پاسخ فعالیت های فصل هفتم:

فعالیت 1- 7 صفحه ی 143

بله از آنجائیکه تخمک ها در دوران جنینی ساخته می شوند با افزایش سن فرصت آسیب های وارده به تخمک ها نیز بیشتر فراهم می شود. امروزه ققویا پیشنهاد می شود وقتی که پس از 34 سالگی فرزند دار می شوند تا قبل از هفته نهم بارداری آزمایش تشخیص پیش از تولد نشانگانداون را انجام دهند.

فعالیت 2- 7 صفحات 145و 146

باید دقت نمود که هنگام کار با میکروسکوپ و اسلایدها ی شیشه ای مخمر را به درستی بین تیغ و تیغک شیشه ای قرار دهند و هواگیری کنند

تجزیه وتحلیل

1- تولید مثل غیر جنسی

2- فقط یک والد مشاهده می شود و فرد جدید از تقسیم سلول مادر حاصل می شود

3- جوانه زدن

فعالیت 3- 7 صفحات 149و 150

1- خیر در محیط های پایدار تولید مثل جنسی این امکان را برای جاندار فراهم می کند که بدون صرف انرژی برای تولید گامت با پیدا کردن جفت زاده هایی کاملا مشابه خود را پدید آورد.

2- تولید مثل جنسی موجی ایجاد تنوع ژنتیکی می شود . این رویداد برای جاندارانی که سازگاری زیادی کسب کرده اند و به راحتی در یک محیط زندگی می کنند مناسب نیست چون ممکن است زاده ها قادر به زندگی در آن محیط نباشند.

3- همه ی گامت های زنان قبل از تولد ساخته می شوندو اگر سلول های تخمک یک زن در معرض بعضی از مواد مضر قرار گیرند وی دیگر شانسی برای تولید گامت های سالم ندارد.

4- طی میتوز از یک سلول 2 سلول که از نظر ژنتیکی کاملا یکسان هستند ایجاد می شود اما در میوز 4 سلول هاپلوئید تولید می شود که از نظر ژنتیکی با سلول مادر یکسان نیستند . در متافاز میتوز کروموزومهای مضاعف شده در سطح استوایی سلول ردیف می شوند اما در متافاز یک میوزکروموزوم های همولوگ ابتدا جفت شده و سپس در سطح استوایی سلول قرار می گیرند. مراحل میوز دو شبیه میتوز است .

فعالیت 4- 7 صفحات 150- 151- 152

پیش از آغاز

1- کروموزومهای همتا : کروموزومهایی که از نظر شکل و اندازه یکسان اندو ژن های مربوط به صفات مشابهی را در بر دارند.

گامت : یک سلول تولید مثلی است ( اسپرم یا تخمک )

تولید مثل جنسی : نوعی تولید مثل که در نتیجه ی تشکیل سلول های هاپلوئید و الحاق آنها رخ می دهد.

2- در تخمدان ها و بیضه ها

3- کروموزوم مضاعف می شوندو بعضی اندامک ها همانند سازی می کنند.

4- پاسخ می تواند متفاوت باشد مثلا هر هسته بعد از میوز چند کروموزوم دارد؟

بخش دوم :

5- فرضیه های متفاوتی ارائه می شود. دانش آموزان باید دریابند در صورتی گامت ها یکسان خواهند بود که والدین برای تمامی ژن ها هموزیگوت باشند( یا دو نسخه ی یکسان از هر کروموزوم داشته باشند).

6- فرضیه ها متفاوتند . باید به این موضوع توجه داشت که در زیگوت از هر کروموزوم دو نسخه و از هر ژن نیز دو نسخه وجود دارد . به جزءدر مردها که از ژن های موجود در کروموزوم جنسی یک نسخه موجود است.

تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری:

1- هسته ی سلول های حاصل نصف کروموزوم های سلول اولیه را دارند در واقع دو تقسیم در ماده ی ژنتیک رخ داده است.

2- کروموزوم های همتا از نظر شکل و اندازه یکسان انداما از نظر ژنتیکی مشابه انددر حالیکه کروماتیدها از نظر محتوای ژنتیک نیز یکسان اند.

3- پیشنهاد ها متفاوت است

4- هردو شکل هایی از تقسیم هسته اند. هر دو دارای مراحل پروفاز متافاز آنافاز و تلوفاز هستند. میتوز شامل یک تقسیم است و به تولید مثل 2 سلول یکسان از نظر ژنتیکی می انجامدو عدد کروموزومی سلول های حاصل از میتوز با عدد کروموزومی سلول مادر برابر است.

میوز شامل دو تقسیم است و به تولید چهار سلول می انجامد که از نظر ژنتیکی یکسان نیستندو عدد کروموزومی آن ها نصف عدد کروموزومی سلول مادر است.

5- عدد کروموزومی زاده ها نسبت به سلول های والد دو برابر می شد

6- پاسخ متفاوت است . مثلا این که چگونه می توان میتوز و میوز را با یکدیگر مقایسه کرد.

پاسخ فعالیت های فصل هشتم :

فعالیت 1-8 صفحه 159

1- به ترتیب از چپ به راست :

1: 82/2        1: 14/3         1: 92/2         1: 82/2          1: 96/2         1: 01/3           1: 15/3

2- پس از گرد کردن اعداد نسبت 1: 3 به دست می آید

فعالیت 2-8 صفحه ی 165

الف و ب ) نتایج به صفات دانش آموزان هر کلاس بستگی دارد.

پ ) فقط برای افراد مغلوب بدون مشاهده ی والدین می توان ژنوتیپ را تعیین کرد و افراد دارای صفت غالب می توانند خالص یا ناخالص باشند.

فعالیت 3- 8 صفحه ی 168

1- خیر . برای داشتن چشم آبی لازم است که فرد دارای 2 الل نهفته مربوط به آبی بودن چشم باشد بنابراین اوباید حتما یک الل رل از پدر و دیگری را از مادر دریافت کرده باشد

2- الف ) برپایه اطلاعات داده شده در این صفات رنگ سیاه غالب و قهوه ای مغلوب است. بنابراین افراد F1 همگی دارای صفت غالب سیاهی رنگ هستند.

B

B

 

Bb

Bb

b

Bb

Bb

b

ب ) در F2 سیاه در برابر 1 قهوه ای ایجاد می شود.

b

B

 

Bb

BB

B

bb

Bb

b

 

فعالیت 4-8 صفحه ی 170

1- 3 زرد  1 سبز

y

Y

 

Yy

YY

Y

yy

Yy

y

 

2- اگر PP  خود لقاحی کند همه ی افراد گل ارغوانی خالص خواهند داشت.

اگر pp خودلقاحی کند همه ی افراد گل سفید خالص خواهند داشت

اگرPp خودلقاحی کند زاده ها به نسبت 3به 1 گل ارغوانی و سفید تولید می کنند

p

P

 

Pp

Pp

P

pp

Pp

p

پاسخ بیشتر بدانید صفحات 170 و 171

1-

RY

Ry

rY

ry

 

RRYY

ص  ز

RRYy

ص ز

RrYY

ص ز

RrYy

ص ز

RY

RRYy

ص ز

RRyy

ص س

RrYy

ص ز

Rryy

ص س

Ry

RrYY

ص ز

RrYy

ص ز

rrYY

چ ز

rrYy

چ ز

rY

RrYy

ص ز

Rryy

ص س

rrYy

چ ز

Rryy

چ س

ry

 

ص : صاف           ز : زرد            چ : چروکیده                 س : سبز

صاف و زرد : نه شانزدهم           صاف وسبز : سه شانزدهم           چروکیده و زرد : سه شانزدهم          چروکیده و سبز : یک شانزدهم

2- همگی صاف و زرد و در هر دو صفت ناخالص خواهند بود.

RY

RY

 

RrYy

RrYy

ry

RrYy

RrYy

ry

         

فعالیت 5- 8 صفحه ی 175

1- PP یک چهارم         Pp    یک دوم              pp   یک چهارم

p  2/1

P  2/1

 

Pp  4/1

PP  4/1

P 2/1

pp  4/1

Pp  4/1

p  2/1

 

2- الف ) یک چهارم

b

B

 

Bb

BB

B

bb

Bb

b

ب ) 4/1+4/1= 2/1

b

B

 

bb

Bb

b

bb

Bb

b

 

 پ ) 1= 4/1+4/1+4/1+4/1

B

B

 

Bb

Bb

b

Bb

Bb

b

ث ) صفر

b

B

 

bb

Bb

b

bb

Bb

b

فعالیت 6- 8 صفحات 177 و 178

1- صفت اتوزومی است . معمولا در صورتیکه صفت وابسته به جنس باشد فراوانی آن در پسران از دختران بیشتر است در حالیکه در شجره نامه ی مورد نظر فراوانی دختران زال از پسران زال بیشتر است.

2- صفت مغلوب است چون اغلب فرزندان بیمار پدر و مادر سالم دارند.

3- خالص است چون صفات مغلوب تنها در صورتی که هموزیگوس باشند بروز می کنند.

4- یک دوم ( B ناخالص است )

a

A

 

Aa

AA

A

aa

Aa

a

 

فعالیت 7- 8 صفحه ی 182

در مواردی دوقلوهای همسان از هم جدا می شوندو در محیط های کاملا متفاوتی پرورش می یابند. با توجه به یکسان بودن ژن های این دو فرد هر گونه تفاوت این دو نسبت به یکدیگر مربوط به محیط و عوامل محیطی خواهد بود.

فعالیت 8- 8 صفحات 183و 184

1- الف ) این صفت حالت غالب ناقص دارد.

R

R

 

RW

RW

W

RW

RW

W

RW : قرمز روشن

ب ) RW 2/1 ( قرمز روشن ) + WW 2/1 ( سفید )

W

R

 

WW

RW

W

WW

RW

W

2- الف ) آمیزش نوعی آمیزش آزمون است یعنی گیاه زرد که مغلوب است خالص و گیاه سفید غالب ناخالص بوده که چنین نتایجی حاصل شده است.

w

W

 

ww

Ww

w

ww

Ww

w

 

Ww  2/1 میوه سفید            ww 2/1 میوه زرد

ب ) سه چهارم میوه ی سفید و یک چهارم میوه ی زرد خواهند داشت.

w

W

 

Ww

WW

W

ww

Ww

w

پاسخ تفکرهای نقادانه ی فصل هشتم

تفکر نقادانه ی 1- 8 صفحه ی 160

با توجه به این که کدو خود لقاح نیست انجام آمیزش خاص و تولید گیاه خالص بعنوان والد بسیار مشکل است و در اغلب موارد نتایج مندل حاصل نمی شود.

تفکر نقادانه 2- 8 صفحه ی 167

در فرایند میوز برای تشکیل گامت ها الل های یک ژن از هم جدا می شوند و هریک وارد یکی از گامت ها می شوندو هنگام لقاح با ترکیب گامت ها الل های هر ژن مستقل از سایر ژن ها جور می شوند.

تفکر نقادانه ی 3- 8 صفحه ی 183

در صورتی که فردی با صفت اتوزومی مغلوب فرزند سالم داشته باشد این فرزند از آنجا که یک ژن مربوط به صفت را از این والد دریافت کرده حتما ناخالص یا ناقل است.

در مورد بیماری وابسته به جنس در صورتیکه پدر بیمار  دختر سالم داشته باشد این دختر چون یک X خود را از پدر دریافت کرده است حتما ناقل ( ناخالص ) است.

پاسخ فعالیت های فصل نهم :

فعالیت 1-9 صفحه ی 200

پاسخ سوالات یک تا چهار بسته به گل های جمع اوری شده توسط شما متفاوت می باشد.

5- پاسخ متفاوت است . دانش آموزان بزرگی و درخشندگی رنگ گلبرگ ها را عامل جلب جانوران گرده افشان ( مانند حشرات ) بیان می کنند و گلبرگ های کوچک و نامشخص را با ایجاد شرایط مناسب برای گرده افشانی با باد در ارتباط می دانند.

6- پاسخ ها متفاوت است . بایستی رنگ اندازه و تعداد گلبرگ ها و کاسبرگ ها را مورد توجه قرار دهند.

7- پاسخ متفاوت است . بایستی به این نکته توجه نمود که تعداد قطعات سازنده ی هر یک از حلقه های گل در تک لپه ایها  3 یا مضربی از 3 و در دولپه ایها 2 یا 5 یا مضربی از این اعداد است.

فعالیت 2-9 صفحه ی 206

بصورت عملی

فعالیت 3- 9 صفحه ی 211

تولید مثل جنسی

دارای آوند

فاقد آوند

دارای دانه

فاقد دانه

خزه

نهادانه

بازدانه

سرخس

گامتوفیت نر

گامتوفیت ماده

گل

مخروط نر

مخروط ماده

اسپوروفیت

آنتریدی

آرکگن

مادگی

پرچم

فلس

فلس

هاگدان

آنتروزوئید

تخم زا

تخمک

کیسه ی گرده

کیسه گرده

تخمک

میوز

لقاح

کیسه رویانی

( گامتوفیت ماده )

دانه ی گرده ( گامتوفیت نر )

دانه ی گرده ( گامتوفیت نر )

آندوسپرم ( گامتوفیت ماده

هاگ و رویش آن

تخم

تخمزا و سلول دو هسته ای

لوله ی گرده

لوله ی گرده

آرکگن

پروتال قلبی( گامتوفیت )

اسپوروفیت

آنتروزوئید

آنتروزوئید

تخم زا

آنتریدی

آرکگن

هاگدان

لقاح

لقاح

آنتروزوئید

تخم زا

میوز

تخم n2

تخمn3

تخم

لقاح

هاگ

رویان

آلبومن

رویان + اندوخته و پوسته

تخم

رویش هاگ

بعلاوه پوسته

دانه

اسپوروفیت

گامتوفیت

دانه و رویش آن

رویش دانه

اسپوروفیت

اسپوروفیت

 

تولید مثل غیر جنسی ( رویشی )

کاشت پیاز

پیوند زدن

کشت بافت

قطعه قطعه کردن

بخش های تخصص نیافته

بخش های تخصص یافته

 

ساقه تغییر شکل یافته

برگ

ساقه

غده

بنه

ریزوم

ساقه های رونده

 

فعالیت 4- 9 صفحه ی 211

1- میوز 2- هاگ  3- گامت ها  4- لقاح  5- هاگ ها  گامتوفیت و گامت ها 6- اسپوروفیت

فعالیت 5-9 صفحه ی 212

الف ) پاسخ متفاوت است

ب ) تکثیر رویشی  زیرا در چنین روش هایی گیاهانی حاصل می شوند که از نظر ژنتیکی مانند یکدیگر و والد خود هستند.

پاسخ تفکرهای نقادانه ی فصل نهم

تفکر نقادانه ی 1-9 صفحه ی 194

1- اغلب إانش آموزان با این نتیجه گیری موافقند ام ممکن است عده ای از دانش آموزان مخالف باشندو بگویند گیاهان بدون آوند در آب و هوای خشک نیز دیده می شوند. البته باید به این نکته توجه کنند که این گیاهان در مناطق خشک زیر سایه درختان و تخته سنگ ها یعنی نقاطی که رطوبت تجمع یافته است خصوصا نزدیک چشمه ها و نهرها دیده می شوند

2- هاگ . هاگ ها ساختارهایی هستند که نسبت به خشکی مقاومند و می توانند از طریق هوا یا آب منتشر شوند.

تفکر نقادانه ی 2- 9 صفحه ی 200

1- نقش اساسی گلبرگ جلب جانوران گرده افشان است عدم حضور گلبرگ ها بیانگر گرده افشانی گل با جریان باد است. همچنین وجود پرچم های فراوان که گرده های فراوانی تولید می کنند دلیل دیگری بر این مدعا ست.

2- گرده افشانی حتما توسط زنبور می باشد زیرا رنگ آن زرد است گلبرگ های بزرگی دارد پرچم ها به داخل لوله ی حاصل از اتصال گلبرگ ها که در انتهای آن شهد یافت می شود فرو رفته اند و دیده نمی شوند.

تفکر نقادانه ی 3- 9 صفحه ی 210

تکثیر بوسیله ی بخش های رویشی سریعتر است و گیاهانی که به این روش حاصل می شوند کاملا مشابه یکدیگر و گیاه مادر هستند. در حالیکه در تکثیر بوسیله دانه علاوه بر نیاز به زمان بیشتر ممکن است گیاهان ایجاد شده خصوصیات مورو نظر را نداشته باشند.

پاسخ فعالیت های فصل دهم:

فعالیت 1- 10 صفحه ی 220

بحث کنید

الف و ب ) پاسخ متفاوت اند. در صورت عملکرد صحیح ریشه هیی که در 3و 5 میلیمتری قطع شده اند رشد نخواهند کرد.

پ ) واجد سلول های مریستمی است که با تقسیمات خود رشد طولی ریشه را موجب می شوند.

ت ) برای لوبیا نیز تکرار شود

فعالیت 2 -10 صفحه ی 222

1- حلقه های سالیانه نشان می دهند که درخت مورد نظر در یک اقلیم معتدل رشد کرده و مقدار باران در سال های مختلف متفاوت است .

2 الف ( ضخامت بیشتری دارد.

فعالیت 3-10 صفحه ی 232

1- گیاهی که در ظرف دارای سیب قرار دارد پس از چند روز برگ های خود را از دست می دهد.

2- پاسخ متفاوت است. نتیجه حاصل از این آزمایش اینست که اتیلن پیر شدن گیاه و ریزش برگ را تسریع می کند.

فعالیت 4-10 صفحه ی 236

1- هرچه دانه ها مدت بیشتری در دماهای پایین قرار گیرنددرصد بیشتری از آن ها جوانه می زنند.

2- پس از حدود 45 روز 80 درصد دانه ها جوانه زده اند یعنی 6-7 هفته

3- 30 درصد

4- صد در صد

فعالیت 5- 10 صفحات 237و 238

الف ) 5 سال        ب ) ه          پ ) د ج و ب

2- پاسخ ها متفاوت خواهند بود. پرورش دهندگان با تغییر طول شب در گلخانه این کار را می کنند. مثلا برای تولید گل مربوط به گیاه روز کوتاه در فصل تابستان با ایجاد پوشش تیره روی گلخانه طول شب را افزایش می دهند و با فراهم کردن دوره ی نوری مناسب گیاه را وادار به گلدهی می کنند.

3-  باید روش پیشنهادی یک روش رویشی باشد تا موجب شود تا گیاهانی کاملا مشابه ایجاد گردد.

4- اسید موجب آسیب دیدن و انعطاف پذیر شدن پوشش دانه می شودبنابراین آب به راحتی به درون دانه نفوذ می کندو باعث رویش دانه می شود. دانه هایی که تحت تیمار اسیدی قرار می گیرندسریع تر و یکنواخت تر می رویند.

5- سلول های این بخش ها می توانند نمو خود را معکوس کنند. این سلول ها با تمایز زدایی تقسیم شده سلول هایی ایجاد می کنند که تمایز نیافته هستندو می توانند برای تشکیل تمامی بافت های مورد نیاز یک گیاه کامل جدید مجددا تمایز یابند.

6- گلدهی های رسیده اتلن تولید می کنند که رسیدگی میوه را تسریع می کنند.

7- بونسای از حروف ژاپنی bon به معنی سینی یا طبق و sai به معنی گیاه حاصل می شود. بونسای توسط چینی ها در حدود قرن سوم قبل از میلاد انجام می شدام کشیش های بودایی ژاپنی این هنر را تکمیل کردند.

در هنر بونسای شکل گیاهان با هرس انتخابی تعیین می شود. با کاشت گیاه در ظرف کوچک هرس ریشه ها و شاخه ها آبیاری و کود دهی اندک اندازه ی گیاه کوچک نگه داشته می شود. این گیاهان معمولا مخروط یا میوه و گل هایی به اندازه طبیعی ایجاد می کنند. پرورش دهندگان این گیاهان بایستی  اطلاعات کافی درباره ی عادت های رشد و نیازهای تغذیه ای یک گیاه به منظور تولید موفقیت آمیز گیاهان سالم مینیاتوری داشته باشند.

پاسخ فعالیت های فصل یازدهم

پاسخ فعالیت 1 -11 صفحه ی 252

1- استروژن LH و FSH

2- در ابتدا افزایش اندک استروژن موجب کاهش ترشح LH می شودولی با افزایش استروژن به مقدار زیاد ترشح LH افزایش می یابد.

3- خود تنظیمی منفی : با افزایش ترشح استروژن و به ویژه پروژسترون از ترشح LH و FSH کاسته می شود.

4- خود تنظیمی مثبت : اغزایش استروژن به مقدار زیاد باعث افزایش ترشح LH می شود.

پاسخ تفکر نقادانه ی 1 -11 صفحه ی 259

در صورت باروری دو یا چند قلو یی رخ می دهد.

پیروز و سربلند باشید

زیست شناسی تربت حیدریه

http://biologytorbat.blogfa.com

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 18:5 |

پاسخ فعالیت های فصل اول

 فعالیت 1-1 صفحه ی 15

1- سلول های خاطره ای که در نخستین بار ابتلا به یک بیماری تولید می شوند در برخوردهای بعدی با عامل بیماری زا ی همان بیماری با سرعت عامل بیماری زا را شناسایی می کنند و پاسخ ایمنی در برابر آن را افزایش می دهند وبه این ترتیب از ابتلای مجدد به همان بیماری جلوگیری می کنند .

2- پلاسموسیت ها پادتن ترشح می کنند که ترکیباتی پروتئینی هستند وپس از ساخته شدن بر روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر از طریق وزیکول هایگلژی به سمت غشاء منتقل شده و از آنجا به خارج از پلاسموسیت ترشح می شوند.

3- آپاندیس یک اندام لنفی است . به هنگام عفونت آپاندیس لنفوسیت های موجود درآن فعال شده وتکثیر می شوند بنابراین تعداد گلبول های سفید افزایش می یابد.

4- در فقدان هیستامین وسایر مواد شیمیایی رگ ها گشاد نمی شوند وجریان خون افزایش نمی یابد . نوتروفیل ها و مونوسیت ها به محل خراش منتقل نمی شوند پس فرایند التهاب روی نمی دهد . اما ماکروفاژهای موجود در مایع میان بافتی وبافت ها عمل فاگوسیتوز را انجام می دهند . در صورتی که ماکروفاژها نتوانند آلودگی را مهار کنند میکروب ها با دفاع اختصاصی مواجه می شوند

5- عامل بیماری آنفلوانزا نوعی ویروسش است . بنابراین استفاده از اینترفرون یکی از راههای دفاع غیر اختصاصی بدن در برابر این بیماری است . تب و دفاع اختصاصی گلبول های سفید نیز در دفاع موثرند

فعالیت 2-1 صفحه ی 16

1- بله با استفاده از کشت دادن از انگشتان قبل وبعد از شست و شو با آب وصابون می توان این عقیده را تایید کرد

روش کار :

الف ) دو ظرف پتری دارای آگار غذایی تهیه کنید

ب ) در یک ظرف پتری را کنار شعله باز کنید وبدن این که دست های خود را بشویید نوک انگشتان یک دست را به مدت چند ثانیه به آرامی روی آگار غذایی تماس دهید ( آزمایش کنترل )

ج ) دست های خود را با آب وصابون خوب بشویید و مورد الف را در یک پتری دیگر تکرار کنید ( آزمایش اصلی )

د ) در ظرف ها را ببندید و روی آن ها نوع نمونه و تاریخ را یاداشت کنید

ه ) نمونه ها را به مدت 3-2 روز در دمای 37- 30 درجه سانتیگراد قرار دهید

در پایان مدت ذکر شده دو ظرف را با یکدیگر مقایسه کنید. در ظرف الف کلنی هایی در سطح آگار مشاهده می شود در صورتی که در ظرف ب وجود ندارد

2- افرادی که در تهیه ی مواد غذایی دخالت دارند باید دست های خود را بعد از استفاده از توالت با آب وصابون بشویند . از دستکش ماسک وکلاه و روپوش استفاده کنند و وسایل و ظروف مورد استفاده را به خوبی بشویند

3- بیماری هایی که دوره ی کمون طولانی دارند چون فرد مبتلا به بیماری واگیر در دوره ی کمون علائم بیماری را نشان نمی دهد بنابراین افراد در برخورد با وی احتیاط لازم را انجام نمی دهند پس هرچه دوره کمون یک بیماری طولانی تر باشد این امکان وجود دارد که شخص آلوده افراد بیشتری را آلوده ومبتلا کند

 فعالیت 3-1 صفحه 17

1- الف ) جهت تهیه سرم برای مبارزه با یک بیماری واگیردار نژاد خالصی از عامل بیماری زا را در محیط کشت مناسب پرورش می دهند . سپس آن را چند بار به جانوری مثل اسب تزریق می کنند . البته هر بار مقدار آن را افزایش می دهند . بعد از مدتی در بدن جانور مقدار زیادی پادتن جمع می شود . سپس در فواصل زمانی معین خون جانور را می گیرند سلول های خونی وپروتئین های خون به جزء پادتن مورد نظر را از آن جدا می کنند . مایع بدست آمده سرم یا پادتن آماده است.

کاربرد سرم : در مواقع اضطراری مثلا هنگام مارگزیدگی به شخص مارگزیده سره ( پادتن آماده ) ضد سم مار تزریق می کنند . سرم در درمان یا پیشگیری از برخی از بیماری های واگیر مصرف می شود . مثلا سرم ضد کزاز فقط برای پیشگیری از بروز بیماری استفاده می شود اما سرم ضد دیفتری هم برای پیشگیری و هم جهت درمان به کار می رود. سرم تا زمانی که پلاسموسیت های فرد بتوانند پادتن تولید کننداز بدن محافظت خواهد کرد.

ب ) زیرا در این ایمنی بدن فرد نقش فعالی در مبارزه با عوامل بیماری زا ندارد.

ج ) در اثر ورود واکسن به بدن سلول های خاطره ایجاد می شوند اما با تزریق سرم سلول های خاطره تولید نمی شوند.

د ) غیر فعال چون سیستم ایمنی جنین در ایجاد این پاتن نقشی ندارد.

2- تا سلول های خاطره و پادتن بیشتری تولید شود و کارایی لازم را در ایمنی بخشی داشته باشد.

3- پاسخ متنوع است . مثلا سرخجه سرخک آبله مرغان و....که علت مصونیت ممکن است واکسیناسیون یا ابتلا به بیماری و ایجاد سلول های خاطره و یا ایمنی طبیعی یا مادرزادی باشد

4- کودکان ما علیه هشت بیماری واکسینه می شوند که عبارتند از : سل- هپاتیت B- فلج اطفال- دیفتری کزاز- سیاه سرفه- سرخک و اوریون

فعالت 4-1 صفحه 19

1- با استفاده از داروهایی که فعالیت دستگاه ایمنی را کاهش می دهند می توان میزان آنتی بادی ها و سلول های T  تحریک شده علیه سلول های خودی را نیز کاهش داد

2- دستگاه ایمنی ما معمولا به آنتی ژنی که شبیه به مولکول های سطح سلول های بدن باشد پاسخی نمی دهد اما اگر به دلایلی دستگاه ایمنی به این آنتی ژن پاسخ دهد منجر به بروز نوعی بیماری خود ایمنی می شود . ممکن است تعدادی از آنتی ژن های سطح این باکتری با مولکول های خودی تفاوت داشته باشد در این صورت در مقابله با این آنتی ژن پاسخ ایمنی مناسب به وجود می آید.

فعالیت 5-1 صفحات 20و 21

1- الف ) پاسخ ها متغیر است .

ب ) کهیر گلودرد دل به هم خوردگی تهوع خارشو اسهال

2- آلاینده های موجود در هوا  گرد وغبار  عفونت های تنفسی که در اثر ویروس های تنفسی مثلا سرماخوردگی و آنفلوآنزا ایجاد می شود و استرس های هیجانی ( فشارهای روحی ) می توانند موجب بروز آسم شوند. آسم به صورت حمله های تنگی نفس سرفه وخس خس سینه بروز می کند.

فعالیت 6-1 صفحات 22و23

1- در حال حاضر تنها راه مبارزه با ایدز پیشگیری از آن است .

بهترین راه های پیشگیری از ایدز عبارت است از :

الف ) پایبندی به اصول اخلاقی و خانوادگی و دوری از بی بند وباری و اعتیاد

ب ) عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران ( مسواک تیغ و.....)

ج ) استفاده از سرنگ و سوزن خال کوبی یک بار مصرف

د ) توجه به ضد عفونی همه جانبه هنگام سوراخ کردن گوش پانسمان زخم ها جراحی ها خدمات دندان پزشکی و تزریقات

ه ) تولید مطمئن خون و فراورده های خونی در داخل کشور

2- علایم ایدز حدود 50 تا 51 ماه بعد از آلودگی بروز می کند.

3- در این وضعیت لنفوسیت های T تولید نمی شوند و دفاع اختصاصی از نوع سلولی وجود ندارد . چنین فردی به ویژه در برابر سرطان و حمله ی ویروس ها و سایر میکروب های درون سلولی حساس تر از سایر افراد است.

پاسخ تفکرهای نقادانه فصل اول

تفکر نقادانه 1-1 صفحه 10

شاید تصور شما بر این باشد که داروهای تب بر در معالجه ی همه ی انواع تب تاثیر دارند در حالیکه هنگامیکه بدن به نوعی بیماری عفونی مبتلا شده است علت بیماری عفونت است و تب در واقع بیماری نیست بلکه راه حلی است که بدن در برابر عامل بیماریزا انتخاب کرده است. بنابراین باید بین علت ومعلول در بیماری ها ی عفونی تمایز قائل شد و استفاده از داروهای تب بر را راه مبارزه با بیماری به حساب نیاورند. بلکه باید به این نکته توجه داشت که تب بالا ممکن است بسیار خطرناک باشد که برای جلوگیری از خطرات آن باید تب را کاهش داد.

تفکر نقادانه 2-1 صفحه 23

تولید پادتن لازم به مقداری که بتوان آن ها را در بدن ردیابی و مشخص کرد چند هفته طول می کشد.

تفکر نقادانه 3-1 صفحه 24و 25

1- الف ) ممکن است به گروه شاهد آب سرم فیزیولوژیک و یا مواد تزریق کردنی فاقد آنتی ژن تزریق شده باشد

ب ) باید نتایج آزمایش با گروه شاهد مقایسه شود تا اثر واکسن بهتر مشخص شود

ج ) افزایش موارد بیماری مالاریا نشان دهنده ی افزایش تعداد پشه های مالاریاست

2- الف ) با توجه به این که تعدادافراد تیمار شده متفاوت است این امر انجام مقایسه را امکان پذیر می نماید

ب ) بیش ترین تفاوت بین افراد واکسینه شده وگروه شاهد مربوط به این گروه سنی است.

ج) احتمالا افراد این گروه کمتر در معرض ابتلا به مالاریا بوده اند

پاسخ فعالیت های فصل دوم

فعالت 1-2 صفحه 29

این فعالیت توسط دانش آموز انجام شود

فعالیت 2-2 صفحه 30

نورون های حسی دندریت بلن دارند ومعمولا یک قطبی هستند ( خروج آکسون و دندریت از یک نقطه ی جسم سلولبی )

نورون های حرکتی آکسون دراز دارند ومعمولا چند قطبی هستند ( خروج دندریت ها و آکسون از چند نقطه جسم سلولی ) بر اساس شکل معمولا نورون های رابط کوتاه تر اما پر انشعاب تر هستند . ساختار نورون با کاری که انجام می دهد متناسب است.

فعالیت 3-2 صفحه 46

بصورت عملی در کلاس انجام شود

فعالیت 4-2 صفحه 48

1- مرکز انعکاس نخاعی نخاع است در حالیکه مرکز حرکات ارادی مغز است بنابراین پیام های عصبی در انعکاس نخاعی مسیر کوتاه تری را طی می کنند . از سوی دیگر تعداد نورون های دخیل در انعکاس نخاعی از حرکات ارادی کم تر است.

2- انعکاس ها معمولا پیش از آنکه مغز از خطر آگاه شود رخ می دهند . بنابراین با پاسخ بسیار سریع به محرک هایی که می توانند بالقوه آسیب رسان باشند موجب حفظ بقای موجود زنده و جلوگیری از آسیب رسیدن به او می شوند

3- نیمکره های مخ ماهی نسبت به سایر بخش های مغز کوچک بوده و فاقد چین خوردگی هستند در حالیکه در انسان نیمکره های مخ بیش ترین بخش مغز را تشکیل داده و واجد چین خوردگی های فراوان هستند.

بزرگتر بودن لوب های بویایی ماهی در مقایسه با انسان اهمیت زیاد حس بویایی را در ماهی نشان می دهد . ماهی ها برای یافتن غذا جفت و حتی فرار از دشمنان از حس بویایی خود استفاده می کنند.

فعالیت 5-2 صفحات50و51

تشریح مغز بطور عملی انجام شود

پاسخ فعالیت های فصل سوم

فعالیت 1-3 صفحه 58

1- نوک انگشتان

2- وجود گیرنده های لمسی بیشتر . بعضی از قسمت های پوست گیرنده بیشتری دارند . برای مثال در لب ها و نوک انگشتان تعداد گیرنده های لمسی بیشتر بوده و این گیرنده ها نزدیکتر به هم قرار دارند . بنابراین در این نقاط تشخیص دو نقطه بسیار نزدیک به هم آسان تر است . اما در پشت بدن گیرنده ها چند میلیمتر از هم فاصله دارند و ممکن است دو نقطه تماس یک نقطه احساس شود

فعالیت 2-3 صفحه ی 61

الف ) بخشی از شبکیه که نقطه کور نامیده می شود و محل خروج عصب بینایی است به نور حساس نیست.

ب ) در این نقطه هیچ گیرنده ی نوری ( استوانه ای یا مخروطی ) وجود ندارد.

فعالیت 3-3 صفحات61و62

الف ) صلبیه سفید رنگ محکم و ضخیم است مشیمیه به رنگ آبی و سیاه است . شبکیه پرده ای نازک و تقریبا بی رنگ است.

ب ) زلالیه رقیق است در حالیکه زجاجیه حالت ژله ای دارد .

فعالیت 4-3 صفحه 66

1- بله مناطق مشخص شده در شکل مح تجمع گیرنده های حساس به یک مزه ی خاص هستند

2- برای اینکه موادی که میله را با مزه های دیگر آغشته کرده است پاک شود و آزمایش دچار اختلال نشود.

برای دریافت ادامه پاسخ ها روی عبارت ادامه کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ و ساعت 12:11 |