقط در حضور نیکوتین (  به جای استیل کولین )به طور طبیعی کار می کند( 25/0 )و در صورت حذف نیکوتین حالت طبیعی بدن مختل می شود . در این حالت تنها راه برقراری و نگهداری حالت طبیعی بدن کشیدن سیگار است( 25/0 ) . به این ترتیب فرد به کشیدن سیگار معتاد می شود.

2- انتقال دهنده عصبی در ماهیچه ها استیل کولین( 25/0  ) و در مغز گلوتامات است. ( 25/0 )

3- نورون پس سیناپسی( 25/0 ) انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سینا پسی سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شود(25/0 ) . این تغییر ممکن است در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی باشد. ( 25/0 )

4- الف ) اطلاعات را از اندام های حسی مثل پوست به مغز ونخاع می رسانند. ( 25/0 ) ب ) نورون های حرکتی فرمان های مغز ونخاع را به ماهیچه ها و اندام های دیگر می برند. ( 25/0 ) ج ) نورونهای رابط بین نورون های حسی وحرکتی ارتباط برقرار می کنند (25/0 )

5- الف ) اعتیاد پاسخی. فیزیولوژیک است که مصرف مکرر مواد مخدر باعث آن می شود. و طی آن عملکرد طبیعی نورون و سیناپس ها تغییر می کند. (5/0 )

ب ) محلی که در آن یک نورون با سلول دیگر ارتباط برقرار می کند. ( 5/0 )

6- مشابه سوال 1

7- میلین رشته های آکسون ودندریت را عایق بندی می کند . ( 25/0 ) میلین همچنین باعث می شود پیام عصبی در آکسون ودندریت سریع تر حرکت کند. ( 25/0 )

8- پتانسیل عملی که بعد از تولید در یک نقطه از سلول عصبی در نقاط مجاور هم ایجاد شود و نقطه به نقطه در طول رشته ی عصبی سیر کندپیام عصبی گویند.

9- عملکرد نیکوتین در مغز شبیه به عملکرد انتقال دهنده ی عصبی استیل کولین است. و به علت شباهت ساختاری با آن به محل های مخصوصی در سلول های عصبی که به طور طبیعی محل گیرنده های استیل کولین هستند متصل می شوند.که باعث تغییراتی زیادی در آن شده و بعد از مدتی بدن فرد سیگاری فقط در حضور نیکوتین به طور  طبیعی کار می کند و در صورت حذف نیکوتین حالت طبیعی بدن مختل می شود.

10- پتانسیل عمل عبارت است از تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل بین دو سوی غشاء. ( 25/0 ) طی این تغییر در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل غشاء نسبت به خارج آن مثبت تر می شود(25/0 ) و بلافاصله به حالت اول خود بر می گردد. (25/0 )

11- الف ) تنظیم فعالیت های درونی بدن ( 25/0 ) ب ) تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی ( 25/0 )

12- در پی باز شدن این کانال ها پتاسیم از سلول خارج می شود( 25/0 ) و پتانسیل درون سلول نسبت به مایع آب میان بافتی منفی می شود. ( 25/0 )

13- هنگامیکه انکفالین ها به نورون های نخاع می پیوندند از انتقال پیام به مغز جلوگیری می کنند.در نتیجه پیام درد سرکوب می شود.

14- پس از رسیدن پتانسیل عمل به پایانه ی آکسونی نورون پیش سیناپسی وزیکول های محتوی انتاقال دهنده عصبی با غشای سلول آمیخته و مولکول های انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می شوند( 25/0 )و سپس به سلول پس سیناپسی می رسند. که سبب تغییر پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی می شود(25/0 ) . این تغییر ممکن است در جهت مهار کردن یا فعال کردن آن باشد. (25/0 )

15- الف ) چون پتانسیل عمل بعد از تولید در یک نقطه از سلول عصبی در نقاط مجاور هم ئایجاد می شود و نقطه نقطه در طول رشته عصبی سیر می کند. (5/0 )

ب ) بعد از پایان پتانسیل عمل فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم سبب می شود غلظت یون ها ی سدیم وپتاسیم در دو سنمت سلول به حالت اولیه ی خود بر گردند. (25/0 )

ج ) استیل کولین (25/0 )

16- الف ) ورود ناگهانی یون های سدیم به داخل سلول ( 25/0 )    ب ) استیل کولین ( 25/0 )

17- الف ) با توجه به شکل کتاب

ب ) چون در حالت استراحت نفوذ پذیری غشاء به یون های پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیری آن به سدیم است ( 5/0 )

2- ساختار وکار دستگاه عصبی

1- تحریک اعصاب پاراسمپاتیک باعث کاهش ضربان قلب ( 25/0 ) و آغاز فعالیت دستگاه گوارش می شود( 25/0)

2- این ساختارها اطلاعات را درون دستگاه عصبی مرکزی منتقل کرده(25/0) ونقش مهمی در تنظیم فعالیت های بدن برعهده دارند.

( 25/0 )

3- الف ) مخچه   ( 25/0 )                  ب ) هیپوتالاموس   ( 25/0 )

4-الف )اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن در تالاموس گرد هم می آیندتقویت می شوند (25/0 ) و به بخش های مربوطه در قشر مخ فرستاده می شود. (25/0 )

ب ) بیشتر قشر مخ آن ها احتمالا در پردازش اطلاعات در مورد صداها اختصاص یافته است. ( 25/0 )

5- پرده ی خارجی مننژ ( سخت شامه ) از نوع بافت پیوندی محکم است ( 25/0 ) وزیر آن لایه عنکبوتیه قرار دارد. ( 25/0 )

6- الف ) بافت پیوندی  (25/0 )          ب ) فضای بین لایه عنکبوتیه و نرم شامه (25/0 )

7- الف )دستگاه عصبی پیکری (25/0 ) و دستگاه عصبی خود مختار  ( 25/0 )

ب ) اعصاب پاراسمپاتیک ( 25/0 )             ج ) اعصاب سمپاتیک ( 25/0 )

8- الف ) مخچه   (25/0 )        ب ) هیپوتالاموس   (25/0 )           ج ) لیمبیک  ( 25/0 )               د ) نخاع ( 25/0 )

9- اعصاب سمپاتیک ( 25/0 )

10- چون در میان مهره داران سطح چین خورده ی مخ انسان نسبت به اندازه ی بدن بیش ترین مقدار را دارد (5/0 )

11- الف ) رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پسین توسط آکسون هایی که تا قسمت پشتی هیپوفیز ادامه دارند بر قرار می شود ( 25/0 )

ب ) رابطه هیپوتالاموس وهیپوفیز پیشین  توسط رگهای خونی که بین آنها وجود دارد می باشد. (25/0 )

12- ضربه ی وارد شده به زرد پی نورون حسی متصل به ماهیچه های جلو ران را تحریک می کند . نورون حسی پیام عصبی را به نخاع ارسال می کند(25/0 ) و نورون حرکتی مربوط تحریک می شود و در نتیجه ماهیچه منقبض می شودوپا به سرعت بالا می آید(25/0 ). نورون حسی همچنین یک نورون رابط را در نخاع تحریک می کند( 25/0 ) و آن نیز نورون حرکتی ماهیچه ی عقب ران را از فعالیت باز می دارد. (25/0 )

13- الف ) تالاموس ( 25/0 )

ب ) ریشه های شکمی محتوی نورون های حرکتی اند که پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها منتقل می کند( 5/0 )

ج ) اعصاب پاراسمپاتیک (25/0 )

14- ماده خاکستری در مخ در سطح خارجی ( قشر مخ ) و ماده سفید در بخش داخلی مخ قرار دارد اما در نخاع ماده خاکستری در داخل نخاع و ماده سفید در خارج آن قرار دارد. (1 )

15- الف ) نادرست         ب ) درست           ج ) نادرست           د ) نادرست              ( هرمورد 25/0 نمره )

16- الف ) ریشه های شکمی نخاع محتوی نورون های حرکتی اند ( 25/0 )که پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها منتقل می کنند. (25/0 )

ب ) 1- تالاموس ( 25/0 )               2- دستگاه لیمبیک  ( 25/0 )

17- نخاع مغر را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند ( 25/0 ) . نخاع علاوه بر انتقال پیام ها مرکز برخی از انعکاس های بدن است (25/0 )

18- دستگاه عصبی محیطی مغز ونخاع را به قسمت های دیگر بدن ارتباط می دهد. ( 25/0 ) وشامل دو بخش اصلی حسی ( 25/0 ) و حرکتی است (25/0 )

19- دستگاه عصبی هیدر به شکل یک شبکه ی عصبی است و شامل شبکه ای از رشته هاست که در تمام بدن جانور پخش شده است(25/0 ) . هیدر سر ومغز ندارد و نیز تقسیم بندی مرکزی ومحیطی در دستگاه عصبی آن وجود ندارد. (25/0 )

20- در انعکاس زردپی نورون حسی یک نورون رابط را در نخاع تحریک می کند(25/0 ) و آن نورون حرکتی مربوط به ماهیچه ی عقب ران را از فعالیت باز می دارد و در نتیجه این ماهیچه در حالت استراحت قرار می گیرد. ( 25/0 )

21-الف ) دسته ای از تارهای عصبی که نیمکره های مخ را به یکدیگر مرتبط می سازند ( 25/0 )

ب ) دارای مویرگ های خونی فراوان بوده و بافت عصبی را تغذیه می کند. ( 25/0 ) 

ج ) مشابه پاسخ سوال شماره 19 ( ساده ترین دستگاه های عصبی ) ( 25/0 )

22-  الف ) تالاموس ( 25/0 )                ب ) هیپوتالاموس ( 25/0 )

23- الف ) دستگاه لیمبیک ( 25/0 )       ب ) پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها منتقل می کنند. ( 25/0 )

ج ) سلول های پوششی دیواره مویرگ های مغزی بر خلاف سایر مویرگ های بدن فاقد منافذ می باشند در نتیجه مواد غیر ضرور و میکروب ها نمی توانند وارد مغز شوند. ( 25/0 )    د ) نورون رابط باعث مهار نورون حرکتی ماهیچه عقب ران و در نتیجه به حالت استراحت در آوردن آن می شود. ( 25/0 )

24- الف ) هیپوتالاموس  (25/0 )   ب )ریشه های پشتی نخاع اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی منتقل می کنند ( 25/0 ) ج ) باعث آغاز فعالیت دستگاه گوارش می شوند ( 25/0 )   د ) نورون های حرکتی محیطی که ماهیچه های اسکلتی را تحریک می کنند.. ( 25/0 )

25- الف ) دستگاه لیمبیک ( 25/0 )       ب ) شامل جسم سلولی نورون ها( 25/0 )و همچنین نورون های رابط می باشد.( 25/0 )

ج ) تغذیه بافت عصبی ( 25/0 )             د ) پاراسمپاتیک ( 25/0 )

برداشت از این مطالب با ذکر منبع بلامانع است - زیست شناسی تربت حیدریه

اhttp://biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۸ و ساعت 16:9 |

فصل هشتم : ژنتیک و خاستگاه آن

1- پژوهش های مندل

1- اگر L الل بلندی و l  الل کوتاهی همچنین S  دانه صاف و s دانه چروکیده باشدژنوتیپ والدین به صورت زیر است

نخود فرنگی پا بلند دانه صاف LLSS ( 25/0 ) و نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده llss  می باشد( 25/0 )فرزندان همه به صورت LlSs

 ( 25/0 ) می باشد.

2- الف ) آمیزشی که طی آن فقط یک صفت را که دو حالت دارد مورد پژوهش قرار می گیرد. ( 25/0 )

ب ) عامل یا ژنی را که بطور کامل خود را نشان می دهد( 25/0 )

ج ) نوع الل هایی که هر فرد دارد را ژنوتیپ نامند. ( 25/0 )

د ) اگر فردی هر دو نوع الل ( غالب و مغلوب ) را باهم داشته باشد. می گوییم که این فرد از نظر آن صفت ناخالص ( هتروزیگوس ) است( 25/0 )

3- الف )خودلقاحی یعنی گامت های نر و ماده ی یک گل با یکدیگر لقاح انجام دهند. ( 25/0 )

ب ) شکل ظاهری مربوط به هر صفت را فنوتیپ می نامند. (25/0 )

4- الف ) آمیزشی که طی آن فقط یک صفت را که دو حالت دارد مورد پژوهش قرار می گیرد. (5/0 )

ب ) شکل ظاهری مربوط به هر صفت را فنوتیپ می نامند. (25/0 )

2- نظریه مندل

1- مطابق این قانون هنگام تشکیل گامت ها الل های مربوط به هر صفت بدون تاثیر بر صفات دیگر از هم تفکیک می شوند. ( 25/0 )

2- نظریه ی که بر اساس آن صفات هر فرد برآیند یا میانگینی از صفات والدین است . ( 5/0 )

3- الف ) بر پایه قانون تفکیک ژن ها دو الل مربوط به هر صفت هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا می شوند. ( 5/0 )

ب ) نوعی آمیزش که در آن به چگونگی وراثت دو جفت صفت که حالت متقابل دارد می پردازد. . ( 5/0 )

4- الف ) آمیزش دی هیبریدی ( 25/0

ب ) این قانون فقط درباره ی ژن هایی درست است که روی کروموزوم های مختلف قرار داشته باشند. ( 25/0 )  

3- احتمال و وراثت

1- صفات وابسته به جنس صفاتی که ژن های آن ها روی کروموزوم های جنسی ( در انسان X یا Y ) قرار داشته باشند. ( 25/0 )

2- گامت های فرد AABb به صورت مقابل است AB و Ab پس مطابق جدول زیر : یک چهارم افراد از لحاظ فنوتیپی دانه چروکیده هستند

Ab2/1

AB2/1

گامت ها

AABb4/1

AABB4/1

AB2/1

AAbb4/1

دانه چروکیده و زرد

AABb4/1

Ab2/1

3- اگر الل A مربوط به سالم بودن و a مربوط به الل زال بودن باشد

الف ) ژنوتیپ والدین Aa×Aa خواهند بود ( 5/0 )

ب ) ژنوتیپ فرزند زال aa می باشد( 5/0 )

ج ) گامت های والدین aوA هستندپس مطابق جدول زیر: احتمال فرزند سالم سه چهارم است( 5/0 )

a2/1

A2/1

گامت ها

Aa4/1فرزند سالم

AA4/1 فرزند سالم

A2/1

Aa4/1فرزند بیمار

Aa4/1فرزند سالم

a2/1

4- الف ) نادرست ( 25/0 )              ب ) درست ( 25/0 )              ج ) درست ( 25/0 )                د ) نادرست ( 25/0 )

5- ناقل به افرادی گفته می شود که دارای الل های مولد ناهنجاری های ژنی هستند اما فنوتیپ آن ناهنجاری یا غیر عادی بودن را نشان نمی دهند. ( 5/0 )

6- فرد ناخالص Bbو فرد خالص مغلوبbb می باشد پس مطابق جدول زیر : الف ) احتمال فرزند ناخالص 50درصد می باشد( 5/0 )

b2/1

B 2/1

گامت ها

bb  4/1

 

Bb  4/1

فرزند ناخالص

b 2/1

bb  4/1

 

Bb  4/1

فرزند ناخالص

b  2/1

ب ) احتمال فرزند خالص غالب صفر درصد( 5/0 )

7- برای پی بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب را نشان می دهند از روش آمیزش آزمون استفاده می کنیم ( 5/0)

8- پدر سالم XHY  ومادر ناقل XHXh پس مطابق جدول :

 

Y2/1

XH2/1

گامت ها

XHY 4/1

ژنوتیپ پدر

XHXH 4/1

ژنوتیپ جدیدو فنوتیپ جدید

XH 2/1

XhY 4/1

ژنوتیپ جدیدو فنوتیپ جدید

XHXh 4/1

ژنوتیپ مادر

Xh 2/1

9- بایستی ژنوتیپ مورد نظر را با گروه خونی O  امیزش داد اگر صد درصد افراد گروه خونی مورد نظر را داشتند فرد مورد نظر خالص و اگر پنجاه درصد گروه خونی مورد نظر را داشتند فرد ناخالص خواهد بود.مثلا IA-× ii

10- زن دو کروموزوم X دارد . بنابراین اگر فقط روی یکی از کروموزوم های X خود الل مغلوب را داشته باشد الل غالبی که روی کروموزوم X دیگر قرار دارد از بروز آن جلوگیری می کند. ( 5/0 )

11- نخود فرنگی دانه زرد چون زردی دانه نسبت به سبز بودن آن غالب است وممکن است به صورت ناخالص خود را نشان دهد. ( 25/0 )

4- رابطه ی غالب و مغلوبی مربوط به همه ی الل ها نیست

1- صفاتی که تحت تاثیر چند ژن قرار دارند صفات چند ژنی نام دارد.( 5/0 ) مانند رنگ چشم ها طول قد وزن رنگ مو و رنگ پوست ( 5/0

2- الف ) درست ( 25/0 )  ب ) نادرست ( 25/0 )   ج ) نادرست ( 25/0 )     د ) درست ( 25/0 )     ه ) نادرست ( 25/0 )

3- الف )  9 ژنوتیپ مطابق جدول کتاب

ب ) چون الل هاب IA وIB   نسبت به یکدیگر هم توان هستند و هردو اثر خود را نشان می دهند

ج ) افراد گروه خونی A دو حالت دارند IAIA  و IAi

4- الف ) آمیزش آزمون ( 25/0 )    ب ) فنیل کتونوریا ( 25/0 )     

ج ) چون برای بروز بیماری هموفیلی در مردان وجود یک الل مغلوب کافی است ولی در زنان بایستی دو الل مغلوب کنار هم باشند تا فرد بیمار گردد. مرد بیمار XhY و مرد سالم XHY   ولی زنان سالم XHXHو    XHXh  زنان بیمار XhXh

5- الف ) غالب ناقص

ب ) افراد نسل اول به صورت RW هستند پس مطابق جدول

W 2/1

R 2/1

گامت ها

RW 4/1

گاو مو قرمز روشن

RR 4/1

گاو مو قرمز تیره

R 2/1

WW 4/1

گاو مو سفید

RW 4/1

گاو مو قرمز روشن

W 2/1

 

6- الف ) اتوزومی ( 25/0 )                                  ب ) الل آن مغلوب است ( 25/0 )

 

ج ) چون آنزیمی را که آمینو اسید فنیل آلانین را به آمینو اسید تیروزین تبدیل می کند ندارند به این دلیل در اثر تجمع محصولات حاصل از متابولیسم غیر عادی فنیل آلانین در بدن در فرد عقب ماندگی ذهنی بوجود می آید. ( 25/0 )

7- الف ) مطابق جدول ژنوتیپ فرزندان به صورت زیر است

i  2/1

IA 2/1

گامت ها

IBi  4/1

IAIB 4/1

IB 2/1

ii  4/1

IAi  4/1

i 2/1

 

ب ) مطابق جدول احتمال فرزند دارای گروه خونی O یک چهارم و فرزند پسر یک دوم می باشد پس احتمال فرزند پسر دارای گروه خونی O یک هشتم است

8- این گلبول های قرمز داسی شکل نمی توانند به خوبی اکسیژن را منتقل کنند( 25/0 ) به علاوه به علت چسبیدن این گلبول ها به دیواره ی رگ ها جریان خون در آن ها دشوار می شود. ( 25/0 )

9- گروه های خونی O( 25/0 ) و AB ( 25/0 ) چون گروه خونی O فقط به صورت خالص می تواند باشد( 25/0 ) و گروه خونی AB فقط به صورت ناخالص ( 25/0 )

10- تفاوت هم توانی با غالب ناقص در این است که در هم توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می شوند اما در غالب ناقص فنوتیپ غالب حدواسط دو حالت خالص ظاهر می شود. ( 5/0 )

11- پدر و مادر هر دو به صورت Ccهستند پس مطابق جدول زیر

c 2/1

C 2/1

گامت ها

Cc 4/1

 

CC 4/1

ژنوتیپ و فنوتیپ جدید

C 2/1

cc 4/1

    ژنوتیپ وفنوتیپ جدید

Cc 4/1

c 2/1

12- پدر ومادر هر دو به صورت RW می باشند پس مطابق جدول زیر ژنوتیپ ها وفنوتیپ های جدید عبارتند از :

W

R

گامت ها

RW

 

RR

گل میمونی قرمز(جدید )

R

WW

گل میمونی سفید(جدید )

RW

W

 

13- در صورتی این اتفاق می افتد که پدر و مادر به صورت ناخالص باشندمطابق جدول زیر:

i

IA

گامت ها

IBi

 

IAIB

IB

ii

 

IAi

i

14- در این بیماری فرد بیمارآنزیمی را که آمینواسید فنیل آلانین را به آمینواسید تیروزین تبدیل می کند ندارد( 25/0 ) به این دلیل تجمع محصولات حاصل از متابولیسم غیر عادی فنیل الانین در بدن باعث عقب ماندگی ذهنی فرد می شود. ( 25/0 )

15- الف ) ژنوتیپ والدین RS می باشد پس بر اساس جدول ژنوتیپ های زیر در فرزندان امکان دارد.

S

R

گامت ها

RS

موی موج دار

RR

موی فرفری

R

SS

موی صاف

RS

موی موج دار

S

ب ) الگوی غالب ناقص

16- گروه های خونی چند اللی هستند.

17- الف ) ژنوتیپ والدین RS است

ب ) احتمال داشتن دختری با موی موج دار مطابق جدول سوال قبل 2/1× 4/2 = 4/1 یک چهارم  است

18- الف ) رنگ موی روباه قطبی نیز تحت تاثیر دمای محیط قرار دارد.( 25/0 ) گرمای تابستان ساخته شدن آنزیم های تولید کننده ی رنگیزه در بدن این جاندار می شود. ( 25/0 )

ب ) چون تالاسمی بیماری اتوزومی مغلوب بوده در حالیکه هانتینگتون اتوزومی غالب است ازدواج های فامیلی افراد خالص در جمعیت را افزایش داده و زمینه بروز تالاسمی ماژور را فراهم می سازند چون در صورتی تالاسمی ماژور بروز می کند که فرد هر دو الل مغلوب را داشته باشدولی در هانتینگتون وجود یک الل برای ایجاد بیماری کافی است پس پرهیز از ازدواج فامیلی کارایی کمتری دارد.

19- این اتفاق در صورتی می افتد که پدر گروه خونی O  ( 25/0 ) و مادر گروه خونی AB ( 25/0 )داشته باشد یا برعکس در این صورت مطابق جدول زیر

فرزندان گروه خونی Aیا B خواهند داشت. ( 5/0 )

i

i

گامت ها

IAi

گروه A ناخالص

IAi

IA

IBi

گروه خونی B ناخالص

IBi

IB

20- این اتفاق در صورتی رخ می دهد که پدر ومادر از لحاظ این صفت ناخالص باشند:پس

الف ) ژنوتیپ والدین Cc

ب ) ژنوتیپ فرزندان cc است

21- مطابق سوال 12 می باشد

22- چون بیماری هموفیلی وابسته به x مغلوب است از طرفی پسران کروموزوم x را از مادر دریافت می کنند چون مادر فاقد این ژن است پس تمام پسران سالم خواهند بود.اما بیماری هانتینگتون اتوزومی غالب است و در صورت بیمار بودن مادر احتمال بیمار بودن فرزندان هم دختر و هم پسر زیاد است هرذچند ممکن است بیمار نیز نباشند( در صورت ناخالص بودن مادر از لحاظ ژن عامل هانتینگتون )( 5/0 )

23- فرض کنیم الل قرمزی R و الل سفیدی W باشد پس ژنوتیپ گاو های نر وماده RW است مطابق جدول فنوتیپ های زیر تولید خواهند شد:

W

R

گامت ها

RW

گاو مو قرمز روشن

RR

گاو مو قرمز

R

WW

گاو مو سفید

RW

گاو مو قرمز روشن

W

24- مطابق جدول زیر

IB

IA

گامت ها

IBIB

B خالص

IAIB

AB

IB

IBi

B ناخالص

IAi

A ناخالص

i

25- ژنوتیپ والدین Pp  است پس بر اثر خودلقاحی مطابق جدول ژنوتیپ های زیر بدست می آید

p

P

گامت ها

Pp

 

PP

ژنوتیپ جدید

P

pp

ژنوتیپ جدیدو فنوتیپ جدید

Pp

p

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 19:47 |