با سلام دانش آموزانی که با اینجانب درس علوم زیستی را دارند جهت امتحان نوبت اول( دیماه 92 ) تا ابتدای صفحه 45 مطالعه نمایند .

به امید موفقیت شما در امتحانات

+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ و ساعت 16:2 |

فصل اول : مولکولهای زیستی


1- کدام یک با تاثیر آنزیمهای مترشحه از سلول های دستگاه گوارش به واحدهای یکسانی تبدیل می شوند ؟ ( 83 )

1- گلیکوژن           2- ساکارز                3- سلولز                     4- لاکتوز

2- علت مایع بودن روغن ذرت چیست ؟ ( 83 )
1- آب گریز بودن آن است                                          2- ساختار تری گلیسریدی آن است       
 3- حداکثر تعداد هیدروژن را دارد                                 4- وجود خمیدگی در اسیدهای چرب آن است
3- همه ی ............................ پروتئینی هستند .  ( 84 )                                                                                                
1- آنزیمها            2- آنتی ژن ها              3- میکروتوبول ها                4- هورمون ها
4- واحد های سازنده کدام » می تواند با سایرین تفاوت اساسی داشته باشد ؟  ( 85 )                                                           
1- آنتی ژن                2- پرفورین                  3- اینترفرون                 4- گیرنده ی آنتی ژنی
5- کدام پلیمر محسوب می شود ؟  ( 86 )
1- آلبومین                  2- کلسترول                    3- استروژن                      4- لاکتوز
6- از هیدرولیز کامل کدام » مونوساکارید حاصل می شود ؟  ( 86 )
1- کوتین                  2- کیتین                       3- کراتین                 4- لسیتین
7--کدادم عبارت صحیح است؟ کنکور  92
1) نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته ، همگی دارای دو گروه فسفات می باشند.
2 ) اکسون سلولهای عصبی هیپوتالاموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد .
3 ) تعدادی از هورمون های هیپوتالاموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شود.
4 ) هر مولکولی که توسط RNA پلی مر از مورد رونویس قرار می گیرد ، فاقد پیوند هیدروژنی است.  
 

فصل دوم : سفری به درون سلول


1- در لوله گوارش نوزاد انسان ، کدام ماده به روش آندوسیتوز جذب می شود ؟ ( 82 )
1- اسید گلوتامیک     2-ویتامینC                                    3- گالاکتوز              4- گاما گلوبین
2- آنتروزوئید کدام وسیله ی حرکتی ندارد ؟ ( 82 )
1- دارواش               2- دم اسب             3- خزه                      4- سرخس
3- در انسان شبکه آندوپلاسمی صاف در کدام مورد کمترین نقش را دارد ؟ ( 82 )
1- آزاد شدن قند از کبد                               2- تولید گلیکوپروتئین های ترشحی
3- تولید کلسترول غشای سلول                   4- ناپدید شدن صفحه ی هنسن
4- کدام فاقد ،تاژک یا مژک است ؟ ( 83 )
1- اوگلنا           2- آنتروزوئید لوبیا               3- گامت کلامیدوموناس                 4- پارامسی
5- درون کدام ، ریبوزوم یافت نمی شود ؟( 84 )
1- هسته                 2- میتوکندری              3- کلروپلاست             4- شبکه ی آندوپلاسمی
6- شبکه ی آندو پلاسمی صاف در انسان » در کدام مورد نقش ندارد ؟ ( 85 )
1- انقباض ماهیچه    2- تجزیه ی گلیکوژن کبد           3- ساخت انسولین         4- ساخت استروژن
7- عامل مولد کدام بیماری ، فاقد غشاهای درونی است ؟ ( 85 )
1- مالاریا           2- توکسوپلاسموز             3- برفک دهان                  4- ذات الریه
8- هسته در ساختار کدام وجود دارد ؟ ( 86 )
1- تریکودینا          2- اسپیریلیوم                  3- تراکئید کاج       4- اسکلرانشیم هلو
9- اندازه ی ریبوزوم کدام ، از سایرین بزرگتر است ؟( 86 )
1- استرومای کلروپلاست کاج                                  2- ماتریکس میتوکندری خرگوش
3- شبکه ی آندو پلاسمی زبر کبد موش                     4- سیتوسل کلستریدیوم بوتولینوم
10- محل تولید وفعالیت .................... ،در سیتوپلاسم سلول انسان است ( 87 )
1- نوکلئوزوم             2- کاتالاز                     3- لیزوزیم                   4- سور فاکتانت
11- ساختار وسيله ی حرکتی ..............با سايرين تفاوت اساسی دارد .( 88 )
1-اوگلنا                  2-اسپيريليوم               3-آنتروزوييد خزه             4-زئوسپورکلاميدوموناس
12- کلسيم شبکه ای سارکوپلاسمی در فعاليت ................نقش ندارد. ( 88 )
1-پيلور               2)کارديا                 3-دريچه ميترال               4-اسفنکتر داخلی مثابه
13- کدام دسته گلژی فعالی دارد ؟( 88 )
1-آنابنا                    2)ريزوبيوم              3-اريتروسيت                 4-پلاسموسيت
14- کدام عبارت نادرست است ؟ حاصل فعاليت دستگاه گلژی تشکيل .........است .( 89 )
1-کیسه جه ی آنزيم دار در سر اسپرم                        2-ليزوزوم در استافيلوکوکوس اورئوس
3-تيغه ی ميانی در پارانشيم ساقه ی لوبيا                           4-وزيکول سيناپسی در گيرنده ی پويايی انسان
15- ريبوزوم فعال در .................وجود ندارد .( 89 )
1)هموفيلوس آنفلوآنزا      2) هسته ی نورون انسان     3) کلروپلاست ميانبرگ پنبه    4) ميتوکندری کلاميدوموناس
16 -همه ی کانال های پر وتئینی که در غشای سلول های جانوری قرار دارند،............. کنکور90
1 )می توانند به طور غیر تخصصی عمل کنند.             2) به مولکول های آب اجازه عبور میدهند.
3 ) فقط در موقع عبور برخی مواد باز می شوند.         4) همیشه بازاند و مولکول های کوچک را عبور می دهند.
17- هر  باکتری که  دارای...........است،............دارد.  کنکور90
1 )پیلی-ریبوزوم                                                     2)غشای پلاسمایی-دیواره سلولی
3 ) ناحیه ی نوکلئوییدی-آندوسپور                              4)دیواره ی پپتید و گلیکانی- تنفس هوازی
18- در هر سلول جوان گیاهی ............ کنکور90
1 )میکروتوبول د ر تشکیل دوک تقسیم  وتاژک دخالت دارند.
2 )موم و کلسترول توسط شبکه ی آندوپلاسمی صاف ساخته می شود.
3 )اندامک هایی با آنزیم های غشایی،انجام متابولیسم ر ا ممکن می سازند.
4 )گوارش اندامک های آسیب دیده ی سلول ،برعهده ی لیزوزوم ها است.
19- کدام مورد می تواند جمله ی زیر را تکمیل کنند؟ کنکور90
همه ی سلول های فتوسنتز کننده،.................
الف-اکسیژن تولید می کند.                             ب-اکسیژن مصرف می کند.
ج-رنگیزه دار ند.                                                د-DNA حلقوی دارند.
الف)الف-ب                  2)الف-ج                 3)ب-د                            4)ج-دژ
20- شکل فر ضی مقابل ،بخشی از مراحل تشکیل ................ را نشان می دهد. کنکور90
1 )پروتال از هاگ سرخس                         2 )هاگ از اسپوروفیت خزه
3 )آندوسپرم از بافت خورش کاج                 4)دانه ی گرده ی نارس در کیسه ی گرده ی شاه پسند
21- کدام یک می توانند پس از ساخته شدن در شبکه ی آندو پلاسمی صاف،درغشای پلاسمایی سلول سازندهی خود قرار گیرد ؟ کنکور91
1 ) انیدراز کربنیک                2)کاتالاز               3)استروژن             4)کلسترول
22- عامل مولد  بیماری ذات الریه،................. دارد. کنکور91

1 )در اطراف بخشی از سیتوپلاسم خود کپسول               

2)از نظر آنزیم رونویسی کننده به مخمر نان شباهت

3 ) توانایی تبدیل مولکول های غیر آلی به مولکول های آلی را             

4)  در دیواره ی خود ترکیبی از دو نوع پلی مر

23- همه باکتری ها و قار چ ها ................... کنکور91
1 )دیوارهای از جنس پلی ساکارید دارند.                    2)دارای دو نوع ر یبوزوم می باشند.
3 )واکنش های گلیکولیز  را انجام می دهند.              4)در شر ایط نامساعد هاگ مقاوم می سازند.
24)چند مورد  جمله ی زیر را به طورر نادرستی نکمیل می کند؟ کنکور92
هر پروتئین غشایی،................
الف-برای ایفای نقش خود نیاز به صرف انرژی دارد.      ب-برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می کند.
ج-حداقل با زنجیره ای از مونو ساکارید ها اتصال دارد.        د- به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها کمک می کند.

1 ) 1                     2 ) 2                  3 ) 3                4 ) 4


فصل سوم : سازمان بندی سلول ها
1- در کدام یک بافت آبکش فاقد سلولهای همراه است ؟ ( 82 )
1- گندم              2- گل سرخ                      3- سیکاس                       4- سنبل زینتی
2- سورفاکتانت از سلولهای ....................... ترشح می شود. ( 82 )
1- مکعبی               2- استوانه ای              3- سنگفرشی چند لایه                  4- سنگفرشی یک لایه
3- کدام در بازدانگان وجود ندارد ؟ ( 83 )
1- تراکئید             2- اسکلرئید                     3- کلانشیم                     4- عناصر آوندی
4- در ساقه ی کدام گیاه ، آندودرم به اپیدرم نزدیکتر است ؟ (83 )
1- لاله               2- اقاقیا                     3- شب بو                      4- نعنا
5- کدام بافت زنده در استحکام گیاه بیشتر نقش دارد ؟( 84 )
1- عناصر چوبی         2- کلرانشیم           3- کلانشیم                  4- اسکلرئید
6- در انسان ، سلولهایی که در ایمنی فعال نقش دارند ، از کدام بافت اصلی منشاء گرفته اند . ( 85 )
1- پیوندی          2- پوششی                 3- ماهیچه ای                  4- عصبی
7- در ساختار اصلی کدام ، سلولهای ماهیچه ای دوکی شکل وجود ندارد ؟ ( 85 )
1- میزنای                2- میوکارد                       3- روده                     4- کاردیا
8- کدام سلول زنده ، می تواند فاقد اندامک باشد ؟ ( 85 )
1- آبکش                 2- همراه                   3- پارانشیم                                4- اپیدرم
9- سلولهای ................ و ....................... به یک نوع بافت اصلی گیاه تعلق دارند . ( 85 )
1- پارانشیم – تار کشنده                                           2- نگهبان روزنه – پارانشیم
3- کلانشیم – ترشح کننده ی کوتین                             4- تار کشنده – ترشح کننده ی کوتین
10- کدام ،در انواع سلول های هدایت کننده ی شیره های گیاهی ، وجود دارد ( 86 )
1- هسته                 2- سیتوپلاسم             3- دیواره ی سلولی                    4- غشای پلاسمایی
11- در انسان موسین توسط کدام بافت پوششی ترشح نمی شود ؟( 86 )
1- سنگفرشی مرکب         2- استوانه ای ساده        3- مژه دار               4- مکعبی ساده
12- ضخامت دیواره ی نخستین در سلول کدام بافت ، یکنواخت نیست ؟( 87 )
1- فیبر           2- اسکلریید             3- کلانشیم            4- کلرانشیم
13- در انسان ساختار بافت پوششی ................با کيسه ی هوايی مشابه است .( 88 )

1)ديونه – تماس بدن حشره                                2)حساس – لمس کردن 

   3)اقاقيا – تاريکی شب                                    4)گل ابريشم – روشنايی روز

14- بسیاری از سلول های واقع در بخش خارجی پوست سا قه های جوان،.............. کنکور91
1- ماده ای کوتینی ترشح می کنند.                    2)دیواره ی  نخستین  ضخیم د ارند.
3- توانایی رشد خود را  از دست داده اند.             4)دیواره ی دومین با ضخامت غیر یکنواخت دارند.
14- هر سلول گیاهی که .................. می باشد،.................. کنکور92
1- فاقد  هسته – شیره ی ژرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند.
2- فاقد پروتوپلاسم زنده – در استحکام اندام های گیاهی نقش دارند.
3- واجد دیواره ی نخستین – قابلیت رشد خود ر ا در طول حیات حفظ می کند.

4-دارای پوشش کوتینی – فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید می باشد.


فصل چهارم : تغذیه وگوارش
 
1- در باره جذب و ورود مواد از لوله گوارش انسان به جریان خون کدام جمله صحیح است ؟ ( 83 )
1- ترکیبات معدنی منحصرا از طریق انتشار وارد مویرگ می شوند .
2- ویتامین C  از طریق انتشار وارد مویرگ لنفی می شود .
3- برای جذب همه ی آمینواسیدها  وجود سدیم ضروری است .
4- آمینواسیدهای حاصل از هیدرولیز آمیلاز  وارد مویرگ های خونی روده می شوند .
2- گاسترین ابتدا به کدام می ریزد ؟ ( 84 )
1- خون دیواره ی روده                                   2- خون دیواره ی معده
3- معده در مجاورت پیلور                                4- معده در مجاورت کاردیا
3- کدام جمله نادرست است . ( 84 )
1- صفرا چربیها را به اسید چرب وگلیسرول تبدیل می کند .
2- پروتئازهای شیرهی لوزالمعده در پانکراس غیر فعال هستند .
3- از غده های دیواره ی روده بزرگ انسان کمی پتاسیم ترشح می شود .
4- در دستگاه گوارش فیل گلوکز از روده ی کور وروده ی بزرگ جذب خون می شود .
4- کدام از ترشحات دیواره ی روده ی بزرگ است ؟ ( 84 )
1- موسین            2- سکرتین          3- پپسین          4- کیمو تریپسین
5- در دیواره ی لوله ی گوارش انسان ، بین لایه های مخاطی وماهیچه ای حلقوی ، کدام بافت  ( بافت ها ) قرار دارد . (85)
1- ماهیچه ی طولی                                              2- پوششی با آستر پیوندی             
 3 - پیوندی با رگ های خونی فراوان                           4- پیوندی وماهیچه ای طولی
6- کدام عبارت ،صحیح نمی باشد ؟ ( 86 )

1- ماهیچه ی دیواره ی روده انسان از نوع صاف است .                  

   2- پستانداران گیاهخوار ، عموما روده ی بسیار طویلی دارند .

3- نقش روده ،در همه ی جانوران ،جذب همه ی مواد غذایی است   

  4- نقش روده در ملخ ، فشرده تر کردن مواد غذایی است .

7- کدام بخش معده ی گاو به دم نزدیکتر است ؟ ( 87 )
1- هزارلا             2- نگاری                 3- سیرابی           4- شیردان
8- در معده ی انسان ، غدد مجاور پیلور، توانایی ...................... را ندارند ( 87 )
1- ترشح گاسترین    2- تولید پپسینوژن     3- سنتز اسید کلریدریک   4- تحریک سلول های حاشیه ای
9- در دستگاه گوارش ملخ ...........مانند .............جذب عمده ی آب را را بر عهده دارد .( 88 )

1)معده – شيردان در فيل                              2)معده – شيردان در گوسفند 

  3) روده – هزارلا در اسب                            4) روده – هزار لا در گوزن

10- در هيدر .............( 88 )
1)جهت حرکت مواد در کيسه ی گوارشی يک طرفه می باشد .
2)همه ی سلول ها می توانند به طور مستقل به تبادل مواد با محيط بپردازند
3)توليد مثل به روش های جنسی جوانه زدن و قطعه قطعه شدن ديده می شود .
4)برخی سلول های کيسه ی گوارشی مژک دارند و بعضی آنزيم های هيدروليزه کننده ترشح می کنند .
11- وجود پلی ساکاريد در سطح مويرگ های خونی روده ی انسانی مانع جذب ..............نمی شود ؟
1-تيامين                     2-کلسترول                            3-ويتامين D             4-ويتامين K
12- در انسان غددی که در نزديکی پيلور قرار دارند ..............ساير غدد معدی ...............ترشح می کنند .( 89 )

1-برخلاف – آنزيم                                           2-برخلاف – گاسترين         

    3-همانند – اسيد                                      4-همانند – فاکتور داخلی معده

13- در ...............غذا.....................( 89 )
1-ملخ – قبل از سنگدان گوارش پيدا نمی کنند .              2-گنجشک – پس از سنگدان به معده وارد می شود .
3-کرم خاکی – پس از سنگدان به روده وارد می شود        4-گاو – بدون وجود باکتری ها گوارش پيدا نمی کند .
14- به طور معمول ..................در سمت راست بدن انسان قرار ندارد .( 89 )
1)روده ی کور                2)دريچه ی کارديا             3)کيسه ی صفراء                 4)دريچه پيلور
15- در انسان چربی ها پس از گوارش مجددا در ............روده به تری گليسريد تبديل می شوند .( 89 )
1)زير مخطط              2)پوشش استوانه ای                 3)مويرگ لنفی           4)مويرگ های خونی
16-کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر  اوقات به تکیه گاه چسبیده است ، دستگاه گر دش خون ندارد و مواد غذایی مورد  نیاز خود را به گوارش  برون سلولی و درون سلولی تامین می کند؟ کنکور90
1- هیدر               2)اسفنج               3)کشتی چسب               4)کپک مخاطی سلولی
17- در  شکل زیر ،بخش مشخص شده ،دارای سلول های ................. کنکور91
1- منشعب است و طول آنها به کندی کوتاه می شود.
2- رشته ای است  و دارای بخش های تیره  و روشن  می باشد.
3- غیر منشعب است و محتوی مفدار زیادی  ذخیره کلسیم می باشد.
4- غیر رشته ای است و فعالیت آنها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
18-در دستگاه گوارش انسان .....................،درسمت................. قرادر گرفته است. کنکور92
1-کاردیا همانند روده ی کور – راست                      2)دریچه ی پیلور بر خلاف کیسه صفرا –چپ
3-کولون بالارو همانند کیسه ی صفرا – راست            4)کولون پایین رو بر خلاف کاردیا-چپ
19- در دستگاه گوار ش ..................، بخشی که بلافاصله قبل از ..................... قرار دارد، می تواند مواد غذایی را به طور موقت ذخیره نموده و تنها به ..............، مواد غدایی بپردازد. کنکور92
1-ملخ-روده جذب                                               2)گاو- شیردان –گوارش شیمیایی
3) کرم خاکی – روده- گوار ش مکانیکی                   4)گنجشک-سنگدان-گوارش شیمیایی
20- در  ملخ ................. گنجشک،..................می شود. کنکور 91
1-برخلاف- آب در روده جذب                                 2)برخلاف – مواد غذایی در معده جذب

3)همانند- مواد گوارش نیافته در جینه دان ذخیره       4) همانند- غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان


فصل پنجم : تبادل گازها
 
1- سور فاکتانت از سلولهای ..................... ترشح می شود . ( 82 )
1- مکعبی           2- استوانه ای              3- سنگفرشی چند لایه              4- سنگفرشی یک لایه
2- کدام پرده ی دیافراگم کامل دارد ؟ ( 83 )
1- سوسمار           2- پلاتی پوس             3- غاز وحشی                      4- کوسه ماهی
3- دستگاه گردش خون کدام در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد ؟( 83 )
1- کرم خاکی          2- حلزون معمولی                      3- نرئیس                         4- پشه
4- سلول های پوششی ................... فاقد مژه است . ( 84 )
1- نای              2- مجرای بینی                  3- روده                    4- لوله فالوپ
5- در سرخرگ و سیاهرگ ششی انسان » گازهای تنفسی » بیشتر به چه صورت حمل می شوند ؟( 84 )
1- دی اکسید کربن متصل به هموگلوبین – اکسیژن متصل به هموگلوبین
2- یون بی کربنات – اکسیژن متصل به همو گلوبین
3- یون بی کربنات – اکسیژن محلول در پلاسما
4- دی اکسید کربن متصل به هموگلوبین – اکسیژن محلول در پلاسما
6- در کدام جانور نقل وانتقال گاز های تنفسی توسط دستگاه گردش مواد انجام نمی گیرد ؟ ( 84 )
1- مگس سرکه              2- عروس دریایی             3- خرچنگ دراز              4- کرم خاکی
7- کدام ،در باره ی غازهای وحشی صدق نمی کند ؟ ( 84 )

1- پرده ی دیا فراگم کامل ندارند .                                        

2- جریان هوا در شش ها یک طرفه است

3- مویرگ های ماهیچه های پرواز به مقدار زیادی میوگلوبین دارند

   4- ماهیچه های پروازی همیشه مقدار زیادی اکسیژن ذخیره دارند .

8- در دستگاه تنفس انسان ،هوای مکمل ......................( 85 )

1- هوایی است که گاز های آن با خون مبادله نمی شود .             

  2- با فعالیت ماهیچه های بازدم » از شش ها خارج می شود

3- با فعالیت ماهیچه های دم ، به شش ها وارد می شود               

  4- حتی با با بازدم عمیق ، از شش ها خارج نمی شود .

9- سیستم تنفس نایی ، در کدام وجود دارد ؟ ( 85 )
1- عروس دریایی            2- زنبور عسل              3- کرم خاکی                  4- خرچنگ دراز
10- در انسان ، میزان هوای مرده با کدام رابطه ی مستقیم دارد ؟ ( 86 )
1- هوای مکمل                2- عمق نفس               3- حجم مجاری تنفسی       4- تعداد حرکات تنفسی
11- دیواره ی نایژک های انتهایی انسان ...............دیواره ی ................... می باشند  ( 87 )
1- مانند -  دیواره ی نای دارای تاژک                            2- بر خلاف -  نایژه ها فاقد مژک
3- مانند – نایژه ها دارای غضروف                               4- بر خلاف – نای فاقد غضروف
12- با فرض اینکه به انسانی ،مهار کننده ی انیداز کربنیک تزریق شود .................... می یابد. ( 87 )
1- یون بی کربنات خونش کاهش                               2- تولید دی اکسد کربن بافت هایش افزایش
3- ظرفیت حمل اکسیژن در خونش افزایش                   4- فشار دی اکسید کربن سیاهرگ هایش کاهش
13- کدام عبارت ، جهت حرکت هوا در دستگاه تنفس چلچله را به درستی بیان نمی کند ( 87 )
در هنگام ...............................
1- دم ، هوای تهویه شده در شش ها خارج می شود .
2- بازدم، هوای تهویه نشده وارد شش ها می شود
3- دم ، هوای تهویه نشده به کیسه های هوایی پیشین وارد می شود .
4- بازدم ، هوای تهویه شده از کیسه های هوایی پیشین خارج می شود .
14- حلقه هايی که در ديواره ی نای انسان وجود دارد نوعی بافت پيوندی است که .............فراوان دارد .( 89 )
1-رشته های کش سان                                     2-سلول های با ذخيره چربی
3-سلول های رشته ای بهم فشرده                       4-رشته های کلاژن و مواد کلسيم دا
15- کدام نادر ست است؟ کنکور91
در پر نده ی شهد خوار،................
1-کیفیت هوای همه ی کیسه های هوادار یکسان نمی باشد.
2- عمل تهویه ی هوا ، همیشه در مرحله ی بازدم صورت می گیرد.
3- هنگام دم، میزان اکسیژن در درون کیسه های هوادار پیشین زیاد نمی باشد.
4- میزان اکسیژن در هوای کیسه های  هوادار عقبی کم تر از شش ها می باشد.
16- در انسان ، خانه ی ششی .................... نایژک.............. . کنکور91
1- برخلاف – واجد غشاء ژایه می باشد                    2)همانند-فاقد سلولهای مژه دار است
3- همانند –فاقد حلقه های  غضروفی  است             4)برخلاف – ماده ای مخاطی ترشح می کند
17-در جمعیتی از جانداران کم تر ین وابستگی بین سیستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون دیده می شود، در این افراد،..............  کنکور 92
1- بروز مرگ ومیر گستر ده معمولاًغیر تصادفی است.           2)بیش ترین انرژی صرف تولید مثل می شود.

3- مواد نیتروژن دار به صورت اوره دفع می گردد.      4)طیف تابش های الکترو مغناطیسی قابل رویت می باشد.


فصل ششم : گردش مواد
 
1- در کدام جاندار قلب دارای یک دریچه ی دهلیزی – بطنی است ؟ ( 82 )
1- مار             2- غاز            3- ماهی               4- قورباغه
2- در کدام همولنف جزئی از دستگاه گردش مواد است ؟ ( 82 )
1- هیدر         2- ماهی           3- عنکبوت            4- عروس دریایی
3- کدام رابطه درست است . ( 82 )
1- برون ده قلب = تعداد زنش قلب در دقیقه تقسیم بر حجم ضربه ای
2- برون ده قلب = حجم ضربه ای تقسیم بر تعداد زنش قلب در دقیقه
3- حجم ضربه ای = تعدادزنش قلب در دقیقه تقسیم بر حجم ضربه ای
4- حجم ضربه ای = برون ده قلب تقسیم بر تعدادزنش قلب در دقیقه
4- فرایند انعقاد خون به طور معمول با پیدایش کدام ماده در پلاسما آغاز می شود ؟( 82 )
1- پروترومبین         2- ترومبوپلاستین             3- فیبرینوژن           4- ترومبین
5- در کدام سیاهرگ ششی وجود ندارد ؟( 83 )
1- ماهی               2- کانگورو             3- چکاوک            4- کروکودیل
6- بافت اصلی سازنده کدام تفاوت اساسی با سایرین دارد ؟ ( 83 )
1- کاردیا                 2- دریچه ی میترال                3- میوکارد                      4- گره ی پیشاهنگ
7- در کدام خون فقط با سلول های دیواره ی داخلی قلب ورگها تماس دارد ؟ ( 83 )
1- ملخ                     2- عنکبوت                    3- سفره ماهی                     4- خرچنگ دراز
8- برای کاهش تعرق در گیاهان تیره ی گل ناز کدام سازش مخصوص صورت گرفته است ؟ ( 84 )
1- روزنه های فرو رفته در برگ                              2- داشتن کرک روی برگ ها
3- تثبیت دی اکسید کربن در سه مرحله                 4- متابولیسم اسید کراسولاسه
9- در غشاء گلبول های قرمز فردی با گروه خونی ب مثبت کدام پروتئین موجود نیست ؟ ( 84 )
1- پادتن آ              2- آنتی ژن بی         3- آنتی ژن رزوس               4- آنزیم انیدراز کربنیک
10- کدام عامل می تواند در کاهش پدیده ی حبابدار شدگی عناصر آوندی موثر باشد ؟ ( 85 )
1- تعریق            2- تعرق شدید              4- انجماد              4- شکستن شاخه ها
11- در مورد مویرگ های انسان کدام عبارت نادرست است ؟ ( 85 )
1- در همه ی بافت ها نفوذ پذیری یکسانی ندارد             2- در دیواره ی اغلب آن ها  منافذ کمی وجود دارد
3- سطح خارجی آن ها توسط پلی ساکارید پوشیده شده اس  4- از بافت سنگفرشی یک لایه ساخته شده اند
12- نوار قلب انسان ثبت ........................ نام دارد . ( 85 )

1- جریان الکتریکی قلب است والکتروکاردیوگرام               

2- جریان الکتریکی ومکانیکی قلب است و کاردیوگرام

3- تغییرات الکتریکی ومکانیکی قلب است والکتروکاردیوگرام    

  4- تغییرات فشار درون حفره ها ی قلب است وکاردیو گرام

13- سلول های هدف اریتروپویتین کدام سلول ها است ؟ ( 86 )
1- عصبی            2- کبدی             3- بنیادی مغز استخوان            4- نفرون های کلیوی
14- بسته شدن دریچه های سینی و سه لختی به ترتیب از راست به چپ در کدام محدوده از الکتروکاردیوگرام انسان صورت می گیرد ؟( 86 )
1- بعد اس و قبل کیو                                             2- بعد تی و قبل کیو                 
3- بعد تی وبعد اس                                              4- بعد اس وبعد تی
15- رگی که خون از قلب ماهی خارج می کند کدام است ؟ ( 86 )
1- سرخرگ با خون روشن     2- سرخرگ با خون تیر    3- سیاهرگ با خون رو     4- سیاهرگ با خون تیره
16- از جمله ویژگی های دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز عبارت است از ...( 87 )
1- وجود قلب های لوله ای                                       2- وجود شبکه ی مویرگی کامل 
3- خروج تنها یک سرخرگ از قلب                              4- ورود خون غنی از اکسیژن به قلب
17- تحریک الکتریکی در بین سلول های عضله ی بطن ها .................... منتشر می شود . ( 87 )
1- به واسطه ی گره ی دهلیزی – بطنی                             2- از محل اتصال تارهای ماهیچه ای
3- توسط الیاف گرهی دیواره بطن                                 4- از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه ای
18- کدام عبارت در ارتباط با راه های عبور آب جذب شده از طریق ریشه ی گیاهان درست است ؟ ( 87 )
1- آب در مسیر پروتوپلاستی از درون واکوئل ها عبور نمی کند .
2- نیروی اسمزی در حرکت آب در مسیر غیر پروتوپلاستی دخالت ندارد .
3- نیروی دگر چسبی مولکول های آب به دیواره ی آوند های چوبی مانع حرکت آب به سمت بالا می شود .
4- تنها نیروی موثر در حرکت آب در مسیر پروتوپلاستی نیروی هم چسبی بین مولکول های آب است
19- در مرحله ی 3/.ثانيه ای از دوره ی کار قلب انسان .................... ( 88 )
1)مقداری خون در دهليزها جمع می شود .
2)با انقباض دهليزها بطن ها از خون پر می شوند .
3)با افزايش فشار خون در بطن ها دريچه های دهليزی بطنی باز می شوند .
20- در ماهی حوض خون پس از عبور از ..............می رود( 88 )
1)آبشش ها ، ابتدا به اندام ها سپس به قلب                        2)آبشش ها ابتدا بقلب سپس به اندام ها
3-قلب ابتدا به اندام ها و سپس به آبشش ها                        4)سياهرگ شکمی ، بدون عبور از قلب به آبشش ها
21- گلبول سفيد انسان توانايی سنتز ................را ندارند .( 88 )
1) هپارين            2)هيستامين                3)ترومبوپلاستين            4)گاماگلوبين
22- کدام عبارت صحيح است ؟( 88 )
1)سرعت و جهت حرکت مواد مختلف در آوندهای آبکشی ، متفاوت است .
2)قند با انتقال غير فعال از آوند آبکشی به محل های مصرف گياه می رود .
3)در گياه آب نمی تواند مانند ترکيبات آلی در همه ی جهات حرکت کند .
4)کربوهيدرات ساخته شده در ميانبرگ به روش غير فعال وارد آوند آبکش می شود .
23- شکل مقابل قسمتی از دستگاه گردش مواد را در جانوری( ملخ ) نشان می دهد در اين جاندار:(88 )
1)معده و سنگدان محل ذخيره ی موقتی غذا می باشد .
2)غذا توسط صفحات آراواره  مانند اطراف دهان خرد می شود
3)حرکت به واسطه ی عضلات طولی و حلقوی زير پوست ممکن است .
4)برای انتقال گازهای تنفسی به سلول های سوماتيکی نيازی به دستگاه گردش خون نيست
24- کدام عبارت درباره ی انوزينوفيل ها نادرست است ؟( 89 )
1-از انواع گرانولوسيت ها هستند                           2-از نظر ظاهری به نوتروفيل ها شبيه هستند .
3-در ترشح ماده  ی ضد انعقاد خون نقش دارند             4-تعداد آن ها در افراد مبتلاء به تب يونجه افزايش می يابد
25- کدام عبارت درست است ؟ ( 89 )
1-با تورژسانس سلول های نگهبان روزنه ی هوايی بر طول اين سلول افزوده می شود .
2-با پلاسموليز سلول های نگهبان روزنه ی هوايی اين سلول ها از يکديگر دور می شوند .
3-در گياهان با کاهش فشار ريشه ای و بسته شدن روزنه های آبی تعريق متوقف می شود .
4-در بذرافشانی هوا حباب های هوا همراه با پلاسمودسم ها بين تراکتيدها جابه جا می شوند .
26- در زمان رسم الکتروکارديوگرام يک فرد سالم در فاصله ی QتاR  ..................( 89 )
1-دريچه های دهليزی – بطنی بسته می شود                     2-فشارخون در بطن ها کاهش می يابد
3-مقدار زيادی خون در دهليزها جمع می شود                   4-مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد .
27- سرخرگ پشتی ماهی قزل آلا .................سرخرگ ششی انسان .................می شود . ( 89 )
1-مانند – از دستگاه تنفس خارج                2-مانند – به دستگاه تنفس وارد
3-برخلاف – از دستگاه تنفس خارج             4-برخلاف – به دستگاه تنفس وارد
28- در انسان تغييرات کلسيم بر فرآيند ......................بی تاثير است .( 89 )
1-تشکيل ثرومبين                2-کوتاه شدن سارکومرها              3-جذب فعال گلوکز از روده         4-ترشحی غددی تيروئيد
29-کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر  اوقات به تکیه گاه چسبیده است ، دستگاه گر دش خون ندارد و مواد غذایی مورد  نیاز خود را به گوارش  برون سلولی و درون سلولی تامین می کند؟ کنکور90
1-هیدر                          2)اسفنج               3)کشتی چسب                           4)کپک مخاطی سلولی
2- کدام عبارت در مورد قلب انسانی سالم و بالغ به درستی بیان شده است؟ کنکور90
1- زایش تحریکات طبیعی قلب در سر تاسر  بافت گرهی صورت می گیرد.
2-انتشار تحریک از دهلیز ها به بطن ها، فقط از طر یق بافت گرهی ممکن است.
3-گره ی دوم بزرگتر  از گره اول است  و به وسیله ی ر شته هایی از بافت  گرهی به یکدیگر مر بوطند.
4- سرعت انتشار  تحریک در الیاف دیواره ی بین دو بطن ، بیشتر از شبکه ی گرهی دیواره ی میوکارد است.
30- ماکروفاژها می توانند................ کنکور90
1- منشاء گرانولوسیتی داشته باشند.                2)طول عمر ه ی بیش از لنفوسیت ها داشته باشند.
3- در صورت لزوم از مویرگ به بافت وارد شوند.      3)به کمک پادتن ها میکروب ها را در خون فاگوسیتوز کنند.
31- به طور معمول در همه ی گیاهان از تجزیه ی کامل یک مولکول گلوکز ، ترکیبات مختلف  بدون نیتروژنی پدید می آیندکه................شوند. کنکور 91
1- می توانند به بخش های مرده ی گیاه منتقل شده و سپس انبار
2- در  هر شرایطی در گیاه باق مانده و سبب افزایش کارآئی تنفس  نوری
3- ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع
4- می توانند  درجهت شیب تراکم خود واز طریق روزنه ها به محیط خارج وارد
32-  در جمعیتی از جانداران کم تر ین وابستگی بین سیستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون دیده می شود، در این افراد،..............  کنکور 92
1- بروز مرگ ومیر گستر ده معمولاًغیر تصادفی است.                 2)بیش ترین انرژی صرف تولید مثل می شود.
3- مواد نیتروژن دار به صورت اوره دفع می گردد.                       4)طیف تابش های الکترو مغناطیسی قابل رویت می باشد.
33- کدام نادرست است؟ کنکور 91
به طور معمول در انسان ،................... مستقیماً خون........................ می کند.
1- دو سیاهرگ- تیره را به یکی از حفرات قلب وارد         2)چهار سیاهرگ-روشن را به یکی از حفر ات قلب وارد
3- دو سرخرگ-تیره را از دو حفره ی قلب خارج               4)یک سرخرگ-روشن را از یک حفره ی قلب خارج
34- کدام  نادرست است؟ کنکور 91
به طور معمول در یک فرد بالغ،................
1- انتشار تحریک از دهلیز ها به بطن ها از طر یق بافت پیوندی غیر ممکن است .
2-کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین های خون د بهبود ادم موثر م باشد.
3- خون جمع آوری شده از روده ی باریک،از طریق سیاهرگ  ها مستقیماً به قلب وارد می شوند.
4- کاهش O2 و افزایش CO2خون، مستقیماً بر تغییر قطر سرخرگ های کوچک تاثیر گذار است.
35- بلافاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم،.................. کنکور 91
1- دریچه های سینی بسته می شوند                            2)خون در دهلیز ها جمع می شوند.
3- دریچه های دهلیزی –بطنی بسته می شوند.             4- فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.
36- در ما هی خاردار...................... انسان،خون خارج شده از ......................، ابتدا به .................،وارد می شود. کنکور 91
1-مانند-روده-قلب       2)مانند-قلب – روده     3)برخلاف- دستگاه تنفس-مغز    4)برخلاف – دستگاه تنفس –قلب
37- در همه ی گیاهان،................. کنکور 92

1-صعود آب در عناصر آوندی ، ناشی از فرایند تعریق یا تعرق است.        

   2)کلاهک از مریستم های راس ریشه محافظت می کند .

3-دو مسیر برای حرکت آب  در عر ض ریشه وجود دارد.                

    4)در پی تفکیک الل ها از یکدیگر ، هاگ تشگیل می شود.

38- در  نقطه ای از منحنی زیر که با علامت سوال مشخص گردیده ...........................
1-د هلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند.            2)همه ی حفرات قلب  در حال استراحت می باشند.
3-مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد.       4)مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد.
39- در جمعیتی از جانداران کم تر ین وابستگی بین سیستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون دیده می شود، در این افراد،..............  کنکور 92
1- بروز مرگ ومیر گستر ده معمولاًغیر تصادفی است.          2)بیش ترین انرژی صرف تولید مثل می شود.
3- مواد نیتروژن دار به صورت اوره دفع می گردد.       4)طیف تابش های الکترو مغناطیسی قابل رویت می باشد.
 
فصل هفتم : تنظیم محیط داخلی ودفع مواد زاید          
 

1- مواد زاید نیتروژن دار در سسک سینه سیاه به کدام صورت دفع می شود ؟ ( 82 )
1- اوره              2- آمونیاک              3- اوره وآمونیاک              4- اسید اوریک
2- کدام جانور مواد زاید نیتروژن دار را به صورت اسید اوریک دفع می کند ؟ ( 83 )
1- سنجاقک              2- پلاناریا            3- کوسه                  4- وزغ
3- سیستئین از کدام بخش نفرون به مویرگ های اطراف لوله ی ادراری باز می گردد ؟ ( 84 )
1- لوله هنله                                                       2- لوله جمع کننده ادرار                
 3- لوله پیچ خورده ی نزدیک                                   4- لوله ی پیچ خورده ی دور
4- باز جذب کدام از لوله ی خمیده ی نزدیک در جهت شیب غلظت است ؟ ( 85 )
1- گلوکز          2- یون هیدروژن     3- یون بی کربنات         4- کلرید سدیم
5- در بدن انسان از تجزیه ی کدام ترکیبات نیتروژن دار حاصل می شود ؟ ( 85 )
1- لیپاز                2- مالتوز                 3- گلیکوژن           4- تری گلیسرید
6- باز جذب کدام ماده به مویرگ های اطراف لوله ادراری فقط به طریق فعال انجام می گیرد ؟ ( 86 )
1- اوره                2- کلرید سدیم       3- یون بی کربنات      4- لوسین
7- با فرض اینکه آنزیم های هیدرولز کننده آدنوزین تری فسفات در کلیه های انسان غیر فعال شوند ...................... به طور کامل
 متوقف می شود . ( 87 )
1- ترشح               2- تراوش               3- بازجذب             4- تشکیل ادرار
8- جانداری که دارای تنفس نایی می باشد ....................... دارد . ( 87 ) (‌این سوال به صورت شکل بوده است )
1- شبکه ی مویرگی کامل                                    2- طناب عصبی فاقد گره
3- توانایی دفع اسید اوریک                                   4- اسکلت داخلی از جنس کیتین
9- در انسان لوله ی جمع کننده ی ادرار بر خلاف لوله ی پيچ خورده ی نزديک نسبت به ...............نفوذ پذير است . ( 88 )
1-آب                   2-اوره              3-بيکربنات                        4-کلريدسديم
10-در هر جانداری که..................... کنکور 91
1)پس از لقاح داخلی تخم گذاری می کند، دفع اوریک اسید غیر ممکن است.
2)لقاح خارجی دارد، ماده ای نیتروژن دار به صورت آمونیاک دفع می شود.
3)تخمک هایی با دیواره ی چسبناک ژله ای تولید می شود ، حفره ی گلویی تاپایان عمر حفظ می گردد.
4)پرده ی مننژ سه لایه دارد ، تغذ یه و حفاظت از جنین بر عهدی جنس ماده است.
11- کدام نادرست است؟ کنکور 91
در کلیه های انسان ، گلومرول ها ..................
1)در یکی از دو بخش درونی کلیه، قرار دارند.                       2) محتوی آمینو اسیدها و گلوکز می باشد.
3)متشکل از مویرگ های سرخرگی و سیاهرگی می باشند 4)محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می کنند.
12- مواد زائد نیتروژن داری که توسط.................. دفع می شود، از تغییر .................. حاصل شده اند. کنکور 91

1)فیل- اوره          2- سنجاقک – آمونیاک       3- کبوتر- اوریک اسید        4- پلاناریا - آمونیاک


فصل هشتم : حرکت
 
1- در فرد ایستاده نزدیکترین عضله به ماهیچه توام کدام است ؟ ( 82 )
1- خیاطه               2- دلتایی              3- ذوزنقه ای           4- دو سر بازو
2- کدام یک نوعی جنبش غیر فعال گیاهی محسوب می شود ؟ ( 82 )
1- جمع شدن برگ گیاه حساس                           2- باز شدن هاگدان سرخس
3- حرکت آنتروزوئید خزه به طرف آرکگن                   4- پیچش راس ساقه ی پیچک
3- دو ماهیچه ای که در یک سطح ( پشتی یا شکمی ) بدن انسان قرار دارندکدام است ؟ ( 83 )
1- توام – سه سر بازو                                         2- چهار سر ران – ذوزنقه
3- سرینی – دو سر بازو                                      4- خیاطه – دو سر ران
4- نوع کدام مفصل با مفاصل دیگر متفاوت است ؟ ( 83 )
1- بندهای پا در مورچه                                     2- بازو و شانه های انسان
3- نیم لگن و ران انسان                                   4- ران و درشت نی  
5- کدام نوعی حرکت تنجشی است ؟ ( 84 )
1- باز شدن کپسول اسپوروفیتی در خزه                       2- باز وبسته شدن برگ گل ابریشم
3- رشد مارپیچی نوک ساقه ی گیاهان پیچنده              3- خم شدن ساقه ی نو رسته ی گیاهان به سمت نور
6- معنای صحیح انقباض ایزومتریک کدام است ؟ ( 84 )
1- انقباض به نوبت تارهای ماهیچه ای                2- انقباض خفیف ماهیچه در حالت آرامش
3- توام بودن انقباض با کاهش طول عضله            4- عدم کاهش طول عضله در زمان انقباض ماهیچه
7- رباط و مایع مفصلی در بین کدام دو استخوان وجود ندارد ؟ ( 84 )
1- ران ولگن                    2- ران ونازک نی             3- بازو وکتف             4- ران ودرشت نی
8- زرد پی آشیل کدام ماهیچه را به استخوان متصل می کند ؟ ( 85 )
1- توام                        2- خیاطه                   3- دو سر ران                     4- چهار سر ران
9- هنگامی برگچه های برگ های مرکب اقاقیا روی هم تا می خورند که ............ ( 85 )
1- در تاریکی قرار بگیرند                                           2- در روشنایی قرار بگیرند
3- آن ها را لمس کنیم                                           4- جسم خارجی به آن ها بر خورد کند
10- در باره ی مشخصات هر سارکومر کدام عبارت نادرست است ؟ ( 85 )
1- خط  ام  وسط یک سارکومر قرار دارد                  2- خط  ام  وسط صفحه ی روشن قرار دارد
3- صفحه ی هنسن وسط صفحه ی روشن قرار دارد        4- خط  زد   میان  دو بخش روشن قرار دارد
 
 
11- مفصل بین دو استخوان .................. از نوع لولایی می باشد ك (  86 )
1- نازک نی و درشت نی                                     2- نازک نی و ران
3- ران و درشت نی                                           4- ران و نیم لگن
12- در گیاهان پیچش نوک ساقه ها نوعی حرکت فعال .................... انجام می گیرد . ( 86 )

1- است که الزاما در حضور یک شاخه ی گیاهی        

2- است که بدون نیاز به هیچگونه محرک بیرونی

3- القایی است که در اثر رشد نابرابر بخش های مختلف ساقه      

  4- گرایشی است که به منظور محکم شدن ساقه به دور تکیه گاه

13- در استخوان ران انسان : ( 87 )

1- مغز قرمز مجاری هاورس را پر کرده است              

2- بافت پیوندی سست بخش تنه را پوشانده است

3- سیستم های هاورس حفره ی مرکزی را احاطه کرده است       

   4- بیش تر تنه از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است

14- در ماهیچه دو سر بازو  هر میو فیبریل ....................... ( 87 )
1- در زمینه ای از بافت پیوندی قرار دارد                        2- در سارکوپلاسم خود هسته های متعدد دارد
3- محتوای لوله هایی از شبکه ی سارکوپلاسمی است   4- توسط غشایی به نام سارکولم احاطه شده است
15- اگر جهشی سبب تغيير در آنتی ژن های سطح سلول های بدن انسان شود در مبارزه با آن ها ........نقش اصلی را دارد .( 88 )
             4)پروتئين های مکمل B1)پروفورين                 2)پادتن            3)لنفوسيت
16- کدام عبارت در مورد ماهيچه ی ذوزنقه ای انسان نادرست است ؟( 89 )
1-واحد انقباضی ، سارکومر نام دارد .                   2-هرميون شامل تعداد ميوفيبريل است .
3-هر نار ماهيچه تعدادی ميون دارد                     4-هر ميوفيبرپل از تعدادی سارکومر تشکيل شده است
17-در کبوتر،بالک بخشی از ................. است. کنکور 90
1)بازو                       2)ساعد                    3)پنجه                                       4)مچ
18-کدام عبارت نادرست است؟کنکور 90
در  شکل مقابل ،  بخشی که با علامت سوال مشخص شده ، دارای ..................است.

1)رشته های پروتئینی کلاژن                                  

2)بافت پیوندی بسیار مقاوم

3)سلول های رشته ای  و فاقد فضای بین سلولی   

  4)رشته های بهم فشرده ی کش سان و فاقد کلسیم فراوان

19- در ساختار ماهیچه ی حلقوی دور چشم انسان ..................... کنکور 90
1)بافت پیوندی ر شته ای ، مجموعه ی میون ها را در بر گرفته است.
2)هر تار چه شامل تعدادی هسته ،میتوکندر ی وکمی سارکوپلاسم است.
3)واحد ها ی ساختار ی با شبکه ی سارکوپلاسمی گسترده ای احاطه شده اند.
4)رشته های نازک در مرکز و رشته های ضخیم در دوانتهای سارکومر قرار،گرفته اند.
20-در بخش میانی استخوان جناغ سینه ی نوزاد انسان، .....................وجود دارد. کنکور 90
1)کلاژن و مغز  زرد             2) پرفور ین            3)هیستامین         4)ترومبوپلاستین
21-کدام عبارت صحیح است؟ کنکور 91
1)هنگام صعود ، فشار در بالای بال های سهره افزایش می یابد. 2)به طور معمول مورچه ها به واسطه ی سه جفت  ماهیچه ی طولی جابه جا می شوند.
3)در بخش قطور شده ی بدن کرم خاکی ، ماهیچه های حلقوی در حالت انقباض  می باشند.
4) در ماهی خاردار ،با انقباض ماهیچه های سمت چپ بدن،  باله ی دمی به همان سمت متمایل می شود.
22-در یک فرد خرد سال ، بخش عظیم سر استخوان  زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که....................... کنکور 92

1)حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند .  

2)در ماده ی زمینه ای خود دارای مجاری متعدد موازی می باشد.

3)دارادی فضاهای بین سلولی اندک و رشته های کلاژن فراوان می باشد.    
4)سلول های آن به صوت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.
23- در  گیاهان ، هر حرکت......................،نوعی حرکت...................... محسوب می شود. کنکور 92

1)خود به خودی – القایی                                2) تنجشی – خود به خودی            

 3)غیر القایی- فعال                                      4) پیچشی – غیر القایی

   موفق باشید : زیست شناسی تربت حیدریه                                                               
             
+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 18:23 |

سوالات زیست شناسی وآزمایشگاه 2 ( سال سوم )
 
فصل اول : ایمنی بدن
 
1- در پدیده آلرژی کدام واکنش مقدم بر سایرین است ؟ ( 82 )
1- آسیب دیدن ومتورم شدن سلول                                       2- ترکیب آنتی ژن- آنتی بادی در سطح سلول
3- ترشح شدن هیستامین از سلول                                         4- تغییر نفوذپذیری غشای پلاسمایی سلول
2- در ایمنی هومورال کدام نقش ندارد ؟ ( 82 )
1- سلولT خاطره             2- پادتن                      3- پلاسموسیت                4- لنفوسیت B
3- اتصال آلرژن به کدام سبب ترشح هیستامین می شود ؟ (83 )
1- گیرنده های سطح لنفوسیت های  B                                       2- پادتن های سطح پلاسموسیت ها
3- پادتن های سطح ماستوسیت ها                                             4- گیرنده های سطح لنفوسیت هایT
4- کدام در مورد انسان صحیح است . ( 85 )
1- ماکروفاژها به وسیله ی دیاپدز از دیواره ی مویرگ ها عبور می کنند .
2- ماکروفاژها تنها فاگوسیت های فعال در خارج خون هستند.
3- تنها گلبول های مربوط به دفاع غیر اختصاصی در خون مونوسیت ها هستند.
4- دفاع غیر اختصاصی ممکن است بدون نیاز به پاسخ دمایی باشد.
5- محلی که لنفوسیت های T انسان توانایی شناسایی سلول های خودی از غیر خودی را کسب می کنند در ............( 87 )
1- مغز استخوان پهن قرار دارد                                                 2- کشاله ی ران قرار دارد
3- جلوی جناغ واقع شده است                                                4- جلوی نای واقع شده است
6- پادتن ها ................... ( 87 )
1- نمی توانند فاگوسیتوز را افزایش دهند                                     2- توسط لنفوسیت های T ساخته می شوند
3- نمی توانند به آنتی ژن های سطح باکتری ها متصل شوند               4- به آنتی ژن های سطح ویروس ها می چسبند
8- کدام عبارت نادرست است .( 88 )
در ايمنی حاصل از سرم ..........
1-آنتی ژن ها سريع شناسايی و خنثی می گردند .
2-از اتصال و تأثير ميکروب به سلول ميزبان ممانعت می شود
3- لنفوسیت B  پلاسموسيت و سلول های خاطره می سازند .      
4-اتصال پادتن به آنتی ژن زمينه ی فعاليت ماکروفاژ ها را فراهم می کند
9- کدام عبارت به درستی بيان شده است ؟( 89 )
1-بيشتر انواع بی مهرگان می توانند پيوند بافت بيگانه را پس بزنند .
2-طول عمر برخی گلبول های سفيد انسان در حدود چند ساعت تا چند هفته می باشد.
3-در ديواره ی برخی رگ هاي خونی انسان گيرنده های مکانيکی حساس به فشار خون وجود دارد.
4-هيبوتالاموس به همراه بصل النخاع برخی از اعمال حياتی مربوط به فعاليت های بدن انسان را تنظيم می کند
10- در ايمنی هومورال .......................... ( 89 )
1-سلول های B خاطره می توانند در نخستين تهاجم آنتی ژن ها پادتن بسازند .
2-پلاسموسيت ها در دومين تهاجم آنتی ژن ها رشد می کنند و تقسيم می شوند .
3-پلاسموسيت ها با فعال نمودن ذره خوارها می توانند عليه آنتی ژن ها فعاليت کنند .
4-سلول های B خاطره در برخورد با هر آنتی ژنی تعداد زيادی پلاسموسيت می سازند .
11-چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت،همانند..............است کنکور 90
1)تراوش اوریک اسید به کپسول بومن                                       2)ترشح پتاسیم به لوله ی پیچ خورده ی دور
3)خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل                         4)خروج استیل کولین از نورون پیش سیناپسی
12- ویروس های آنفلوانزا که بدن انسان را مورد تهاجم  قرار می دهند. نمی توانند ................. کنکور 90
1)سبب مرگ سلول ها ی فعال مولد اینتر فرون شوند.                            2)بهDNA میزبان متصل گشته و به تولید کپسید بپردازند.
3)از طریق آندو سیتوز به سلول های مجاری تنفسی وارد شوند               4)همانند عامل مولد هر پس با داشتن پوشش از صافی های باکتریایی عبورکنند
13- به طور معمول ، در زمانی که.....................،هیچگاه.....................نمی شود.
1)پادتن به سطح ماستوسیت اتصال دارد- علائم آلرژی ظادهر
2)آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت متصل می شود-هیستامین ساخته
3)آلرژن  برای نخستین بار به لنفوسیتB می چسبد-هیستامین آزاد

4)آلرژن به گیرنده های سطحB خاطره بر خورد می کند-سلولB خاطره تقسیم


فصل دوم : دستگاه عصبی
 
1- پوشش اغلب تارهای عصبی وپوشش یک عصب به ترتیب کدام است ؟ ( 82 )
1- میلین – میلین                                                                 2- لیپوپروتئین – لیپید
3- بافت پیوندی – لیپوپروتئین                                                 4- لیپوپروتئین – بافت پیوندی
2- در کدام جانور تحریک هر نقطه از بدن پاسخ عمومی بدن را در پی دارد ؟ ( 82 )
1- سنجاقک                    2- شقایق دریایی                   3- پلاناریا                   4- کرم خاکی
3- کدام فاقد گره ی عصبی است ؟ ( 83 )
1- زنبور                        2- پلاناریا                           3- ملخ                        4- هیدر
4- در یک سلول عصبی در حال استراحت .................. ( 83 )
1- سدیم به درون وارد نمی شود                                             2- پمپ سدیم – پتاسیم فعال نیست
3- کانال های دریچه دار سدیم بسته است                                  4- کانال های دریچه دار پتاسیم باز است
5- در شکل مقابل نقش بخشی که با علامت سوال مشخص شده است( مخچه ) کدام است؟ ( 83 )
1- تنظیم انقباض میوکارد قلبی                                                2- تقویت وانتقال پیامهای حسی
3- تصحیح وتغییر حرکت بدن                                                 4- پردازش اطلاعات دریافتی وحافظه
6- در مورد دستگاه لیمبیک کدام عبارت نادرست است ؟ ( 84 )
1- تالاموس را به قشر مخ متصل می کند                                    2- شبکه ی گسترده ای از نورون ها است
3- در حافظه ویادگیری نقش مهمی دارد                                     4- ارتباط تالاموس را با هیپوتالاموس برقرار می کند
7- در ارتباط با غلاف میلین کدام عبارت نادرست است ؟ ( 85)
1- بر سطح خارجی اکسون ودندریت قرار می گیرد .
2- توسط یک دسته از سلول های غیر عصبی ویژه ساخته می شود
3- باعث افزایش سرعت سیر پیام عصبی در طول رشته ی عصبی می شود.
4- سبب افزایش تماس غشای سلولی رشته ی عصبی با محیط اطراف می شود
8- در ارتباط با عمل پمپ سدیم – پتاسیم واقع در غشای نورون ها کدام عبارت نادرست است ؟ (85 )
1- ایجاد پتانسیل آرامش در سلول                   2- افزایش بار مثبت در بیرون غشاء
3- انتقال یون های با بار مثبت به دو سوی غشاء  4- منفی تر کردن درون سلول به علت ورود یونهایی با بار منفی
9- کدام عبارت در مورد انسان صحیح است ؟ ( 86 )
1- دستگاه عصبی محیطی شامل 41 جفت عصب است    2- فرمان تمام اعمال انعکاسی از نخاع صادر می شود
3- دی اکسید کربن می تواند از سد خونی – مغزی عبور کند       4- مایع مغزی- نخاعی بین عنکبوتیه و سخت شامه قرار دارد
10- کدام یک  طناب عصبی فاقد جسم سلولی دارد ( 86 )
1- زنبور                      2- انسان                      3- هیدر                      4- پلاناریا
11- با فرض اینکه در انسان تراکم یون پتاسیم داخل نورون شدیدا کاهش یافته وسدیم درون سلول انباشته گردد ..........در برقراری پتانسیل آرامش اثر سوء دارد. ( 87 )
1- فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم                                          2- باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی
3- بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی                            4- فعالیت پروتئین هیدرولیز کننده ی آدنوزین تری فسفات در غشاء
12- با غیر فعال شدن اعصاب سمپاتیک بدن انسان به ................... تمایل پیدا می کند. ( 87 )
1- افزایش برون ده قلبی                                                   2- کاهش تعداد حرکات تنفسی
3- کاهش ترشح غدد زیر زبانی                                          4- افزایش خون رسانی به عضلات اسکلتی
13- کدام عبارت نادرست است ؟( 88 )
1-مهم ترين مرکز تصحيح و هماهنگی حرکات بدن مخچه است .
2-بسياری از اعمال حياتی توسط هيپوتالاموس و بصل النخاع تنظيم می شود .
3-مهم ترين مرکز تقويت پيام های حسی و حرکتی درساقه ی مغز تالاموس است .
4-بيش ترين پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می شود .
14- کدام عبارت نادرست است ؟ ( 89 )
انکفالين ها ..................
1-عملکردی مشابه با استيل کولين دارند                      2)از انتقال پيام درد به مغز جلوگيری می کنند .
3-به گيرنده های پروتيئنی درد در نخاع متصل می شوند .    4)پتانسيل الکتريکی نورون پس سيناپسی را تغيير می دهند .
15- همه ی نوروگليا ها ...................هستند .( 89 )
1)انتقال دهنده ی پيام عصبی                          2)سلول های غير عصبی هسته دار
3)سلول های مؤثر در تغذيه ی نورون ها             4)عايق کننده ی دندريت ها و اکسون
16-کدام عبارت صحیح است؟ کنکور  90
1)در رشته های میلین دار،انتقال پیادم عصبی به صورت جهشی انجام می گردد.
2)عدم تمرکز پرتوهای نوری بر یک نقطه ی شبگیه ، می تواند نشانه آستیگماتیسم باشد.
3)در گوش انسان، امواج صوتی در  مجاری نیمدایره به پیام عصبی تبدیل و به مغز ارسال می شود.
4) در روی زبان انسان ، پنجاه تا صد جوانه ی چشایی  وجود دارد و هر جوانه ، هزاران سلول چشایی دارد.
17- کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ کنکور  90
1)انکفالین همانند نیکوتین، ظر فیت تنفسی فرد  را کاهش میدهد.
2)نیکوتین همانند مورفین در تسکین درد والقایی خواب نقش دارد.
3)نیکوتین بر خلاف استیل کولین سبب بر قراری حالت طبیعی بدن می شود.
4)انکفالین بر خلاف نیکوتین از انتقال پیام عصبی به طناب عصبی جلوگیری می کند.
18-کدام نادرست است؟
با فرض صدمه دیدن مخچه در انسان، ...................... کنکور  91
1)تصحیح بعضی فعالیت های حرکتی در فرد غیر ممکن می گردد.
2)همه ی اعمال بدن غیر ماهرانه و غیر دقیق انجام می شود.
3)فرد از پیش بینی فاصله ی خود با موانع ناتوان می گردد.
4)اختلالی در دریافت پیام های ارسالی به پشت ساقه ی مغز ایجاد می شود.
19-بخشی از هر نورون که پیادم عصبی را از جسم سلولی دور می کند .................... بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند،............... کنکور  92
1)برخلاف- دارای انشعابات فراوان می باشد. 
2)مانند- توسط غلافی از جنس لیپید پوشانده شده است .
3)مانند- واجد شبکه ی آندوپلاسمی گسترده و هسته می باشد.
4)بر خلاف – می تواند از طریق غشای خود به ویزیکول های سیناپسی بپیوندد.
20-کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء یک نورون حسی،صحیح است؟ کنکور  92
1)در ابتدای پتانسیل عمل ،کانال های دریچه دار  پتاسیمی  باز می شوند.
2)بعد از پایان  پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش خواهد یافت.
3)با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر  به 40+ کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند.

4)در پی بسته شدن کانال های دریچه دار  سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت به خارج منفی می شود.


فصل سوم : حواس
 
1- کدام عبارت در مورد دوربینی صحیح است : (82 )
1- تحدب عدسی زیاد می شود                                     2- با عدسی مقعر تصحیح می شود
3- قطر کره ی چشم زیاد می شود                                  4- تصویر اشیای نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود .
2- فرد مبتلا به آستیگماتیسم با کدام اختلال مواجه است ؟ ( 82 )
1- کدر شدن عدسی                                                 2- عدم یکنواختی انحنای قرنیه
3- کاهش قدرت تطابق                                              4- تغییر اندازه ی کره ی چشم
3- در کدام  ماهیچه صاف وجود دارد ؟ ( 82 )
1- قرنیه                     2- صلبیه                        3- شبکیه                          4- عنبیه
4- پیام های عصبی گوش داخلی به کدام بخش ارسال می شود ؟ ( 84 )
1- لوب آهیانه – لوب پیشانی                                      2- لوب پس سری – لوب گیچگاهی
3- لوب آهیانه – مخچه                                             4- لوب گیچگاهی – مخچه
5- کدام از اجزاء چشم پروانه مونارک است ؟ ( 85 )
1- مردمک                2- قرنیه                            3- عنبیه                          4- عدسی ومردمک
6- کدام عمل به مایع شفاف کره ی چشم اختصاص دارد ؟ ( 85 )
1- تغذیه ی شبکیه        2- جمع آوری مواد دفعی           3- دقت وتیز بینی          4- حفظ شکل کروی چشم
7- در ساختار گیرنده ی نور کدام  سلول وجود ندارد ؟( 86 )
1- خرچنگ              2- اوگلنا                          3- پلاناریا                        4- شته
8- نوع گیرنده ی ....................... با بقیه تفاوت اساسی دارد . ( 87)
1- موجود در قاعده ی سبیل گربه                                     2- روی شاخک نوعی پروانه ی ابریشم نر
3- موجود در ساختار کاپولای ماهی حوض                         4- حساس به تغییرات طول عضله ی چهار سر ران
9- همه ی ................ ( 88 )
1)جانوران دارای چشم مرکب حشره اند .                     2)بی مهرگان قلب منفذ دار دارند .
3)ماهيان استخوانی اوره دفع می کنند                          4)حشرات چشم مرکب دارند .-
10- در يک مولکول DNAتعداد ..............کم تر از سايرين است . ( 89 )
1-بازهای پورينی            2-پيوندهای هيدروژنی                      3-دئوکسی ريبوزها       4-پيوندهای فسفودی استر
11- کدام عبارت نادرست است ؟( 89 )
1-در چشم پلاناريا سلول های تيره رنگ دارای رنگيزه های بينايی هستند .
2-در هر واحد مستقل چشم مرکب زنبور تعدادی سلول های گيرنده  وجود دارد .
3-در چشم جامی شکل اکسون های سلول های گيرنده ی نور عصب بينايی را می سازند .
4-انواعی از حشرات به کمک چشم مرکب قادر به ديدن پرتوهای فرابنفش می باشند .
12- محلی که عصب بينايی از شکيبه های چشم انسان خارج می شود ...............( 89 )
1-فاقد سلول های استوانه ای است                                  2)محتوی گيرنده های نوری است .
3)در دقت و تيز بينی اهميت دارد                                  4)در امتداد محور نوری کره ی چشم قرار دارد
13-کدام عبارت صحیح است؟ کنکور  91
1)عنبیه بخشی از مشیمیه است که در  مجاورات زجاجیه قرار دارد .
2)عنبیه به واسطه ی عضلات خود  قطر عدسی را تغییر می دهد.
3)عدسی چشم در هنگام دیدن اشیای دور ، نازک تر وکشیده تر می شود.
4)قرنیه ی چشم مواد دفعی  خود را به مویرگ های زجاجیه منتقل می کند.
14-کدام عبارت در مورد ساختار گوش انسان  به درستی بیان شده است؟ کنکور  91
1)استخوان چکشی در حد فاصل استخوان رکابی و سندانی قرار گرفته است.
2)شیپور  استاش  سبب می شود تا پرده صماخ  بتواند به درستی به ارتعاش درآید.
3)همه ی بخش ها گوش درونی، میانی و بیرونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شود.
4)پردازش اطلاعات مربوط به همه ی سلول های مژکدار فقط در لوب گیجگاهی مغز انجام می گیرد.
15-چند مورد جمله ی زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟ کنکور  92
به طور معمول ، در یک فرد ، عنبیه...................
الف-در تولید و ذخیره ی انرژی نقش دارد.                                             ب- در تحریک گیرنده های نوری نقش دارد.
ج-به واسطه ی عضلات خود قطر عدسی  ر ا تغییر می دهد.                    د- بخشی از مشیمیه است که در پشت عدسی  قرار دارد.
1)1                                      2)2                                                  3)3                                          4)4
.
فصل چهارم : هورمون ها ودستگاه درون ریز
 
1- افزایش ترشح کدام هورمون بر قند خون اثر افزاینده ندارد ؟ ( 82 )
1- آدرنالین                 2- کورتیزول                   3- گلوکاگون                   4- انسولین
2- با افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید  کلسیم ................. ( 82 )
1- در خون افزایش می یابد                                    2- در استخوان افزایش می یابد
3- از روده کمتر جذب می شود                               4- در کلیه کمتر باز جذب می شود
3- کدامیک از ترشحات غده ی درون ریز محسوب می شود ؟ ( 83 )
1- لیزوزیم                2- سکرتین                   3- کورتیزول                     4- اکسی توسین
4- در دیابت شیرین ................................ ( 83 )
1- پی اچ خون افزایش می یابد                               2- چربی موجود در سلول کمتر تجزیه می شود
3- مقدار زیادی آب از طریق کلیه ها دفع می شود        4- مقدار بیشتری گلوکز به سلول ها وارد می شود
5- به طور معمول در بدن انسان در مواجهه با فشارهای روحی طولانی مدت کدام روی نمی دهد ؟ ( 83 )
1- کاهش پروتئین ها                                            2- افزایش پتاسیم خون             
  3- کاهش سدیم ادرار                                         4- افزایش گلوکز خون
6- کدام یک در مورد انسان صحیح است ؟ ( 83 )
1- آلدوسترون با باز جذب سدیم فشار خون را افزایش می دهد
2- گلوکاگون باعث تبدیل گلوکز به گلیکوژن ذخیره ای می شود
3- ملاتونین معمولا در پاسخ به روشنایی ترشح می شود
4- دیابت نوع دوم معمولا در سنین کودکی عارض می شود
7- در انسان برداشتن غده ی هیپوفیز در میزان ترشح کدام هورمون تغییر ایجاد نمی کند ؟ ( 83 )
1- گلوکاگون                2- کورتیزول                  3- هورمون رشد                    4- آلدوسترون
8- در تولید کدام یک  هورمون های آزاد کننده ی مغزی نقشی ندارند ؟ ( 84 )
1- تستوسترون              2- اکسی توسین               3- کورتیزول                        4- استروژن
9- در مورد انسان کدام مطلب نادرست است ؟ ( 84 )
1- با کاهش زیاد آلدوسترون مقدار پتاسیم خون افزایش می یابد
2- هورمون پارا تیروئید سبب فعال شدن ویتامین دی می شود
3- آلدوسترون با افزایش دفع سدیم از طریق ادرار فشار خون را بالا می برد
4- وجود مقدار زیاد کورتیزول سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن می شود
10- در انسان افزایش فعالیت کدام بخش در جلوگیری از پس زدن عضو پیوندی نقش دارد ؟ ( 85 )
1- قشری فوق کلیه         2- مرکزی فوق کلیه          3- درون ریز پانکراس            4- پسین هیپوفیز
11- در انسان سالم بالا بودن مقدار ............ در خون مقدار هورمون................. را کاهش می دهد . ( 86 )
1- قند – انسولین           2- پتاسیم – آلدوسترون          3- آب – ضد ادراری            4- کلسیم – کلسی تونین
12- افزایش کدام هورمون بر فعالیت غده ای برون ریز تاثیر می گذارد ؟ ( 86 )
1- محرک فولیکولی       2- کلسی تونین                    3- آلدوسترون                    4- اکسی توسین
13- هورمون های آزاد کننده ی هیپوتالاموس بر ترشح کدام هورمون بی تاثیر است ؟ ( 87 )
1- کورتیزول              2- لوتینی کننده                      3- محرک فولیکولی             4- اکسی توسین
14- فشارهای روحی – جسمی به انسان ابتدا ...............را تحت تاثير قرار می دهد .( 88 )
1-هيپوتالاموس             2-هيپوفيزپيشين                          3-بخش مرکزی کليه       4-بخش قشری فوق کليه
15- در انسان مصرف طولانی مدت ماده شيميايی محرک بخش فشری غده ی  فوق کليه ..........را افزايش می دهد .( 89 )
1-فشار خون      2)دفع کليوی سديم     3)آزادسازی هورمون های ستيز و گريز   4)مهاجرت گلبول های سفيد به ناحيه ملتهب
16- کدام عبارت نادرست است ؟ ( 89 )
در انسان هورمون مترشحه از ..............به طور مستقيم بر توليد و ترشح .................اثر دارد .
1-هيپوفيز پيشين – کورتيزول                        2)هيپوتالاموس – تستوسترون
3)هيپوتالاموس – هورمون محرک فوليکولی         4)هيپوفيزپيشين – هورمون تخمدان
17-کدام عبارت به درستی بیان شده است؟ کنکور  90
1)از وظایف پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز جانوران پر سلولی ،برقراری هومئوستازی است.
2)هور مون های آزاد کننده و مهار کنندهی هیپوتالاموس ،ترشحات هیپوفیز پیشین و پسین را تنظیم می کنند.
3)گیرندهی برخی هورمونو های آمینو اسیدی بر  خلاف گیرنده های هورمون های استروئیدهای در  غشای سلول هدف قرار دارد.
4)اپی فیز که توسط ساقه ی کوتاه از هیپوتالاموس  آویزان به نظر می رسد ، احتمالاً در تنظیم ریتم های شبانه روزی نقش دارد.
18 - ترشحات کدام، به ساختارهای  لوله مانند خود وارد می شود؟ کنکور  90
1)وزیکول سمینال                                                            2)فولیکول در تخمدان
3)بخش قشری غده  فوق کلیه                                         4)سلول های بینابین لوله های اسپرم ساز
19-  چند مورد از موارد نام برده می تواند جمله ی ریر را تکمیل نماید؟ کنکور  91
به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی.................
الف-در مقایسه با هورمون ها ، مسافت کوتاه تری را در خون طی می کنند.
ب-در پاسخ به محرک های متفاوتی ساخته و آزاد می شوند.
ج-پاسخ های سریع و کوتاه  مدتی  را سب می شوند.
د-متنوع می باشند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند.
1)1                                            2)2                                               3)3                                              4)4
20 -کدام  نادرست  است؟ کنکور  91
افزایش  غیرطبیعی هورمون های تیروئیدی در  خون انسان سبب می شود تا .................
1)از میزان آرامش فرد کاسته می شود.                                             2)میزان نیاز فرد به بعضی از ویتامین ها افزایش می یابد.
3)مقدار بیشتری پیروویک اسید در  سلول ها تولید شود.                    4)به تدریج از فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم کاسته شود.
21-در یک فرد بالغ ................... می تواند ناشی از افزایش.............. باشد. کنکور  92
1)کاهش استحکام زردپی آشیل- هورمون کورتیزول                     2)کاهش میزان آب خون-هورمون ضد ادراری
3)افزایش دفع سدیم از کلیه-فشار های روحی – جسمی            4)افزایش خون رسانی به ماهیچه ی توأم- تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
22-کدادم عبارت صحیح است؟ کنکور  92
1)نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته ، همگی دارای دو گروه فسفات می باشند.
2)اکسون سلولهای عصبی هیپوتالاموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد .
3) تعدادی از هورمون های هیپوتالاموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شود.
4)هر مولکولی که توسط RNA پلی مر از مورد رونویس قرار می گیرد ، فاقد پیوند هیدروژنی است.
فصل پنجم : ماده ی ژنتیک
از این فصل بین سالهای 82تا 87 هیچ نمونه سوالی نیامده است
1- کم ترين نقطه ی شروع همانند سازی در ژنوم ........وجود دارد .( 88 )
1-آميب               2-نوروسپوراکراسا              3-باسيلوس                  4-ساکاروميسزسرويزيه
2- کدام عبارت نادرست است؟ کنکور  90
در بررسی ساختار مولکول ها به کمک پراش پرتوX ،..................
1)تهیه ی بلوار از جسم ضرورتی ندارد.                         2)ساختار مولکول قابل تشخیص است .

3)فیلم در پشت جسم قرار می گیرد.                         4)تجزیه و تحلیل سایه ی مولکول ممکن نمی باشد


فصل ششم : کروموزوم ها و میتوز


1- سلول های کدام تقسیم میتوز ندارد ؟ ( 83 )
1- آمیب              2- کلستریدیوم بوتولینیم                3- آسپرژیلوس                 4- گندم هگزا پلوئید
2- سلول کدام اتوزوم بیشتری دارد ؟ ( 86 )
1- اسپرم خروس           2- تخمک شامپانزه                3- پیکری ملخ ماده             - سوماتیک مگس سرکه
3- در تقسیم میتوز پس از آنکه کروماتیدها ی هر کروموزوم دستخوش حداکثر فشردگی شدند بلافاصله ............. رخ می دهد.( 87 )
1- جدا شدن کروموزوم های همتا                                            2- ناپدید شدن پوشش هسته
3- کوتاه شدن رشته های دوک                                                4- دور شدن سانتریول ها از یکدیگر
4- کدام عبارت تعريف درستی از مراحل چرخه ی سلولی سينور ابديتيس ندارد ؟( 88 )
1-در مرحله پرفاز دو جفت سانتريول وجود دارد .            2-در متافاز کروماتيدها حداکثر فشردگی را پيدا می کند .
3-در پروفاز کروموزومها مضاعف گرديده و قابل رويت می گردند.     4-حرکت کروموزمها به قطبين با کوتاه شدن رشته هايی دوک همراه است .
5- کدام عبارت صحيح است ؟( 89 )
1-در تلوفاز همه ی تقسيم هاکروموزم ها تک کروماتيدی هستند .
2-در پروفاز همه ی تقسيم ها سانتريول ها مسئول توليد رشته های دوک هستند .
3-در اتافاز همه ی تقسيم ها کروماتيدهای خواهری از يکديگر جدا می شوند .
4-در متافاز همه ی تقسيم ها رشته های دوک به کروموزم ها ی متصل می شوند
6-در چرخه  ی سلولی نارون، در مرحله ی ..................... کنکور  90
1)G2  ، یک جفت سانتریول شروع به همانند سازی می کنند.
2)S2 ، کروماتین حداکثر  فشردگی و تراکم را پیدا نکرده است.
3)سیتوکینز ، صفحه ی جدا کننده ، دیواره ی سلولی  است که غشا ندارد.
4)پروفاز ، کروموزوم های قابل رویت و ر شته های دوک، درون هسته شکل می گیرند.
7-در همه ی سلول های یوکاریوتی، .................. کنکور  91
1)پوشش هسته در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره ظاهر می شود.
2)همانند سازیDNA قبل از آغاز پروفاز I  انجام می شود.
3)در شروع تقسیم سلول ، ر شته های دوک  به کروموزوم ها اتصال می یابند.
4)بلا فاصله پس از تقسیم هسته ، غشای سلول به درون فرو رفتگی پیدا می کند.
8- در هیچکدام از باکتریها ، امکان ................... وجود ندارد. کنکور  91
1)دریافت ماده ژنتیکی از محیط خارج                                   2)مقاومت در شر ایط نا مطلوب محیطی
3)اتصال مولکول DNA به غشای پلاسمایی                           4) تقسیم شدن پس از تکثیر میکروتوبول ها
9-در گیاه اطلسی ، پس از آنکه کروماتید های زیگوت، حداکثر فشردگی را پیدا نمودند، ................. کنکور  92
1)غشای هسته شروع به محو شدن می نماید.                                 2)جفت سانتریول ها در قطبین سلول مستقر می شوند.
3)کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می گردند.                              4) کوتاه شدن رشته های ریز پروتئینی ممکن می شود.
10-به طور معمول در یک زیگوت کبوتر، ...................... کنکور  92
1)ژن های مغلوب کمتر از ژن های غالب مضاعف می شوند.                            2) هر ژن توسط آنزیم ویژه ی خود رونویسی می شود.
3)هر الل مغلوب به تنهایی در بروز صفت مغلوب ناتوان است.                           4) هر ژن فقط به کمک یک نوع آنزیم همانند سازی می شود.
 
فصل هفتم : میوز وتولید مثل جنسی
 
1- به طور معمول در ملخ نر در هسته ی هر سلول تخم حاصل از میوز یک  می تواند ................. مولکول DNA داشته باشد
1- 11                    2- 12                    3- 22                       4- 23
2- سلول های کدام هاپلوئیدند؟ ( 83 )
1- تار خزه              2- آرکگن سرخس              3- لپه ی گندم                   4- ریزوم زنبق
3-  کدام عبارت نادرست است ؟ ( 84 )
1- سلول های ماهیچه مخطط در مراحل جنینی سیتوکینز ندارند .
2- در متافاز کروماتیدهای یک کروموزوم حداکثر فشردگی را دارند .
3- همانند سازی اندامک ها در دومین مرحله ی رشد صورت می گیرد .
4- سلول های حاصل از میوز   همیشه سیتوپلاسم برابری دریافت نمی کنند..
4- شکل مقابل مرحله ی از چرخه ی زندگی ................ را نشان می دهد . ( 85 ) ( تقسیم میتوز با داشتن سانتریول )
1- سینورابدیتیس             2- آگاو                    3- اوگلنا                    4- تاژک دار چرخان
5- سلولی که در پروفاز یک دارای 24 رشته پلی نوکلئوتیدی است . در تلوفاز یک  همان تقسیم در هر یک از هسته ها چند سانترومر خواهد داشت ؟ ( 85 )
1- 3                           2- 4                         3- 6                         4- 12
6-  برای یک تقسیم میوز در چرخه ی سلولی DNA .................. همانند سازی می کند . ( 86 )
1- در اینترفاز قبل از میوز دو                                                 2- در اینترفاز قبل از میوز یک
3- قبل از میوز یک وقبل از میوز دو                                          4- در پروفاز میوز یک
7- اگر هر سلول  حاصل از میوز یک در یک سلول زایشی 156 رشته ی پلی نوکلئوتیدی داشته باشد . می توان گفت ............ ( 86 )
1- این سلول ها در پروفاز میوز یک 78 تتراد تشکیل داده اند .
2- این سلول زایشی می تواند مولد تخمک مرغ باشد .
3- این سلول زایشی در شروع تقسیم 78 ملکول DNA داشته است .
4- سلول های حاصل از میوز دو  این سلول ها 78 ملکول DNA خواهند داشت .
8- کدام عبارت نادرست است ؟(88 )
1)همه ی جانداران حاصل از توليد مثل جنسی قطعاً يوکاريوت می باشند .
2)موجودات حاصل از بکرزايی ، می توانند تنها يک دست کروموزوم داشته باشند .
3)تمام توليد مثل هايی که در آن ها تنها يک فرد دخالت دارد غير جنسی ناميده می شوند .
4)در تمام چرخه های زندگی جانداران به روش جنسی تناوب مراحل هاپلوييدی و ديپلوييدی وجود دارد .
9- در مگس سرکه در پايان تقسيم ..............ميوز تخمک ...........حاصل می شود که ............مولکولDNA دارد ( 88 )
1)اول – نابالغ -8         2)دوم – نابلاغ -4        3)اول – تمايز نيافته -4         4)دوم –تمايز نيافته – 8
10- در افراد مبتلاء به بيماری فنيل کتونوريا ............................می شود .( 88 )
1)ادرار ، در مجاورت هوا سياه                                  2)متابوليسم فنيل آلانين ، غير طبيعی
3)با تجمع تيروزين در بدن عقب ماندگی ذهنی حاصل           4)آنزيم تبديل کننده ی فنيل آلانين به تيروزين فعال
11- در بدن دختر يک ساله ی سالم سلولی .................کروموزم Xيافت نمی شود . ( 89 )
1-بدون                         2-با يک                       3-با دو                   4-با چند
12- در همه ی یوکاريوت ها که به روش جنسی توليد مثل می کنند .......................( 89 )
1-افراد پرسلول ها پلوييد به تناوب ديده می شوند .        2)از تکثير سلول تخم فرد پرسلولی ديپلوييد به وجود می آيد .
3-بين دو مرحله ی ديپلوييدی و هاپلوييدی تناوب وجود دارد     3)تقسيم سلول هاپلوييده فرد پرسلولی هاپلوييد ايجاد می شود
13-شکل فر ضی مقابل ،بخشی از مراحل تشکیل ................ را نشان می دهد. کنکور90
1)پروتال از هاگ سرخس                                                   2)هاگ از اسپوروفیت خزه
3)آندوسپرم از بافت خورش کاج                                     4)دانه ی گرده ی نارس در کیسه ی گرده ی شاه پسند
14- در فرایند تولید مثل ..............جانداران، همواره................... کنکور 91
1)جنسی- فرزندان از هر دو  والد ماده ی ژنتیکی دریافت می کنند.
2)غیر جنسی- کلون هایی ایجاد می شود  که می توانند میوز انجام دهند.
3)جنسی- زاده های حاصل می شوند  که می توانند  با تقسیم میوز گامت بسازند.
4)غیر جنسی – زاده ها از تکثیر یک سلول یا بخشی از پیکر یک والد حاصل می شوند.
 
فصل هشتم : ژنتیک وخاستگاه آن
1-  ژنوتیپ کدام یک از فنوتیپ های زیر را نمی توان بدون آزمایش تعیین کرد ؟ ( 82 )
1- زن هموفیل           2- مرد مبتلا به زالی         3- زن دارای گروه خونی AB           4- مرد مبتلا به بیماری هانتینگتون
اگر مردی ناقل زالی ومبتلا به بیماری های هموفیلی وتالاسمی مینور با زنی ظاهرا سالم که ناقل هر سه صفت است ازدواج کند : ( طبق قوانین احتمالات )
2-  چه نسبتی از فرزندانشان  دخترانی هموفیل وزال خواهند شد ؟ (82 )
1- یک چهارم                 2- یک هشتم                 3- یک شانزدهم              4- سه شانزدهم
3- چه نسبتی از فرزندانشان پسرانی زال و مبتلا به تالاسمی ماژور خواهند شد ؟ ( 82 )
1- سه هشتم                2- یک شانزدهم            3- یک سی ودوم            4- نه سی ودوم
4- با فرض اینکه در سهره ها طول بال صفت وابسته به جنس و اندازه ی منقار اتوزومی باشد با توجه به جدول زیر علامت سوال چه کسری را نشان می دهد ؟ (82 )
                                              نر بال کوتاه ومنقار بلند                     ماده بال بلند ومنقار کوتاه   :  P
              یک دوم ماده ی بال کوتاه ومنقار متوسط + یک دوم نر بال بلند ومنقار متوسط  : F1
نر بال کوتاه ومنقار متوسط : F2
1- یک دوم                2- یک چهارم                      3- یک هشتم                        4- یک شانزدهم
5- از آمیزش افرادی با ژنوتیپ AaBb که ناقل ژن های دو بیماری مغلوب وغیر پیوسته ( روی یک کروموزوم قرار ندارند ) هستند در مجموع چه نسبتی از فرزندان آن ها فقط یک بیماری را بروز می دهند ؟ ( طبق قوانین احتمالات )
1- یک هشتم              2- سه هشتم                  3- یک شانزدهم                4- هفت شانزدهم
با توجه به مسئله ی زیر به دو سوال 6و7 پاسخ دهید ( طبق قوانین احتمالات ) ( 83 )
با فرض اینکه در بیستون بتولاریا رنگ چشم وابسته به جنس وطول شاخک صفت اتوزومی باشد . با توجه به جدول زیر :
ماده ی چشم سیاه وشاخک بلند          ×         نر چشم قهوه ای روشن وشاخک کوتاه  : P
یک دوم ماده ی چشم قهوه ای روشن وشاخک بلند + یک دوم نر چشم قهوه ای تیره وشاخک بلند : F1
6- چه نسبتی از افراد F2 چشم قهوه ای روشن و شاخک بلند خواهند داشت ؟
1- یک شانزدهم                      2- یک هشتم                    3- سه هشتم               4- سه شانزدهم
7- چه نسبتی از افراد F2 فنوتیپ افراد F1 را بدون توجه به جنسیت نشان می دهند ؟
1- پنج شانزدهم                2- سه هشتم              3- سه چهارم                4- نه شانزدهم
با توجه به مسئله ی زیر به دو سوال زیر پاسخ دهید : (84 )
مردی هموفیل ومبتلا به تحلیل عضلانی دوشن ( صفت مغلوب ) با گروه خونی AB با زنی هترو زیگوت برای هر دو صفت که پدری مبتلا به هر دو بیماری ومادری سالم وهمو زیگوت داشته است وگروه خونی AB دارد ازدواج می کند با توجه به قوانین احتمالات :
8- چه نسبتی از فرزندان این زوج مبتلا به هر دو بیماری ودارای گروه خونی B خواهند شد ؟
1- یک چهارم                2- یک هشتم            3- یک شانزدهم                     4- یک سی ودوم
9- چه نسبتی از دختران این زوج ژنوتیپی مانند مادر خود خواهند داشت ؟
1- یک چهارم              2- یک هشتم             3- یک شانزدهم                 4- یک سی ودوم
10- در بررسی همزمان دو صفت وابسته به جنس دو آللی که آلل های آن از رابطه ی هم توانی تبعیت می کنند . حداکثر چند نوع فنوتیپ برای زنان محتمل است ؟ ( 85 )
1- 3                     2- 4                     3- 8                        4- 9
11- اگر پدر ومادری گروه خونی A مثبت ( Rh مثبت نسبت به Rhمنفی غالب است ) داشته باشد وهتروزیگوس باشند چه نسبتی از فرزندان آنها پسرانی با فنوتیپ والدین خواهند شد ؟ ( طبق قوانین احتمالات ) ( 86 )
1- یک چهارم              2- نه سی ودوم            3- شش شانزدهم         4- نه شانزدهم
12- پدری مبتلا به بیماری تحلیل عضلانی دوشن ( صفت مغلوب ) ومادری سالم» پسری مبتلا به بیماری دوشن وکم خونی داسی شکل دارند . چه نسبتی از دختران این خانواده سالم خواهند بود ؟ ( 86 )
1- سه شانزدهم                    2- یک چهارم                          3- سه هشتم                         4- سه چهارم
13- صفتی دو اللی و وابسته به جنس با غالبیت ناقص برای ملخ مفروض است . فردی با کدام فنوتیپ برای این صفت مورد
 انتظار نیست ؟ ( 86 )
1- ماده با فنوتیپ غالب    2- نر با فنوتیپ غالب       3- نر با فنوتیپ حد واسط         4- ماده با فنوتیپ حد واسط
14- از خود لقاحی افرادی که برای دو جفت صفت هترو زیگوس هستند ممکن نیست ............... فرزندان ................... را نشان دهند .
 ( طبق قوانین احتمالات )  ( 87 )
1- نه شانزدهم -  دو صفت غالب                                    2- یک چهارم -  دو صفت مغلوب
3- سه هشتم – صفات حد واسط                                  4- یک دوم -  یک صفت غالب ویک صفت مغلوب
15- اگر مردی Rhمثبت ( Rh مثبت نسبت به Rhمنفی غالب است ) ومبتلا به بیماری هموفیلی وهانتینگتون با زنی سالم و Rhمثبت ازدواج کند ودارای دختری Rh منفی وهموفیل شود چه نسبتی از پسران آنها ژنوتیپی مانند پدر خواهند داشت ؟ ( 87 )
1- یک هشتم         2- یک شانزدهم             3- سه شانزدهم              4- سه سی ودوم
16- در آمیزش زیر در چلچله ها :
                              منقار کوتاه ورنگ قهوه ای   ×   منقار بلند و رنگ طوسی   : P
                              یک یکم منقار بلند و رنگ قهوه ای با رگه های طوسی       : F1
با توجه به این که در نسل دوم فقط ماده ها منقار کوتاه شده اند . چه نسبتی از نرها ی نسل دوم منقار بلند و رنگ قهوه ای
خواهند داشت ؟  ( 87 )
1- یک شانزدهم            2- دو شانزدهم              3- سه شانزدهم                       4- نه شانزدهم
17- پدر و مادری سالم پسری زال و هموفيل دارند . احتمال دختر سالم ميان فرزندان اين خانواده ............است .( 88 )
                                                                                                                                                                                                  3)                          2)  1
18- دو دمانه ی متقابل نمی تواند نشان دهند ه ی بيماری ......باشد .(      و     به ترتيب مرد وزن سالم      و     مرد وزن بيمار را نشان می دهند.
1)اتوزومی غالب            2)اتوزومی          3)وابسته به جنس مغلوب              4) وابسته به جنس غالب
19- اگر مردی مبتلاء به هانتينگتون که مادرش کاملاً سالم بوده است با زنی که مادرش کورنگ (صفت وابسته بهX   ) و
هموفيل بوده است ازدواج کند . چه نسبتی از پسران آن ها هر سه بيماری را خواهند داشت ؟(طبق قوانين احتمالات ).
                                               1
20- اگر رابطه ی ((غالب و مغلوبی ))و يا ((هم توانی ))برای صفات دو اللی وابسته به جنس وجود داشته باشد در هردو حالت ...........نوع فتوتيپ را در جمعيت نشان می دهند . ( 88 )
1-مرغ ها ، سه           2-خروس ها ، سه           3-بيدهای نر ، دو              4-ملخ های نر ، دو
21- در بررسی همزمان دو جفت صفت دو اللی وابسته به جنس که الل های آن ها از رابطه ی غالب و مغلوبی تبعيت می کنند حداکثر چند نوع فنوتيپ برای بانوان محتمل است ؟( 89 )
1-3                         2-4                    3-6                  4-9
22- در هر شرايطی علايم و نشانه های ................در افراد هتروزيگوس ظاهر نمی شود . ( 89 )
1) زالی                     2)تالاسمی                3)هانتينگتون                 4)کم خونی داسی شکل
23- از ازدواج مردی هموفيل با گروه خونی B+ (گروه خونی BوRHمثبت ) و زنی سالم با گروه خونی A- در ميان فرزندان پسری کورنگ (صفت وابسته به جنس مغلوب )با گروه خونی O-    و پسری هموفيل با گروه خونی A-   مشاهده  شده است . احتمال تولد دختری سالم با گروه خونی B+  در اين خانواده طبق قوانين احتمالات ..............است . ( 89 )
1)                              2)                      3)                   4)
24- با توجه به دودمانه ی مقابل – احتمال اين که فر ((الف ))دختری بيمار باشد ..........است .(     و    به ترتيب مرد و زن سالم         و         مرد وزن بيمار را نشان می دهد .( 89 )
                    (3                     (1
                                                                          
                                                                                   الف
 
دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند که در فاصله سالهای 82 تا 87 شش مورد سوال از شجره نامه آمده است .که بعلت عدم درج شکل از آنها صرفنظر شده است
25-اگر در سسک ها صفت سیاهی  پر نسبت به سفیدی پر غالب، کوچکی منقار رابطه ی غالبیت ناقص و بلندی بال نسبت به کوتاهی بال ، صفتی مغلوب باشد ، با  فرض  اتوزومی بودن همه ی صفات ، بیشترین تنوع گامت را می توان در .............. دید.  کنکور90
1)نر پر سیاه ، منقار متوسط و بال کوتاه                            2)نر پر سفید ، منقار بزرگ و بال بلند
3)ماده ی پر سیاه ، منقار متوسط وبال کوتاه                      4) ماده ی پر سفید ، منقار بزرگ و بال بلند
26- از آمیزش افرادی با ژنوتیپ های aaBbCc×AaBbcc ، در صورتی که ژن ها از قانون دوم مندل پیروی کنند، چه نسبتی از افراد F1 برا ی تمام صفات هتروز یگوس خواهند شد؟(طبق قوانین احتمالات) کنکور90
1)                         2)                             3)                             4)
27-از آمیزش  فلفلی که میوه های قرمز  و برگ های صاف دارد  با فلفلی که میوه های سبز  و برگه های دندانه دار دارد، در  نسل اول ، همه ی فلفل ها میوه های زرد و برگ های صاف (این صفات از قانون دوم مندل پیروی می کنند) داشته باشند ، چه نسبتی از افراد  نسل دوم ، فلفل هایی با میوه های زرد و برگ های صاف  خواهند داشت ؟(طبق قوانین احتمالات) کنکور90
1)                         2)                             3)                              4)
28- با توجه به دودمانه ی زیر ، اگر فقط تولد فرد «A »غیر ممکن باشد، بیماری مورد مطالعه می تواند  نوعی صفت.................. باشد. کنکور90
(       و       به ترتیب مرد و زن سالم و      و       مرد و زن بیمار)
1)اتوزومی غالب                        2) اتوزومی مغلوب                     3)وابسته به جنس غالب                       4) وابسته به جنس مغلوب
29-به طور معمول فردی که ناقل همو فیلی  است و گروه خونی A+ دارد، در هر با میوز ................ می سازد. کنکور91
1)یک نوع گامت          2) حد اکثر چهار گامت       3) هشت نوع گامت                       4)حداقل دو نوع گامت
30- در چکاوک ماده با عدد کروموزومی 2n=14 ، چهار جفت از کروموزوم های اتوزومی  هموزیگوس می باشند ، این پرنده حداکثر  توانایی تولید ............نوع گامت را دارد . کنکور91
1)4                             2)12                      3)8                          4)1
31- دودمانه ی زیر نشان دهنده ی نوع صفت.............. است و فرد شماره ی.............. از نظر این صفت هموزیگوس می باشد. کنکور91
(       و       به ترتیب مرد و زن سالم و      و       مرد و زن بیمار)
1)وابسته به جنس غالب- 9                                           2) اتوزومی مغلوب -7
3)وابسته به جنس مغلوب -8                                         4) اتوزومی غالب -4
32-در ملخ صفتی دو اللی و وابسته به جنس با رابطه ی غالب و مغلوبی مفروض است. هنگامی ملخ های نر  فنوتیپ مغلوب را نشان می دهند که والد............ قطعاً ................. باشد. کنکور91

1)ماده-دارای الل مغلوب                    2)ماده- هموزیگوس مغلوب           

 3) نر- دارای الل مغلوب                    4)نر- فاقد الل مغلوب

33-از آمیزش بیستون بتولاریای ماده با چشم قرمز روشن و پای  کوتاه  و جنس نر  با چشم قرمز تیره  و پای  بلند ، در نسل اول همه ی زاده ها چشم  قرمز  تیره  و  پای  کوتاه  گردیدند و رنگ چشم قرمز  روشن تنها در ماده های  نسل دوم مشاهده گردید، با توجه به قانون احتمالات ،..........................از
زاده های  نسل دوم ، ................... خواهند بود . کنکور92
1) - نر چشم قرمز تیره و پا بلند                                             2)- نر چشم قرمز تیره وپا کوتاه
3)- ماده ی چشم قرمز تیره و پا کوتاه                                 4)- ماده ی چشم قرمز روشن و پا کوتاه
34-اگر دودمانه زیر مربوط به نوعی صفت.............. فرض شود.، تعیین ژنوتیپ فرد شماره ی.................. غیر ممکن می باشد. کنکور92
1)وابسته به جنس مغلوب -12                                           2)وابسته به جنس غالب -15

3)اتوزومی غالب-13                                                         4)اتوزومی مغلوب-11

35-از ازدواج مردی با گروه خونی AB و مبتلا به تحلیل عضلاتی دوشن (ژن مغلوب ) و زنی سالم  با گروه خونی B ، پسری با گروه خونی A و مبتلا به تحلیل عضلانی  دوشن  و دختری  مبتلا   به بیمار ی  تالاسمی متولد شده است. در  این خانواده احتمال تولد پسر ی سالم با گروه خونی B ، کدام است؟ کنکور92
1)                             2)                               3)                               4)
36- در ملخ با فرض این که ژن وابسطه به جنس M به شاخک بلند و ژن D به شاخک کوتاه تعلق داشته باشد، از آمیزش ملخ نر شاخک ............... با ماده ی شاخک ............... طبق قانون احتمالات نیمی از زاده ها شاخک کوتاه  بوده  ویک نوع جنسیت را نشان خواهند داد. کنکور92
1)کوتاه-بلند                2) کوتاه-متوسط             3)بلند-متوسط                             4)بلند-کوتاه
 
فصل نهم : تولید مثل گیاهان
 
1-  در سالویا کدام نوعی اسپوروفیل است ؟ ( 82 )
1- برچه                        2- خورش                            3- تخمک                           4- کیسه رویانی
2- سلول های حاصل از تقسیم میتوز هاگ ................. قدرت فتوسنتز دارند . ( 82 )
1- سرخس                     2- نر کاج                             3- ماده ی جعفری                 4- ریزوپوس استولونیفر
3- در گیاه کاج کدام جزء گامتوفیت محسوب می شود ؟ ( 82 )
1- تخمک                      2- پولک                              3- دانه ی بالدار                     4- آرکگن  
4- گامتوفیت ماده ی کدام فاقد آرکگن است ؟ ( 83 )
1- خزه                         2- پنبه                                  3- سرو                               4- سرخس
5- همتای آندوسپرم کاج در سرخس کدام است ؟ ( 83 )
1- پروتال                       2- هاگینه                               3- خورش                           4- اسپوروفیت جوان
6-  سلو لهای کدام هاپلوئید است ؟ ( 83 )
1- تار خزه                      2- آرکگن سرخس                   3- لپه ی گندم                        4- ریزوم زنبق
7- سلولهای کدام هاپلویید است ( 83 )
1- تار خزه                      2- لپه ی سویا                          3- ریزویید سرخس                  4- اندوخته دانه ی لوبیا
8- در تناوب نسل کدام یک ساختارهای هاپلوئیدی و دیپلوئیدی مسقل از یکدیگرند  ( وابستگی غذایی ندارند ) ؟ ( 84 )
1- کاج                      2- ذرت                     3- سرخس                              4- کاهوی دریایی
9- در گیاه ذرت تعداد کروموزوم ها ی سلول های کدام با سایرین متفاوت است ؟ ( 84 )
1- لپه                  2- خورش                      3- اندوخته ی دانه                     4- پوسته ی تخمک
10- کدام در مراحل اسپوروفیتی وگامتوفیتی قادر به انجام فتوسنتز می باشد ؟ ( 84 )
1- سرخس                      2- خزه                     3- نخود                                 4- گندم
11- هر تخمک کاج در اولین سال تشکیل دارای کدام است ؟ ( 85 )
1- آندوسپرم                    2- دو پوسته                   3- هاگ ماده                           4- سفت
12- کدام در گیاه آفتابگردان حاصل مستقیم تقسیم میوز است ؟ ( 85 )
1- تخم زا                       2- گرده ی نارس               3- آنتروزوئید                          4- سلول رویشی
13- گامت نر در کدام جاندار فاقد وسیله ی حرکتی است ؟ ( 85 )
1- خزه                         2- هویچ                3- کلامیدو موناس                     4- کاهوی دریایی
14- تقسیم سلول هاگ در سرخس بدون وجود کدام انجام می شود ؟ ( 86 )
1- کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه سلول            2- لوله های ریز پروتئینی به نام میکرو توبول
3- رشته های پروتئینی بین دو سانتریول                        4- وزیکول های حاصل از جسم گلژی در میانه سلول
15- گل بید ................ ( 86 )
1- دارای شهد فراوان است    2- ناکامل است       3- دارای رگبرگ درخشان است      4- کاسبرگ زیاد دارد
16- بافت حاوی مواد غذایی در دانه ی کدام گیاه قبل از لقاح تشکیل می شود ؟ ( 86 )
1- ادریسی                   2- کاج              3- لو.بیا                          4- گندم
17- گیاهان بدون دانه همگی ..................... دارند ( 87 )
1- گامتوفیت فتوسنتز کننده                                      2- گامتوفیت بزرگ تر از اسپوروفیت
3- اسپوروفیت بزرگتر از گامتوفیت                               4- اسپوروفیت غیر وابسته به گامتوفیت
18- در گیاهان پیشرفته همه ی سلول ها .................... ( 87 )
1- سانتریول ندارند                  2- کلروپلاست دارند           3- میکرو توبول ندارند                  4- واکوئل مرکزی دارند   
19- هاگدان خزه به منزله ی ( معادل = همتای ) ................... در کاج است . ( 87 )
1- آندوسپرم               2- کیسه ی گرده       3- کیسه ی رویانی              4- پولک مخروط ماده
20- تخمک کاج در دومين سال تشکيل فاقد .......است .( 88 )
1)آرکگن                 2)دو پوسته               3)پارانشيم خورش            4) سلول تخم زا
21- در گياه ...............آنتروزوييدها.............بوده و مستقيماً ................حاصل می شوند .( 88)

1)نخود – فاقد تاژک – ميوز                             2)سرخس – تاژک دار – ميوز

3)گندم – فاقد تاژک –ميتوز-                            4-کاج –تاژک دار – ميتوز


22- در کدام گياه گامتوفيت برروی اسپوروفيت به وجود می آيد و اسپوروفيت جديد از گامتوفيت نسل قبل تغذيه می کند ؟ ( 89 )
1-خزه               2-لوبيا                3-سرخس               4-کاج
23-دربخشی از چر خه زندگی کاج بر خلاف ارکیده...............................   کنکور90
1)دانه فاقد گامتوفیت ماده است .                     2)گامتوفیت ماده درون تخمک قرار دارد.
3)سلول رویشی،لوله ی گرده را می سازد.          4)بافت حاوی مواد غذایی دانه،بخشی از گامتوفیت است.
24-در چر خه زندگی سر خس،...............................       کنکور 90
1)اند ام های تولید مثلی در سطح فوقانی گامتوفیت قر ار دارند.
2)سلول های n  کر وموزومی،حاصل تقسیم میتوزیامیوز هستند.
3)پیکر پر سلولی n کر وموزومی ،فاقد قدرت فتوسنتزکنندگی است.

4)لقاح سلول های هاپلویید حاصل از مر حله ی اسپور وفیت،امکان پذیر  است.


25-درگیاهانی که گامتوفیت،پیوسته به اسپور وفیت باقی مانده واسپور فیت هیچگونه وابستگی غذ ایی به گامتوفیت ندار د،...........کنکور91
1)گامت ماده در درون آرکگن تشکیل می شود.                  2)هر تخمک دار ای یک پوسته ویک سفت است.

3)یکی از چهار  سلول دانه ی گر د ه،سلول زایشی نام دارد. 4)سلول زایشی مولددو گامت نرفاقد تاژک است.


26-   در همه ی گیاهان ..........................  کنکور  92
1)صعود آب د ر عناصر آوندی ،ناشی از فر ایند تعر یق یا تعر ق است      2)کلاهک از مر یستم های ر اس ر یشه محافظت می کند.
2)دو مسیر  بر ای حر کت آب در  عر ض ر یشه وجود دارد                    4)در پی تفکیک الل ها از یکدیگر ،هاگ تشکیل می شود.
27-چند مورد جمله ی زیر  را به طور صحیحی تکمیل می نماید؟کنکور  92
هاگ وگامت سرخس ،از نظر  ...................... به یکدیگر  شباهت دار ند.
الف – شکل واندازه      ب – توانایی تقسیم شدن  ج- عددکر وموزومی  د- نوع تقسیمی که به طور  مستقیم از ان به وجود می آیند.
 
فصل دهم : رشد و نمو در گیاهان
 
1- کدام عمل را نمی توان به اسید جیبرلیک نسبت داد ؟ ( 82 )
1- بیداری جوانه ها        2- تسریع گل دهی   3- ممانعت از ریشه زایی          4- به خواب رفتن دانه ها
2- در همه ی گیاهان حلقه ی بنیادی در تشکیل کدام بطور مستقیم نقش ندارد ؟ ( 82 )
1- نهنج                   2- برگ               3- کاسبرگ                4- گلبرگ
3- اکسین در کدام مورد محرک است ؟ ( 82 )
1- تشکیل گل            2- تبدیل تخمدان به میوه       3- سقوط برگ            4- رشد جوانه های جانبی
4- در مرحله ی رشد نخستین ریشه ی نخود کدام قادر به ساختن ماده ی سوبرین است ؟ ( 82 )
1-  پریدرم                2- آندودرم               3- لایه ی ریشه زا                 4- آوند چوبی
5- کدام عمل را نمی توان به اسید آبسیزیک یا اتیلن نسبت داد ؟ ( 83 )
1- ریزش برگها                                                     2- بیداری جوانه ها           
3- رسیدگی میوه ها ( زود رس کردن میوه ها )             4- بسته شدن( بستن ) روزنه ها ی هوایی
6- نقش سیتوکینین کدام است ؟ ( 84 )
1- افزایش رسیدگی میوه ها                                   2- افزایش مدت نگهداری میوه ها
3- تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها                     4- درشت کردن میوه ها ی بدون دانه
7- کدام عبارت نادرست است ؟ ( 84 )
1- گیاه آگاو پس از چندین بار گل دادن می میرد .
2- گیاه معمولا در طول زندگی به نمو خود ادامه می دهد .
3- علت تشکیل حلقه های سالانه تفاوت قطر عناصر آوندی است
4- کامبیوم چوب پنبه ساز پس از رشد قطری و از بین رفتن روپوست تشکیل می شود .
8- تحت تاثیر ................ صورت نمی گیرد . ( 85 )
1- اکسین ، چیرگی راسی                                    2- اکسین ،ریزش برگها
3- اتیلن ،رسیدن میوه ها                                      4- ژیبرلین ،درشت شدن میوه ها
9- کدام هورمون می تواند باعث پائین آمدن فشار تورژسانسی در سلول های نگهبان روزنه شود ؟ ( 86 )
1- اکسین             2- جیبرلین             3- سیتوکینین         4- آبسیزیک اسید
10- امروزه از ترکیبات موثر در فتوتروپیسم گیاهان گندمی در ................. استفاده می شود. ( 87 )
1- رشد جوانه های جانبی                                        2- تقویت ریشه زایی
3- حفظ تعادل آب در گیاهان                                      4- افزایش مدت نگهداری میوه ها
11- هورمونی که از اغلب بافت های گياهی ترشح می شود ........................را افزايش می دهد .( 88 )

1-رشد جوانه های جانبی                                      2-مدت نگه داری ميوه ها  

  3-سرعت سريدگی ميو ه ها                                4-شادابی شاخه های گل

12- گياه آگاو......................( 88 )
1-از گياهان چوبی و چند ساله است .                    2-پس از گل دهی و رسيدن دانه ها از بين می رود .
3-در طول زندگی اش چندين مرتبه به بار می نشيند .   4-در يک فصل رشد تمام چرخه ی زندگی اش را تکميل می کند .
13- از ماده ی شناخته شده توسط فريتزونت برای ..................استفاده می شود .( 89 )

1) ريشه دار کردن قلمه ها                         2) شادابی شاخه های گل 

3)رشد جوانه های جانبی ساقه                  4)بستن روزنه های هوايی برگ

14-درکشت بافت،ماد ه ای که به همر اه اکسین ر یشه زایی ر ا تحریک می کند،درکشاورزی بر ای................مور داستفاده قر ار می گیر د.کنکور90
1)بازدارند گی رشد جوانه های جانبی                        2)افزایش مد ت نگه داری میوه ها
3)درشت کر د ن میوه های بدون دانه                         4)تسهیل در بر د اشت مکانیکی میوه ها
15-کدام عبار ت نادرست است.  کنکور 91
1)بسیار ی از گیاهان با قر ار  گر فتن در سر ما،توانایی گلزایی در اوایل بهار  ر ا پیدا می کنند.
2)گیاه چمن به فر اوانی وبه سر عت از طر یق تولید مثل رویشی زیاد می شود.
3)تولید مثل غیر جنسی گیاهان عموما از طریق بخش های ویژه شده ای انجام می گیر د.
4)گیاه زنبق بااستفاد ه از یک فلاش نوری د ر طول شب های کوتاه،گل می دهد .
16-در چر خه زندگی همه ی گیاهانی که دار ای......................هستند............................. کنکور 91
1)ر شد پسین-گامتوفیت ماده در تخمک تمایز می یابد.
2)گل یک جنسی-بافت مغذ ی رویان قبل از لقاح شکل می گیرد.
3)گامتوفیت کوچک فتوسنتز کننده-گامت نر در دانه ی گرده تشکیل می شود.
4)ر ویانی با بیش از یک لپه-ساقه ی جوان پس از جوانه زنی قلاب تشکیل می دهد.
17-در همه ی گیاهان دو ساله......................    کنکور91
1)شیر ه ی خام فقط توسط یک نوع آوند چوبی هدایت می شود.
2)تشکیل بافت های حاصل از ر شد پسین غیرممکن می باشد.
3) مر یستم های نخستین در  نوک ساقه ونزدیک به نوک ر یشه تشکیل می شوند.
4)ساقه تنها محل ذ خیر ه ی مواد غذ ایی بر ای تشکیل محور  گل می باشد.
18-هور مونی که سبب....................می شود،بر خلاف سیتوکینین..............................   کنکور 92
1)چیر گی ر اسی-بر  ر یشه دار  کر دن قلمه ها بی تاثیر  است.
2)تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته-در ر ئوس ریشه ها تولید می شود.
3) مقاومت گیاه در شر ایط غر قابی-مدت نگه دار ی میوه ها ر ا کاهش می دهد.
4)در شت کر دن میوه ها ی تر یپلوییدی-فر ایند تقسیم سلول ها ر ا تشدید می کند.
19-   در همه ی گیاهان ..........................  کنکور  92
1)صعود آب د ر عناصر آوندی ،ناشی از فر ایند تعر یق یا تعر ق است          2)کلاهک از مر یستم های ر اس ر یشه محافظت می کند.
2)دو مسیر  بر ای حر کت آب در  عر ض ر یشه وجود دارد                         4)در پی تفکیک الل ها از یکدیگر ،هاگ تشکیل می شود.
 
 
 
فصل یازدهم : تولید مثل ورشد ونمو جانوران
 
1- در نمودار مقابل ( شکل صفحه 250 ) علامت سوال تغییرات کدام هورمون را در دوره جنسی زنان نشان می دهد ؟ ( 82 )
1- LH                    2- FSH                         3- پروژسترون                       4- استروژن
2- کدام یک جانور ی دارای دیافراگم وجفت دار است ؟ ( 84 )
1- چکاوک                2- پلاتی پوس                   3- اپاسوم                             4- گوزن
3- نقش اصلی وزیکول سمینال ..................... اسپرم ها است . ( 84 )
1- بلوغ                    2- ذخیره ی                       3- تامین انرژی                      4- خنثی کردن محیط
4- در انسان افزایش ضخامت و حفظ دیواره ی رحم پس از تخمک گذاری به طور مستقیم بر عهده ی کدام است ؟ ( 85 )
1- LHوFSH           2- LHو استروژن               3- FSHو پروژسترون             4- استروژن و پروژسترون
5- برای جلوگیری از فعال شدن فولیکول های جدید در مرحله لوتئال  ترشح کدام کاهش می یابد ؟ (86)
1- LHوFSH           2- پروژسترون و LH           3- استروژن و FSH               4- استروژن وپروژسترون
6- در فرایند گامت زایی در انسان هسته ی .................... ( 87 )
1- تخمک نابالغ کروموزوم های همتا ندارد .
2- تخمک تمایز نیافته دو مجموعه کروموزوم دارد
3- گامت ماده بیش از تخمک تمایز نیافته DNA دارد
4- تخمک نابالغ ونخستین جسم قطبی از نظر مقدار DNA متفاوت اند
7- کدام عبارت وقایع مرحله ی فولیکولی تخمدان انسان را به درستی بیان می کند ؟ ( 87 )
1- پاسخ هیپوفیز پیشین در مقابل افزایش زیاد استروژن  افزایش ترشح LH است.
2- مقادیر بالای استروژن و پروژسترون سبب ضخیم شدن دیواره ی رحم می گردد .
3- حداقل میزان LH سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی برای تشکیل گامت می شود .
4- استروژن با ایجاد مکانیسم خود تنظیمی منفی ترشح FSHو LH تخمدان را مهار می کند.
8- به طور معمول در فاصله ی روزهای هفتم تا چهاردهم از چرخه ی جنسی زنان .........
سبب تشکيل تخمک تمايز نيافته می شود .LH1)حداکثر ميزان
2)مقادير بالای پروژسترون سبب ضخيم شدن و حفظ ديواره ی رحم می شود .
3)ميزان ترشح استروژن و پروژسترون به طور قابل توجهی افزايش می يابد .

 با تأثير برفوليکول سبب توليد هورمون استروييدی می شوند.FSH,LH

    9- ترشحات و زيکول سمينال ....................

1-بلوغ و تحرک اسپرم ها را سبب می شود .           2-به همراه تستوسترون توليد اسپرم را تحريک می کند .
3-انرژی لازم برای تحرک اسپرم ها را فراهم می کند  4-محيط اسيدی مسير حرکت اسپرم ها را خنثی می کند .
 10- به طور معمول در دستگاه توليد مثلی زنان ......................( 89 )
1-انقباض ماهيچه های مخطط لوله ای قالوپ به حرکت تخمک کمک می کند .
2-سلول های فوليکول های در حال رشد هدف هورمون سازنده ی خود می باشند .
3-در اواخر دوره ی فوليکولی تخمدان ضخامت ديواره ی رحم به بيش ترين حد خود می رسد .
4-يک هفته بعد از تخمک گذاری ترشح استروژن و پروژسترون به بيش ترين مقدار خود می رسد
11-کدام عبار ت نادرست است؟  کنکور 90
 IH نوعی هور مون گلیکو پر وتئینی است که.................................
1)با فعال کرد ن پیک دومین وار د  عمل می شود.
2)همر اه با F S H تر شح تستوستر ون را تحریک می کند.
3)در رشد بیشتر فولیکول تخمدان وترشح استروژن نقش دار د.
4)قبل از تخمک گذ ار ی،مقدار آن د ر  خون به دلیل خود تنظیمی مثبت افزایش می یابد.
12-منحنی زیر،تغییر ات یکی از هور مون های تخمدان ر ا نشان می دهد ،هم زمان با نقطه یA ...................... کنکور 90
1)اندازه ی جسم زرد رو به کاهش است.
2)میزان پر وژستر ون خون ر و به افزایش است.
3)دیوار ه ی ر حم شروع به ضخیم شدن می کند.
4)فولیکول پار ه می شود وهورمون محرک فولیکولی کاهش می یابد.
13-در رویان انسان،به طور معمول در  پایان هفته ی چهارم بار دار ی.......................... کنکور 90
1)ضر بان قلب آغاز می شود.                            2) روده وکبد  شکل می گیرد.
3)ر گ های خونی شر وع به نمو می کند            4)پر ده های اطر اف ر ویان شر وع به تشکیل می کند.
14-به طور معمول،در فاصله ر وزهای 14 تا 21 از چر خه جنسی زنان ، ...............................است. کنکور91
1)اندازه ی جسم زرد ر و  به کاهش                            2) ضخامت دیوار ه ی ر حم ر و به افزایش
2)غلظت هور مون های تخمدان در خون رو به کاهش 4)غلظت هور مون های هیپوفیزی در خون رو به افزایش
15-تر شحات کدام،به ساختار های لوله مانند خود وارد می شوند. کنکور 91
1)وزیکول سمینال                             2) فولیکول در  تخمد ان
3)بخش قشر ی غده فوق کلیه          4)سلول های بینابین لوله های اسپر م ساز
16-کدام عبار ت در مور د ر شد ونمو ر ویان انسان صحیح است؟ کنکور 92
1)هم زمان با شر وع نمو ر گ های خونی،ضر بان قلب نیز آغاز می شود.
2)پس از کامل شدن جفت،تشکیل سه لایه بافت مقدماتی ممکن می شود
3)در انتهای هفته ی هشتم،ر ویان در  حدود 11 برابر هفته سوم درازا دار د .
4)در انتهای هفته ی سوم همه ی اندام های اصلی شر وع به تشکیل شد ن می کنند.
17-به طور معمول،در  چر خه جنسی یک فر د سالم،هم زمان با.............................بر مقدار  تولید...................افزوده شده واز میزان تولید استر وژن کاسته می شود. کنکور 92

1)شر وع ضخیم شدن دیوار ه ی ر حم –هور مون محر ک فولیکولی 

 2  )شر وع ر شد فولیکول ها-هورمون آزاد کنند ه

3)شر وع رشدجسم زرد-هور مون لوتئنی کننده              

   4) آزاد شدن تخمک از تخمدان-پر وژستر ون  


موفق باشید : زیست شناسی تربت حیدریه
http://biologytorbat.blogfa.com
 
+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 17:59 |

زیست شناسی پیش دانشگاهی :

فصل اول پروتئین سازی:


1- اتصال پروتئین تنظیم کننده به کدام به ترتیب سبب روشن وخاموش شدن اپران لک می گردد ؟ ( 82 )
1- اپراتور – آلولاکتوز                                                       2- آلولاکتوز- راه انداز            
 3- عامل تنظیم کننده – اپراتور                                            4- اپراتور – عامل تنظیم کننده
2- مونومر سازنده ی کدام یک از عواملی که در رونویسی نقش دارند با سایرین متفاوت است ؟ ( 82 )
1- عامل رونویسی                2- فعال کننده                3- RNA پلیمراز                  4- توالی افزاینده
3- در اپران لک پس از اتصال آلولاکتوز به پروتئین تنظیم کننده ..........................( 83 )
1- سه مولکول RNA ساخته می شود                                  2- یک مولکول RNA ساخته می شود
3- مهارکننده برروی اپراتور قرار می گیرد                              4- مسیر حرکت RNAپلیمراز مسدود می شود
4- حذف اینترون های RNAپیک در سیتوپلاسم کدام انجام می گیرد ؟ ( 83 )
1- نیتروباکتر                 2- ترموفیل                  3- کلپ                    4- کاندیدا آلبیکنز
5- در مورد مولکول RNAناقل کدام نادرست است؟ ( 84 )
1- RNAناقل آغازگر فقط در جایگاه P قرار می گیرد                      
2- توسط دو حلقه ی خود روی ریبوزوم نگهداری می شود
3- ساختار سه بعدی آن در سلول شبیه برگ گیاه شبدر است
4- همه ی آمینو اسیدها به نوکلئوتید آدنین دار RNAناقل متصل می شوند
6-  در تریکودینا محصول فعالیت کدام آنزیم دارای آنتی کدون آغاز است؟ ( 85 )
1- RNAپلیمراز دو            2- RNAپلیمراز سه            3- RNAپلیمراز یک            4- RNA پلیمراز پروکاریوتی  
7- ژنوم یک انسان سالم فاقد ژن تولید کننده ی کدام است ؟ ( 86 )
1- آنزیم محدودکننده                                                         2- پروتئین ریبوزومی L10          
 3- پروتئین ضد انعقاد خون                                                 4- آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید
8- کروموزوم کمکی : ( 87 )
1- همانند سازی وابسته به تکثیر سلول دارند .                            2- همگی توسط آنزیم ECOR1 بریده می شوند.
3- حامل برخی ژن های کروموزوم های اصلی می باشد                 4- ساختار حلقوی دارند و در برخی باکتری ها یافت می شوند
9- کدام مطلب درست است ( 87 )
1- همه ی ژن های پشه در همه ی سلول هایش بیان می شود
2- در سنجاقک همه ی توالی های افزاینده رونویسی می شوند
3- تفاوت سلول های سوماتیک گندم به علت تفاوت ماده ی ژنتیک آن ها است
4- نقش پروتئین تنظیمی در اپران لک ا کلای  عکس نقش فعال کننده در آمیب است
10- کدام عبارت نادرست است ؟ ((در گونه ی مورد مطالعه ی بيدل و تيتوم )) .................( 88 )
1-سه نوع آنزيم در رونويسی شرکت می کنند .                         2-عوامل رونويسی به شناسايی راه انداز کمک می کنند .
3-در mRNAبالغ قطعات اگزون وجود دارد .                           4-هر اپران علاوه بر بخش تنظيم کننده سه ژن ساختاری دارد .
11- در فرايند ترجمه ی ژن اکتين (نوعی پروتئين تک رشته ای ) در سلول های عضلانی انسان و در حين جابه جايی ريبوزوم بر روی mRNA...............( 89 )
1-جايگاه A همواره پذيرای tRNAی حاصل آمينواسيد می گردد .
2-tRNAی موجود در جايگاه Pريبوزوم را ترک می کند .
3-پيوند پيتبدی بين آمينواسيدها در جايگاه Aبرقرار می شود .
4-tRNAی حامل يک آمينواسيد خاص به جايگاه Pمنتقل می شود .
12-باتوجه به mRNA   ی مقابل،چهار مین کدون وار د به جایگاه A .................وسومین آنتی کدون وار د به جایگاه P  ر یبوزوم..............است.کنکور90

                                                         

CAC-UGA-CGA-CGA-CGU-CGG-UAC-UGC-UUC

                                                 
1 )  ACG  - UGC                                                2)  UAC -  UUC  
3 ) UAC  -  AAG                                               4) AUG  -  UUC
13-در مگس سرکه................................کنکور91
1)تنظیم بیان ژن،نمی تواند در خار ج از هسته صور ت بگیرد.
2)تنها یک راه انداز،رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد.
3)یک نوع آنزیم رونویسی کننده مسئول تولید انواع  RNA ها می باشد.
4) علاوه بر راه انداز توالی های دیگر ی از DNA در رونویسی دخالت دارند.
14-بروز هر جهش نقطه ای در یک ژن، همواره تغییر ی در ..........................ایجاد می کند. کنکور91
1)ترتیب آمینو اسیدها               2)تعداد مونو مرهای  m R N A
3)طول مولکول های حاصل از تر جمه                           4)مولکول های حاصل از رونویسی
15-اگر در محیط باکتر ی إ.کلای لاکتوز یافت نشود،حتی پس از اتصال............................  کنکور92
1)عامل تنظیم کننده به پروتئین تنظیم کننده،  mRNA ی چند ژنی ساخته خواهد شد.
2)پر وتئین تنظیم کننده به اپراتور ،تولید عامل تنظیم کننده ادامه خواهد داشت.
3)مهار کننده به اپراتور ،رونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه پیدا خواهد کرد.
4)عوامل رونویسی به راه انداز، سدی در مقابل حرکت  RNA پلی مراز ایجاد خواهد شد.
16-به طور معمول در یک زیگوت کبوتر،.......................................کنکور 92
1)ژن های مغلوب کمتر از ژنهای غالب مضاعف می شوند.   2)هر ژن توسط آنزیم ویژه ی خود رونویسی می شود.
3)هر الل مغلوب به تنهایی در بروز صفت مغلوب ناتوان است. 3)هر ژن فقط به کمک یک نوع آنزیم همانند سازی می شود.
17-هر جهش ............................است . کنکور92
1)نقطه ای، نوعی جهش جانشینی                                                2)نقطه ای، بر بیان ژن تاثیر گذار
3)جانشینی بر مولکول حاصل از رونویسی بی تاثیر                        3)تغییر  چارچوب، نوعی جهش نقطه ای
18-کدام عبارت صحیح است؟کنکور92
1)نوکلئوتید های آزاد درون هسته،همگی دارای دو گروه فسفات می باشند.
2)اکسون سلول های عصبی هیپوتالاموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد.
3)تعدادی از هور مون های هیپوتالاموس در  محلی غیر  از محل ساخت خود به خون وارد می شوند.

4)هر  مولکولی که توسط  RNA پلی مراز مورد رو نویسی قر ار می گیر د، فاقد پیوند هیدروژنی است.


فصل دوم : تکنولوژی زیستی
 
1- باکتریوفاژفرضی جدیدی با استفاده از کپسید باکتریوفاژ T1 و DNA باکتریوفاژ T2 حاصل شده است . با آلوده کردن باکتری میزبان انتظار می رود ویروس های حاصل از کدام نوع باشد ؟ ( 82 )
1- T1                     2- T2                          3- هر دو نوع T1و T2                  4- DNA  T2 وکپسید T1
2- توالی ژنوم انسان با استفاده از کدام امکان پذیر نمی باشد ؟ ( 83 )
1- اریتروسیت            2- زیگوت                      3- لنفوسیت                        4- مونوسیت
3- با ورود و تکثير ژن اينترفرون در ا کلای به روش مهندسی ژنتيک می توان مواردی از بيماری .............را درمان کرد .( 88 )
1)سل                     2)مالاريا                       3)ديفتری                       4)آنفلونزا
4- چگونگی وراثت ژن های .............می تواند تاييدی بر قانون جور شدن مستقل ژن ها باشد .( 88 )
1)ديستروفی عضلانی دوشن و سيناپسين 1                 2)رنگدانه ای شدن شبکيه ی چشم و نشانگان زالی – ناشنوايی
L103)پذيرنده ی آنژيو تانسين 2 و هانتينگتون                    4)کام شکاف دار وابسته به جنس و پروتين ريبوزو
5- در آزمايش کوهن و با ير ژن وارد شده در اولين جاندار دست ورزی شده محصولی ايجاد کرد که .................داشت .( 89 )
1-پيوند پيشيدی                       2)کدون آغاز ترجمه               3) جايگاه اتصال آمينواسيد         4)پيوند فسفودی استر
6-به طور معمول در باکتری هایی که کروموزوم های کمکی دار ند،به تعداد مولکول های  DNA .....................وجود دارد.کنکور90
1)دوراهی همانند سازی                                                       2)ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک
3)جایگاه شروع همانند سازی                                            4)جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده
7-کدام عبار ت نشان دهنده یک جاندار تر اژنی نمی باشد؟  کنکور90
1)گندمی که تنها به روش تفنگ ژنی اصلاح شده است.
2)انسانی که بار ها ژن سازنده ی آنزیم دستگاه ایمنی را دریافت کرده است.
3)انسانی که فقط، محصول ژن فاکتور انعقادی  VIII ر ا دریافت کرده است.
4-بر نجی که توانایی تولید مقادیر بالای بتاکار وتن وآهن را کسب کرده است.
8-برای انتقال ژن تثبیت کننده ی نیتروژن از ر یزوبیوم به گندم، می توان ژن مورد نظر  را به طور مستقیم از طر یق......................به گیاه مورد نظر منتقل نمود. کنکور91
1)پلازمید        2) تفنگ ژنی                               3) ویروس                                 4)باکتر ی
9-در..............................،نوکلئوتید یافت نمی شود.  کنکور92
1)E CORI وهلیکاز                                                        2)عامل تر انسفور  ماسیون وکاتالاز
3)جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده وپتیالین                      4)پیسینوژن و پیک دومین گلو کا گون
 

فصل سوم : پیدایش وگسترش زندگی

دانش آموز گرامی از این فصل سوالی در سالهای 82 تا 87 نیامده است
1- کدام عبارت با نظريه ی درون هم زيستی مغايرت ندارد ؟(88 )
1-ميتوکندری ها ، از خويشاوندان باکتری های بی هوازی می باشند .
2-ژن های ميتوکندری ها با ژن های هسته ی يوکاريوت های اوليه تفاوت دارند .
3-اندازه و ساختار ريبوزوم های  ميتوکندريايی و باکتری های  هوازی متفاوت است .
4-در يوکاريوت اوليه ريبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر و ميتوکندری ها مشابه هستند .
2-همه ی میکروسفر ها....................کواسر وات ها.......................... . کنکور92
1)همانند – می توانند صفات را به نثل بعد منتقل نمایند.    2) بر خلالف – زنده هستند و توانایی تقسیم شدن دارند.

3)همانند – به غشای سلول شباهت زیادی دار ند. 4)برخلاف – دار ای مولکول های آب گریز می باشند.


فصل چهارم : تغییر وتحول گونه ها
 
1- مطلب کلیدی نظریه داروین درباره ی انتخاب طبیعی کدام است ؟ (84 )
1- غیر تصادفی بودن بقا وتولید مثل                                  
 2- محیط  جهت ومقدار تغییرات را تعیین می کند
3- جهش ماده ی خام تغییر گونه ها ست ولی جهت آن را تعیین نمی کند
4- افرادی که تطابق بیش تری با محیط دارند بیش ترین مقدار زاده ها را دارند.
2-بررسی بر  روی منقار جمعیتی ازسهره های کامرون، نشان می دهد که در گذ شته وطی یک دوران طولانی،.................است.کنکور90
1)بقای فنوتیپ های آستانه ای سیر نزولی داشته.
2)شانس زادآوری تمام افر اد جمعیت، یکسان بوده.
3)شایستگی تکاملی افر ادی با فنوتیپ حدواسط کاهش یافته.
4)جهش ونو تر کیبی عامل اصلی تغییر  فر اوانی الل های جمعیت بوده.
 
فصل پنجم : ژنتیک جمعیت
 
1- اگر ژنوتیپ ژن ناسازگار سلول مادر هاگ نر ( مادر میکروسپور ) XY وسلول مادر هاگ ماده XO باشد در بین تخم هایی که تشکیل می شوند احتمال سلول تخمی با ژنوتیپ YO چقدر است ( O وYوX الل های ژن ناخود سازگارند ) ( 82 )
1- صفر                      2- یک دوم                      3- یک چهارم                       4- یک هشتم
2- در جمعیتی که 1٪ افراد آن به کم خونی شدید گلبول های قرمز داسی شکل مبتلا هستند انتظار داریم که چند درصد این جمعیت زنان هموزیگوت غالب باشند ؟( طبق قوانین احتمالات ) ( 82 )
1- 18                        2- 5/40                         3- 5/49                            4- 81
3- در آمیزش نا همسان پسدانه ی گیاه شبدر سلول تخم حاصل ژنوتیپ ................... را می تواند داشته باشد ( 83 )
1- دانه ی گرده ی دهنده ی آنتروزوئید                                     2- تخمک گیاه دهنده ی تخم زا
3- مادگی گیاه پذیرنده ی آنتروزوئید                                        4- پرچم گیاه دهنده ی آنتروزوئید
4- نمونه ای از آمیزش ناهمسان پسندانه در یک گیاه نهاندانه توسط ژنی چهار آللی به نام خود ناسازگار تنظیم می شود . از آمیزش گیاه ماده با ژنوتیپ a3a4 وگیاه نر با ژنوتیپ a1a2  حداکثر چند نوع ژنوتیپ برای آلبومین های حاصل قابل پیش بینی است ؟ ( 84 )
1- 2                             2- 4                       3- 6                      4- 8
5- کدام در مورد انتخاب متوازن کننده صادق است ؟ ( 84 )
1- فنوتیپ های آستانه برای حفظ وضع موجود حذف می شوند
2- آمیزش با افراد همسان در میان اعضای جمعیت متداول است
3- شایستگی افراد ناخالص بیش از شایستگی افراد خالص مغلوب است
4- شایستگی یک ژنوتیپ با فراوانی آن در جمعیت نسبت مستقیم دارد
6- اگر در جمعیتی فراوانی افراد با لاله گوش آزاد 91 درصد باشد فراوانی پسران ناخالص با لاله گوش آزاد چند درصد است ؟ ( 84 )
1- 9                          2- 5/10                       3- 21                       4- 42
7- فردی با ژنوتیپ مقابل ( 4=2nکروموزوم ) بعد از کراسینگ اور وتبادل قطعات Bوb حداکثر چند نوع گامت جدید می تواند تولید نماید ؟ ( 84 )                                                     Cc              Aa
                           
                                                                                          Bb
1- 2                          2- 4                         3- 6                    4- 8
8- اگر برای ژن خود ناسازگار در گیاهی چهار آلل فرض شود در جمعبیت این گیاه چند نوع ژنوتیپ می تواند وجود داشته باشد ؟ ( 85
1- 4                           2- 6                         3- 8                    4- 10
9- کدام یک مانع از استمرار تنوع در جمعیت ها می شود ؟ ( 85 )
1- رانش ژن                  2- انتخاب گسلنده                      3- کراسینگ اور                   4- انتخاب متوازن کننده
10- کدام در جدا ماندن خزانه ی ژنی گونه ها از یکدیگر دخالتی ندارد ؟ ( 85 )
1- تشکیل دورگه ی نازا                                                          2- تشکیل گیاه تریپلوئید
3- عدم تشکیل لوله گرده توسط ژن خود ناسازگار                           4- عدم تشکیل لوله ی گرده روی کلاله ی گونه ی نزدیک
11- کدام عامل توان بقای جمعیت را افزایش می دهد ؟ ( 85 )
1- افزایش همانندی                                                                2- شارش ژنی در جمعیت مبدا
3- افزایش آمیزش های ناهمسان پسندانه                                        4- کاهش اندازه ی جمعیت
12- هر سلول زاینده ی زنی با گروه خونی Aمثبت ومبتلا به تالاسمی مینور چند نوع گامت تولید می کند ؟ ( 85 )
1- 1                          2- 2                                3- 4                           4 – 8
13- در گامت های حاصل از میوز عادی یک فرد تترا پلوئید 12 کروموزومی که والدینش به یک گونه تعلق داشته اند .......... ( 86 )
1- کروموزوم های همتا وجود ندارد                                             2- تعدادکروموزوم ها 3 عدد می باشد
3- کروموزوم ها دو به دو همتا هستند                                           4- سه مجموعه کروموزوم وجود دارد
14- برای پیدایش گونه های دگر میهن حذف کدام عامل ضروری است ؟ ( 86 )
1- جهش                  2- شارش ژن                       3- رانش ژن                     4- انتخاب طبیعی
15- در جمعیتی در حال تعادل تعداد زنان و مردان برابر است اگر فراوانی ژن تالاسمی 5 درصد باشد فراوانی زنان ناقل در این جمعیت چند درصد است ؟ ( 87 )
1- 75/4                   2- 5/9                            3- 5/14                        4- 19
16- در مناطقی که عارضه ی گلبول های داسی شکل شایع است شایستگی تکاملی ................در هنگام شیوع مالاریا نسبت به قبل از آن .............. ( 87 )
1- افراد ناخالص – بیشتر می شود                                              2- هموزیگوت های مغلوب – کم تر می شود
3- هموزیگوت های غالب ومغلوب – کم تر می شود                       4- هموزیگوت مغلوب وهتروزیگوت ها – تغییر نمی کند
17- گیاه گل مغربی تتراپلوئید: ( 87 )
1- قادر به انجام تقسیم میوز نمی باشد                                         2- در گامت های خود چهار مجموعه کروموزوم دارد
3- در هنگام میوز 14 تتراد تشکیل می دهد                                   4- در اثر خطای میتوزی والدین خود ایجاد شده است
18- کدام عبارت ناپایداری دودمان دورگه را بیان می کند ؟ ( 87 )
1- دورگه ها به سن بلوغ نمی رسند                                            2- زیگوت دورگه ها رشد ونمو نمی کند
3- زاده های دو رگه ضعیف ونازایند                                           4- دورگه ها توانایی تولید گامت های فعال را ندارند
19- جدا بودن دو گونه ی ........آن ها تاييد می شود . ( 89 )
1-مختلف حشره ی شب تاب با عدم آميزش                          2-0اسب و الاغ با عدم تقسيم زيگوت حاصل از
3-بز و گوسفند با عدم توانايی تشکيل زيگوت از                   4-تتراپلوپيدی و ديپلوپيدی گياه ذگل مغربی با نازيستانی زاده ی
20- اگر نمونه ای از آميزش های نا همسان پسندانه توسط ژن خود ناسازگار سه اللی (x-z-y)کنترل شود و ژنوتيپ آلبومن حاصل از اين آميزش zyyباشد . ژنوتيپ کلاله ی والد به ترتيب (از راست به چپ ) کدام می تواند باشد ؟( 89 )
1-zy-xy                   2-xy-zy           3-zx-xy            4-zx-zy
21- نيمی از افراد يک جمعيت با تعادل هاردی – واينبرگ (ژنوتيپ ناخالص و نيمی ديگر به طور مساوی ژنوتيپ خالص دارند با انجام دو نسل خود لقاحی نسبت افراد هتروزيکوس به هوموزيگوس ............می شود .  ( 89 )                                 
22-کدام عبار ت صحیح است؟ کنکور90
1)مر یکیپوس بیش از یک انگشت در پا داشته است.
2)هیر اکوتر یوم از نظر  اندازه ی بدن بزگتر از مریکیپوس بوده است.
3)هیر اکوتریوم ، سازگار ی زیادی بر ای زیست در علفزار داشته است.
4)فر اوانی مریکیپوس نسبت به اکونوس پس از یک دوره طولانی افزایش یافته است.
23-16٪افر اد جمعیت در حال تعادلی ، مبتلا به کم خونی گلبول های داسی شکل هستند، نسبت دختر ان ناقل بیمار ی به افراد خالص این جمعیت،............... است. کنکور 90
1)2               2)  3                            3)     6                       4)   12 
24-در جمعیتی از پروانه های غیر سمی،گروهی ظاهری شبیه به پروانه های سمی دارند(مقلد)تا از شکار شدن توسط پرنده ها مصون باشند وگروهی دیگر ظاهری متفاوت دارند(غیر مقلد).باگذشت زمان در این جمعیت ،...........................   کنکور91
1)شایستگی تکاملی افراد تغییر نمی کند.
2)تغییر ی در فراوانی فنوتیپی افراد رخ نمی دهد.
3)از فر اوانی الل های مر بوط به جمعیت کاسته نمی شود.
4)از تنوع فنوتیپی افر اد کاسته نمی شود.
25-در ارتباط با گیاه شبدر که دارای ژن خود ناسازگار است کدام عبار ت نادرست می باشد؟ کنکور92
1)هر سلول مادر دانه ی گرد ،دارای دو نوع الل می باشد.   2)سلول های کلاله ، فقط دارای یک نوع الل می باشند.
3)ژنوتیپ سلول تخم می تواند با ژنوتیپ گیاه نر یکسان باشد.  4)در نیمی از سلول های حاصل از لقاح ، دو الل یکسان دیده می شود.
26-جمعیت در حال تعادلی متشکل از سه نوع ژنتیک ( aa و Aa و AA) مفر وض است.اگر افر اد این جمعیت شروع به خود لقاحی نمایند ، پس از پنج نسل ............... از فراوانی هتروزیگوس های اولیه به فراوانی افر اد مغلوب افزوده خواهد گردید. کنکور 92
1)                        2)                       3)                        4)
27-شایستگی تکاملی فر زندان ...........................با توجه به رفتار والدین آنها ............................می یابد. کنکور92
1)سینه سر خ و شیر  نر شر ق افریقا – کاهش          2) نوعی گاو وحشی و زنبور کار گر – کاهش
3)سینه سرخ ونوعی گاو وحشی –افزایش                4) زنبور کار گر وشیر  نر شر ق افریقا – افزایش
 

فصل ششم : پویایی جمعیت ها وجوامع زیستی


1- در رابطه ی کدام گونه ها  فقط یک طرف سود می برد ؟ ( 82 )
1- شته ومورچه                                                                    2- ریزوبیوم وگیاه سویا             
3- زنبور وگل شهدار ( نوش دار )                                            4- شقایق دریایی ودلقک ماهی
2- کدام عبارت صحیح است ؟ ( 83 )
1- کنام همه راه های ارتباطی جاندار با اکوسیستم است.
2- کنام بنیادی بخشی از کنام واقعی یک گونه است .
3- خذف صیادان اثرات رقابت را کاهش می دهد .
4- گونه های رقابت گر هر یک بخشی از کنام واقعی خود را اشغال می کنند.
3- به طور معمول در جمعیت های تعادلی .................... ( 86 )
1- تعداد فرزندان محدود نیست                                             2- بین افراد رقابت وجود ندارد
3- تراکم جمعیت نوسان زیادی دارد                                        4- مرگ ومیر افراد غیر تصادفی است
5- رابطه ی هم زيستی در ..............وجود ندارد . ( 88 )
1)روزن دار جلبک      2)نيتروزوموناس و سويا       3)سيانوباکتری و آسکوميست   4)نوزاد پروانه ای کلم و شب بو
6- در خصوص آزمايش ژوزف کانل که در ارتباط با دو گونه ی کشتی (تحت نام گونه ی 1و2 ) انجام گرفت . کدام عبارت نادرست است ؟( 88 )
1-اندازه ی کنام و بنيادی برای افراد گونه ی 2 يکسان است .
2-عدم وجود گونه ی 2ر اندازه ی کنام واقعی گونه ی 1 را بيش تر می کند .
3-وجود گونه ی 1 دسترسی به منابع زيستی را برای گونه ی 2 محدود می کند .
4-شرايط زندگی در مناطق پايينی صخره های ساحلی برای افراد گونه ی 1 قابل تحمل است .
7-مطالعات تیلمن و همکارانش نشان داد که .................................  . کنکور90
1)صیادی اثر ات رقابت را کاهش می د هد.
2)کنام گونه های مختلف . یک اندازه نیست.
3)رقابت کنندگان می توانند با هم سازش داشته باشند.
4)افزایش تنوع گیاهان ، موجب افزایش پایداری زیستگاها می شود.
8-کدام نادرست است؟ کنکور91
نوزاد پر وانه ی کلم می تواند .....................................
1)نخستین خط دفاعی بعضی گیاهان ر ا بشکند.
2)با تغییر  در تر کیبات ثانویه ، با گیاه ر ابطه ی هم زیستی بر قر ار کند.
3)با افزودن موادی به روغن خردل ، از اثر ات سمی آن در امان بماند.

4)از تر کیبات دفاعی تولید شده توسط همه ی گیاهان تغذ یه نماید


فصل هفتم : رفتار شناسی
1-  واکنش افراد در روش یادگیری شرطی شدن فعال چیست ؟ ( 84 )
1- بدون استفاده از آزمون وخطا رفتار مناسبی نشان می دهد
2- بین تجارب گذشته ارتباط برقرار نموده واستدلال می نماید
3- در موقعیتی خاص با کمک تجربه رفتار مشخصی را ترک می نماید
4- حتی با وجود دریافت پاداش از تکرار مجدد رفتار خودداری می نماید
2- کدام عبارت در مورد شقایق دریایی نادرست است ؟ ( 87 )
1- با پنهان کردن دلقک ماهی ها به بقای آن ها کمک می کند.
2- تحت تاثیر حرکات مداوم آب شاخک های حسی خود را منقبض می کند.
3- به جز بعضی ماهی ها جانوران دیگر از نیش سمی اش در امان نیستند .
4- از هم زیستی با دلقک ماهی ها به طور مستقیم سود یا زیانی نمی بیند.
3- شیرهای نر شرق افریقا در هنگام رهبری گله................... ( 87 )
1- رفتارهای مشارکتی از خود نشان می دهند.
2- رفتاری در حهت منافع گونه دارند.
3- شانس بقای گونه را کاهش می دهند.
4- اندازه ی جمعیت را به طور قابل توجهی افزایش می دهند
4- در شرطی شدن کلاسيک پس از مدتی محرک ..............( 88 )
1-غير شرطی به تدريج به جای محرک شرطی قرار می گيرد .
2-غير شرطی پاسخی متفاوت با پاسخ محرک شرطی ايجاد می کند .
3-شرطی برای بروز پاسخ مناسب نيازمند محرک شرطی ديگری است .
4-شرطی برای بروز پاسخ مناسب مستقل از محرک غير شرطی عمل می کند .
5- کدام عبارت درباره ی ((نقش پذيری ))نادرست است ؟ ( 88 )
1-در حفظ و بقا جاندار ارزش زيادی دارد .                    2-منحصر به تشخيص و شناسايی مادر است
3-نقش مهمی در شکل گيری رفتار غريزی دارد                4-در دوره ی مشخصی از زندگی يک جاندار رخ می دهد .
6- به طور معمول صفات چشم گير در جانوران نر ...............( 89 )
1-احتمال بقای جاندار را کاهش می دهد و کم هزينه است.
2-ضامن بقای ژن های فرد و جبران کننده ی هزينه ی مصرفی است .
3-احتمال توليد مثل را افزايش می دهد و برای بقای جاندار الزامی است .
4-رقابت بين نرها را افزايش می دهد و در جلب نظر ماده ها موثر می باشد .
7- در شکل گيری کدام رفتار عاملی نقش دارد که در ساير رفتارها بی تاثير است ؟( 89 )
1-آواز خواندن گنجشک                                         2)آشيانه سازی مرغ عشق
3)برگرداندن تخم به درون لانه توسط غاز ماده               4)بيرون انداختن تخم ميزبان توسط جوجه ی کوکو
8-هر زنبور  ماده می تواند..............................   کنکور90
1)بقای ژن های خود ر ا تضمین کند.                             2)تولید مثل جنسی یا غیر  جنسی داشته باشد.
2)تخمک هایی با توانایی بار ور  شدن داشته باشد.        4)غیر  مستقیم ژن های خود ر ا به نسل بعد منتقل سازد.
9-حمله ی نوعی ماهی به نر هایی که وار د قلمرو او می شوند، ر فتار ی است که ...............................     کنکور91
1)همیشه به یک شکل انجام نمی گیرد.                             2)صر فا غریزی محسوب نمی شود.
3)در  اثر تجر به حاصل نشده است                                  4)هیچگاه به زاده هایش منتقل نمی شود.
10-کدام عبار ت صحیح است؟کنکور91
1)در بروز برخی ر فتار های یادگیری ،ور اثت فاقد نقش است.
2)در  معدودی از ر فتار ها ، ور اثت نقش تعیین کننده دار د.
3)دربر وز یک رفتار غر یزی، آموزش وتجر به فاقد نقش است.
4)درشکل گیری معدودی از ر فتارها ،دو عامل ور اثت ومحیط نقش دار د.
11-به طور معمول مرغ جولای ماده درفصل تولیدمثل ،........................    کنکور 92
1)ابتدا توسط نر ها مور د ار زیابی قر ار  می گیر د              2)محدودیت زیادی در  امر  تولید مثل دارد.
3)درجبر ان هزینه های مصر فی ناتوان است.                   4)همه ی هزینه های لازم برای پرورش نوزادان ر ا بر عهده می گیر د.
12-می توان گفت که..................... دربروز ر فتار............................ بی تاثیر است.  کنکور 92
1)غر یزه – نقش پذیری                                            2)تجر به – جوجه ی کوکو
3)محرک بی اثر  - شر طی شدن کلاسیک              4)وراثت – مهاجر ت پروانه های مونارک
 
فصل هشتم : شارش انرژی در جانداران
1- الکترون های خارج شده از فتوسیستم دو ابتدا کدام را احیاء می کند ؟ ( 82 )
1- آب                    2- کلروفیل a                 3- دی اکسید کربن                     4- NADP+
2- نقش اصلی NADPH در فتوسنتز چیست ؟ ( 82 )
1- تامین الکترون های پرانرژی وپروتون برای مرحله ی دوم
2- مبدل انرژی شیمیایی در واکنش های نوری فتوسنتز
3- تامین الکترون های پرانرژی برای پیوند کربن – هیدروژن در مرحله سوم
4- تامین الکترون های پرانرژی برای پیوند کربن – هیدروژن در مرحله ی دوم
3- کدام مرحله از واکنش گلیکولیز بوده وانرژی زا است ؟ ( 82 )
1- تبدیل گلوکز به ترکیب شش کربنه                                         2- تبدیل پیروات به ترکیب سه کربنی
3- تبدیل ترکیب سه کربنی به پیروات                                         4- تبدیل ترکیب شش کربنه به دو ترکیب سه کربنه
4- آنزیم روبیسکو در کدام سلول های برگ ذرت برای فتوسنتز فعال تر است ؟ ( 82 )
1- مزوفیل                  2- غلاف آوندی                   3- اپیدرم بالایی                   4- اپیدرم زیرین
5- کدام در مورد همه ی اتوتروف ها صحیح است ؟ ( 83 )
1- هسته دارند                                                          2- کلروپلاست دارند
3- CO2 را در حضور نور جذب می کنند                       4- مواد معدنی را به ترکیبات آلی تبدیل می کنند
6- آنزیم های چرخه کلوین در کدام سلول های برگ نیشکر فعال تر هستند ؟ ( 83 )
1- اپیدرم زیرین               2- اپیدرم بالایی               3- غلاف آوندی                   4- میان برگ نرده ای
7- در فتوسنتز تجزیه آب در کدام ناحیه ی کلروپلاست صورت می گیرد ؟ ( 83 )
1- غشاء تیلاکوئید            2- فضای بین دو غشاء           3- فضای داخل تیلاکوئید                4- استروما
8- پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت کربوکسیلازی ................ ( 83 )
1- ATPتولید شده ی قبلی مصرف می شود                      2- واکنش های تنفس نوری در گیاه آغاز می شود
3- مولکول های NADP+به NADPH تبدیل می شوند       4- با پیوستن گروه فسفات به ADP  ATP تولید می شود
9- کدام عبارت نادرست است ؟ ( 83 )
1- تنفس نوری مانع فتوسنتز است
2- تنفس نوری بیش تر در گیاهان C4 صورت می گیرد
3- کارایی فتوسنتز گیاهان CAM چندان بالا نیست
4- کارایی گیاهان C4 در نور بالا ودمای بالا دو برابر گیاهان C3 است
10- در مسیر آزاد سازی انرژی از گلوکز در صورت فقدان آخرین پذیرنده ی الکترون در زنجیره ی انتقال کدام
 فرایند متوقف نمی شود؟ (84 )
1- بازسازی NAD+ به طریق هوازی                                2- تولید FADH2
3- تشکیل استیا کوآنزیم A                                             4- تبدیل گلوکز به پیروات
11- در مورد اسقرار پروتئین ها در یک سلول گیاهی کدام نادرست است ؟ ( 84 )
1- آنزیم روبیسکو در غشای داخلی میتوکندری                              2- پمپ منتقل کننده H+ در غشای تیلاکوئید
3- تجزیه کننده ی آب در تیلاکوئید ومجاور P680                         4- تولید کننده ATP در غشای داخلی میتوکندری
12- در مقایسه تنفس نوریوتنفس سلولی کدام عبارت صحیح است ؟ ( 85 )
1- هر دو فرایند وابسته به نوراند                                                2- ATP محصول مشترک هر دو فرآیند است
3- هر دو فرآیند با فتوسنتز رابطه ی مستقیم دارند                            4- بخشی از هر دو فرآیند در میتوکندری انجام می شود
13- در تخمیر الکلی برای تولید اتانول الکترون های یک مولکول ...............منتقل می شود ؟ ( 86 )
1- پیروات به NAD+                                                            2- NADH به ترکیب سه کربنی
3- NADH به ترکیب دو کربنی                                                4- پیروات به استیل کوآنزیم A
14- در روند تثبیت CO2 وتشکیل قند سه کربنی در نیشکر کدام عبارت نادرست است ؟ ( 86 )
1- تشکیل ترکیب چهارکربنی در سلول میانبرگ                               2- آزاد شدن CO2 از اسید در سلول غلاف آوندی
3- ورودCO2 به چرخه کالوین در سلول غلاف آوندی                      4- تشکیل ترکیب چهار کربنی به کمک آنزیم روبیسکو
15- کدام عبارت درست است ؟ ( 87 )
1- در گیاهان CAM تجزیه ی اسید چهار کربنی در طی روز انجام می شود
2- هنگام عبور H+ از بستره به درون تیلاکوئید پروتئین کانالی ATP می سازد
3- در گیاهان C4 دی اکسید کربن فقط از طریق چرخه کالوین تثبیت می شود
4- در تنفس نوری آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن ترکیب شش کربنی ناپایدار می گردد
16- در تنفس سلولی اولین مولکول CO2 طی تبدیل ..................حاصل می شود ( 87 )
1- گلوکز به پیروات                                                                  2- پیروات به بنیان استیل
3- ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی                                              4- ترکیب شش کربنی به پنج کربنی
17- در فتوسنتز................................( 88 )
 می گردد .ATP1-خروج پروتون از تيلاکوييدها ، منجر به هيدروليز
 می باشد .NADP2-غشای تيلاکوييدها محل مناسبی برای ايجاد
3-استروما محل مناسبی برای استقرار آنزيم تجزيه کننده ی آب می باشد .
صورت می گيرد . ATP در تيلاکوييدها بدون مصرف H+4-ورودو خروج
18- مولکول های .................در سلول های پيکری آکوئوس و افرا يافت می شوند .
FAD+4)آنزيم روبيسکو   وکوانزيمNADP+3)       NAD+  ,     NADP+  2)        FAD+ ,   NAD+1
19- در تنفس سلولی در تبديل .............( 88 )
1)ترکيب سه کربنی به پيرووات در سلول هوازی                     2)اسيد سيتريک به ترکيب پنج کربنی در ميتوکندری
درسلول بی هوازیA3)ترکيب پنج کربنی به ترکيب چهار کربنی در غشای ميتوکنردی   4)پيروويک اسيد به استيل کوانزيم
20- در فضای درونی تيلاکوييدها هيچ گاه ...................نمی شود . ( 89 )
1-الکترون آزاد                      2-اکسژن توليد               3-يون هيدروژن جابه جا             4-دی اکسيد کربن تثبيت
 21- در گام سوم کليکوليز هر مولکول شروع کننده ابتدا موجب ساخته شدن .................مولکول ...............می گردد . ( 89 )
1- يک ATP                    2-دو-ATP                     3-يک – NADH,H               4-دو – NADH , H+
22- در فرآيندهای ............دی اکسيد کربن توليد نمی شود .( 89 )
1)فتوسنتز و تنفس بی هوازی                             2)فتوسنتز و تخمير لاکتيکی
3)تخمير لاکتيکی و تخمير الکلی                           4)تنفس بی هوازی و تنفس نوری
23-باتبدیل....................انر ژی لازم بر ای افزودن گروه فسفات به  ADP  فر اهم می شود.  کنکور  90
1)NADH  به +NAD درهنگام تثبیت دی اکسید کربن
2)تر کیب پنج کر بنی به ترکیب چهار  کر بنی در چر خه ی کربس
3)گلوکز به ترکیب شش کر بنی فسفات دار  در گام اول گلیکولیز
4)مولکول سه کربنی به قند سه کر بنی درمرحله ی تار یکی فتوسنتز
24-ضمن انجام فر آیندهای هوازی،........................از تجزیه ی گلوکز در  درون سیتوسل تولید می شود.    کنکور90
1)سیتر یک اسید         2) تر کیب دو کر بنی                   3) دی اکسید کر بن                    4) ترکیب سه کر بنی دوفسفاته
25-  +NADP  ......................... کنکور 90
1)به عنوان عضوی از زنجیر ه ی انتقال الکتر ون بر تولید  ATP  بی تاثیر است.
2)به کلر وفیل در  به دام انداختن نور کمک می کندودر تجزیه ی آب توسط فتوسیستم I  نقش دار د.
3)در رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کر بن ، به هنگام تشکیل قند سه کر بنی از مولکول سه کربنی تولید می شود.
4)الکترون ها را به چر خه ی کالوین منتقل می کند ودرتشکیل ترکیب چهار کر بنی از تر کیب پنج کربنی نقش دارد.
26-دربر گ درخت بید ، در گامی از چر خه ی کالوین که ................می شود ،  ..................می گردد. کنکور91
1)ATP  ساخته – ترکیب 5 کر بنی تجزیه                           2)  ATP  مصرف – ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید
3) قند سه کر بنی ساخته -  + NADP  تولید                      4)   NADPH مصر ف – ATP تولید
27-به طور معمول در  همه ی گیاهان از تجزیه ی کامل یک مولکول گلوکز ، ترکیبات مختلف بدون نیتروژنی پدید می آیند که.............شوند.کنکور91
1)می توانند به بخش های مر ده ی گیاه منتقل شده وسپس انبار
2)در هر شر ایطی در گیاه باقی مانده وسبب افزایش کار ائی تنفس نوری
3)ممکن است طبق قوانین اسمز ازطر یق روزنه ها به محیط خارج دفع
4)می توانند در جهت شیب تر اکم خود واز طر یق روزنه ها به محیط خار ج وار د
28-پر وتئین های کانالی موجود در  غشای تیلاکوئیدحسن یوسف ، با صرف انر ژی ......................می کنند.کنکور 91
1)ATP ر ا به  ADP تبدیل                                             2)   ADP  ر ا به  ATP  تبدیل
3) یون های هیدر وژن ر ا به تیلاکوئید وار د                   4) یون های هیدر وژن را از تیلا کوئید خار ج
29-در گیاه ادریسی ،..................... می شود. کنکور 92
1)در مر حله ی تبد یل مولکول سه کر بنی به قند سه کر بنی ، NADPH  تولید
2)در گام سوم ازمر حله ی بی هوازی تنفس ،   +NAD  مصرف
3)درمسیر تولیدپیرووات ازتر کیب شش کر بنی فسفات دار ،  ADP تولید
4)در زنجیر ه ی انتقال الکترون ، هم زمان با خر وج الکتر ون از فتوسیستم  I  ،  NADPH  مصر ف
30-دریک فردسالم ،هنگام فعالیت عضله ی چهار سر ر ان ،به دنبال افزایش.................... در سلول،از..............کاسته می شود. کنکور 92
1)تولید استیل کوآنزیم A –غلظت یون هیدروژن خون                2) تولید لاکتیک اسید  - میزان بیکر بنات خون
3) تولید دی اکسید کر بن ـ میزان تولید  ATP                         4)مصر ف اکسیژن – تولید اسید کر بنیک خون
31-چند مور د  جمله ی زیر ر ا به طور  صحیحی تکمیل می کند؟ کنکور92
سلول های مشخص شده در  تصویر می توانند......................
الف)باتثبیت دی اکسید کر بن، اسید چهار  کر بنی بسازند.
ب)سیتر یک اسید ر اتولیدوسپس تجزیه نمایند.
ج)سبب فعالیت کر بوکسیلازی روبیسکو شوند.
د)تنفس نور ی ر ا به میزان زیاد انجام دهند
1)1                      2)  2                   3)   3                  4)   4
32-کدام نادرست است؟ کنکور 92
در طول....................بسیار  گر م ،..............................
1)شب های – گیاه گوجه فر نگی، گل های فر اوانی تولید می کند.
2)روزهای – گیاه نیشگر  می تواند دراستروما قند سه کر بنی بسازد.
3)شب های – فر ایند تثبیت دی اکسید کربن درکاکتوس انجام می شود.
4)روزهای مر طوب و ـ پدیده ی تعر یق در حاشیه ی بر گ لادن رویت می شود
 
فصل نهم : ویروس ها وباکتری ها
1- عامل مولد کدام بیماری هر دو نوع اسید نوکلئیک (DNA و RNA) را دارد ؟ ( 82 )
1- سل ریوی                 2- جنون گاوی                    3- موزائیک تنباکو                    4- آبله مرغان
2- در مورد محل تقسیم یا تکثیر عوامل بیماری زا در بدن انسان کدام نادرست است ؟ ( 83 )
1- کورینه باکتریوم دیفتریا در گلو                                     2- ویروس تبخال در سلول های عصبی
3- HIV در گروه خاصی از سلول های ایمنی                       4- کلستریدیوم بوتولینم در سلول های عصبی
3- کدام عبارت صحیح است ؟ ( 83 )
1- در چرخه ی لیزوژنی در زاده های حاصل از تقسیم سلول میزبان  پروویروس وجود دارد
2- در چرخه لیتیک سرعت تقسیم ویروس با سرعت تقسیم میزبان هماهنگ  است
3- در چرخه ی لیزوژنی سرعت تقسیم ویروس ها بیش تر از تقسیم سلول های میزبان است
4- ویروس موزائیک تنباکو از دئوکسی ریبونوکلئیک اسید وپروتئین ساخته شده است
4- شیوه ی کسب انرژی کدام با سایرین تفاوت اساسی دارد ؟ ( 83 )
1- ریزوبیوم                    2- استرپتومایسز                     3- نیتروزوموناس                  4- مایکوباکتریوم توبرکلوسیز
5- کدام مشخصه مربوط به سیانوباکتر ها نیست ؟ ( 84 )
1- اتوتروف بودن             2- داشتن کلروپلاست               3- داشتن DNAحلقوی             4- توانایی انجام فتوسنتز
6- در چرخه نیتروژن کدام نقشی مشابه با ریزوبیوم های سویا دارد ؟ ( 84 )
1- نیتروباکتر                   2- آنابنا                           3- استرپتومایسز                     4- نیتروزوموناس
7- پروتئین ریبوزومی آرابیدوپسیس به کدام شباهت بیشتری دارد ؟ (85 )
1- هموفیلوس                 2- اشرشیا کلی                   3- هالوفیل                        4- ریزوبیوم
8- کدام از ویژگی های کورینه باکتریوم دیفتریا نیست ؟ ( 86 )
1- گرم مثبت است                                                            2- ژن های گسسته دارد             
3- توکسین ترشح می کند                                                   4- دیواره ی پپتیدوگلیکانی دارد
9- به کمک باکتری های ...................می توان اورانیوم را از سنگ معدن گوگرد دار جدا کرد ؟ ( 86 )
1- شیمیواتوتروف              2- هتروتروف               3- گوگردی سبز              4- گوگردی سبزو ارغوانی
10- بدن انسان برای مقابله با عامل کدام بیماری پرفورین تولید می کند ؟ ( 86 )
1- سل                           2- مالاریا                     3- دیفتری                    4- تب خال
11- همه ی باکتری های هتروتروف ................. ( 86 )
1- در خاک زندگی می کنند                                            2- از ترکیبات آلی انرژی می گیرند
3- تثبیت کننده ی نیتروژن هستند                                       4- آنزیم هایی برای تنفس بی هوازی دارند
12- عامل کدام بیماری در بدن میزبان به روش بسیار متفاوتی ازدیاد می یابد ؟ ( 87 )
1- موزائیک تنباکو               2- جنون گاوی               3- آبله ی گاوی                 4- هرپس تناسلی
13- در مقایسه چرخه های لیزوژنی ولیتیک باکتریوفاژها ................... منحصرا در چرخه ی لیتیک دیده می شود ؟ ( 87 )
1- تشکیل پرو ویروس                                               2- بیان ژن کپسید
3- همانند سازی DNAی باکتریوفاژ                              4- انتقال ژن های باکتریوفاژ به نسل بعد باکتری
14- عامل مولد کدام بيماری دو نوع اسيد نوکلئيک دارد ؟( 88 )
1) کزاز           2) هرپس           3)آبله مرغان             4)جنون گاوی
15- ويروس آنفلوآنزا از نظر داشتن پوشش به ...........شباهت و از نظر ماده ی ژنتيکی با عامل مولد ............تفاوت دارد .( 89 )
1-ويروس آبله ی گاوی – هاری                      2-ويروس موزاييک تنباکو- زگيل
3-آدنووويروس – نقص ايمنی اکتسابی               4-ويروس هرپس تناسلی – آبله مرغان
16- کدام جانور از ترکيبات آلی زيستگاه خود به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده می کند و نيتروژن را نيز تثبيت می نمايد ؟( 89 )
1-نيتروباکتر                      2-آنابتا                         3-متانوژن                            4-ريزوبيوم
17-کدام عبارت صحیح است؟ کنکور 90
1)ژن های پروپیونی باکتریم اکنس بر خلاف ژن های  متانوژن, دارای قطعات اینتر فرون می باشد.
2)آنابنا همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جو نقش دارد و از نظر شیوه ی کسب انرژی متفاوتند.
3)استافیلو کوکوس اورئوس بر خلاف کلستریدیوم بوتولیثم می تواند در محیط های بی هوازی رشد کند.
4)کورینه باکتریوم دیفتر یا  همانند مایکو باکتر یوم  توبر کلوسیز ، با تولید اندوتوکسین بر قلب و اعصاب فرد تأثیر می گذارد .
18-عامل مولد  بیماری ذات الریه،................. دارد. کنکور91
1)در اطراف بخشی از سیتوپلاسم خود کپسول                                   2)از نظر آنزیم رونویسی کننده به مخمر نان شباهت
3)متشکل از مویرگ های سرخرگی و سیاهرگی می باشند.                 3)  محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می کنند.
19-همه ی آر کی باکتریهایی که ........................ کنکور91
1)تولید کننده اند،در آب های شیرین زندگی می کنند.
2)هالوفیل اند، در خاک های شور زندگی می کنند.
3)گاز متان تولید می کنند،دیواره سلولی دارند.
4)ترموفیل اند، دمای بین  8ْْ تا 12ْ درجه را به خوبی تحمل می کنند.
20-کمبود .................. محیط ، بر فعالیت های متابولیسمی ................... تأثیر گذار است. کنکور92
1)نور – نیتروزوموناس                                                   2)هیدروژن سولفید- بعضی از ریزوبیوم ها
2)دی اکسید کربن- سیانوباکتری ها                               3)اسید های آلی – هر باکتری ارغوانی
21-در هر ویروس دارای ..................... یافت می شود. کنکور92
1)کپسید مارپیچی ، پوشش لیپید دار                                  2) کپسید چند وجهی ، ریبونوکلئیک اسید
3)دم مارپیچی ، یک نوع اسید هسته ای                              4) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید ، آنزیم های مخصوصی
22-کوینه باکتریوم دیفتریا.................. کلستریدیوم  بوتولینم می تواند...................... کنکور92
1)همانند- به روش رنگ آمیزی گرم، پاسخ منفی دهد.
2)برخلاف- در شرایط بی هوازی آندوسپور بسازد.
3)برخلاف- با ترشح سم ، بعضی اندام های بدن را تحت تأثیر قرار دهد.
4)همانند- DNA پلی مراز را در  مجاورت کروموزوم بسازد.
 
فصل دهم : آغازیان
1- کدام در مورد جلبک های قرمز صحیح است ؟ ( 83 )
1- توانایی انجام فتوسنتز ندارند                                     2- معولا چرخه زندگی هاپلوئیدی دارند
3- در دیواره ی سلولی بعضی کربنات کلسیم وجود دارد       4- از تجمع پوسته ی آن ها سنگ سمباده حاصل می شود
2- در کدام مرحله شخص مبتلا به مالاریا دچار تب ولرز می شود ؟ ( 83 )
1- تشکیل گامت نمو یافته                                            2- تکثیر مروزوئیت ها در سلول های جگر
3- پاره شدن اریتروسیت ها توسط مروزوئیت ها                  4- تکثیر بیش از حد اسپوروزوئیت ها در گلبول های قرمز خون 
3- اسپوروفیت بالغ کاهوی دریایی ........................ است . ( 83 )
1- از تکثیر زئوسپور حاصل شده                                     2- مولد گامت
3- از تکثیر گامت حاصل شده                                         4- مولد اسپورانژ
4- کدام فاقد تاژک یا مژک است ؟ ( 83 )
1- اوگلنا                  2- آنتروزوئید لوبیا                     3- گامت کلامیدوموناس                  4- پارامسی
5- کدام در اسپیروژیر یافت می شود ؟ ( 84 )
1- گامت های تاژک دار         2- دیواره سلولی                 3- هاگ های تاژک دار                 4- بخش پرسلولی دیپلوئیدی
6- در تناوب نسل کدام یک ساختارهای هاپلوئیدی و دیپلوئیدی مستقل از یکدیگرند ( وابستگی غذایی ) ( 84 )
1- کاج                   2- ذرت                                  3- سرخس                                    4- کاهوی دریایی
7- در کلامیدوموناس کدام فاقد تاژه است ؟ ( 84 )
1- زیگوسپور            2- زئوسپور                               3- گامت                          4- سلول بالغ
8- کپک های مخاطی پلاسمودیومی ................... ( 84 )
1- فاقد قدرت تحرک اند                                                      2- هاگ های تاژک دار تولید می کنند  
3- با تقسیم میتوز هاگ می سازند                                             4- حاصل تقسیمات میتوز زیگوت اند
9- دیواره ی پیکر کدام گروه از آغازیان سخت وانعطاف پذیر است ؟ ( 84 )
1- دیاتوم ها               2- مژکداران                  3- روزنداران                     4- تاژک داران چرخان
10- گروه هاگداران .................... نیستند. ( 84 )
1- قادر به تولید مثل جنسی                                              2- دارای هسته واندامک های مشخص
3- تک سلولی                                                               4- متحرک
11- ویژگی آغازیانی که توانایی هضم چوب دارند کدام است ؟ ( 85 )
1- مژک های فراوان           2- پوشش سیلیسی               3- بدن تک سلولی              4- وجود کلروپلاست
12- تولید مثل غیر جنسی در ................ مانند یکدیگر است . ( 85 )
1- اسپیروژیر وهیدر                                                   2- آمیب و مایکوباکتریوم توبرکلوسیز
3- دیاتوم و کاندیدا آلبیکنز                                          4- هیدر و ساکارومایسز سرویزیه   
13- دئوکسی ریبوز جزئی از ساختار کدام است ؟ ( 85 )
1- ویرویید                2- پریون                   3- آندوسپور                   4- TMV
14- کربن موجود در ساختار پروتئینی کدام یک منحصرا از جانداران دیگر تامین می شود ؟ ( 86 )
1- شقایق دریایی              2- کاهوی دریایی                     3- کلامیدوموناس               4- نیترزوموناس
15- همه ی کپک های مخاطی .................. ( 86 )
1- آغازیانی هستند که تا حدی قابلیت تحرک دارند                    2- پلاسمودیوم ایجاد می کنند
3- از تقسیم میتوز هاگ حاصل می شوند                                4- از تقسیم میتوز زیگوت پدید می آیند
16- جاندارانی که توانایی تولید ساختارهای تولید مثل پرسلولی ندارند می توانند ................. ( 86 )
1- در فرمانروی جانوران قرار گیرند                                     2- پیکری پر سلولی داشته باشند
3- بافت های تمایز یافته ایجاد کنند                                     4- به گروه گیاهان تعلق داشته باشند     
17- کدام از ویژگی های بیش تر مژکداران محسوب نمی شود ؟ ( 86 )
1- هتروتروف بودن                                                        2- وجود دو هسته ی کوچک و بزرگ
3- دارا بودن دو نوع واکوئل                                             4- داشتن دیواره ی سخت و انعطاف پذیر 
18- روش تکثیر .................. می تواند متفاوت از سایرین باشد . ( 87 )
1- اوگلنا                2- آمیب                3- پارامسی                  4- تاژکدار چرخان
19- جنس دیواره ی سلولی آغازیانی که بر روی ترشحات پوست خود در آب سر می خورند از ........... است . ( 87 )
1- سیلیس               2- سلولز               3- آهک                      4- سلولز وسیلیس
20- کدام جاندار اتوتروف است وتوانایی تولید هاگ را ندارند ؟ ( 87 )
1- اسپیروژیر            2- کاهوی دریایی                   3- کپک های مخاطی سلولی                 4- کلپ
21- همه ی آغازيان کپک مانند ..............( 88 )
1)گامت تاژک دار می سازند .                         2)هاگ توليد می کنند .
3)ديواره کيتينی دارند .                                 4)توده ی سيتوپلاسمی با هسته های متعدد دارند
22- کدام عبارت درباره ی تاژکداران چرخان نادرست است ؟ ( 88 )
1-اغلب دو تاژک دارند                                  2-همه پوشش سلولزی دارند
3-اغلب در درياها زندگی می کنند                      4-همه از طريق ميتوز توليد مثل می کنند .
23- بيش تر تاژکداران جانور مانند ................... ( 89 )
1)فقط به روش غير جنسی توليد مثل می کنند                         2)تک سلولی هستند و يک جفت تاژک دارند
3)برای انسان و جانوران اهلی بيماری زا هسند                       4)در درون لوله ی گوارش موريانه ها زندگی می کنند .
24- در پيکر پيچيده ترين و غير معمول ترين آغازين ..............وجود دارد .( 89 )
1) تاژک                 2) تنوع سلولی                      3) کلروپلاست                 4)واکوئل غذايی
25- در چرخه ی زندگی کلاميدوموناس ............................ ( 89 )
1-اولين تقسيم زيگوسيور از نوع ميتوز است .                2-گامت ها از طريق تقسيم ميتوز به وجود می آيد .
3-مرحله ی ديپلوييدی طولانی و مرحله ی هايلوييدی کوتاه است
4-با نامساعد شدن محيط توليد مثل غير جنسی افزايش می يابد .
26- در درون بدن پشه ی آلوده به پلاسموديوم ودر غدد بزاقی آن به ترکيب ................و...............يافت نمی شود .( 89 )
1)مروزوميت اسيوروزميت         2)مروزوميت –گامتوسيت    3)زيگوت – اسيوروزوبيت    4)زيگوت – گامتوسيت
27-اوگلنا........... کنکور90
1)در انتهای دو تاژک بلندش، لکه ی چشمی دارد.                         2) از طریق هم یوغی و مبادله ی مواد ژنی تولید مثل می کند.
3)ارتباط خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارد.              4) پوشش سلولزی دارد که اغلب با سیلیس پوشیده شده است.
28-کدام جاندار در چرخه ی زندگی خود نمی تواند سلول جنسی تاژک دار تولید نماید. کنکور90
1)کاهوی دریایی                      2)کپک نور و سپورا                     3)کپک مخاطی پلاسمودیومی                 4)پلاسمودیوم مولد مالاریا
29-کدام عبارت صحیح است؟ کنکور90
1)بسیاری از پلانکتون های آب شور ، از جلبک های قرمز هستند.
2)بسیاری از جلبک های سبز ساکن آب شیرین , پرسلولی هستند.
3)اکثر جلبک های قرمز برای تهیه ی آگار مورد استفاده قرار می گیرند.
4)در تعدادی از جلبک های سبز ، گامت های تاژک دار به روش هم جوشی به یکدیگر ملحق می شوند.
30-در  کاهوی دریایی و ریزو پوس استولونیفر , اسپورانژ ................ کنکور91
1)دیپلوییدی می باشد              2)تقسیم میوز انجام میدهد.                 3)مولد زئوسپور می باشد.               4)با تقسیم میتوز ایجاد می شود.
31-بیشتر آمیب ها................... کنکور91
1)آزاد زی هستند                                          2) دیواره ی سلولی ندرند.
3)تقسیم میتوز انجام می دهند.                      4)قادر به تولید زیگوت نمی باشند.
32-در چر خه ی زندگی کلامیدوموناس ،.................. ممکن نمی باشد. کنکور91
1)تولید هاگ باتقسیم میتوز                                      2) تولید گامت با تقسیم میتوز
3) تولید زئوسپور  در شرایط مساعد                          4) وجود تنوع در گامت های ملحق شده
33-همه ی آغازیان دارای ..................... کنکور92
1)شکل های غیر متعارف , پوشش غیر سلولزی دارند. 
2)کلروفیل ، در شرایطی می توانند ساختار پر سلولی n کروموزومی بسازند.
3) هاگ مقاوم ، مواد آلی مورد نیاز خود را از پیکر زنده ی جانداران به دست می آورند.
4) لکه ی چشمی ، می توانند دوک تقسیم را در بیرون هسته تشکیل دهند.
34-چند مورد می تواند جمله ی زیر را به طور نادرستی تکمیل نماید؟ کنکور92
هر جاندار ی که بتواند به واسطه ی برامدگی های سیتوپلاسمی خود حرکت نماید،......................
الف-زندگی آزاد دارد .                                                         ب- دیواره ی سلولی قابل انعطاف دارد.
ج-فقط به روش غیر جنسی تولید مثل می کند.                      د-گوارش درون سلولی و برون سلولی دارد.
1)1                                2)2                      3)3                     4)4
35-در چرخه ی زندگی کاهوی دریای ، هر ساختار پر سلولی ........................ کنکور92
1)توانایی انجام تقسیم میوز را دارد .                              2) از سلول های دیپلوییدی تشکیل شده است.
3) می تواند سلول های متحرک هاپلوییدی بسازد.             4) سازنده ی سلول هایی است که توانایی لقاح دارند.
 
فصل یازدهم : قارچ ها
1- کدام قارچ فاقد نخینه است ؟ ( 82 )
1- زنگ گندم             2- آمانیتا موسکاریا                  3- کاندیدا آلبیکنز                  4- کپک سیاه نان
2- در چرخه زندگی آمانیتا موسکاریا کدام یافت می شود ؟ ( 82 )
1- زیگوسپورانژیا               2- آسکوکارپ                 3- بازیدیوم                   4- اسپورانژیوم
3- کیتین ماده اصلی دیواره ی سلولی کدام است ؟ ( 82 )
1- استرپتومایسز                2- نیتروزوموناس                3- کلستریدیوم                   4- پنی سیلیوم
4- در تقسیم سلول هاگ کدام یک محل تشکیل دوک تقسیم با سایرین تفاوت دارد ؟ ( 83 )
1- کاج                    2- آمانیتا موسکاریا                   3- خزه                       4- کاهوی دریایی
5- دیواره سلولی کدام فاقد کیتین است ؟ ( 83 )
1- کپک مخاطی سلولی              2- کپک پنی سیلیوم             3- ریزوپوس استولونیفر               4- ساکارومایسز سروزیه
6- در قارچ های ژله ای .................... ( 84 )
1- هاگ های جنسی در کیسه های میکروسکوپی تشکیل می شود               2- به ندرت تولید مثل جنسی دیده می شود
3- عمل تولید وترشح آنزیم های گوارشی انجام نمی گیرد                        4- ساختار تولید مثل جنسی نظیر گروه سیاهک ها می باشد
7- عدد کروموزومی در سلول ....................n است( 84 )
1- زیگوسپور کلامیدوموناس                                                     2- اسپورانژکاهوی دریایی
3- اسپورانژ زیگومیست                                                           4- ساقه ی زیر زمینی سرخس
8- در آسکومیست ها آسکوکارپ در چه مرحله ای ساخته می شود ؟ ( 85 )
1- در تولیدمثل غیرجنسی                                                         2- قبل از ادغام هسته های آمیزشی +و ـ
3- بعد از ادغام هسته های نوع آمیزشی نوع + و ـ                            4- به هنگام رشد نخینه ها بعد از ادغام هسته های آمیزشی
9- در چرخه ی زندگی بازیدیومیست ها ( به شیوه ی جنسی ) کدام عبارت نادرست است ؟ ( 85 )
1- فرد پرسلولی هاپلوئید است                                                   2- با رشد و ونمو زیگوت نخینه تشکیل می شود
3- زیگوت تنها سلول دیپلوئید است                                            4- با تقسیم میتوز گامت تولید می شود 
10- کدام تقسیم میتوز ندارد ؟( 85 )
1- آمیب                    2- هاگ آسپرژیلوس                      3- گندم تریپلوئید                  4- استرپتوکوک نومونیا
11- کدام عبارت در مورد قارچ صدفی صحیح است ؟ ( 86 )
1- نخینه ها فاقد دیواره ی عرضی هستند                                   2- به طور معمول به روش غیر جنسی تولید مثل می کنند
3- هاگ های غیر جنسی در نوک نخینه ها تشکیل می شوند            4- نخینه های ادغام شده در تشکیل ساختار تولید مثلی سهیم است   
12- کدام تک سلولی است ؟ ( 86 )
1- میسلیوم                 2- ریزوم                     3- ریزوئید                    4- ریزوبیوم
13- در چرخه ی زندگی کدام زیگوت تشکیل نمی شود؟ ( 86 )
1- آسپرژیلوس           2- اسپیروژیر                 3- کپک مخاطی پلاسمودیومی                    4- آمانیتا موسکاریا
14- در چرخه ی تولید مثل جنسی کدام یک هاگ ها به طور مستقیم از تقسیم میوز حاصل نشده اند؟ ( 86 )
1- نهانزادان              2- بازیدیومیست ها               3- آسکومیست ها                  4- نهاندانگان
15- کدام یک از ویژگی های عمومی آسکومیست ها نمی باشد؟ ( 87 )
1- در چرخه ی زندگی آن ها زئوسپور دیده نمی شود                  2- همه ی آسک ها در آسکوکارپ حاصل می شوند
3- نخینه های موجود در این شاخه دیواره ی عرضی دارند             4- تولید مثل غیر جنسی شایع تر از تولید مثل جنسی است
16- در مراحل رویش هاگ وتشکیل نخینه های هاپلوئید در قارچ چتری کدام مطلب نادرست است ؟ ( 87 )
1- در مرحله ی متافاز کروماتیدها حداکثر فشردگی را دارند
2- با نفوذ پوشش هسته به درون تقسیم هسته پایان می پذیرد
3- کمربندی از رشته های پروتئینی در تقسیم سیتوپلاسم نقش ندارد
4- با ناپدید شدن پوشش هسته کروموزوم های مضاعف شده قابل رویت می شوند
17- در چرخه ی زندگی ....................نخينه هايی با سلول های تک هسته ای و دو هسته ای وجود دارد .( 88 )
1-ريزوپوس استولونيفر              2)قارچ صدفی         3) کانديدا آلبيکنز       4)کيک مخاطی پلاسموديومی
18- در کپک سياه نان زيگوسپورانژ ............... ( 88 )
1)در شرايط نامساعد ميوز انجام می دهند .                          2)هسته های ديپلوييد متعدد دارد .
3)دارای هسته هايی هست که ميتوز انجام می دهند          4)ساختاری غير جنسی است و مولد هاگ می باشد .
19- به طور معمول درون هر آسک موجود در آسکوکارپ .............هاگ با ...............نوع ژنوتيپ حاصل می شود .( 89 )
1)چهار – يک              2)چهار – دو                  3)هشت – يک      4)هشت – دو
20-بیش تر آسکومیست های تک سلولی ، .................... کنکور90
1)برای انسان بیماری زا می باشند.                                   2) میسلیوم تشکیل می دهند.
3)توانایی تولید آسک در آسکوکارپ را دارند                      4)به روش غیر جنسی تولید مثل می کنند.
21-به طور معمول کپک پنی سیلیوم............... کنکور90
1)در تولید آنتی بیوتیک و تخمیر سس سویا استفاده می شود.
2)دارای دیواره ی سلولی از جنس کیتین است و تولید مثل جنسی ندارد.
3) به تنهایی از مولکول های آلی موجود در محیط خود استفاده نمی کند.
4)فاقد دیواره ی عرضی در نخینه است و در شرایط مساعد زیگوسپورانژ تشکیل می دهد.
22-همه ی کپک های مخاطی .................. کنکور91
1)با ترکیب گامت های تاژک دار زیگوت می سازند.
2)سلول های تک هسته ای و هاپلوییدی تولید می کنند.
3)به دنبال رویش هاگ ، توده های پلاسمودیومی ایجاد می کنند.
4)پیوسته تحرک دارند و از باکتریها تغذ یه می کنند.
23-در  کاهوی دریایی و ریزو پوس استولونیفر , اسپورانژ ................ کنکور91
1)دیپلوییدی می باشد              2)تقسیم میوز انجام میدهد.                 3)مولد زئوسپور می باشد.               4)با تقسیم میتوز ایجاد می شود.
24-در چرخه ی زندگی کاندیدا البیکنز................. کنکور91
1)با الحاق نخینه ها ، ساختار تولید مثل جنسی پدید  می آید.
2)وقوع نوترکیبی بدون نیاز به پیدایش الل های جدید  ممکن می باشد.
3) تشکیل هاگ های هاپلوییدی درون کیسه ی میکروسکوپی غیر ممکن است.
4)مانند همه ی آسکومیست ها ، تکثیر به روش جوانه زدن نیز دیده می شود.
25-در  چرخه ی زندگی ریزو پوس .................. آسکومیست پرسلولی ، .................... می شوند. کنکور92
1) همانند – هاگ های غیر جنسی بیرون هاگدان و در نوک نخینه ها تشکیل
2)همانند- هاگ های جنسی به مراتب بیشتر از هاگ های غیر جنسی تولید 
3) برخلاف- با انجام میوز تخم و سپس میتوز سلول های هاپلوئیدی ، هاگ ها تولید
4) برخلاف- سلول های هاپلوییدی در درون ساختار تولید مثلی جنسی روئیده
 
موفق باشید : زیست شناسی تربت حیدریه
http://plantbio.ir
+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 17:46 |
مجموعه پرسش ها و پاسخ های علوم زیستی + پاسخ فعالیت های علوم زیستی سال اول در تاریخ 92/9/14 بروز رسانی گردید امید است مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرد .

برای دریافت از آرشیو موضوعی وبلاگ گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 10:58 |

فصل1: نگرش علمی و علوم زیستی

فعالیت ص 2:

1- در این فعالیت به محدودیت های حواس نسبت به بعضی محرکها اشاره خواهد شد، منظور از خطای حواس آنست که دستگاه عصبی ما، تحریکات را گاه به گونه ای غیر از آنچه هستند تفسیر می کند.

خطاهای بینایی: کوچکتر دیده شدن اشیای دور نسبت به اشیای هم اندازه آنها که نزدیکتر هستند. نزدیکتر شدن خطوط موازی به یکدیگر، به نسبت دور شدن از چشم بیننده، شکسته دیدن چوب صاف کهدر آب فرو رفته.

خطای شنوایی: مانند شنیده شدن صداهای غیر واقعی مثلاً سوت زدن گوش.شنیدن عدد2 به جای 9

خطای لامسه: مانند آنچه در آزمایش معروف تمیز بین دو نقطه احساس می شود و با قراردادن دو انگشت دو دست یکی در آب سرد و دیگری گرم و قرار دادن آن دو به طور همزمان در آب ولرم در این حالت دو نوع احساس متفاوت از آب ولرم ایجاد خواهد شد.

خطای بویایی: مانند احساس نکردن بوی ضعیف در بین بوهای قوی.

خطای چشایی: مانند احساس مزه تلخ، پس از تزریق بعضی داروها به درون خون.احساس نکردن مزه غذاهای بسیار داغ و بسیار سرد.

2- با استفاده ازروش علمی ،ابزارها و وسایل دقیق اندازه گیری.

3- آدمی با ساختن دستگاههایی که این امواج را به امواج قابل حس برای ما تبدیل می کنند، کوشیده است تا این نقص را برطرف کند.

برای دریافت پاسخ فعالیت های علوم زیستی سال اول روی ادامه مطلب کلید نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 10:55 |
1- کدام گزینه نادرست است ؟

الف-کلروفیل فقط در حضور نور تولید می شود.     

ب-گلوکز ملکول مناسبی برای انباشته شدن در گیاهان نیست

ج- محصولات فتوسنتزی بوسیله آوندهای چوبی از برگهای  بالغ خارج می شود 

د- ملکول کلروفیل عنصر منیزیم دارد

2- در رابطه با سلولهای نگهبان روزنه ، کدام گزینه نادرست است ؟

 الف- در روپوست بالایی فراوانترند               ب- دارای کلروپلاست هستند 

ج- روزنه را باز و بسته می کنند                    د- لوبیایی شکل هستند

3- در کدام غذا نشاسته وجود ندارد ؟

الف- نان                           ب- برنج                      ج- سیب زمینی                 د- تخم مرغ4-  کدام گروه از موجودات زنده زیر دیواره سلولی ندارند:

الف- جانوران                   ب- جلبکها                                    ج- گیاهان                      د- قارچها


5- آزمایش فرانچسکوردی ثابت کرد:

الف- مگس خود به خود از گوشت گندیده بوجود نمی آید.         ب- تفکر خلق الساعه باطل می باشد

ج- هر مگس حاصل تخم گذاری مگسی دیگر است.                                       د- هر سه مورد صحیح است.

6- ....... یک مونوساکارید ، ........... یک دی ساکارید و.......... یک پلی ساکارید میباشد.

الف- سلولز- گلوکز- ساکارز              ب- ساکارز- گلوکز- نشاسته   

ج- گلوکز- نشاسته- گلیکوژن            د- گلوکز ساکارز- گلیکو‍‍‍‍‍‍‍ژن

7- هر پروتئین از تعداد زیادی ........... ساخته شده است.

الف- اسید آمینه                  ب- اسید چرب                ج- گلیسرول           د- سلولز

8- در کدامیک از مواد زیر سلولز وجود ندارد؟

الف- سلول ماهیچه ای              ب- سلول برگ        ج- سلول ریشه هویج                  د- پنبه

9- مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند.................   و آنچه که حاصل می آید ................ است.

الف- ( اکسیژن و دی اکسید کربن ) - ( هیدرات کربن و آب )   

ب- ( دی اکسید کربن و آب ) - (اکسیژن و هیدرات کربن )

ج- ( هیدرات کربن و اکسیژن ) - ( آب و دی اکسید کربن )

 د- ( دی اکسید کربن و هیدرات کربن ) - ( آب و اکسیژن )

10- کدام گزینه درباره آنزیمها نادرست است؟

الف- به انجام واکنشهای شیمیایی سرعت می بخشند    ب- در واکنشها مصرف نمی شوند

ج- در واکنشها تغییر نمی کنند.                                     د- در سلولهای جانوران وجود ندارند

11- کدام جمله نادرست است؟

الف- همه بخشهای گیاهان فتوسنتز انجام میدهند.   ب- کلروفیل آغاز کننده واکنشهای فتوسنتزی است

ج- برگها بیشترین تعداد کلروپلاست را دارند.             د- فقط بخشهای سبز گیاه فتوسنتز انجام میدهد.

12- درباره رگبرگها کدام گزینه درست می باشد؟

الف- هیچ گونه انشعابی در برگها ندارند.                  ب- در زیر لایه کوتیکول قرار دارند.

 ج- فتوسنتز انجام می دهند.                                د- باعث انتقال مواد و استحکام برگها می شوند.

13- گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین نیاز به............دارد.

الف- هیدروژن                    ب- نیتروژن                  ج- اکسیژن                         د- کربن

14- قند موجود در شیر .........نام دارد.

الف- فروکتوز                   ب- لاکتوز                      ج- ساکارز                          د- مالتوز

15- در باره کوتیکول کدام جمله درست می باشد؟

الف- خارجی ترین لایه برگهاست                              ب- از تبخیر آب جلوگیری می کند. 

ج- از نفوذ میکروبها جلوگیری می کند .                      د- هر سه گزینه درست است.

16- در کدام ماده پروتئین کمتری وجود دارد؟

الف- سبزیجات                    ب- تخم مرغ                   ج- شیر                         د- گوشت


17- کدام مولکول از نظر ساختار شیمیایی با مولکول های دیگر متفاوت است ؟

الف- نشاسته                    ب گلیکوژن                  ج ساکارز                   د- سلولز

18- در ساختمان کدام مولکول عنصر نیتروژن وجود دارد ؟

الف- گلوکز                    ب تری گلیسیرید          ج هموگلوبین                د- لاکتوز

19- کدام عامل بر شدت فتوسنتز تاثیر ندارد ؟

الف- غلظت نیتروژن                      ب شدت نور          ج گرما        د- غلظت کربن دی اکسید

20- هر دو جاندار جزء تولید کنندگان طبقه بندی می شوند :

الف- درخت سیب-زنبور عسل               ب کرم ابریشم- گاو

ج اسب- درخت کاج                        د- درخت چنار- گیاه موز21- هدف از پژوهش های علوم زیستی پایه ای :

الف- استفاده از علوم زیستی برای زندگی بهتر    ب- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی

ج- به کاربری همه علوم در جهات مختلف             د- ارتباط بین علوم انسانی و علوم پایه دیگر

22- حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده در مورد علت پدیده ای زده می شود را ......... گویند.

الف-نتیجه گیری             ب نظریه                 ج مشاهده                    د- فرضیه


موفق باشید


+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 8:28 |

1-آنزیم لیزوزیم در کدام یک از مایعات بدن یافت نمی شود؟

1-پلاسما   #              2- بزاق                          3- اشک                       4- عرق

2-کدام یک در پاسخ التهابی دیرتر ایجاد می شود؟

1-قرمزی                     2- تورم                    3- چرک     #                 4- گرمی

3-به چه دلیل پروتئین های مکمل را به این نام نامیده اند؟

1-تکمیل کننده ی پاسخ ایمنی هستند                  2- تکمیل کننده ی کار پروتئین های دفاع اختصاصی هستند

3-تکمیل کننده ی کار پروتئین های دفاع غیر اختصاصی هستند    4- تکمیل کننده ی کار بعضی از اجزای دستگاه ایمنی هستند#

4-به طور معمول علت عدم ابتلای مجدد به یک بیماری سال ها پس از مواجهه با همان عامل بیماریزا چیست؟

1-وجود لنفوسیت های B و T در گردش خون                    2- وجود سلول های خاطره #

3-وجود پلاسموسیت های حساس به آن عامل بیماریزا          4- وجود پادتن های اختصاصی

5-شناسایی آنتی ژن در نخستین برخورد بر عهده ی کدام است؟

1-پلاسموسیت                 2- سلول B خاطره            3- لنفوسیت B 4         #    B- لنفوسیت B و پلاسموسیت

6-شباهت لنفوسیت B و T در ................. است.

1-شکل ظاهری   #             2- خواص آن           3- نوع عمل و محل تولید  #              4- تولید و ترشح پادتن

7-کدام یک از سلول های ایمنی زیر نقش کمتری در فرآیند های آلرژیک دارند؟

1-لنفوسیت B                 2- نوتروفیل                 3- ائوزینوفیل  #                  4- ماستوسیت

8-در حین فاگوسیتوز کدام اندامک سلولی نقش اساسی ایفا  می کند؟

1-پراکسی زوم              2- شبکه آندوپلاسمی زبر                  3- دستگاه گلژی                4- لیزوزوم#

9-کدام یک از خصوصیات مشترک نوتروفیل و ماکروفاژ است ؟

1-بیگانه خواری در خون    2- ساخت پروتئین های مکمل        3- طول عمر زیاد              4- تولید آنزیم های لیزوزومی#

10- کدام یک در ایجاد و حفظ پتانسیل آرامش نقش دارد؟

1-خروج یون پتاسیم از سلول                                       2- ورود یون های سدیم به سلول

3-انتشار یون های سدیم و پتاسیم از کانال های دریچه دار    4- انتشار یون های سدیم و پتاسیم و پمپ سدیم – پتاسیم#

11- در همه ی مهره داران نخاع توسط ............. محافظت می شود؟

1-مننژ                 2 - استخوان ها                3- مایع مغزی – نخاعی                    4- مهره ها#

12- کدام یک دارای جسم سلولی نورون هاست؟

1-هیپوفیز پسین     2- ریشه شکمی اعصاب نخاعی     3- جسم پینه ای     4- هیپوتالاموس#

13- زردپی زیر زانو ، زردپی ماهیچه ی .............است که بین دو استخوان ..........واقع شده است.

1-دو سر ران – درشت نی و ران                 2- چهار سر ران – درشت نی و ران

3-دوسر ران – درشت نی و ران                  4- چهار سر ران – درشت نی و کشکک#

14- عصب تعادلی گوش از ........ منشاء می گیرد و در نهایت پیام را به ............. می رساند.

1-بخش حلزونی گوش – مخچه                       2- مجاری نیم دایره ای – مخچه#

3- بخش حلزونی گوش – لوب گیچگاهی           4- مجاری نیم دایره ای – لوب گیچگاهی

15- محل ساخت هورمون ضد ادراری و اندام هدف آن به ترتیب کدام است؟

1-هیپوفیز پسین – کلیه      2- هیپوتالاموس – هیپوفیز پسین    3- هیپوتالاموس – کلیه #    4- هیپوفیز پسین – مثانه

16- کدام یک از هورمون های زیر از سد خونی - مغزی عبور می کند؟

1-انسولین                   2- گلوگاگون              3- تیروکسین   #              4- هورمون رشد

17-کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

1-از وظایف پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز جانوران پرسلولی برقراری هومئوستازی است.#

2-هورمون های آزاد کننده و مهار کننده ی هیپوتالاموس ، ترشحات هیپوفیز پیشین و پسین را تنظیم می کنند

3-گیرنده ی برخی هورمون های آمینو اسیدی بر خلاف گیرنده ی هورمون های استروئیدی در غشای سلول هدف قرار دارد

4-اپی فیز که توسط ساقه ی کوتاه از هیپوتالاموس آویزان به نظر می رسد احتمالا در تنظیم ریتم های شبانه روزی نقش دارد

18- کدام عبارت نادرست است؟

1-نوتروفیل و ماکروفاژ دارای تعداد زیادی لیزوزوم می باشند

2-نوتروفیل ها از نظر ساختار و عملکرد به لنفوسیت ها شباهت زیادی دارند#

3-بازوفیل ها همچون ماستوسیت ها می توانند در واکنش های آلرژیک شرکت نمایند

4-ماکروفاژ ها مانند نوتروفیل ها قادر به انجام حرکات آمیبی در بافت آسیب دیده هستند

19- چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت همانند ................................ است.

1-تراوش اوریک اسید به کپسول بومن                         2- ترشح پتاسیم به لوله ی پیچ خورده دور

3-خروج پتااسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل            4- خروج استیل کولین از نورون پیش سیناپسی#

20- در ساختار ماهیچه ی حلقوی دور چشم انسان...........

1-بافت پیوندی رشته ای ، مجموعه میون ها را در بر گرفته است#

2-هر تارچه شامل تعدادی هسته ، میتوکندری و کمی سارکوپلاسم است

3-واحدهای ساختاری با شبکه ی سارکوپلاسمی گسترده ای احاطه شده است

4-رشته های نازک در مرکز و رشته های ضخیم در دو انتهای سارکومر قرار گرفته اند

21- ترشح ................فقط در سلول های سالم بدن انسان ممکن است.

1-اینترفرون                  2- پرفورین #                3- هیستامین                  4- ترومبوبلاستین

22- ماکروفاژها می توانند ........................

1-منشاء گرانولوسیتی داشته باشند                          2- طول عمری بیشتر از لنفوسیت ها داشته باشند#

3- در صورت لزوم از مویرگ به بافت وارد شوند      4- به کمک پادتن ها میکروب ها را در خون فاگوسیتوز کنند

23- کدام یک از هورمون های زیر می تواند باعث کاهش پاسخ التهابی شود؟

1-تیروکسین             2- آلدوسترون                 3- کورتیزول  #            4- اکسی توسین

24- کدام یک در مهمترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی نقش کمتری دارد؟

1-ائوزینوفیل#    2- نوتروفیل    3- ماکروفاژ    4- مونوسیت

25- در اثر بریدگی از سلول های آسیب دیده ی بافتی کدام دو ماده ترشح می شوند؟

1-هیستامین و اینترفرون  2- ترومبوپلاستین و گاما گلوبولین        3- اینترفرون و گاما گلوبولین  4- هیستامین و ترومبوپلاستین#

26- کدام دو هورمون عکس هم کار می کنند؟

1-اپی نفرین – نوراپی نفرین                      2- پارتورمون – کلسی تونین#

3-گلوکاگون – تیروکسین                          4- تحریک کننده ی بخش قشری فوق کلیه - کورتیزول

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 11:12 |

پیش دانشگاهی

1- در حین ترجمه mRNA زیر سومین نوع آنتی کدونی که وارد جایگاه A می شود کدام است؟

….CACGAUGGAUUACGAUUACGAUUUCCUCUAGCAA

1-AAG             2- CUA                 3- AUG                  4- GAU

2- کدام ویژگی بین دو جاندار پرسلولی که اولین بار در خشکی زندگی همیاری را شروع کردند مشترک نیست؟

1-داشتن DNA حلقوی در سلول ها                                             2- انجام فتوسنتز

3- داشتن دستگاه غشایی درونی در سلول ها                                   4- داشتن ریبوزوم

3-مطلب کلیدی درباره ی تغییر گونه ها کدام است؟

1-      حفظ تغییرات مطلوب                                     2- انتخاب طبیعی علت تغییر گونه ها است

3-محیط در تعیین جهت و مقدار تغییرات نقش مهمی دارد     4- فراوانی نسبی افراد سازگار در هر نسل افزایش می یابد

4-وسیله ی حرکتی جاندارانی که منشاء گروههای جانوری شدند در .................. دیده می شود.

1-ولوکس                  2- تریکودینا                     3- پارامسی                             4- آمیب

5-کدام از نظر تکاملی بعد از سایرین پدید آمده است؟

1-اولین سلول فتوسنتز کننده     2- اندامک تنفس کننده            3- اندامک سازنده ی پروتئین     4- اندامک فتوسنتز کننده

6-برقراری پیوند فسفودی استر بین مونومرهای ژن رمز گردان RNA پلی مراز 2 ، توسط کدام آنزیم صورت می گیرد؟

1-RNA پلی مراز یک        2- RNA پلی مراز دو         3- RNA پلی مراز سه               4- DNA پلی مراز

7- در تریکودینا هنگام شروع فرآیند .............. پروتئین .............. به توالی افزاینده متصل می شود.

1-ترجمه – فعال کننده        2- رونویسی – فعال کننده               3- ترجمه – مهار کننده             4- رونویسی – مهار کننده

8- کدام عبارت نادرست است ؟ رانش ژن ..................

1-علت شباهت زیاد در جمعیت های چیتاهای آفریقای جنوبی است      2-همواره به کاهش تنوع درون جمعیت منجر می شود

3-ممکن است بعضی از آلل ها را حذف کند                                  4-تعادل هاردی واینبرگ را بر هم می زند

9-برای وارد شدن یک ژن جانوری به وکتور مناسب اغلب چند پیوند فسفودی استر در پلازمید شکسته و تشکیل می شود؟

1-2-2                    2- 2 – 4                         3- 4 – 2                         4- 4 – 4

10- محل ساخت مهارکننده ی اپران لک و اتصال آلولاکتوز به پروتئین مهار کننده ، به ترتیب در کدام بخش سلول است؟

1-هسته- هسته            2- هسته – سیتوپلاسم              3- سیتوپلاسم – هسته                  4- سیتوپلاسم – سیتوپلاسم

11- کدام یک از عوامل زیر در هنگام زادآوری جنسی ، منابع بی انتهایی برای ایجاد انواع جدید ، به منظور عمل انتخاب طبیعی یا مصنوعی فراهم می کند؟ ( کاملترین گزینه را انتخاب کنید )

1-ارثی شدن صفات وراثتی           2- جهش               3- کراسینگ اور و جهش                4- جهش و نوترکیبی

12- از کدام جاندار در مهندسی ژنتیک ، می توان به طور طبیعی آنزیم محدود کننده استخراج کرد؟

1-ساکارومیسز سرویزیه               2- هموفیلوس آنفلوآنزا                 3- تریکودینا                  4- سکویا

13-اختلاف نظریه داروین و لامارک را درباره ی تغییر گونه ها ، در کدام مورد زیر می توان یافت ؟

1-ارثی شدن صفات اکتسابی   2- تغییرات تدریجی   3- انتخاب طبیعی   4- اثر الزامی تغییر شرایط محیط برای تغییر گونه ها

14-در آزمایش ویلموت هم جوشی بین کدام سلول های زیر برای کلون سازی بره ی دالی صورت گرفت؟

1-سلول تمایز یافته یک گوسفند با تخمک بی هسته ی گوسفند دیگر

2-سلول تمایز نیافته یک گوسفند با تخمک بی هسته ی گوسفند دیگر

3-سلول تمایز یافته ی یک گوسفند با زیگوت بی هسته

4- سلول تمایز نیافته ی یک گوسفند با زیگوت بی هسته

15-تا پایان دوران کرتاسه بزرگترین جانوران ساکن خشکی کدام گروه بودند؟

1-پرندگان                 2- خزندگان               3- دوزیستان                    4- پستانداران

16-مطابق نظر دانشمندان ، احتمالا منشاء گروههای جانوری امروزی در روند تکامل از چه نوع سلولی بوده است؟

1-پروکاریوت مژکدار              2- پروکاریوت تاژکدار               3- یوکاریوت مژکدار                  4- یوکاریوت تاژکدار

17-کدام یک از وقایع زیر تقریبا هم زمان رخ داده اند؟

1-آغاز زندگی گلسنگ ها در خشکی با پیدایش ماهی های آرواره دار

2-پیدایش گیاهان گلدار با ایجاد شدن خزندگان از تحول دوزیستان

3-پنجمین انقراض گروهی با جابجایی قاره ها

4-خارج شدن اولین مهره دار ساکن خشکی از دریا با تکامل پستانداران و پرندگان

18-پیدایش کدام یک زودتر از بقیه صورت گرفته است؟

1-پروکاریوت فتوسنتز کننده   2- یوکاریوتت بی هوازی          3- پروکاریوت کوچک هوازی      4- پیش یوکاریوت میتوکندری دار

19-توالی رشته ی الگوی سازنده ی آنتی کدون CUA کدام است؟

1-GAT                   2- GAU                      3- CTA                    4- GTA

20- ضمن ساخته شدن پلی پپتیدی با 32 پیوند پپتیدی ، چند آنتی کدون وارد جایگاه A ریبوزوم می شود؟

1-21                      2- 32                      3- 33                           4- 34

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 8:53 |

علمی دوم

1-هورمون ها در کدام گروه از پروتئین ها قرار دارند

1-ذخیره ای    2- ساختاری     3- انتقال دهنده       4- نشانه ای ©

2- آشکارترین تفاوت سلول پروکاریوت و یوکاریوت چیست؟

1-اندازه سلول    2- وجود یا عدم وجود دیواره    3- داشتن یا نداشتن اندامک   ©  4 - جنس تاژک

3- ماده بین سلولی در کدام بافت قابلیت انعطاف دارد

1-استخوان           2 - غضروف   ©            3- خون               4- چربی

4-کدام یک ماده سیال درون میتوکندری می باشد؟

1-کریستا               2- بستره                 3- استروما                 4- ماتریکس©

5-ماده ی زمینه ای کدام بافت به صورت مایع است؟

1-غضروف            2- پیوندی سست            3- خون    ©                4- چربی

6- مالتوز جزء کدام گروه از موارد زیر است؟

1- مونوساکارید               2- دی ساکارید ©               3- پلی ساکارید                 4- لیپید

7- در چه بخشی از کلروپلاست انرژی نورانی خورشید به دام می افتد؟

1-بستره                2- گرانوم   ©                3- غشای خارجی                       4- غشای داخلی

8- کدام یک از بافت های گیاهی زیر دارای دیواره دومین از جنس لیگنین می باشد و سلول ها کوتاه و منشعب است؟

1-آوند چوبی                 2- تراکئید                 3- اسکلرئید  ©                 4- فیبر

9-کدام گزینه ویژگی های یک باکتری را نشان می دهد؟

1-دارای پراکسیزوم ، غشای پلاسمایی و دیواره سلولی    2-دارای ریبوزوم ، غشای پلاسمایی و دیواره سلولی©

3-دارای هسته ، غشای پلاسمایی و دیواره سلولی         4-دارای هسته ، میتوکندری و دیواره سلولی

10-آنزیم ها سبب انجام گروهی از واکنش ها می شوند که مجموع آنها را ................ می نامند؟

1-هیدرولیز             2- پلاسمولیز                       3- اسمز                      4- متابولیسم ©

11-واحدهای سازنده کدام یک از موارد زیر از واحدهایی به نام آمینواسید ساخته شده است؟

1-گلیسرول                        2- گلیکوژن                3 – سلولز                         4 – کلاژن ©

12- تنوع چربی های خنثی یا تری گلیسیرید ها مربوط به کدام است؟

1-بود یا نبود مولکول گلیسرول    2- تعداد مولکول گلیسرول 3- تعداد مولکول اسید چرب  4- نوع مولکول اسید چرب ©

13-علت مایع بودن روغن چیست؟

1-آب گریز بودن آن   2- ساختار تری گلیسیریدی آن  3- حداکثر تعداد هیدروژن را دارد  4- وجود خمیدگی در اسید چرب آن©

14- در صورت بالا رفتن غلظت آب اکسیژنه در سلول کدام اندامک خطر آن را منتفی می سازد؟

1-پراکسی زوم   ©              2- ریبوزوم                 3- لیزوزوم                        4- میتوکندری

15-شبکه آندوپلاسمی صاف در انسان در کدام مورد نقش ندارد؟

1-انقباض ماهیچه                2- تجزیه گلیکوژن در کبد                 3- ساخت انسولین   ©                   4- ساخت استروژن

16- دیواره داخلی مری از کدام بافت ساخته شده است؟

1-پوششی استوانه ای یک لایه   2- پوششی سنگفرشی یک لایه  3- پوششی مکعبی یک لایه  4- پوششی سنگفرشی چند لایه©

17-شروع و خاتمه پوست ریشه گیاه از خارج به داخل کدام است؟

1-مغز- آندودروم            2- دایره محیطیه – مغز    3- دایره محیطیه – تارکشنده  4- لایه زیر تار کشنده – آندودرم©

18- سلول های ............. و ................ به یک نوع بافت اصلی گیاه تعلق دارند؟

1-پارانشیم و تارکشنده   2- نگهبان روزنه و پارانشیم  3- کلانشیم و ترشح کننده کوتین  4- تار کشنده و ترشح کننده کوتین©

19- نقش اسکلرانشیم در بافت های گیاهی کدام است؟

1-استحکام   ©            2- ذخیره مواد                3- ترشح                       4- محافظت

20- برای تشکیل یک مولکول اسید نوکلئیک دارای 300 نوکلئوتید ، 298 مولکول آب .............شده است این مولکول چند رشته ای است؟

1-مصرف – یک رشته ای    2- مصرف – دو رشته اای   3- آزاد – یک رشته ای  4- آزاد – دورشته ای©

21- فرمول   مربوط به کدام گزینه نمی باشد

1-نشاسته    ©              2- ساکارز                   3- مالتوز                   4- لاکتوز

22-تفاوت کلاژن و آلبومین در کدام مورد نیست؟

1-عملکرد    2- نوع واحد سازنده  ©           3- تعداد واحد سازنده                     4- محل تشکیل

23- انسولین نوعی پروتئین ........................ است

1-انتقال دهنده    2- آنزیم               3- ذخیره ای                   4- نشانه ای©

24- پروتئین هموگلوبین متشکل از 4 رشته است که دو به دو شبیه هم هستند و از 574 اسید آمینه تشکیل شده است . تعیین کنیدچند مولکول آب هنگام تشکیل واکنش مصرف یا آزاد شده است.

1-573- آزاد              2- 573 – مصرف         3- 570 – آزاد  ©                 4- 570 – مصرف

25-تفاوت هسته در تریکودینا و پارامسی در کدام مورد نیست؟

1-شکل هسته           2- غشای هسته    ©              3- محتوای DNA                    4- تعداد کروموزوم ها

26-جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید

در کشت میکروب های خاک ، هدف جستجوی ................. است ، برای جلوگیری از خراب شدن محیط کشت ظرف را وارونه قرار می دهیم ، علت وارونه قرار دادن ظرف ، عدم تجمع آب در محیط کشت به دلیل .................... میکروب ها است

1-امیلاز – رشد    2- آمیلاز – تنفس سلولی ©    3- نشاسته – رشد                      4- نشاسته – تنفس سلولی

27- رشته ای از یک مولکول DNA دارای 202 پیوند فسفودی استر است . برای هیدرولیز کامل این مولکول چند مولکول آب لازم است؟

1-204    2- 200   3- 202  ©  4- 198

28-اندازه ی واقعی نمونه ای 300 نانومتر است اگر بزرگ نمایی عدسی چشمی 10 و شیئی 40 باشد اندازه تصویر چند میکرومتر است؟

1-120000                 2- 400                      3- 120  ©                      4- 4000

29- تصویر رویت شده از سلول ، قطری در حدود 0.4 سانتی متر دارد اگر عدسی شیئی 40 و چشمی 10 باشد اندازه واقعی این سلول چند میکرومتر است؟

1-100                    2- 10   ©                   3- 40                              4- 4

30- .....................و ............ در بعضی از باکتری ها وجود دارد و ..................... در بیشتر باکتری ها وجود دارد؟

1-پیلی- دیواره – کپسول   2- پیلی –کپسول – دیواره © 3- دیواره – کپسول – پیلی   4- کپسول – دیواره – پیلی

31- نقص در عملکرد کدام اندامک سلولی در دوران جنینی ، منجر به تولدی نوازدی با انگشتان به هم چسبیده می شود؟

1-ریبوزوم               2- لیزوزوم  ©                  3- گلژی                            4- پراکسی زوم

32- بیشترین تعداد مولکول های تشکیل دهنده غشاء و بیشترین وزن غشاء مربوط به کدام مولکول ها است؟

1-فشفولیپید – پروتئین ©  2- کلسترول- فسفولیپید   3- پروتئین – فسفولیپید  4- فسفولیپید - کلسترول

+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 22:1 |

آزمون بنیه علمی

1-کدام یک از علوم زیر بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارند؟

1-شیمی و فیزیک ®   2- شیمی و ریاضی     3- فیزیک و ریاضی     4- هیچکدام

2-کدام یک نظریه ی پیدایش خودبخودی ماده ی زنده را بطور قطعی باطل کرد؟

1-ون هلمونت      2- فرانچسکو ردی     3- لویی پاستور  ®    4- رودولف فیرخو

3- کدام یک از موارد زیر به علوم زیستی کاربردی تعلق دارد؟

1-تحقیق درباره ی چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان

2-چگونگی استفاده از قوانین وراثت برای به دست آوردن گیاهان یا جانورانی که مشخصات مطلوب دارند®

3-مجموعه علومی که منجر به شناخت علمی موجودات زنده و عوامل موثر بر آنها می شوند

4- مجموع آگاهی هایی که پژوهشگران علوم زیستی با استفاده از روش علمی در محیط زیست طبیعی به دست آورده اند

4- از تجزیه کدام ، مولکول های یکسانی ایجاد می شود؟

1-تری گلیسیرید        2- پروتئین        3- ساکارز       4- نشاسته®

5- مهم ترین نقش پروتئین ها کدام است؟

1-انتقال دهنده     2- آنزیمی   ®    3- انقباضی     4- ذخیره انرژی

6-پروتئین های نیز از تغییر مولکول های گلوکز به وجود می آیند ، اما گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین نیاز به ........ دارد

1-نیتروژن  ®    2- کلسیم        3- فسفر              4- پتاسیم

7- در کلروپلاست سلول های میان برگ برگ هایی که فتوسنتز انجام می دهند مقدار قابل توجهی ........وجود دارد

1-سلولز              2- نشاسته  ®     3- نیتروژن             4- دی اکسید کربن

8-کدام جمله صحیح است؟

1-سلول های نگهبان روزنه در روپوست بالایی فراوان ترند و بر خلاف سایر سلول های روپوست کلروپلاست ندارند

2- سلول های نگهبان روزنه در روپوست بالایی فراوان ترند و بر خلاف سایر سلول های روپوست کلروپلاست دارند

3-سلول های نگهبان روزنه در روپوست پایینی فراوان ترند و بر خلاف سایر سلول های روپوست کلروپلاست ندارند

4- سلول های نگهبان روزنه در روپوست پایینی فراوان ترند و بر خلاف سایر سلول های روپوست کلروپلاست دارند®

9-سوخت رایج بسیاری از سلول ها ..... است که از گروه ................ می باشد

1-تری گلیسیرید ها – لیپیدها                                   2- گلوکز – مونوساکارید  ®

3- ساکارز – دی ساکارید                                         4- نشاسته – پلی ساکارید

10 -هموگلوبین نوعی ..... است که وظیفه ی آن ................. می باشد

1-پروتئین – انتقال مواد غذایی                     2- آنزیم – انتقال گازهای تنفسی

3- آنزیم – باعث سوختن گلوکز                    4- پروتئین – انتقال گازهای تنفسی®

11- اولین دانشمندی که با آزمایش کنترل شده به بررسی درستی تفکر خلق الساعه پرداخت چه کسی بود ؟

1-ارسطو              2- ون هلمونت               3- فرانچسکو ردی  ®             4- لویی پاستور

12- کدام گزینه در مورد پروتئین ها درست است؟

1-نقش اصلی آن ها ذخیره انرژی است                        2- در برابر حرارت مقاوم اند

3-برای انجام واکنش های شیمیایی ضروری اند    ®          4- مولکول های آن شاخه دار هستند

13- کدام مواد از نظر ساختار ، کار و تعداد واحد سازنده ، نسبت به سایر مولکول ها ی زیستی از گوناگونی بیشتری برخوردارند؟

1-پروتئین  ®        2- نوکلئیک اسید       3- لیپید            4- پلی ساکارید

14-کدام سلول در برگ ، دارای کلروفیل است؟

1-روپوست       2 – آوند چوبی              3- آوند آبکش              4- نگهبان روزنه®

15-کدام گزینه صحیح نیست؟

1-در خاک هایی که کمبود مواد نیتروژنی دارند ، معمولا گیاهی نمی روید

2-ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان ، به صورت محلول در آب از ریشه به گیاه وارد می شود

3- برخی باکتری های خاک می توانند ترکیبات نیتروژن دار گیاهان را فراهم کنند

4-گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را از خاک و هوا می گیرند®

16- پلي ساکاريد ساختاري سلولهاي گياهي چه نام دارد ؟

الف) نشاسته                          ب) گليکوژن                      ج) سلولز     ®                د) کيتين

17-کداميک از مونومرهاي يکسان ساخته شده است ؟

الف) مالتوز- نشاسته   ®             ب) لاکتوز - سلولز              ج)  ساکارز - مالتوز               د) لاکتوز- ساکارز

18- .کداميک فاقد ديواره سلولي است؟

الف) سلول برگ چنار           ب) سلول باکتري سل          ج) سلول پيکر قارچ                 د)سلولهاي استخواني®


+ نوشته شده توسط محمد جباری در جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ و ساعت 20:8 |
رویشگاهی نزدیک تربت حیدریه ( رباط سنگ ) که از صخره های سرپانتین تشکیل شده و دو گونه انحصاری زیر در آن رویش می نمایند.

1- دیافانوپترا خراسانیکا Diaphanonoptera khorasanica


Iran (Islamic Republic of): Prov. Khorasan, in collibus ad Turbat-e Haidari (Torbat-e Heydariyeh). Alt.: 1300 m. 27.05.1948, Leg.: K. H. Rechinger & F. Rechinger 4370.

2- ژورینه آ پونگنس  Jurinea pungens

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 20:26 |

شاخه کلروفیتا :

برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت www.plantbio.ir مراجعه کنید

ویژگیهای عمومی :
1-انتشار وسیعی دارند در زیستگاههای مختلف یافت می شوند
2-رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل های a و b ، گزانتوفیل و کاروتنهای α وβ می باشد
3-ماده ذخیره ای نشاسته ، بهمین علت درون کلروپلاست آنها پیرنوئید وجود دارد
4-در سلولهای رویشی و زایشی آنها ، سلولهای تاژکدار وجود دارد ، تعداد آنها بین 2 تا 4 عدد می باشد . در کلروپلاست سلول های متحرک لکه چشمی دارند.
5-دیواره سلولی سلولزی دارند.
پراکندگی :
در زیستگاههای مختلف یافت می شوند. تعدادی از این جلبک ها تنها در یک زیستگاه به سر می برند ولی اغلب دارای زیستگاههای متنوع هستند.
کاهوی دریایی : فقط در آب شور
اودوگونیوم : فقط در آب شیرین
کلادوفورا و ولوکس در هر دو نوع زیستگاه یافت می شوند.
ساختار سلولی :
ساختار یوکاریوتی دارند . از شاخص های تمایز جنس های مختلف کلروفیتا ، وجود کلروپلاستهایی با اشکال متنوع می باشد.مثلا کلروپلاست در ولوکس و کلامیدوموناس فنجانی شکل ، در اولوتریکس به شکل زین اسب یا حرف C ، در اسپیروژیر مارپیچی ، در اووگونیوم مشبک و در زیگنما ستاره ای شکل است.
در بسیاری از جلبک ها ی سبز درون کلروپلاست پیرنوئید و لکه چشمی وجود دارد.پیرنوئیدها از پروتئین های آنزیمی ساخته شده اند ، که نقش آنها سنتز و تجمع نشاسته است.
لکه چشمی یا استیگما به رنگ قرمز یا نارنجی بوده و در حرکت سلول به سمت نور نقش دارد. شامل دو بخش زیر است :
الف ) بخش عدسی مانند : نور دریافتی را به بخش دیگر می رساند
ب ) بخش حساس به نور : نسبت به نور واکنش می دهد.
در جلبک های سبز انواع ریسه ، به استثناء ریسه سیفونی مشاهده می گردد.
تولید مثل : به سه روش زیر صورت می پذیرد :
الف ) رویشی : شامل قطعه قطعه شدن ، تقسیم دوتایی و تشکیل اکینت
ب ) تولید مثل غیر جنسی از طریق تشکیل هاگ در هاگدان ها ( اسپورانژیوم ) ، هاگ به دو شکل متحرک و غیر متحرک
ج ) تولید مثل جنسی : به روشهای ایزوگامی ، انیزوگامی و اووگامی
رده بندی جلبک های سبز :
شاخه کلروفیتا : شامل دو رده زیر می باشد :
الف ) رده کلروفیسه Chlorophyceae : شامل سه راسته زیر می باشد :
1-راسته ولوکال Vlvocales
2-کلروکوکال Chlorococales
3-اولوتریکال Ulothricales

ب ) رده اولوفیسه Ulvophyceae : شامل چهار راسته زیر می باشد :
1-اولوال Ulvales
2-داسی کلادال Dasiceladales
3-کالرپال Caulerpales
4-زیگنمال Zygnemales
1-راسته ولوکال Vlvocales : در این راسته به شرح چند جنس مشهور به شرح زیر می پدازیم :
الف ) کلامیدوموناس Chlamydomonas : دارای گونه های تک سلولی متحرک ، که در زیستگاههای متنوعی یافت می شود . این جلبک به آسانی به صورت خالص در آزمایشگاه کشت داد. دارای ریسه تک سلولی ، کلامیدوموناس تخم مرغی شکل دارای دیواره نازک ، در ناحیه سر دارای دو تاژک شلاقی مساوی ، کلروپلاست فنجانی شکل ، که دارای چند پیرنوئید و یک لکه چشمی است.یک هسته درشت نیز در فرورفتگی کلروپلاست مشاهده می گردد.
تولید مثل : به دو روش غیر جنسی و جنسی صورت می پذیرد


تولید مثل غیر جنسی : در شرایط عادی ، کلامیدوموناس تاژکهای خود را از دست داده و غیر متحرک می شوند ، سپس هسته دو یا چند تقسیم میتوز انجام داده و در پایان درون سلول مادر ، تعداد 4 تا 16 سلول متحرک تاژکدار ( زئوسپور ) به وجود می آید.که با پاره شدن دیواره سلول مادری ، زئوسپورها خارج و پس از رشد به کلامیدوموناس بالغ تبدیل می شوند.
تولید مثل جنسی : در شرایط نامساعد محیطی صورت می پذیرد ، در این روش ، ابتدا دو کلامیدوموناس از قسمت راسی یکدیگر را شناسایی و از ناحیه تاژکها بهم متصل می شوند. سپس بین دو سلول مراحل پلاسموگامی و کاریوگامی انجام ، و زیگوت دیپلوئید که دارای 4 تاژک است به وجود می آید، این سلول تاژکها را از دست داده و در ته زیستگاه به صورت ساکن در می آید. سپس دیواره زیگوت ضخیم شده و سلول به حالت مقاوم در می آید .در هنگام مساعد شدن شراایط دوباره فعال گردیده ، ابتدا هسته دیپلوئید به روش میوز تقسیم و درون تخم چهار هسته هاپلوئید به وجود می آید. سلول های جدید تاژکدار شده و پس از مدتی از سلولل مادر جدا و پس از رشد به یک کلامیدوموناس بالغ تبدیل می شوند ( چرخه هاپلونتیک – نوع آمیزش گامتها ، ایزوگامی ).
ب ) ولوکس Volvox : به شکل کلنی متحرک ، کلنی به صورت کره توخالی که باچشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است. در هر کلنی تعداد سلول گاه تا 50000 سلول می رسد. سلول های تشکیل دهنده کلنی ، شبیه کلامیدوموناس هستند. سلول ها هنگام تققسیم تخم به وجود می آیند و توسط ماده ژلاتینی بهم متصل باقی می مانند. به تریج که کلنی باالغ شد ، سلول ها به دو گروه تقسیم می شوند :


1-سلول های لایه بیرونی ولوکس : همگی شبیه کلامیدوموناس هستند ، سلول های رویشی به شمار می آیند.
2-گونیدی Gonidia : درون کلنی تشکیل و در تولید مثل نقش دارند. سلول های گونیدی لکه چشمی کوچکتر دارند و تحرک و فعالیت کمتری نسبت به سلول های رویشی دارند.
از نکات جالب توجه ، تقسیم کار در سلول ها می باشد ( سلول رویشی ، سلول تولید مثلی )
تولید مثل ولوکس : به دو روش غیر جنسی و جنسی صورت می پذیرد.
تولید مثل غیر جنسی : درون هر سلول گونیدی ، تقسیمات متعدد میتوزی انجام و یک کلنی کوچک تشکیل می شود . سپس کلنی ها کوچک متحرک شده و با متلاشی کردن کلنی مادر آزاد می گردند.
تولید مثل جنسی : تعدادی از سلول های گونیدی تقسیم شده و سلول های جنسی نر ( اسپرم ) را به وجود می آورند. اسپرمها از سلول اصلی جدا نمی شوند بلکه به صورت گروهی باقی می مانند. تعدادی از گونیدیهای بزرگتر به صورت تخمزا ( غیر متحرک ) در می آیند. پس از لقاح ، زیگوت تشکیل می شود که دیواره ضخیمی در اطراف خود تشکیل داده و به حالت مقاوم در می آیند. پس از متلاشی شدن کلنی ، زیگوت ها آزاد و یک مرحله نهفتگی طی می کنند. در شرایط مساعد زیگوت تقسیم میوز انجام داده و چهار سلول هاپلوئید به وجود آورده که فقط یکی باقی می ماند ، که ان نیز به طور متوالی تقسیم شده و تعداد زیادی سلول ایجاد می کند که بهم متصلند ( تشکیل کلنی جدید )
کلنی ولوکس ممکن است تک جنسی یا دو جنسی باشد.
ج ) پاندورینا Pandorina : کلنی کروی شکل دارای تعداد مشخصی سلول تاژکدار ( 16 سلول ) ، سلول های شبیه کلامیدوموناس هستند.
د ) گونیوم Gonium : کلنی متحرک چهار گوش و مسطح که از تعداد مشخصی سلول( 16 سلول ) شبیه کلامیدوموناس تشکیل شده است.

راسته کلروکوکال Chlorococales: چند جنس مشهور عبارتند از :
1-کلرلا Chlorella : جلبک سبز تک سلولی ، در اغلب زیستگاهها یافت می شود. سلول کروی شکل و دارای دیواره نازک ، کلروپلاست فنجانی شکل با یک پیرنوئید، از لحاظ ساختار سلولی ، شبیه کلامیدوموناس با این تفاوت که غیر متحرک است، فاقد تاژک و لکه چشمی ، فقط از طریق غیر جنسی تولید مثل می کند.هنگام تولید مثل غیر جنسی ، در داخل سلول ، هسته تقسیم شده و 2، 4 و 8 و به ندرت 16 هسته کوچکتر را به وجود می آورد.هسته ها به همراه مقداری از سیتوپلاسم منشاء یک کلرلای جدید می شوند.


2-هیدرودیکتیون Hydrodictyon : کلنی توری شکل ( معروف به تور آبی ) ، هر کلنی از صدها سلول استوانه ای شکل ، هر چند سلول ( 5 یا 6 عدد ) ایجاد یک چند ضلعی منظم درون کلنی می کنند. بیشتر در اسخرها ، دریاچه ها و آبهای راکد و جاری شیرین یافت می شود.


3-سنه دسموس Scenedesmus : جلبک به شکل کلنی غیر متحرک که در آبهای شیرین یافت می شود. سلول های کلنی معمولا 4 تایی است. سلول استوانه ای شکل که از پهلو به هم متصلند، سلول های انتهایی دارای زایده های خار مانند می باشند.


راسته اولوتریکال Ulothricales : چند نمونه مشهور عبارتند از :
1-اولوتریکس Ulothrix : جلبک سبز رشته ای بدون انشعاب ، در آبهای شیرین نسبتا سرد و شفاف ، روی سطح سنگ ها و صخره های مرطوب ، یا متصل به چوب های شناور ، ریسه دارای سه نوع سلول به قرار زیر می باشد :
الف ) سلول های اصلی ریسه : چهار گوش و در یک ردیف به دنبال هم قرار دارند.
ب ) سلول راسی : معمولا گنبدی شکل ، به جز شکل تفاوت دیگری با سایر سلول ها ندارد
ج ) سلول پایه : بی رنگ ، فاقد کلروپلاست که باعث اتصال جلبک به محیط اطراف می شود.
در داخل سلول های اصلی و راسی یک کلروپلاست بزرگ زین اسبی شکل با یک یا چند پیرنوئید یافت می شود.


تولید مثل : به سه روش زیر انجام می شود :
الف ) رویشی ب ) غیر جنسی ج ) جنسی
تولید مثل رویشی : به روش قطعه قطعه شدن
تولید مثل غیر جنسی : از طریق تشکیل زئوسپور ، هنگام تولید مثل دربرخی از سلول های رشته ، هسته و سیتوپلاسم تقسیم شده و در آن تعداد 2 تا 32 زئوسپور متحرک چهار تاژکی تشکیل می گردد. زئوسپورها قبل از آزاد سازی در داخل کیسه هایی که وزیکول نام دارد قرار می گیرند. زئوسپورها بعد از رهایی ، کمی شنا کرده سپس از سر به نقطه ای چسبیده و تاژکهایش را از دست داده و ساکن می شوند. پس از مدتی هر یک از سلول ها ساکن ، یک رشته جدید می سازد.
تولید مثل جنسی : از طریق ایزوگامی ، در شرایط نامساعد و در پایان فصل رشدانجام می گیرد. مانند روش غیر جنسی زئوسپورهای دو تاژکی ایجاد ، که رها شده و به صورت گامت عمل می نمایند. دو گامت از طریق راس تاژکدار بهم متصل شده و پس از مراحل پلاسموگامی و کاریوگامی ، سلول تخم تشکیل می شود. زیگوت مدتی غیر فعال باقی مانده و در شرایط مساعد رشد کرده و ریسه جدیدی را ایجاد می کند.اغلب گونه ها ناجور ریسه اند.چرخه زندگی هاپلونتیک است.
2-اودوگونیوم Oedogonium : جلبک سبز رشته ای غیر منشعب ، در آبهای شیرین ، به صورت آزاد یا چسبیده به محیط رشد می کند. در هر ریسه یک یا چند سلول نگاهدارنده که موجب اتصال به تکیه گاه می شود ، وجود دارد.سلول راسی کروی شکل ف بقیه سلول ها ی ریسه ، استوانه ای شکل هستندو پهلو به پهلو قرار دارند. هر سلول یک کلروپلاست بزرگ مشبک و تور مانند دارد. درون هر کلروپلاست تعدادی پیرنوئید وجود دارد. دیواره سلولی از سه لایه تشکیل شده است. لایه بیرونی کیتین ، لایه میانی پکتین و داخلی سلولزی می باشد. درون هر سلول یک هسته هاپلووئید وجود دارد. تشخیص اودوگونیوم ، به لحاظ داشتن کلروپلاست مشبک ، وجود زیگوت های متورم در طول ریسه و نیز آنتریدیوم هایی که مانند قوطی های کوچک روی هم قرار دارند ،آسان است.

تولید مثل : به سه صورت زیر انجام می شود :
الف ) رویشی ب ) غیر جنسی ج ) جنسی
تولید مثل رویشی : به روش قطعه قطعه شدن
تولید مثل غیر جنسی : هنگام تولید مثل غیر جنسی ، زئوسپورهای خاصی ایجاد می شود که هر سلول رویشی تنها یک یک زئوسپور بوجود می آورد . زئوسپورها دارای تاژک های زیادی در راس خود می باشد . زئوسپور می تواند رشته جدیدی به وجود می آورد.
تولید مثل جنسی : نسبتا پیچیده و پیشرفته ، دارای دو نوع ساختار تولید مثلی ، آنتریدیوم ( مولد آنتروزوئید ) و دیگری اوگونیوم ( مولد اووسفر ) . لقاح بین آنتروزوئید و اووسفر باعث تولید زیگوت می گردد. ( لقاح از نوع اووگامی ) . زیگوت سلول مقاومی که وارد مرحله نهفتگی می شود. در شرایط مساعد ، زیگوت تقسیم میوز انجام داده و 4 زئوسپور هاپلوئید بوجود می اورد که هر یک منشاء یک ریسه جدید می باشد ( چرخه هاپلونتیک )
3- کلادوفورا Cladophora : جلبک سبز رشته ای منشعب ، در آبهای شیرین و شور و از جلبک های کف زی ( بنتوس ) ، سلول ها استوانه ای شکل که در هر سلول یک کلروپلاست بزرگ و مشبک با تعدادی زیادی پیرنوئید وجود دارد. هر سلول دارای چند هسته ، رشد ریسه از طریق تقسیم سلول های انتهایی صورت می پذیرد.


تولید مثل کلادوفورا : به سه روش زیر صورت می پذیرد :
الف ) رویشی ب ) غیر جنسی ج ) جنسی
تولید مثل رویشی : به دو روش قطعه قطعه شدن و تشکیل اکینت
تولید مثل غیر جنسی : از طریق تشکیل زئوسپورهای چهار تاژکی ، زئوسپورها از ناحیه تاژک ها در محلی ساکن شده و پس از رشد رشته جدیدی ایجاد می کند.
تولید مثل جنسی : دارای دو نسل گامتوفیت و اسپوروفیت ، از نسل اسپوروفیت ف زئوسپورهای چهار تاژکی هاپلوئید ایجاد می شود . هر زئوسپور رشد کرده و یک گامتوفیت ایجاد می کندکه نا جور ریسه است. برخی مثبت و برخی منفی . ریسه های گامتوفیت هنگام بلوغ ، سلول های جنسی دو تاژکی بوجود می آورند. از ترکیب دو گامت ( زئوسپور ) سازگار، زیگوت دیپلوئید ایجاد گردیده که در شرایط مساعد رشد و تبدیل به جلبک اسپوروفیت جدید می شود.( لقاح ایزوگامی و چرخه زندگی ایزومورفیک است )
راسته اولوال Ulvales : چند جنس مشهور عبارتند از :
1-اولوا Ulva : ریسه پارانشیمی ، شبیه برگ کاهو ، پیکر آن شامل سه بخش زیر می باشد :
الف ) بخش نگهدارنده : شامل سلول هایی که باعث اتصال جلبک به اجسام موجود در کف آب می شود.
ب ) پایه : باریک و لوله ای شکل
ج ) پهنک : بخش اصلی جلبک که مواج ولبه دار است. سلول های پهنک معمولا چند وجهی و در هر سلول یک کلروپلاست وجود دارد. ضخامت آن دو ردیف سلول است.
نکته سلول های بخش نگاهدارنده معمولا چند هسته ای می باشند.
تولید مثل اولوا : به دو روش زیر انجام می شود :

الف ) غیر جنسی ب ) جنسی
تولید مثل غیر جنسی : از طریق تشکیل زئوسپورهای چهار تاژکی ( مشابه کلادوفورا )
تولید مثل جنسی : تناوب نسل ، پیکر اسپوروفیت و گامتوفیت کاملا شبیه هم ( چرخه ایزومورفیک ) مشابه کلادوفورا
داسی کلادال Dasiceladales : جنس های مشهور عبارتند از :

1-استابولاریا Acetabularia : دارای ظاهر زیبا و جذاب ، برای مطالعات ژنتیک کاربرد دارد. در دریا و سواحل نسبتا آرام و گرم ، در عمق نسبتا زیاد، ریسه جلبک تک سلولی بسیار بزرگ ، که سه بخش متمایز دارد که عبارتند از :
الف ) بخش ریزوئیدی : باعث اتصال جلبک
ب ) پایه : لوله ای شکل
ج ) بخش چتر مانند : که در راس هر پایه ایجاد و دارای اشکال متنوع است.( جهت شناسایی کاربرد دارد )
استابولاریا دارای هسته دیپلوئیدی که ابتدا در ریزوئید و سپس وارد پایه می شود.هنگامیکه پایه کامل شد در انتهای ان چتر ایجاد می شود.
راسته کالرپال Caulerpales :نمونه های مشهور عبارتند از :
1-کالرپا Caulerpa : دریازی ، در اعماق دریاهای مناطق گرم ، حدود 73 گونه دارد.ریسه تک سلولی با مقدار زیادی هسته دارد. شکل ظاهری از یک قسمت ریزوم مانند ، که بطور افقی رشد می کند و بر روی ان انشعابات برگ مانند زیادی وجود دارد. شکل انشعابات در گونه های مختلف ، متفاوت است.

راسته زیگنمال Zygnemales : به این راسته ، کانجوگال Conjugales نیز گفته می شود چون تولید مثل جنسی در آنها از طریق الحاق ( کانجوگاسیون ) صورت می پذیرد.
جنس های مشهور عبارتند از :
1-اسپیروژیر Spirogyra : جلبک سبز رشته ای بدون انشعاب ، از فراوانترین جلبک های آب شیرین ، کلروپلاست مارپیچی شکل
ویژگی های جلبک اسپیروژیر :
1-ریسه ساده و ازسلول های استوانه ای شکل و دراز که بدنبال هم قرار گرفته است تشکیل شده است.
2-کلروپلاست مارپیچی و دارای چند پیرنوئید
3- ریسه بسیار لغزنده و لزج ، که دلیل آن ترشح مواد لزج بوسیله دیواره سلولی در اطراف ریسه است
4- هیچ نوع سلول متحرک ، از قبیل گامت یا زئوسپور ندارد.
5-رشد معمولی از طریق تقسیم میتوزی سلول های ریسه است
6-تولید مثل جنسی از طریق کانجوگاسیون صورت می پذیردتولید مثل در اسپیروژیر به دو روش رویشی و جنسی صورت می پذیرد.
تولید مثل رویشی : یا از طریق قطعه قطعه شدن و یا از طریق اکینت
تولید مثل جنسی : به روش الحاق ، ریسه های اسپیروزیر هاپلوئیدند و دارای دو نوع مثبت و منفی است. ابتدا دو ریسه سازگار ، در امتدادیکدیگر قرار گرفته ، بین سلول ها یی از دو ریسه یک لوله الحاق تشکیل می شودف پروتوپلاسم یکی از ریسه ها از طریقلوله الحاق وارد سلول ریسه مخالف می گرددو مراحل پلاسموگامی و کاریوگامی ، سلول دریافت کننده پروتوپلاسم به زیگوت دیپلوئید تبدیل شده و دیواره آن ضخیم می گرددکه وارد مرحله نهفتگی شده که در این مرحله زیگوسپور نام دارد.زیگوسپور در شرایط مساعد ( اوایل بهار ) رویش کرده و ریسه جدیدی را به وجود می آورد.البته قبل از رویش تقسیم میوز انجام می دهد که چهار سلول هاپلوئید ایجاد کرده که فقط یکی باقی می ماند که با تقسیمات متعدد ریسه هاپلوئید جدیدی را بوجود می آورد.
2-زیگنما Zygnemma : جلبک سبز رشته ای بدون انشعاب که شبیه اسپیروژیر است ، اما ریسه آن ظریفتر و باریکتر از اسپیروژیر است.کلروپلاست ستاره ای شکل دارد.در هر سلول دو کلروپلاست ستاره ای دارد که هسته بین انها قرار دارد.زیستگاه مشابه اسپیروژیر ولی فراوانی آن کمتر است چرخه تولید مثلی شبیه اسپیروژیر می باشد.


+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 22:38 |
دستگاه تنفسی پرندگان یک سری ویژگی های کسب نموده است که به کمک آن می توانند در محیط دارای اکسیژن کم نیزمانندار تفاع 9کیلو متری زندگی کنند:برخی از این سازکاری ها به قرار زیر است
الف -کارای شش های آنها بالا بوده ومی توانند مقداری بسیاری اندک اکسیژن هوا رو جذب کند
ب-هموگلوبین انها قدرت پیوستگی زیادی با اکسیزن دارد
ج-مادی شبیه به هموگلوبین به نام میو گلوبین در ماهیچه های پروازی آنها وجود دارد که می تواند مقداری اکسیژن را در خود ذخیر کند
د-مورگ های خونی فراوانی به ماهیچه های پروازی انها خون رسانی می کنند
ه-جریان هوای درون شش های پرندگان یک طرفه واز عقب به جلو می باشد(هوای دم وباز دم باهم مخلوط نمی شوند)

2-چرا کارای شش پرندگان بالا است ؟
زیرا جریان هوا در شش ها یک طرفه از عقب به جلو می باشد وهنگام دم هوا عمدتا 70دصد به کیسه های هوا دار عقبی می رود و در همین هنگام هوای دم قبلی به کیسه های هوا دار پیشین منتقل می کند هنگام باز دم هوای تهویه نشده حاصل از دم به درون شش ها وارد می شود ودر همین حال هوای تهویه شده دم قبلی از کیسه های هوا دار بیشین خارج می شود

کار دستگاه تنفسی رساندن اکسیژن به بدن است؟
همان طور که می دانید اکثر موجودات هوازی بوده وبرای تنفس به اکسیژن احتیاج دارند که می توانند از راه های مختلف ان را کسب نمایند مانند روش های زیر:
الف-مجودات تک سلولی ابزی:اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق انتشار کسب می کنند ودی اکسید کربن را از همین طریق دفع می کنند
ب-تنفس جانوان پرسلولی به روش های مختلفی صورت می پزیرد که عبارت اند از....؟
تنفس پوستی :این جانوران اکسیژن مورد نیاز خود را از همه ی سطح بدن خود (پوست)جذب می کنند مانند "کرم خاکی

-شریط لازم برای تنفس پوستی عبارتند از :
1-محل زندگی جاندار در محیط های مرطوب یا آب باشد
2-دارای پوست نازک جهت تبادل کاز ها باشد
3-سطح بدن (پوست)وسیع بوده
4-در زیر پوست دارای مویرگ های خونی فراوان باشند.پلاناریا از کرم های پهن است.

-تنفس نایی:
این سیستم تنفس از تعدادی لوله های درونی به نام نایی تشکیل شده که در سراسر بدن منشعب می شوند تبادل گاز ها از این انشعابات باسلول های بدن به طور مستقیم وبدن نباز به سیستم گردش مواد انجام می پذیرد مانند" حشرات

تنفس آب ششی:
در ماهی ها ونوزادان قور باغه وبرخی دیگر از جانوران تنفس از طریق اب شش ها صورت می گیرد وبدین صورت که اکسیژن محلول در اب از سطح اب شش جذب و وارد مویرگ میشود.
نکته:جانوان خشکی زی اب شش برای تنفس انها مناسب نیست زیرا در نبود اب رشته های اب ششی به هم چسبید وقادر به جذب اکسیژن هوا نمی باشند
-تنفس ششی:
بیشتر مهره داران ساکن خشکی مثل .پرند گان –خزندگان –دوزیستان (بالغ)دارای شش می باشند.
نکته:شش ها کیسه های مرطوب در داخل بدن بود که دیواری آن از یک لای نازک سلولی تشکیل شده است

دستگاه تنفس انسان :شامل اجزای زیر می باشد که عبارت اند از ..؟
الف.مجاری تنفسی- شامل:نای –نایژها-نایژکها
ب-شش ها
ت-قفسه سینه :وظیفه ی آن :حفاظت-کمک به عمل باز دم و دم
ث-پردی جنب
ج-پردی دیافراگم
پرده ی جنب :پرده ای دو جداره که شش ها را به قفسه سینه متصل می کند ومقدار مایع بین دو دیواری ان وجود داشته که لغزند ه است که حرکت شش ها را آسان می کند
نکته:دیواری نا ی و نایژه دارای حلقه های غضروفی می باشد که از بسته شدن انها جلو گیری می کنند.

پردی دیافراگم:پردی که باعث جدا کردن قفسه سینه از حفری شکم می شود ودر انسان وسایر پستان داران وانسان وجود دارد همچنین با حرکت خود به پایین وبالا حجم قفسه سینه را افزایش یا کاهش می دهد. وباعث حرکاتشش ها در تنفس آرام می شود .
نکته :بالا وپایین رفتن دنده ها به کمک ماهیچه های بین دنده ای باعث افزایش وکاهش حجم قفسه سینه می شود

نکته:ماهیچه های دم باعث ا فزایش هجم قفسه ی سینه وماهیچه های باز دم باعت کاهش حجم قفسه سینه می شود.

-سورفاکنانت :مادی که از سلول های دیواری کیسه های هوایی ترشح می شود. وسطح داخلی انها رو می پوشاند وباعث کاهش کشش سطحی مایه پوشاننده ودر نتیجه اسان شدن باز شدن کیسه های هوای می شود. وبه تنفس کمک می کند .
نکته:سور فاکنانت در اواخر دوری جنینی ساخته می شود در نتیجه نوزادان زود راس به علت کمبود این ماده ه زحمت نفس می کشند.

هوای جاری :مقدار هوایی که در هر دم وباز دم جابه جا می شود ودر حدود500میلی لیتر یا5/لیتر می باشد.
هوای مرده:یک سوم هوای جاری که در مجاری تنفسی باقی می ماند ونمی توانند اکسیژن ودی اکسید کربن خود را باخون مبادله کند.
-هوای ذخیری دمی یا مکمل :هوایی که پس از یک دم معمولی با یک دم عمیق می توان از بیرون به درون شش ها می توان فرستاد .
هوای ذخیری باز دمی:هوایی که پس از یک باز دم معمولی وبا یک بازدم عمیق می توان ازشش ها خارج کرد. هوای ذخیری باز دمی می گویند.
ظرفیت حیاتی :به مجموعه هوا یی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک باز دم عمیق بیرون می دهد.
- هوای باقی مانده:مقدار هوای که پس از حد اکثر بازدم درون شش ها باقی می ماند. هوای باقی مانده می گویند.
ظرفیت شش ها:هوای باقی مانده ی +ظرفیت حیاتی را ظرفیت شش ها می گویند.
حجم تنفس :حاصل ضرب هوای جاری در تعداد حرکات تنفسی در یک دقیقه را حجم تنفسی می گویند.

هموگلوبین برای انتقال گاز ها در خون به کار می رود .
همان طور که می دانید هموگلوبین نوعی پروتئن آ هن دار می باشد. که در گلبول های قرمز وجود داشته وباعث گاز های تنفسی می شود .(هموگلوبین دارای چهار زنجیری پروتئن می باشد .وچهار گروه هم

راه های انتقال اکسیژ ن در خون : انتقال اکسیژن در خون به دو روش زیر صور ت می گیرد..
الف-ترکیب باهموگلوبین 97درصد ب-به صورت محلول در پلاسما 3درصد

راه های اتقال دی اکسید کربن در خون؟به 3 روش زیر صورت می پذیرد.
الف-یون بی کربنات70درصد ب-ترکیب هموگلوبین 23درصد ث-به صورت محلول در پلاسما 7 درصد

نکته:در غشائ گلبول قرمز انزیم ایندرازکربنیک وجود دارد که باعث ترکیب دی اکسید کربن با آب می شود که تولید اسید کربنیک می کند وآن نیز به یون های بی کربنات و هیدروژن تجزیه می شود.

نکته:منوکسید کربن گازی که براثر سوختن ناقس ایجاد می شود ومیل ترکیبی آن با هموگلو بین شدید تر بوده ودر نتیجه از ترکیب اکسیژن با هموگلوبین جلو گیری می کنند وباعث مرگ می شود.
تنفس واقعی در سلول ها انجام می شود .
هنگامی که خون دارای اکسیژن به اطراف سلول ها بدن می رسد . اختلاف فشار اکسیژن بین خون ومایه بین سلولی باعث انتشار اکسیژن به مایع بین سلولی می شود .وبر عکس دی اکسید کربن ایجاد شده در سلول ها از طریق انتشار وارد مویرگ ها خونی می شود

نکته:انتشار دی اسید کربن از اکسیژن سریع تر می باشد بنابرین اختلاف فشار چندانی برای انتشار آن لازم نیست .
نکته :تنفس واقعی همان تنفس سلولی می باشد که درون میتوکندوری سلول انجام می شود.
وظایف مجاری تنفسی :
الف-انتقال گاز های تنفسی
ب- مرطوب کردن هوای تنفسی
ت-گرم تر کردن هوای تنفسی
ث-به دام انداختن ذرات ریز وگرد وغبار به کمک مژه های دیوار تنفسی و موها بینی .

نکته:سطح داخلی مجاری تنفسی از بافت پوششی (مژک دار) پوشیده شده است که ترشهات مخاطی چسبناکی تولید می کند.
نکته :در بیماری آسم نایژ ک ها تنگ می شوند وتنفس را مشکل می کند.

سرفه وعطسه :
از مکانیسم های دفاعی . بدن در مقابل ورود مواد خارجی مانند ...گاز ها وعوامل بیماری زا به درون دستگاه تنفسی می باشد. در این حالت هوا بافشار از راه دهان (سرفه) یا بینی (عطسه)به همراه مواد خارجی به بیرون پرتاب می شود.
نکته:در شروع سرفه وعطسه هنجره بسته می شود وهوا در داخل شش هاحبس می شود و با باز شدن هنجره هوا با فشار خارج می شود.
تکلم:
تکلم یاصحبت کردن با مشارکت دستگاه تنفس ومراکز عصبی تکلم صورت می گیرد. ودر ایجاد صدا تار های صوتی حنجره نقش دارد و واژسازی به وسیله :لب ها –دهان-زبان-وتاحدودی دندان ها صورت می گیرد

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 19:18 |
ترکيبات بزاق شامل:
1-آميلاز (پتيالين)نوعي انزيم که باعث تبديل نشاسته به مالتوز مي شود
2-ماده ي موسين:ماده اي که باعث جذب آب وتوليدماده ي چسبناک موکوز مي شودکه باعث به هم چسبانيدن ضرات غذا ولغزندگي ان مي شود
3-ليزوزيم:نوعي آنزيم که ديواره ي سلولي باکتري هاي بيماري زا را ازبين مي برد ودهان را ضد عفوني مي کند.
فوايد بزاق:
1-ضد عفوني کردن حفره ي دهان
2-مرطوب نگه داشتن دهان
3-کمک به حس چشايي
4-تهسيل حرکت زبان

نکته:ترشح بزاق در هنگام خواب کاهش مي بايد
بلع:
عمل بلع باعث انتقال لقمه ي جويده شده از دهان به معده مي شود اين عمل به وسيله ي مراکز عصبي کنترل مي شود
فرايند بلع(مکانيسم عمل)بلع:پس از جويده شدن غذا زبان بالا آمده وبه کام دهان مي چسبد وباعث حرکت لقمه به سمت گلومي شود در همين هنگام زبان کوچک به سمت بالا رفته وراه بيني را مي بندد از طرف ديگر با بالا امدن حنجره و پايين رفتن اپي گلوت راه ناي بسته مي شود بنا برين غذا وارد مري مي شود.
نکته:انعکاس بلع باتحريک گيرنده هاي مکانيکي ديواره ي گلو ايجاد مي شود
نکته:در هنگام بلع مرکز بلع بااثر خود بر مرکزتنفس باعث قطع تنفس در هنگام بلعيدن مي شود
نکته:حرکات دودي مري باعث جلو رفتن لقمه ي غذا به سمت معده ميشود نيروي جاذبه نقش چنداني ندارد
کارديا:ماهيچه هاي حلقوي بخش انتهاي مري که از برگشت محتويات معده به مري جلوگيري مي کند
نکته:در هنگام رسيدن لقمه ي غذا به ناحيه ي کارديا انقباض ماهيچه هاي ان از بين مي رودوغذا وارد مري مي شود
غذا مدتي در معده مي ماند:مواد غذايي پس از ورود به معده بر اثر حرکات معده وآنزيم هاي شيره ي معده به طور نسبي هضم شده وماده اي خميري شکل به نام کيموس معدي راايجاد مي کند
نکته:مدت غذا در معده بستگي به ترکيبات غذا دارد
نکته:سطح داخلي معده چين خوردگي هاي زيادي دارد که با پرشدن معده از بين مي رود
پيلور:بخش انتهايي معده که دريچه مانند بوده واز تخليه محتويات معده به صورت زود هنگامجلو گيري مي کند
حرکات معدي به دو منظور صورت مي گيرد:حرکاتمعده علاوه بر مخلوط کردن محتويات معده با شيره ي معده وگوارش مکانيکي وشيميايي غذا باعث تخليه محتويات معده در پايان گوارش معدي مي شود
نکته:امواج دودي وحرکات دودي از زير کارديا شروع وبه سمت پيلور پيش مي رود انقباض هاي دودي در مجاورت پيلور
شديد تر بوده
نکته:در پايان گوارش معده شدت انقباضات دودي به حدي ميرسد که بخشي از کيموس معدي به درون دوازدهه رانده مي شود
نکته:هرچه حجم کيموس بيشتر وديواره ي معده کشيده تر باشد حرکات تخليه اي ان شديدتر است ولي عامل اصلي در تخليه معده ترکيب شيميايي وحجم کيموس موجود در دوازدهه است
درمعده مواد مختلفي ترشح مي شود:ترکيبات شيره ي معده شامل مواد زير است:
1-موکوزقليايي:لايه ي ضخيم وچسبنده ي قليايي که از سلول هاي ترشح کننده موسين در معده توليدشده ووظيفه آن لغزنده کردن سطح معده وحفاظت از ديواره ي معده وحفاظت از ديواره ي معده وحفاظت از ديواره ي معده در برابر شيره ي معده مي باشد
2-اسيدکلريدريک:از سلول هاي حاشيه اي ديواره معده ترشح مي شودوباعث فعال کردن آنزيم هاي معده(پيسينوژن)مي شود
3-آنزيم هاي شيره ي معده:توسط سلول هاي اصلي(پيتيک)ديواره ي معده ترشح مي شودوشامل چندين پروتوآز به نام کلي پيسينوژن مي باشد که در تماس بااسيدکلريدريک به آنزيم فعال (پيسين)تبديل مي شود
4-فاکتور داخلي معده:نوعي ترکيب گيليکو پروتئيني که از غددبالاترازپيلور ترشح شده و وظيفه ي ان حفظ ويتامين وکمک به جذب آن درروده مي باشد
نکته:ويتامين براي توليد گلبول هاي قرمزخون لازم مي باشدبرداشتن معده يا آسيب ديواره ي ان باعث کاهش تعداد گلبول هاي قرمز خون مي شود
-5رنين:نوعي آنزيم که در شيره ي معده ي نوزادان انسان وبسياري از پستانداران وجود دارد ووظيفه ي آن رسوب دادن پروتئين شيريا(کازئين)مي باشد
نکته:از رنين به عنوان مايه پنير استفاده مي شود
6-گاسترين:نوعي هورمون که ازغده هاي مجاور پيلور به خون مي ريزد وباعث تحريک ترشح اسيد کلريد ريک وتا حددي آنز يم هاي شيره ي معده مي شود
نکته:غده هاي که به پيلورنزديک ترند آنزيم هاي شيره ي معده را مي سازند وغده هاي بالاتر علاوه بر آنزيم ترشح اسيد کلريد ريک وفاکتور داخي معده را بر عهده دارد

پيسينوژن به دوروش فعال مي شود:
1-بااثر اسيد کلريد ريک بر آن
2-بااثر پيسين بر پيسينوژن
وظيفه ي پيسين:تبديل پروتئين ها به پپتيدهاي کوچکتر است

استفراغ يک عمل دفاعي است:استفراغ انعکاس دفاعي است که هدف ان خالي کردن معده وابتدايي روده ي باريک مي باشد عوامل زير مي تواند باعث اين انعکاس گردد
1-تحريک ناحيه ي گلو
2-تحريک گيرندهاي معده وروده
3-برخي بيماري ها

مکانيسم استفراغ:
ابتدا فرد نفس عميقي کشيده سپس زبان کوچک بالا رفته وحنجره نيز بسته مي شود دراين هنگام انقباض ماهيچه هاي شکم وسينه وفشار وارده بر معده باعث تخليه ي محتويات معده از راه دهان مي شود

روده ي باريک مکان اصلي گوارش شيميايي وجذب غذاست:
ديواره ي روده ي باريک داراي چين خوردگي ها پرزهاوميکرو پرزها مي باشد که باعث افزايش سطح جذب مواد مي گردد علاوه بر اين قوي ترين آنزيم هاي گوارشي از پانکراس ترشح شده وهمراه با صفرا وآنزيم هاي سلول هاي ديواره ي روده گوارش شيميايي مواد غذايي را انجام مي دهد

شيره پانکراس:بردن زير پانکراس ترشحات خود رابه ابتدايي دوازدهه مي ريزدوشيره ي آن شامل ترکيبات زير است:
1-آنزيم ها:مانندتريبسين وليپاز ؛وظيفه:گوارش شيميايي
2-بي کربنات سديم:که وظيفه ي ان خنثي کردن اثر اسيدي کيموس وقليايي کردن روده مي باشد

نکته:هورمون سکرتين محرک ترشح بيکربنات شيره ي پانکراس مي باشد واز دوازدهه توليد مي گردد
نکته:عوامل عصبي وهورمون ترسح پانکراس را تنظيم مي کند

عمل صفرا:صفرا ماده ي قليايي که توسط جگر ساخته وترشح مي شود وظيفه ي صفرا عبارت انداز:
1-خنثي کردن کيموس معدي
2-شدت بخشيدن به حرکات دودي روده
3-پراکنده کردن ذرات ريز چربي در آب (ايجاد امولسيون)4
-آسان کردن اثر بسيارزبر چربي ها
ترکيبات صفرا شامل:

1-رنگ ها دونوع اند:الف-بيلي وردن .ب-بيلي روبين ,که از تجزيه همولگوبين خون ايجاد مي شود


2-املاح(سنگ هاي معدني)3-کلسترول4-ليستين(نوعي چربي)

نکته:مواد موجود در صفرا بخشي از انها از روده جذب خون شده واز راه ادرار دفع مي شود (علت زرد رنگ بودن ادرار)بخشي ديگر براثر آنزيم هاي گوارشي تغيير کرده ورنگ قهوه اي مدفوع را مي سازد
نکته:سنگ صفرا بر اثر رسوب کلسترول در کيسه ي صفرا يا مجار خروج آن ايجاد مي شود

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 19:16 |
فصل 5 : وراثت و تولید مثل
اغلب افرادی که در یک کشور یا منطقه ی خاص زندگی می کنند از لحاظ شکل شبیه یکدیگر می باشند اما در عین شباهت تفاوت هایی نیز در آن ها می توان یافت. مانند:مردم چین
شباهت ها و تفاوت: موجودات زنده دارای تفاوت ها وشباهت های زیادی با یکدیگر می باشند.دانشمندان بر اساس این شباهت ها و تفاوت ها موجودات زنده طبقه بندی می کنند.
شباهت ها و تفاوت های انسان: در بین انسان ها مانند سایر جانداران تفاوت ها و شباهت هایی وجوددارد ما می دانیم که صفات یک فرد از والدین به فرزندان منتقل می شود اما صفات والدین به گونه ای متفاوت در فرزندان ظاهر می شود به همین خا طر وجود شباهت هایی بسیار با والدین هر فرد موجودی منحصر به فرد می باشد ودارای صفات مخصوص به خود می باشد.
شباهت ها و تفاوت هادر گروههای خونی :اگر فردی دچارخون ریزی شود به اوخون تزریق می کنند تا جان او را نجات دهند این کار (انتقال -خون )سابقه ی طولانی دارد .چنانچه درسال1667میلادی پزشکان اروپایی سعی کرده بودند خون جانوران را به انسان تزریق کنند اما این کار به شکست انجامید حتی انتقال دادن خون از بدن یک فرد به بدن فرد دیگر هم آزمایش شد که در بعضی از موارد باعث مرگ فرد گیرنده ی خون می شد .علت آن نیز این بود که گلبول های قرمز فرد گیرنده ی خون به هم چسبیده و خون لخته می شود و درنتیجه مسیر رگ ها بسته می شود.

نکته: اولین بار در سال 1900میلادی یک پزشک آلمانی به نام لندشتاینر علت لخته شدن خون پی برد وبیان کرد که نوع ترکیب شیمیاییدر خون افراد مختلف است.
گروه خونی
امرو زه ما می دانیم کی علت گروه خونی به خاطر ترکیبات خاصی می باشد که بر سطح گلبول های قرمز(روی غشاء)وجود دارد ما به این مواد آنتی ژن (میگوییم)دونوع آنتی ژن بر سطح گلبول های قرمز وجود دارد که عبارتند از
آنتی ژنAوآنتی ژن Bمطابق شکل زیر گروهای خونی مشخص میشود.
آنتی ژن چیست؟ترکیبات پروتینی که بر سطح سلول ها وجود داشته وباعث شناسایی آنها میشود

آنتی ژنA:
آنتی ژنB:


نکته ی مهم: درفرایند انتقال خون آنچه مهم است این است که آنتی ژن های فرد دهنده ی خون با آنتی کورهای فرد گیرنده یکسان نباشد زیرادرصورت یکسان بودن خون فرد گیرنده لخته می شود .

مثبت یا منفی بودن خون :علت مثبت یا منفی بودن خون به خاطر وجودیاعدم وجود آنتی ژن بنامRh(رزوس)میباشد.اگر آنتی ژن Rhدرگروه خونی فردی وجود داشته باشد گروه خونی او مثبت ودرغیر این صورت منفی است.
فرد مثبت به منفی نمیتواند خون بدهداما فرد مثبت به مثبت میتواند خون بدهد
تعیین گروه خونی:برای این کار بایستی انگشت فرد رابا الکل ضد عفونی کرد سپس باسوزن استریل بنام لانست زخمی در آن ایجاد کنیم تا چند قطره خون بیاید سپس مطابق شکل بر روی سه لام هرکدام یک قطره خون میریزیم و آنتی کورهای خاصی را مطابق شکل به آن اضافه میکنیم و.

آنتی کورD(Rh) آنتی کورB آنتی کور A


AB+ + + +
AB-- + +
A+ + - +
A- - - +
اثر انگشت:یکی از ویژگی هایی که در افراد مختلف متفاوت و منحصر به فرد می باشد اثر انگشت است برای تشخیص هویت افراد استفاده می شود به دلایل زیر:1-اثر انگشت هر فردی مخصوص خود اوست2-اثر انگشت در تمام عمر تغیر نمی کند.
علت وجود شباهت ها وتفاوت ها :همان طور که می دانیم صفات و ویژيگی های افراد از والدین به فرزندان منتقل می شود از طرف دیگر ارتباط میان یک نسل با نسل بعدی از طریق سلول های جنسی بر قرار می شود دو سلول جنسی نر وماده پی فرایند لقاح با یکدیگر ترکیب شده وسلول تخم را ایجاد می کنند.بنابر این هر عاملی که باعث انتقال صفات از والدین به فرزندان میشود.بایستی از طریق سلول های جنسی منتقل شود.
نکته : سلول های جنسی مانند سایر سلول ها دارای هسته ,سیتوپلاسم,غشاء
میباشد.ازطرفی مقدارسیتوپلاسم در سلول جنسی ماده بیشتر ازسلول جنسی نر است ولی اندازه هسته تقریبا باهم برابرمیباشد بنا بر این ماده وراثتی بایستی درهسته سلول ها وجود داشته باشد امروزه ما میدانیم که این عامل کروموزوم هاوDNAموجود در آنها میباشدمیتوز : نوعی تقسیم هسته سلول به دو هسته همانند(بدون کاهش تعداد کرومزوم ها)تبدیل میشود.تقسیم سلول عبارتند از
الف)میتوز تقسیم هسته
ب)سیتوکینز تقسیم سیتوپلاسم
مراحل میتوز:
1- پروفاز :کروموزوم های مضاعف شده کوتاه ,ضخیم وقابل رویت میشود غشاءهسته ناپدید میشود- رشته های دوک بین دوسانتریول ایجاد میشود
سانتریول کروموزوم ها2-متافاز : کروموزوم هادر وسط سلول ردیف میشوند وازطریق سانترومربه رشته های دوک متصل میشوند


3- آنافاز :کروماتیدهای خواهری از هم جدا میشوند وبه دو سمت سلول میروند.4- تلوفاز: رشته های دوک ازبین میرود – پوشش هسته دوباره ایجاد میشود وکروموزوم هافشردگیشان کمتر میشود .

نکته: تقسیم میتوز برای رشد ونمو بدن,ترمیم زخم ها وایجاد سلول های پیکری مورد استفاده قرار میگیرد.
تقسیم میوز:نوعی تقسیم هسته ی سلول که باکاهش تعداد کرموزوم ها به نصف همراه می باشد.
ساختار کرومزوم ها :ماده ای وراثتی در هسته ی سلول به صورت رشته های نازکی به نام کروماتین قرار دارد در هنگام تقسیم سلول این رشته ها ابتدا مضاعف و سپس کوتاه وضخیم شده و به کرومزوم تبدیل می شود.شکل صحفه ی 48کتاب.
نکته: DNAازواحد هایی به نام نوکلتیدساخته شده است که هر نوکلتید شامل اجزای زیر است :
1 - واحد سازنده(نوکلتید)شامل:1- قند پنج- کربنه=دئوکس ریبوز
2-باز های آلی ,انواع:A(آدنین),T(تیمین),C(سیتوزین),G (گوانین)
3- گروه یا گروه های صفات.
DNAمولکول دو رشته ای می باشد که هر رشته ی آن از هزاران نوکلئتیدساخته شده است که دو رشته توسط پیوند هایی (پیوند هیدروژنی)به یکدیگر متصل اند این دو رشته حول محور فرضی پیچ خورده است درساختار DNAهمیشه مقابل A=TومقابلC=Gقرار می گیردنکته)به DNAنردبان حیات یا مار پیچ مضاعف معکوس نیز گفته می شود
نکته)ساختار DNAواتسون وکریک در سال1953کشف شد و به همین علت به آن ها جایزه ی نوبل دادند.
همانندسازی DNA:DNA تنها مولکولزیستی است که میتواند مولکولی شبیه خود بسازد به این عمل همانند سازی گفته میشود.برای این کار ابتدادو رشته DNAاز یکدیگرجدا شده سپس به کمک آنزیم هایی در مقابل هر رشته ,رشته ی مکمل آن ساخته میشود مطابق شکل

برای اینکار ابتداازروی DNAمولکول خاصی به نام RNAپیک ساخته میشودکه با توجه به آن دستور ساخته شدن پروتئین هاو نوع آن صادر میشود مطابق شکل زیر
DNA

RNAپیک

پروتئین(پلی پتید)

انجام واکنش های شیمیایی بدن


همان طور که قبلا گفتیم صفات وراثتی توسط DNAوعوامل موجود بر روی آن (ژن)ایجاد میشودالبته محیط نیزدربروز صفات نقش دارد مثلا اگردانه خرمارادرمناطقگرم سیر بکاریم به درخت خرما تبدیل میشود ولی اگر همان دانه را در مناطق سردسیربکاریم به درخت خرما تبدیل نخواهدشد.


مثال 2:اگردوقلوهای همسان راکه ازهمه لحاظبه هم شبیه اند دردو محیط مختلف پرورش دهیم مثلا می را در خانواده پولدارودارای نحصیلات علمی وشهری بزرگ ودیگری را در خانواده ی فقیروبیسواد ومنطقه ی محروم پرورش دهیم پس از گذشت ده سال این دوفرداز لحاظ توانایی (هوش؛استعداد؛و....)با یکدیگر متفاوت خواهند بود
نکته : باتوجه به اینکه میدانیم عوض کردن یک محیط جاندارآسان تر ازژن های آن جاندارمیباشدبنابراینباتغییر محیط میتوان صفات تازه ای در آنهاپدید آورد.رشد قد انسان توسط هورمون رشدکه از غده ی هیپوفیزواقع درزیر مغزترشح میشود کنترل میگردد.این هورمونبردو سر استخوان های دراز تاثیر گذاشته وباعث تحریک استخوان سازی در آنها میشودکه نتیجه ی آن افزایش طول استخوان وقد انسان میباشد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 19:14 |
تقسیمات کلی تیره کاسنی


برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت plantbio.ir مراجعه کنید

در این تیره بزرگ گیاهی، یک تقسیم بندی کاملا بجا که مورد قبول همه گیاه شناسان باشدوجود ندارد، زیرا در حالی که موجبات گروه بندی در برخی از گروههای این تیره بسیار روشن و گویا است، در گروه های دیگر وجود اختصاصات مشترک بسیار سبب یکنواختی این گیاهان شده و تفکیک انها را از یکدیگر دشوار می سازد. مثلا، در زیر تیره زبانه گلیها و در طایفه سیناره از زیر تیره لوله گلیها، این همسانی بسیار شگفت اور و چشمگیر است.
1. زیر تیره زبان گلیها
در زبانه گلیها، کپه از گلهای همجنس نرماده تشکیل می یابد همه انها زبانه ای (نیمه فلورون) هستند. جام در این گلها منظم یا کمی تابدار است و مانند گل گندم به 5 دندانه ختم می شود، بساکها در نافه گلهای این زیر تیره در بالا زایده دار و در قاعده پیکانی شکل اند. شاخه های خامه (کلاله) در خارج، از کرک های جمع کننده گرده پوشیده شده اند که تا روی خامه ادامه دارند. سطح کپه برهنه یا دارای تار، یا پاپوس تاری شکل و پولک هاست.
اختصاصات تشریحی
1- دسته های چوب و ابکش عموما در اطراف مغز قرار دارند و غالبا به اوندهای غربالی کاهش می یابند.
2- دستگاه ترشح کننده به صورت لوله های مفصل دار، منشعب و شبکه مانندی است که غالبا در محل اوندهای غربالی قرار دارند.
3- گیاهان این زیر تیره از لحاظ اختصاصات تشریحی خصوصا به تیره گل استکانی و لوبلیاسه نزدیک اند.برخی از جنس های مهم زیرتیره زبانه گلیها و اهمیت اقتصادی انها
جنس کاسنی (سیکوریوم)- گونه مهم این جنس همان کاسنی قهوه (سیکوریوم انتیبوس) است که گیاهی علفی خودروی، ریشه ان نسبتا ضخیم و عمودی، برگ های پایینی ساقه بریده و برگهای بالایی ان ساده است. ساقه حامل تعداد زیادی کپه های گل به رنگ ابی است.
بسیاری از گونه های جنس کاسنی مصرف غذایی دارند و از برگ و ریشه کاسنی معمولی (که بسیار تلخ مزه اند) برای تقویت بنیه و تصفیه خون بویژه در بیماری های عفونی استفاده می شود. گونه سیکوریوم اندیوا همان (اندیو) است که گیاه در حال رشد و جوان ان به عنوان سالاد مصرف می شود.جنس کریپس- دارای گلهای زرد و فندقه ای تقریبا در بالا باریک با جقه ای از کرک های محکم و کاملا سفید رنگ است. برگ های ان در قاعده ساقه اغوش اند. گونه هایی از این جنس مدر و باکتری کش اند.

جنس هیراسیوم- دارای گلهای زرد ولی فندقه ان، که استوانه ای و دارای جقه ای از کرک های نرم و شکننده است، سفید، چرک، یا اندکی صورتی رنگ است. گونه هیراسیوم پیلوزلا علف های کوچکی هستند با خواص گونه های جنس قبلی.

جنس گل قاصد (تاراگزاکوم)- گونه معروف ان به نام تاراگزاکوم دنس-لئونیس گیاهی است با ساقه ای بسیار کوتاه. برگ های ان طوقه وار در سطح زمین قرار دارند. ریشه این گیاه تلخ و مقوی و اشتها اور و همچنین مدر و تصفیه کنننده خون است. برگهای این گیاه در سالاد به کار می رود و خوراکی است. از ساقه تاراگزاکوم تو-ساقیز که در روسیه کاشته می شود کائوچو استخراج می کنند و تاراگزاکوم افیسینال گیاهی دارویی است.


جنس کاهو (لاکتوکا)- کپه های گل در این جنس زرد رنگ و به صورت خوشه یا سنبله روی ساقه قرار دارند. فندقه ها دارای جقه ای از کرک های واقع بر پایه ای بلندند. گونه لاکتوکا ویروزا یالاکتوکالاکتوکاریئی، که ساقه ای بنفش رنگ دارد و رگبرگ میانی برگ های ان در سطح زیرین پوشیده از خار است، واجد شیرابه ای خواب اور است و ارامبخش در ناراحتیهای عصبی است. گونه اهلی ان که کاشته می شود لاکتوکاساتیوا نام دارد که در سراسر جهان شناخته شده است.


جنس شنگ (تراگوپوگون)- کپه های گل در این جنس انتهایی و دارای برگک های همقد واقع در یک ردیف است. فندقه انها منتهی به منقار و همچنین حامل جقه ای از کرکهاست. ریشه گیاه تراگوپوگون پراتنسیس، که دارای برگ های باریک و گلهای زرد رنگ است، و همچنین ریشه گونه تراگوپوگون پوریفولیوس خوراکی است و در غذای روزانه مردم برخی از کشورهای اروپایی به مصرف می رسد.جنس اسکورزونرا- این جنس ظاهرا شباهت زیادی به جنس قبلی دارد ولی از لحاظ داشتن برگک های گریبانی ناهمقد واقع در چند ردیف و همچنین فندقه فاقد منقار با ان متفاوت است. ریشه این گیاه خوراکی است و در سلول های ان اینولین وجود دارد.


2. زیر تیره لوله گلیها
در این زیر تیره ، کپه از گلهای همجنس و لوله ای تشکیل می یابد و خامه در زیر انشعاب کلاله مفصل دار یا متورم است. اگر این صفت در خامه وجود نمی داشت و تمام گلهای کپه نیز لوله ای می بودند، انگاه می باید گیاه را در گروه سوم، یعنی پرتو اسا ها، قرار داد. طبق کپه در لوله گلیها ضخیم، گوشتی و پوشیده از کاهک های فلسی است که به تار های کم و بیش بلند تقسیم می شوند. بدیهی است که فلیهای کاهکی مزبور و زواید دیگر همه بر اثر تغییرات برگک های مربوط به گل (برگک مادر) به وجود می ایند. بساکها معمولا در قاعده پیکانی شکل، خامه دارای دو کلاله با سطح زبرین و زیرین پوشیده از کرک های جمع کننده گرده است.
اختصاصات تشریحی- وجود مجاری ترشح کننده در ناحیه اندودرم، سلول های دراز شیرابه ای محتوی «ترکیبات روغنی رزین دار» واقع در بین اوندهای غربالی، کرک های دارای راس ترشح کننده شامل لایه های دوردیفی از سلول های ترشح کننده اسانس از اختصاصات این زیر تیره است. بدیهی است اسانس ترشح شده از این سلولها از جدار سلولزی انها می گذرد و در بین این جدار و کوتیکول (پوستک) روی ان که غیر قابل نفوذ است جمع می شود.
طایفه ای از این زیر تیره، به نام طایفه سیناره، به طور خاصی شامل گیاهان خاردار است. از طرفی این گروه با انکه در تیپ جنین فامیلی تیره قرار دارند ولی اختصاصات جنین شناختی و تیپ جنینی انها بسیار کهنتر از تیپ جنینی سنه سیو است. در این گروه، بسیاری از اختصاصات خاص دیگر نیز نظیر وجود دو تخمک ایستاده اناتروپ در تخمدان یک خانه ای و رشد و توسعه سریع البومن که بیش از سایر طایفه ها یکنواخت است دیده می شود. در بررسیهای فراوانی که در تشکیل البومن دانه در این گیاهان انجام گرفته اند، تیپ هسته ای انها همیشه مورد تایید است. در حال حاضر، طایفه سیناره از نظر صفات و اختصاصات ظاهری تیپ کهن و قدیمی تیره کاسنی را تشکیل می دهد.
برخی از جنسهای مهم زیر تیره لوله گلیها و اهمیت اقتصادی انها
جنس کاردئوس و اونوپوردون- و برخی از جنس های دیگر، که مجموع انها را اصطلاحا شاردون می گویند، از لحاظ داشتن خار با هم مشترک اند ولی از لحاظ برگها و همچنین برگکهای گریبانی با هم تفاوت دارند و فندقه نیز در همه انها عموما چهارپهلو استجنس شکر تیغال (اکینوپس) – این گیاه دارای کپه هایی مرکب از کپه های فرعی تک گل است. گلها در شکر تیغال ها معمولا بنفش و یا مایل به سفید و کپه مرکب ان کروی است. مغز کپه در برخی گونه ها مانند اکینوپس اسپینوزوس خوراکی است. گونه ی دیگری از شکرتیغال ها که در افریقای شمالی می روید منقبض کننده رگهاست و مصرف دارویی دارد.


جنس ارکتیوم- گونه ارکتیوم ماژوس به گروه قبلی بسیار نزدیک است، برگک های بیرونی گریبان در این گیاه منتهی به یک نقطه برگشته و قلاب مانند است. ریشه این گیاه مدر است و خاصیت تنطیم کننده قند خون و ضد دمل دارد.

جنس سینارا- گونه معروف ان سینارا اسکولیموس (ارنیشو) است، برگک های گریبانی این گیاه، که متعدد و در چند ردیف واقع اند، ضخیم و گوشتی وهمراه با نهنج گوشت دار ان در غنچه گلها قبل از بازشدن انها خوراکی هستند. مصرف این گیاه برای کبد بسیار مفید استو همچنین به عنوان تصفیه کننده خون و مدر از ان استفاده می شود.


جنس گل گندم (سانتورا)- گونه دارویی این جنس همان گل گندم معمولی (سانتورا سیانوس) است. گیاهی است علفی و یک ساله. برگهای پایینی این گیاه عمیقا شکافته و برگهای بالایی ان باریک و خطی است. کپه ها معمولا دارای دمگل بلند، برگکها در حاشیه مژک دار، گلها ابی یا سفید و در پیرامون کپه بزرگتر و دارای لوله ای خمیده و همچنین سترون هستند. لوله جام غالبا بیش از 5 لبه دارد و انتهای فندقه ها دارای تارهای ایریشمی پر مانند است.جنس اوپاتوریوم- گونه معروف ان اوپاتوریوم کانبینوم است، گیاهانی علفی و بلندند که بیشتر در نواحی مرطوب می رویند، ساقه انها زاویه دار و برگشان دارای بریدگی های پنجه ای است. این گیاه نیز مصرف دارویی دارد.

دیگر جنس های این تیره که بسیار شناخته شده اند عبارتند از: بابا ادم با گونه معروف لاباماژور که ریشه ان ضد دمل است. جنس گل رنگ که گونه شناخته شده ان کارتاموس تنکتوریوس است. گل این گیاه به رنگ زرد یا زرد زعفرانی است و از ان در رنگرزی استفاده می کنند و گاهی نیز به عنوان بدل زعفران به صورت رنگ های خوراکی به طور نادرست مورد استفاده قرار می گیرد. بررسیها نشان داده اند مصرف ان به شدت سرطان زاست. از دانه های این گیاه روغن می گیرند

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 12:11 |
تغذیه و گوارش :
جانوران مختلف از لحاظ نوع تغذيه با يکديگر متفاوت مي باشند مثلا وال کوژ پشت که جزء بزرگ ترين موجودات زنده مي باشد ازماهي هاي کوچک وخرچنگ هاي ريز ساکن درياها استفاده مي کنند وال کوژ پشت دندان ندارد وبه جاي آن در دو طرف آرواره بالاي خود چند رديف اندام شانه مانند دارد اين جانور براي خوردن غذا ابتدا دهان خود را باز کرده مقدار زيادي آب به همراه جانداران موجود در آن را وارد دهان وگلو ي خود مي کند که پس از بسته شدن دهان آب خارج شده اما ذرات موجود در آن در لاي اندام هاي شانه مانند به دام افتاده وبلعيده مي شود.
مراحل تغذيه و گوارش:

1-بلع:يعني فروبردن غذا از دهان به معده
2-گوارش: الف)گوارش مکانيکي:عمل خردکردن ذرات درشت غذا به ذرات کوچک
ب)گوارش شيميا يي:تجزيه پلي مرها به مونومرهاي سازنده ي آن مثلا تبديل پروتئين به اسيد امينه نکته:چرا پلي مر بايستي به مونومر تبديل شود؟
چون پلي مرهامولکول هاي درشتي بوده ونمي تواننداز غشاء سلول عبور کنند از طرف ديگر سلول ها به مونومرها نياز دارند تا بتوانند پلي مرهاي مورد نياز خود را بسازند
3-جذب:ورودمونومرها به سلول هاي پوشاننده سطح روده وسپس ورود آنها به خون.
4-دفع مدفوع:خروج مواد گوارش نيافته وترشحات دستگاه گوارش.
گوارش غذا در جانوران مختلف متفاوت است:نوع غذا و روش گوارش آن درجانوران مختلف متفاوت است جانوران بر اساس نوع غذا به دسته زير تقسيم مي شوند:
1-گياه خوار:جانوراني که ازگياه تغذيه مي کنند مثل:گاو.گوسنفد .بز
2-گوشت خوار:جانوراني که از جانوران ديگر تغذيه مي کنند مثل.شير.گرگ.کوسه.عقاب وعنکبوت
3-همه چيز خوار:هم از منابع جانوري تغذيه مي کنند مثل:انسان ومرغ.
نکته:چرا محيط عمل آنزيم هاي گوارشي بايستي خارج از سلول هاي جاندار باشد؟
زيرا ازآسيب رساندن آنزيم هاي گوارشي به مولکول هاي زيستي خود جاندار جلوگيري کنند
نکته:تمامي جانوران دستگاه گوارش ندارند:
مثلا1-جانداران تک سلولي:به علت سلولي بودن دستگاه گوارش ندارند ومواد غذايي دردرون واکوئل هاي گوارشي گوارش مي يابد مانندآميب
2-کرم هاي انگل:مانند کرم کدو که دردستگاه گوارش زندگي مي کنند دهان ولوله ي گوارش ندارند.ومواد غذايي گوارش يافته را که روده ي ميزبان وجود دارد ازطريق پوست خود جذب مي کند.
جانداران بر اساس داشتن یا نداشتن دستگاه گوارش عبارتند از :
1-دستگاه گوارش ندارندمانند.کرم انگل
2-دستگاه گوارش دارندمانند:
الف)دارای کيسه گوارش:کيسه تنان مانند:هيدر.
ب)دارای لوله گوارش:مانند:انسان
انواع گوارش از لحاظ محل:
الف)گوارش درون سلولي:گوارش دردرون سلول هاصورت مي پذيرد .مانند:اميب،هيدرواسفنج.
ب)گوارش بدون سلولي:گوارشي که در آن جا يگاه خا صي در خارج ازمحيط داخلي بدن(خون وسلول ها)براي گوارش غذا وجود داردمثل:انسان
نکته: جانوران ساده وابتدايي مانندهيدرکه از کيسه تنان هستند کيسه گوارشي دارند در اين جانوران راه ورود وخروج موادازطريق دهان جاندار مي باشدهيدرجانوري صياداست که سخت پوستان کوچک دافني تغذيه مي کند براي اين کار توسط نيش هاي زهري شکار خود را مي کنند پس به کمک بازوها آن راوارد دهان وکيسه ي گوارشي خود مي کنند سلول هاي پوشاننده کيسه ي کوارشي آنزيم هاي ترشح مي کنندکه باعث تجزيه بدن صيدبه ذرات کوچکتري مي شود البته تازک هاي نيز در ديواره ي کيسه ي گوارشي وجود دارد که به اين عمل کمک مي کندسپس ذرات ريز وارد سلول هاي پوشاننده کيسه گوارشي شده وبقيه مراحل گوارشي را درون سلول انجام مي دهد
نکته:هيدر هم گوارش بدون سلولي وهم درون سلولي دارد که ابتدا(بدون سلولي سپس درون سلولي
اجزاء لوله گوارش شامل:دهان-مري-معده-چينه دان-سنگ دان-روده باريک-روده بزرگ و مخرج
نکته:جهت حرکت غذايک طرفه از دهان به مخرج مي باشد
وظيفه چينه دان وسنگ دان:
چينه دان:محل نرم شدن وذخيره ي موقتي غذا مي باشد.
سنگ دان:علاوه بر ذخيره موقتي غذا گوارش مکانيکي غذا را نيز بر عهده داردالبته ماهيچه هاي سنگ دان قوي ترازچينه دان مي باشد
وظيفه معده:علاوه بر ذخيره موقتي به کمک ماهيچه هاي قوي ديواره ي خودگوارش مکانيکي راانجام مي دهد البته آنزيم هاي معده نيز تاحدودي باعث گوارش شيميايي مي شود
نکته:روده جايگاه اصلي گوارش وجذب غذا مي باشد
دستگاه گوارش کرم خاکي:
کرم خاکي جانوري همه چيز خوار است ولوله گوارش آن به ترتيب شامل:دهان.حلق.مري.چينه دان.سنگ دان. روده ومخرج مي باشدغذای جانور مواد آلي درون خاک مي باشد اين مواد از طريق دهان به مري وچينه دان رفته وتوسط سنگ ريز هاي موجود درسنگ دان آسياب شده ومواد الي گوارش يافته در روده جذب مي شود
نکته:برجستگي هاي ديواره روده کرم خاکي باعث افزايش سطح تماس غذا با روده مي شود درنتيجه کارايي روده (جذب مواد)بيشترمي شود
دستگاه گوارش ملخ:
ملخ جانوري گياه خوار بوده که به کمک صفحه هايي آرواره مانند اطراف دهان خود برگ ها وساير بخش هاي نرم گياه را خرد مي کند دسگاه گوارش ملخ به ترتيب شامل:دهان.مري.چينه دان.سنگ دان.معده.روده ومخرج مي باشد
نکته:معده ي ملخ جا يگاه گوارش شيميايي غذا وجذب مواد غذايي مي باشد
نکته:روده ي ملخ جذب آب وفشرده کردن مواد غذايي را بر عهده دارد
دستگاه گوارش گنجشک:گنجشک جانوري همه چيز خوار است که لوله گوارش آن به ترتيب شامل:دهان،مري،چينه دان،معده،سنگ دان ،روده ومخرج مي باشد
نکته:چينه دان پرندگان محل ذخيره ونرم شدن(خيس خردن)مواد غذايي است که با سرعت
بلعيده شده
نکته:وظيفه ي معده ي گنجشک گوارش شيميايي ومکانيکي غذا مي باشد سنگ دان وظيفه ي دندان را در پرندگان بر عهده دارد وباعث آسياب کردن غذا مي شود
نکته:روده ي پرنده نقش گوارش شيميايي غذا وجذب مواد غذايي وآب را بر عهده دارد
دستگاه گوارش انسان:شامل دو بخش زير مي باشد
الف)لوله گوارش:شامل :دهان،حلق،معده، روده ي باريک،روده ي بزرگ،راست روده ومخرج مي باشد.
ب)غدد گوارشي:شامل:غدهاي بزاقي.غدد ديواره ي معده وروده.وپانکراس(لوزه المعده)وجگر مي باشد
ساختار لوله ي گوارش:
ديواره ي لوله گوارش به ترتيب از خارج به داخل شامل لايه هاي زير مي باشد.
1-بافت پيوندي:لايه خارجي لوله گوارش بوده که بخشي از پرده اي صفاق(روده بند)که درحفره اي شکمي تشکيل مي دهد،وظيفه آن اتصال اندام هاي موجود در حفره هاي شکم از خارج به يکديگر.
2-ماهيچه هاي طولي وحلقوي:وظيفه:انقباضات لوله گوارش
3- لایه زير مخاطي:شامل يک لايه پيوندي بارگ هاي خوني فراوان عصب ورگ لنفي مي باشد وظيفه:تغذيه وجذب مواد
5-مخاطي:بافت پوششي که مواد موکوزي ترشح مي کند
نکته:ماهيچه هاي لوله گوارش(حلقوي وطولي)درناحيه ي دهان وابتدايي حلق از نوع مخطط وارادي مي باشدودرقسمت هاي ديگراز نوع صاف وغير ارادي مي باشد
نکته:نوع بافت پوششي درقسمت هاي مختلف لوله ي گوارشي متفاوت مي باشد وبستگي به کار آن منطقه دارد مثلا در دهان ازنوع سنگفرشي چندلايه ودرروده ومعده از نوع استوانه اي يک لايه مي باشد
نکته:سطح داخلي لوله گوارش در اکثر نواحي شامل پرزها وميکرو پرزهايي مي باشدکه وظيفه آن افزايش سطح تماس مواد غذايي ومخاط مي باشد

+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۱ و ساعت 19:16 |
سازمان بندی سلول های گیاهیبرش عرضی ساقه وریشه شامل سه بخش زیر:
الف)روپوست(اپیدرمepidermسطح خارجی ریشه وساقه های جوان رامی پوشاند و وظیفه آن حفاظت است.
ب)پوست(cortex):سلولهای پارانشیمی گاهی همراه کلانشیمی واسکلرانشیمی وبین روپوست استوانه مرکزی راپرمی کند.
ج)استوانه مرکزی شامل:
1-آوندها(vascular)که دونوع اند:چوبی(xylem)وآبکش((phloem
2-پارانشیم مغز(pith)اشعه مغزی(pithrays)
نکته:درگیاهان برخلاف جانوران تقسیم سلولی فقط درچندمنطقه ی خاص که به آن هامناطق مریستمی گفته می شودصورت می پذیرد و بخش های مختلف گیاه حاصل تقسیم سلولهای مریستمی می باشد
انواع مریستم ازلحاظ موقعیت:
1-مریستم رأس:نوک ریشه(زیرکلاهک)ونوک ساقه های جوان که باعث رشدطولی گیاه می شود.
2-مریستم جانبی:دردومحل قراردارد
الف)کامبیوم:آوندهای چوبی وآبکش راتولیدمی کند.
ب)فلوژن:بافت چوب پنبه وپارانشیم پوست است.
نکته : هردوی این هاباعث رشدقطرگیاه می شوند.3-مریستم میان گرهی:درساقه های علفی وبندبند مانندگندم و وظیفه آن طول ساقه را افزایش می دهد.
کلاهک:سلولهای مرده درانتهای ریشه که وظیفه ی آن حفاظت از مریستم نوک ریشه می باشدهمچنین باتولیدماده ای لغزنده باعث سهولت نفوذ ریشه دریشه درخاک می شود.
نکته:مریستم نوک ساقه توسط برگ های جوان یافلس های جوانه حفاظت می شود.
سلولهای بنیادی:گروهی ازسلولهای رأسی که دارای هسته ی بزرگ وفاقدواکو ئل هستندوقدرت تقسیم داشته ومریستم ها رامی سازند.
نکته:سلولهای بنیادی منشاء مریستم ها می باشندومریستم ها نیز با تقسیم خود سه گروه بافت اصلی که عبارت اند از:
الف)روپوست اپیدرم ب)بافت های زمینه ای ج)بافت های هادی را ایجاد می کنند.
کوتیکول(پوستک):لایه ای مومی ازجنس کوتین (پلی مری ازاسیدهای چرب طویل بلند)که سطح خارجی سلولهای اپیدرم دراندام های هوایی برگ وبرخی ساقه های جوان رامی پوشاند.ودارای وظایف زیراست:
1-جلوگیری ازتخریب آب
2-جلوگیری ازوردمیکروب هاوعوامل بیماری زا
3-حفاظت ازسلولهای زیرین درمقابل سرما.
بافت مریستم:سلولهای زنده دارای دیواره ی نازک سلولزی هسته ی درشت اندازه ی کوچک که دارای قدرت تقسیم بوده ومی تواند سایر بافت ها راایجاد کند.
روپوست:لایه ای ازسلولهاکه سطح خارجی برگ ،میوه،ساقه وریشه های جوان رامی پوشاند ووظیفه ی آن حفاظت می باشد.
نکته:دونوع سلول تمایز یافته به نام :1)سلولهای نگهبان روزنه 2)سلولهای کرک درروپوست ساقه وبرگ ایجاد می شود.
نکته:تارکشنده ازتمایزسلولهای روپوست ریشه ایجادمی شود.
بافت های زمینه ای:شامل چندین بافت ساده به قرارزیرمی باشد:
1-بافت پارانشیمی:نوعی بافت که سلولهای آن بزرگ، دیواره ی نازک سلولزی (به بسب دیواره ی دومین درآن تشکیل نمی شود).ویژگی بافت پارانشیمی:زنده وفعال دارای فواصل بین سلولی مواردی قدرت تقسیم نیز دارند(سلولهای جوان پارانشیمی )
وظایف بافت پارانشیمی :1- فتو سنتز2-ترشح)3-ذخیره ی موادغذایی4-ذخیره ی آب
نکته:بافت کلرانشیمی :نوعی بافت پارانشیمی که دارای کلروپلاست بوده وعمل فتو سنتز انجام می دهد .محل:بخش های سبز رنگ گیاه مانند:مزوفیل برگ یامیانبرگ.
2-بافت کلانشیمی:سلولها دارای دیواره ی ضخیم سلولزی که ضخامت دیواره دربخش های مختلف آن متفاوت می باشد.سلولهازنده گاه قابلیت رشدوتقسیم داشته ومواردی دارای کلروپلاست وفتو سنتزانجام می دهد.وظیفه:1-استحکام بخشیدن وبرافراشته ماندن ساقه ها وسایربخش ها
2-مواردی عمل فتو سنتز.
نکته:مزوفیل برگ شامل دونوع بافت پارانشیم می باشد که عبارت انداز:
1-پارانشیم نرده ای:در گیاهان مناطق معتدل معمولا"درسطح بالایی برگ قرارگرفته وسلولهابه صورت منظم کنار هم قراردارند.
2-پارانشیم اسفنجی(حفره ای):درگیاهان مناطق معتدل معمولا"درسطح پایینی برگ قرارگرفته وبین سلولها فاصله وجود دارد.
نکته:گیاهان بیابانی بیشتر پارانشیم نرده ای دارندوگیاهان آبزی پارانشیم اسفنجی دارند.
3- بافت اسکلرانشیمی:این بافت بردونوع است که عبارت اند از:
الف)فیبرها:سلولهای درازو کشیده دارای دیواره ی سلولزی زنده که نقش استحکامی دارند.محل:نزدیک بافت های آوندی.
ب)اسکلرئیدها:سلولهای کوتاه با دیواره ی ضخیم چوبی (لیگنین)غیر زنده گاهی منشعب محل:پوشش دانه هاومیوه ها.وظیفه:استحکام بخشیدن.
نکته:بافت های زمینه ای ساقه دردوبخش پوست ومغزمشاهده می شود.مغز بسیاری ازساقه های علفی پارانشیمی بوده ودارای فضاهای بین سلولی فراوان است و وظیفه ی آن ذخیره ی مواد غذایی می باشد.
نکته:بخشی ازمغز(نوعی پارانسیم)که درمیان دسته های آوندی قراردارد.بافت های هادی(آوندی):وظیفه ی آن انتقال آب وموادمی باشدوبردونوع اندکه عبارت اند از:1-آوند چوبی2-آوندآبکشی1-آوندچوبی:وظیفه ی آن هدایت آب ومواد معدنی (شیره ی خام)از ریشه به برگ ها می باشد .ویژگی :سلولهایی درازوتو خالی دارای دیواره ی سلولی چوبی ضخیم که غشاء سلولی هسته وسیتو پلاسم خود را از دست داده (بافت مرده)وخود بردونوع است که عبارت اند از:
الف )تراکئید:سلولهای باریک وبلند که درقسمت انتهایی مخروطی شکل است ودرتمام گیاهان آوندی وجود دارد حرکت آب از هرتراکئیدبه تراکئید مجاور از طریق لان هاصورت می پذیرد.
ب )عناصرآوندی (وسل):سلولهایی گشادتر ازتراکئیدهاکه درانتهای خود دارای منافذبزرگی هستند ودرگیاهان گلداریافت می شودوحرکت آب واملاح درآن هاسریعترصورت می پذیرد.
2-آوندآبکشی:وظیفه ی آن انتقال قند هاومحصولات فتوسنتزی (شیره پرورده)ازبرگ هابه سایرقسمت های گیاه می باشد.سلولهای آوندآبکشی دارای دیواره ی سلولی,غشاءپلاسمایی وسیتوپلاسم هستند امافاقدهسته واندامک هامی باشند.مواردی اندامک های تغییرشکل یافته دارند(دیواره ی آن سلولزی هست) .
لوله های غربالی:لوله های هدایت کننده آوندهای آبکشی که منافذموجود دردیواره هاوسیتوپلاسم این سلولها رابه یکدیگرمرتبط می سازد.سلولهای همراه:نوعی سلول پارانشیمی که درمجاورت لوله های غربالی بوده وسلولهای آن دارای اندامک می باشد(زنده)ودارای وظایف زیرمی باشد:1)سنتزپروتئین ودیگرواکنش های متابولیسمی موردنیازلوله های غربالی2)کمک به انتقال مواد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه دوم دی ۱۳۹۱ و ساعت 22:29 |
متعاقبا اضافه خواهد گردید

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه دوم دی ۱۳۹۱ و ساعت 22:12 |
موجودات زنده از لحاظ هسته:
1-پرو کاریوت:هسته واقعی ندارد اندامکهای غشاءدار ندارند-ایتدایی اند-تک سلولی هستند-ریبوزم کوچک و ابتدایی است که شامل باکتری ها و سیانو باکتری ها هستند
2-یو کاریوت:هسته واقعی دارند و هسته دارای پوشش دو لایه هستند و اندامکهای غشاءدار دارندو پیچیده ترند و هم انواع تک سلولی و هم پر سلولی دارند و ریبوزم بزرگ و پیچیده ترند و شامل آغازیان ،قارچها،گیاهان ،جانوران


اجزاءباکتری عبارت است از :1-غشاء پلاسمایی :کنترل ورود و خروج مواد
2-سیتو پلاسم:ماده ای روان که داخل سلول را پر می کند و وظیفه آن نگهداری اندامکها و تعیین مواد و آنزیم ها
3-ناحیه نوکلئوئیدی:ناحیه ی هسته مانندی در باکتر ی ها که شامل DNAو پروتئین هست و وظیفه آن کنترل فعالیت های باکتری
4 -دیواره سلولی :جنس دیواره سلولی از پپتید و گلیکان هست و وظیفه آن حفاظت ،شکل دادن و استحکام بخشیدن
5-ریبوزم :اندامک بدون غشاء که وظیفه ان پروتئین سازی است
6-کپسول:لایه ای چسبناک که اطراف دیواره را فرا می گیرد و وظیفه آن حفاظت و چسبیدن به سطوح
7- تاژک :زواید بلند سیتو پلاسمی که وظیفه آن حرکت باکتری است
8- پیلوس یا مژک:زواید کوتاه فراوانی است که وظیفه آن چسبیدن به سطوح حرکت و انتقال مواد غذایی و انتقال صفات باکتریدیواره سلولی:لایه ای ضخیم و محکم که اطراف غشاء پلاسمایی را فرا می گیرد و جنس آن در موجود اتی که وجود دارد متفاوت می باشد
1-گیاهان :سلولز و ترکیبات پکتیکی2- باکتری ها:پپتید و گلیکان3- قارچها:کیتین
4-اغازیان:سلولز ،سیلیس،کربنات کلسیم
دیواره سلولی گیاهان:شامل
1-تیغه میانی:ترکیبات پکتیکی - مشترک بین دو سلول گیاهی مجاور- قدیمی ترین لایه
2- دیواره نخستین:ترکیبات پکتو سلولزی
3- دیواره دومین:سلولزی،ضخیم ترین لایه – جدیدترین لایه
3-لان:بخشهایی از دیواره سلولی که ضخامت دیواره در آن نازکتر است و معمولا دارای پلاسمودسم های فراوانی می باشد
4- پلاسمودسم:لوله های سیتو پلاسمی که ارتباط بین سلولهای مجاور را در گیاهان برقرار می سازد.وظیفه:انتقال آب و مواد غذایی و پیام های شیمیایی
پروتئین های غشاء1- پروتئین سطحی:
الف )سطح خارجی:پذیرنده(آنتی ژن)به اتصال فیزیکی میان سلول ها و ملکولها
ب )سطح داخلی
1-پروتئین عمقی
الف ) کانال: بر دونوعند :
همیشه بازند.
برخی مواقع بازند
ب )ناقل
گلیکو لیپید:ترکیبات لیپیدی که ملکولهای قند به آن اضافه شده است
گلیکو پروتئین:ترکیبات پروتیینی که ملکولهای قند به آن اضافه شده است
پپتید و گلیکان:ترکیبات پلی ساکاریدی که آمینو اسیدها یا رشته های پروتئینی کوچک به آن متصل شده است
فسفولیپید:ترکیبات لیپیدی که دارای یک گروه فسفات و یک گلیسرول و دو اسید چرب است
لیپو پروتئین:ترکیبات پروتئینی که ملکولهای چربی به آن اضافه شده است
چه موادی به راحتی از غشاء عبور می کند:چربی ها و ملکولهای قابل حل در چربی-آب-ملکولهای کوچک مانند اکسیژن و دی اکسید کربن
آنتی ژن:ترکیبات پروتئینی یا گلیکو پروتئینی که در سطح غشاء سلول وجود دارد و باعث شناسایی آن می گردد.
ریبوزوم:اندامکی بدون غشاء که در پروتئین سازی نقش دارد .
محل هایی که ریبوزم وجود داردعبارتند از :
سیتوپلاسم2 -درون کلروپلاست3-درون میتوکندری4-روی شبکه اندو پلاسمی-1
اجزاءریبوزوم :
1-بخش کوچک ریبوزم و2- بخش بزرگ ریبوزم که هر دو از تعداد پروتئین ها و تعدادی RNA تشکیل شده است
نکته:ریبوزوم های پروکا ریوتی کوچک تر از یوکا ریوتی هستند و ریبوزم های پروکاریوت به ریبوزوم های میتو کندری و کلرو پلاست شبیه اند
شباهت ریبوزوم های پروکاریوتی و میتوکندری و کلروپلاست یوکاریوتی برای دانشمندان اهمیت زیادی دارد زیرا شاهدی بر نظریه درون همزیستی است که بیان می کند که منشاء یوکاریوت ها ، پروکاریوت ها می باشند.
اجزاء هسته :1-پوشش هسته :پوشش دو لایه ای که دارای منافذی جهت تبادل مواد بین هسته و سیتو پلاسم ومی باشد
2- شیره هسته :مایعی که درون هسته را پر می کند و سایر اجزاء هسته در آن قرار دارد
3-هستک یا هستک ها:یک یا چند توده متراکم درون هسته که ازDNA پروتئین های متصل به آن RNA و پروتئین ساخته می شود . وظیفه آن محل ساخته شدن ریبوزوم ها است
4- اسکلت هسته ای:رشته ها و لوله های پروتئینی که به صورت شبکه پیچیده ای درون هسته وجود دارد و وظیفه آن شکل دادن و پایداری پوشش هسته است


شبکه آندو پلاسمی :شبکه ای از لوله ها که در داخل سیتو پلاسم قرار دارد و در تولید و ترشح مواد نقش دارد که بر نوع است :الف ) صاف (بدون دانه)ریبوزوم بر سطح خود ندارد دارای وظایف زیر می باشد :
1-تولید فسفو لیپید ها و استروئید های مورد نیاز برای غشاء
2-تنظیم میزان قند خون از طریق :در داخل سلول های جگر آنزیم هایی وجود دارد که باعث تنظیم قند خون می شود
3-سم زدایی در داخل شبکه آند پلاسمی صاف جگر آنزیم هایی وجود دارد که مواد شیمیایی مضر و داروها را تجزیه می کند
4-ذخیره یون کلسیم:یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها ضروری می باشد
ب ) زبر(دانه دار) : ریبوزوم بر سطح خود دارد. دارای وظایف زیر :
1-غشاءسازی یعنی تولید فسفو لیپید ها و استروئیدها و پروتئین های مورد نیاز برای تشکیل غشاء
2-تولیدپروتئین ترشحی-پادتن هامراحل تولید یک پادتن یا پروتئین ترشحی شامل :
1-پلی پیتید ساخته و به درون شبکه آند پلاسمی دارد می شود
2- زنجیره های کوچکی از ملکول های قند به پلی پپتید اضافه می شود بدین ترتیب یک ملکول گلیکو پروتئین حاصل ومولکول برای ارسال به خارج از شبکه آند پلاسمی آماده می شود
3-شبکه آندو پلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند
4-این وزیکول از شبکه آندو پلاسمی به بیرون جوانه می زند و پروتئین ترشحی به دستگاه گلژی منتقل می شود تا بقیه کارها ی لازم برای ترشح آن انجام شود .بعد از آماده شدن پروتئین برای ترشح وزیکول انتقالی به سوی غشاء پلاسمایی می رود تا محتویات خود را به خارج از سلول ترشح کند
جسم گلژی:اندامکی غشاءدار که به شکل کیسه های روی هم قرار گرفته وجود دارد و در نشانه گذاری ،بسته بندی و ترشح مواد نقش دارد.با رنگ آمیزی نیترات نقره توسط گلژی کشف شد


لیزوزوم:اندامکی غشاءدار که حاوی آنزیم های متعدد می باشد
وظایف لیزوزوم:
1-نگهداری آنزیم های گوارشی:فایده:جلوگیری از تخریب سایر اجزاء سلول
2-گوارش مواد غذایی از طریق کمک واکئل های غذایی مواد درون واکوئل را تجزیه می کند
3-گوارش و تجزیه اندامک های پیر و فرسوده
4-در دوران جنینی باعث جدا شدن انگشتان دست و پا می گردد.
واکوئل:


اندامکی غشاءدار و کیسه مانند که در ذخیره مواد وآب نقش داردو انواع آن عبارتند از
الف )واکوئل غذایی(گوارشی) :واکوئلی که حاوی مواد غذایی بوده و به کمک لیزوزوم ها باعث تجزیه آن می شود .مهمترین وظیفه واکوئل ذخیره آب
ب )واکوئل مرکزی:نسبتا بزرگ در سلول های گیاهی که دارای نقش های زیر می باشد
1-بزرگ شدن سلول گیاهی با جذب آب
2-ذخیره مواد شیمیایی یا مواد دفعی متابولیسم
3-داشتن رنگیزه ها در گل برگ گیاهان که سبب جذب حشرات می شود
4 -ذخیره مواد سمی به عنوان ترکیبات دفاعی در برابر گیاه خواران و آفات گیاهی
ج )واکوئل ضربان دار:نوع خاصی که در آغازیان ساکن آب شیرین وجود دارد و باعث دفع آب اضافی از سلول می شود


کلروپلاست:اندامکی دارای دو غشاء ، نسبتا بزرگ که در گیاهان و برخی آغازیان مانند جلبک ها وجود دارد و وظیفه آن فتو سنتز می باشد
فتو سنتز:واکنشی است که طی آن انرژی نورانی به انرژی شیمیایی نهفته در ترکیبات آلی تبدیل می شود

میتو کندری :


اندامکی دارای دو غشاء ، نسبتا بزرگ که در عمل تنفس سلولی نقش دارد
تنفس سلولی :فرایندی که طی آن انرژی شیمیایی موجود درمواد غذایی به ATP تبدیل می شود (آزاد سازی انرژِی مواد غذایی)
ماتریکی :ماده ای روان که درون میتو کندری را پر می کند و واکنشهای شیمیایی مربوط به تنفس سلولی درون ان انجام می شود
کریستا : چین خوردگی های غشاء داخلی میتو کندری که باعث افزایش سطح غشاء و در نتیجه افزایش تولید ATP می شود
راههای تبادل مواد از غشاء سلولی
1-انتشار:حرکت مواد در ملکول ها از محل پر تراکم به محل کم تراکم (در جهت شیب غلظت )بدون مصرف انرژی را انتشار گویند
2-انتشار تسهیل شده :نوعی انتشار که از طریق کانال ها انجام می شود(حرکت مواد و ملکول ها از محل پر تراکم به محل کم تراکم به کمک کانال ها و بدون مصرف انرژی
3-انتقال فعال:حرکت مواد و ملکول ها از محل کم تراکم به محل پر تراکم (در خلاف شیب غلظت )و با مصرف انرژی
4-آندو سیتوز :ورود ملکول ها و مواد بزرگ به داخل سلول با ایجاد وزیکول ها5-اگزوسیتوز:خروج مولکول و مواد بزرگ به خارج سلول با ایجاد وزیکول های ترشحی6-اسمز:انتشار اب از عرض یک غشاء در جهت شیب را اسمز می گویند


فشار اسمزی:تمایل یک محلول نسبت به جذب آب را فشار اسمزی گویند
تورژسانس(آماس):عمل متورم شدن سلول بر اثر جذب مداوم آب در داخل سلول
پلاسمو لیز:عمل چروکیده شدن سلول بر اثر خروج آب از سلول

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 0:13 |
تکنولوژی زیستی :
1-مهندسی ژنتیک :
اولین بار در سال 1973 استانلی کوهن و هربرت بایر با طراحی و اجرا آزمایشی پژوهش های ژنتیک را متحول کرد. آنان ژن رمزکننده RNA ریبوزومی را از DNA قورباغه آفریقایی استخراج و به DNA باکتری اشریشیا کلای وارد کردند. در نتیجه باکتری هنگام رونویسی ، rRNA قورباغه را می سازد.
نکته : اولین جاندار دست ورزی شده باکتری اشریشیا کلای ( پروکاریوت ) می باشد.
مهندسی ژنتیک : استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی برای ساخت مولکول DNA ی که حاوی ژن های جدید با ترکیب جدیدی از ژن هاست.
مهمترین هدف مهندسی ژنتیک : تولید ژن یا فرآورده آن به مقدار انبوه می باشد.برای اینکار بایستی ژن مورد نظر را از میان ژن های جاندار جدا و سپس آنرا به جاندار ساده ای مثل باکتری که تولید مثل سریعی دارد وارد کرده تا ژنهای مورد نظر توسط باکتری همانندسازی و به مقدار زیاد تهیه گردد.
ابزارهای مورد نیاز عبارتند از :
الف ) ابزاری که DNA را ببرد ( آنزیم های محدود کننده )
ب ) وسیله ای برای حمل ژن مورد نظر به درون باکتری
ج ) ابزاری برای ایجاد پیوند بین ژن خارجی و DNA باکتری
روش ها و ابزارهای مهندسی ژنتیک :
وکتور : عاملی برای انتقال ژن مرد نظر به سلول های میزبان در مهندسی ژنتیک
برخی از انواع وکتور عبارتند از : پلازمیدها و ویروس ها ( باکتریوفاژ )
پلازمید : مولکول DNAحلقوی کوچک که در برخی باکتریها وجود دارد و حاوی ژن های است که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارد مانند ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ( کروموزوم کمکی ) ، همانند سازی آن مستقل از کروموزوم اصلی بوده و حتی زمانی که باکتری در حال تولید مثل نیست نیز می تواند همانند سازی کند.
نکته : مهندسان ژنتیک ، ژن مورد نظر را درون پلازمید قرار می دهند.بنابراین هرگاه پلازمید همانند سازی نماید ژن مورد نظر را نیز همانند سازی خواهد نمود .
ژن خارجی : ژنی که از DNA جانداری استخراج و به DNA جانداری دیگر مانند باکتری اضافه می گردد.
DNA نوترکیب : DNA ای که از ترکیب دو DNA متفاوت ، ژن خارجی و دیگری پلازمید ( وکتور ) حاصل شده است .
نکته : از آنجائیکه یکی از اصلی ترین مراحل مهندسی ژنتیک ، تولید DNA نوترکیب می باشد ، مهندسی ژنتیک را فناوری DNA نوترکیب نیز می نامند.
باکتریوفاژ : ویروس هایی که میزبان آنها باکتری می باشد. با قرار دادن ژن خارجی در DNA باکتریوفاژ ، امکان تکثیر ژن فراهم می شود.
ساختن مولکول DNA نوترکیب : برای اینکار به دو آنزیم زیر نیاز داریم ک
الف ) آنزیمی برای بریدن پلازمید یا وکتور ( آنزیم محدودکننده )
ب ) آنزیمی برای اتصال دو سر ژن خارجی به پلازمید ( آنزیم لیگاز )
نکته : منظور از بریدن DNA قطع پیوند فسفودی استر و منظور از اتصال دو DNA برقراری پیوند فسفو دی استر میان دو DNA است .
آنزیم های محدودکننده : آنزیم هایی باکتریایی که توالی کوتاه و خاصی از DNA ( جایگاه تشخیص آنزیم ) را شناسایی کرده و سپس آنرا برش می دهند. مانند آنزیم EcoRI که توالی زیر را شناسایی می کنند.جایگاه تشخیص آنزیم : محدود کننده توالی خاص از DNA که آنزیم آنرا شناسایی می کند.
نکته : توالی دو رشته جایگاه تشخیص عکس یکدیگر هستند.
بیشتر آنزیم های محدود کننده ، قطعاتی از DNA کوتاه تک رشته ای در هر دو انتها تولید می کنند که با یکدیگر مکمل هستند . این دو انتها ، انتهای چسبنده نامیده می شود. برخی نیز انتهای غیر چسبنده تولید می کنند که برای ما کارآیی ندارد.نکته : وکتورهای به کار برده شده ، فقط دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم هستند.
نکته : آنزیم محدود کننده ای که برای بریدن پلازمید استفاده می شود ، باید همان آنزیمی باشد که دو سر ژن خارجی با آن بریده شده است.در این صورت ، انتهای چسبنده یکی به به انتهای چسبنده دیگری متصل می شود.( اتصال توسط پیوندهای هیدروژنی است )
نکته : برای برقراری پیوند فسفو دی استر میان دو DNA ، مهندسان ژنتیک از آنزیمی به نام لیگاز استفاده می شود.
کلون شدن ژن : هنگامیکه DNA نوترکیب وارد باکتری شود ، باکتری با استفاده از دستگاه همانند سازی خود نسخه های متعددی از آن و در نتیجه ژن خارجی می سازد . ایجاد نسخه های متعدد و یکسان از ژن را کلون کردن ژن گویند.
نکته :همه باکتریها موفق به جذب DNA نوترکیب نمی شوند.
غربال کردن : در این مرحله باکتریهایی که DNA نوترکیب را جذب کرده ، از باکتریهایی که آنها را جذب نکرده اند جدا می کنند.
نکته : برای این کار از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود. باکتریهای که DNA نوترکیب را جذب نکرده اند توسط آنتی بیوتیک از بین می روند. ژن مقاومت به آنتی یوتیک در پلازمید وجود دارد.
استخراج ژن : در این مرحله ژن خارجی از DNA نوترکیب جدا می شود. برای اینکار از همان آنزیم محدوکننده ای استفاده می شود که برای تولید DNA نوترکیب استفاده شده است . چون دقیقا از نقاطی که به هم وصل گردیده جدا شوند.
برای تفکیک پلازمید و ژن خارجی از دستگاه الکتروفورز استفاده می شود.که در آن ذرات بر اساس بار الکتریکی و اندازه در طول ژل از یکدیگر جدا می گردند.
نکته : DNA بار منفی دارد و به سمت قطب مثبت حرکت می کند.
نکته : مولکول های کوچکتر ( ژن خارجی ) سریعتر از مولکول های بزرگ ( پلازمید ) از منافذ عبور می کنند و به قطب مثبت نزدیکترند.
نکته : روش الکتروفورز علاوه بر نوکلئیک اسیدها ، برای پروتئین ها نیز کاربرد دارد. در این روش ، پروتئین ها بر اساس اندازه ، از یکدیگر جدا می شوند.
مهندسی ژنتیک در پزشکی :
داروها و واکسن های حاصل از مهندسی ژنتیک امروزه در دسترس هستند.
داروها : بسیاری از بیماریهای ژنی به علت عدم توانایی بدن در ساختن یک نوع پروتئین خاص است که با تولید آن توسط مهندسی ژنتیک می توان بیماریهای مزبور را درمان نمود. مانند مواد ضد انعقاد خون یا انسولین
فاکتور انعقادی شماره هشت ، پروتئینی است که در روند انعقاد خون نقش ددارد و فقدان آن باعث بیماری هموفیلی می گردد. امروزه این فاکتور به روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود.
نکته : در گذشته فاکتور انعقادی از خون های اهدایی استخراج می گردید و انتقال آن به افراد نیازمند گاها باعث ابتلاء به ویروس HIV یا هپاتیت می گردید. اولین مورد ایدزشناخته شده در ایران از این طریق بوده است.
واکسن ها : بسیاری از بیماریها ی ویروسی ، مانند آبله و فلج اطفال با داروهای موجود درمان نمی شوند. بنابراین با به کار بردن واکسنه ها می توان از آنها پیشگیری نمود.
واکسن : میکروب کشته شده یا ضعیف شده یا سم خنثی شده میکروب و یا آنتی ژن های سطحی باکتری که به بدن تزریق و باعث بروز پاسخ ایمنی می گردد.
نکته : مشکل واکسن های قدیمی اینست که یک خطا در کشتن یا ضعیف کردن یک عامل بیماریزا منجر به انتقال بیماری به افرادی می شود که برای جلوگیری از آن اقدام کرده اند.
واکسنهایی که با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شوند این خطر را ندارند. در این روش ژن مربوط به آنتی ژن های یک عامل بیماریزا را به DNA یک باکتری یا ویروس غیر بیماریزا وارد می کنند .تا ویروس یا بکتری غیر بیماریزا آنتی ژنهایی سطحی عامل بیماریزا را تولید کنند و باعث بروز پاسخ ایمنی شوند.
نکته : عامل ایجاد بیماری آنتی ژن هایی سطحی نیست بلکه فقط به کمک آنها توسط دستگاه ایمنی تشخیص داده می شوند.
مانند تولید واکسن هرپس تناسلی یا واکسن هپاتیت B ، امروزه تلاش گردیده تا در مقابل مالاریا واکسنی موثر تولید گردد.
ژن درمانی : قرار دادن یک نسخه سالم از یک ژن ، درون سلول های فردی که دارای نسخه ناقص از آن ژن است.
نکته : بسیاری از ناهنجاریهای ژنتیک بعلت عدم وجود نسخه فعال یک ژن خاص در بدن می باشد.
در این روش سلول ها را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را وارد آنها می کنند. سپس سلول های تغییر یافته را به بدن بیمار باز می گردانند. پس از آن ماده ای که در این فرد وجود نداشت ، توسط سلول های دارای ژن جدید ، ساخته می شود.
در حال حاضر ژن درمانی در سلول هایی قابل استفاده است که قدرت تقسیم آن سلول ها و یا سلول های مادر( پایه ای ) آنها بسیار زیاد باشد. مثلا در مورد سلو لهای خونی و پروتئین های حاصل از آنها ، چون منشاء آنها سلولهای مغز استخوان است که قدرت تقسیم میتوز بالا دارند.
نکته : اولین تلاش ها برای ژن درمانی در مورد دختر بچه ای مبتلائ به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی صورت گرفت.علت بیماری ژن جهش یافته ای بود که نمی توانست یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد.
توالی و جایگاه همه ژن های انسان مورد مطالعه قرار گرفته است :پروژه ژنوم انسان HGP : هدف از آن تعیین توالی نوکلئوتیدهای ژنوم انسان و تعیین نقشه جایگاه هر ژن روی هر کروموزوم است.
ژنوم : کل محتوای DNA یک جاندار که شامل محتوای DNA هسته ای و DNA های سیتوپلاسمی ( میتوکندری و کلروپلاست ) می باشد.
نکته : دانشمندان امیدوارند با دانش به دست آمده از پروژه ژنوم انسان بتوانند ، حدود 4000 بیماری ژنتیک انسان را تشخیص معالجه و درمان نمایند.
نکته : دانشمندان تاکنون ژنهای بیماری های زیادی از جمله سیستیک فیبروزیز ، دیستروفی عضلانی دوشن و سرطان را کشف نموده اند. بیش از 450 ژن و 200 ناهنجاری کروموزومی روی کروموزوم X وجود دارد ( وابسته به جنس ) مانند موارد زیر :
تحلیل عضلانی دوشن ، رنگدانه ای شدن شبکیه چشم ، سیناپسین 1 ، کام شکافدار وابسته به X ، پذیرنده آنژیوتانسین 2 ، نشانگان زالی – ناشنوایی و پروتئین ریبوزومی 10 L
مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری :
می توان با انتقال ژن ها به گیاهان باعث اصلاح محصولات آنها شد.
امروزه مهندسان ژنتیک می توانند ویژگی های مطلوب را با دست ورزی ژن به گیاهان بیفزایند. مثلا ایجاد گیاهان مقاوم به شرایط خشکی و تولید گیاهانی که با خاک های مختلف ، اقلیم های متفاوت و فشارهای محیطی سازگاری حاصل کنند.تنظیم سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غذایی گیاهان.
نکته : با انجام روش های مهندسی ژنتیک روی گیاه برنج ، سویه های دارای میزان بالای کاروتن ( که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود ) و آهن تولید شده اند . این امر برای مردم بخش های از قاره آسیا که کمبود این دو ماده را دارند بسیار مهم است.
دانشمندان با وارد کردن یک ژن درون محصولات گیاهی ، گیاهانی تولید کرده اند که نسبت به حشرات مقاوم هستند. گیاهانی که نسبت به حشرات مقاوم اند، نیازی به استفاده از سموم حشره کش آلوده کننده محیط زیست ندارند.
کشف یک وکتور گیاهی :تا چندین سال ، مهندسان ژنتیک وکتور مناسبی که بتواند ژن ها را به گیاه انتقال دهد، در دسترس نداشتند
پلازمید Ti : نوعی پلازمید باکتریایی که باعث ایجاد تومور در سلول های گیاهی می شود ( القاء کننده ایجاد تومور )، پلازمید Ti بسیاری از گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی ، توتون و سویا را آلوده می کند.
گال : نوعی ببیماری گیاهی که باعث ایجاد تومورهای بزرگ روی گیاه می شود.
نکته : محققان ژن ایجاد کننده تومور را از پلازمید Ti خارج و یک DNA خاص ( ژن خارجی ) را جایگزین آن می کنند.
نکته : می توان ژن را با یک تفنگ ژنی به سلول های گیاه گندم شلیک کرد.
تکنولوژی ژن در دامداری به کار برده می شود.در گذشته دامهایی که شیر یا سایر محصولات فراوانی دارند را انتخاب و پرورش می دانند.این فرآیند ها ی متوالی ، طولانی و کم بازده است. امروزه از روش های مهندسی ژنتیک برای اصلاح یا تغییر دام ها استفاده می شود.
نکته : برخی از دامداران برای افزایش تولید شیر به رژیم غذایی گاوها هورمون های رشد که از مغز گاوهای کشته شده استخراج می شد ، افزوده می شد ، امروزه هورمون رشد گاوی به روش مهندسی ژنتیک توسط باکتری ها ساخته می شود.که هزینه آن کمتر و به صزفه تر است.
تولید پروتئین های مفید از نظر پزشکی : کاربرد دیگر تکنولوژی ژن در دامداری افزودن ژن های انسان به دام ها ست.هدف از این کار آن است که پروتئین های اانسان در شیر دام ها ظاهر شود. این روش بیشتر برای پرروتئین های پیچیده انسانی به کار می روندکه از طریق تکنولوژی ژن در باکتری ها تولید نمی شوند.
جانوران تراژن : جانورانی که در سلول های آنها، DNA بیگانه وجود دارد.
کلون کردن از سلو لهای تخصص یافته : اولین بار توسط یان ویلموت در سال 1997 ارائه گردید.که در آن یک بره ،با کلون کردن هسته سلولی از پستان گوسفند بالغ به وجود آمد.
نکته : در گذشته محققان تصور می کردند نمی توان از سلول های تمایز یافته برای تولید موجود زنده کامل استفاده کنند.
ویلموت سلول پستان گوسفند را در اثر تحریک الکتریکی با سلول تخمک فاقد هسته یک گوسفند دیگر ادغام کرد . این سلول ادغام شده تقسیم شد و اولین سلول های جنین را بوجود آورد. ویلموت سلول های حاصل را درون رحم گوسفند ماده ای ( مادر جانشینی ) کار گذاشت. حاصل این کار تولد بره دالی بود که از نظر ژنتیکی مشابه گوسفندی بود که سلول پستان از آن گرفته شده بود.
این کار توسط محققان دیگر برای کلون کردن گاوها و موش ها به کار رفته است. این آزمایش ها نشان می دهند که کلون کردن بدین روش در سایر پستانداران امکان پذیر است.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 23:14 |
فصل 4: تغذیههدف از تغذیه
1- تامین انرژی : برای انجام فعالیت های بدن
2- تامین ماده : برای رشد و نمو بدن و ترمیم زخم ها و آسیب ها
مواد غذایی شامل : هیدرات های کربن ، پروتئین ، چربی ها ، مواد معدنی ، ویتامین ها و آب می باشد .
نکته : نوع رژیم غذایی بستگی به محل زندگی میزان درآمد ، آداب و رسوم ، دین ، امکانات محیطی متغییر می باشد .
مثال : مردم ژاپن و سایر کشور هایی که در مجاورت دریا ها می باشد از ماهی و آبزیان دیگر بیشتر استفاده می کنند یا مسلمانان به علت حرام بودن گوشت خوک از آن استفاده نمی کنند.
هیدرات های کربن
1-گلوکز و فروکتوز : قند میوه ها
2- ساکارز : قند معمولی - چغندر قند و نیشکر
3- لاکتوز : قند شیر
4- فیبر های گیاهی
5- نشاسته : در سیب زمینی – برنج و گندم و برخی حبوبات وجود دارد .

فیبر گیاهی
الف ) فیبر های محلول در آب : مولکول آن ها کوچک و به مولکول های کلسترول چسپیده و میزان جذب آنها در روده کاهش می دهد : دانه ی حبوبات و سبوس گندم
ب ) فیبرهای نا محلول : مولکول های بزرگ با جذب آب باعث آسان شدن دفع مواد می گردند .
مثال :
فوایدسلولز (الیاف) : 1- کمک به حرکات دستگاه گوارش
2-جلوگیری از سرطان روده بزرگ
3- آسان کردن عمل دفع
4-جلوگیری از یبوست
*نکته : نشاسته مولکول های بزرگ بوده و قابل هضم برای انسان می باشد .
نشاسته به صورت دانه هایی در سلول گیاهی ذخیره می شود .
هر دانه ی نشاسته از تعداد فراوانی مولکول نشاسته ساخته شده است که توسط پوششی احاطه می گردد و این پوشش هنگام پخته شدن پاره شده و گوارش آن آسان تر می گردد .
*نکته :هیدارت های کربن انرژی زا می باشند یعنی برای تامین انرژی مورد نیاز استفاده می گردد .
*نکته : چربی در غذاهای گیاهی و جانوری وجود دارد مانند هیدرات ها کربن انرژی زا می باشند چربی های جانوری معمولا جامد و چربی های گیاهی بیشتر مایع اند روغن نام دارند .
*نکته : چربی های مایع (گیاهی) زودتر و آسان تر از چربی های جامد (جانوری) گوارش می یابند (هضم می شوند) بنابراین مصرف آن ها بیشتر توصیه می گردد از طرفی میزان کلسترول موجود در روغن های گیاهی بسیار کمتر است .* نکته : کلسترول نوعی لیپید است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد و میزان کم آن برای بدن لازم و ضروری می باشد زیرا در تولید هورمون های جنسی و برخی ترکیبات دیگر نقش دارد اما مصرف بیش از حد آن در بدن احتمال ابتلا به بیماری های قلب و رگ ها را افزایش می دهند .
*نکته : زرده ی تخم مرغ مقدار زیادی کلسترول دارد و سفیده ی آن پروتئین استچربی ها
وظایف چربی ها :
1-تامین انرژی
2-عایق سازی
3- ضربه گیری
4- نقش ساختاری : در تولید غشا سلول(جنس غشاء از فسفو لیپید است)
5- نقش هورمونی :هورمون های استروئیدی
خوردن چربی های جامد باعث افزایش کلسترول خود می گردد .
پروتئین :
پروتئین ها بر دو نوع اند : پروتئین محلول – پروتئین جامد
1- محلول : سفیده ی تخم مرغ – پروتئین شیر
2- جامد : گوشت قرمز و سفید – سویا – لوبیا
* نکته : پروتئین ها بیشتر برای تامین ماده ی مورد نیاز بدن استفاده می شوند و نقش انرژی زایی چندان ندارند مگر در مواقع اضطراری
* نکته : میزان نیاز روزانه به پروتئین در حدود 70 گرم می باشد مقدار کمتر از این باعث ایجاد بیماری های خاصی می گردد .
از کدام منابع پروتئینی بیشتر استفاده می کنیم .
همان طور که قبلا گفته شده پروتئین ها از واحدهایی به نام اسید آمینه ساخته شده اند .
اسیدهای آمینه را بر اساس توانایی تولید آن در بدن به 2 دسته ی کلی زیر تقسیم می کنند .
1- اسیدهای آمینه ی اساسی (ضروری ) : اسیدهای آمینه ای که بدن ما نمی تواند آن ها را بسازد بنابراین بایستی توسط رژیم غذایی تامین شود . مانند لیزین
2- اسیدهای آمینه ی غیر اساسی (غیر ضروری) :اسید های آمینه ای که توسط بدن ساخته می شود و نیاز به تامین آن از رژیم غذایی نمی باشد .
*نکته : کیفیت پروتئین بستگی به تعداد اسیدهای آمینه ی اساسی آن دارد . بر این اساس شیر مادر و تخم مرغ بهترین کیفیت و در درجات بعدی ماهی و گوشت قرمز قرار دارد .
آب : یکی از مهمترین مواد ضروری برای زنده ماندن موجودات زنده می باشد .
انسان بدون غذا تا چند هفته زنده می ماند اما بدون آب چند روز بیشتر زنده نمی ماند .
*نکته : اکثر واکنش های شیمیایی بدن در محیط آبی صورت می پذیرد .
*نکته : بیش از 60 درصد وزن بدن آب می باشد . آب مورد نیاز بدن از راه های زیر تامین می شود.
1- خوردن آب و نوشیدنی ها
2- خوردن میوه و سبزی ها : مثلا کلم 90% آب است
3- برخی غذاها : مثلا نان حدود 40 % آب دارد .
راه های از دست دادن آب بدن :
1- ادرار
2-عرق کردن
3- تنفس
*نکته : افرادی که در هوای گرم کار می کنند به علت عرق کردن نیاز به مصرف آب بیشتری دارند . کاهش میزان آب بدن عواقب خطرناکی دارد . مثلا ممکن است به کلیه ها آسیب برسد .
چه مواردی در چه غذایی وجود دارد .
متخصصان تغذیه با آزمایش مواد غذایی مختلف میزان ترکیبات مختلف آن را مشخص نموده اند و بر اساس شرایط و نیاز افراد رژیم های غذایی را برای مدارس بیمارستان ها و سنین مختلف ارائه نموده اند مثلا برای افرادی که بدن سازی می نمایند ترکیبات پروتئین (تخم مرغ -گوشت) و هیدرات کربن (سیب زمینی) توصیه می گردد.
* نکته : گوشت سرشار از پروتئین است و برای رشد و ترمیم بدن لازم است.
گوشت قرمز 18% - پروتئین 18% - چربی 67% و آب می باشد .
مواد معدنی و ویتامین ها
نمک های معدنی : دارای عناصر شیمیایی خاصی بوده که هر یک از آن ها نقش هایی در بدن انجام می دهند که به چند مورد می پردازیم .
سدیم Na : منبع تامین آن نمک طعام NaCl می باشد .
سدیم وظایف زیر در بدن را بر عهده دارد :
1- کمک به تولید و انتقال پیام های عصبی
2- کمک به انقباض ماهیچه ها
3- تنظیم فشار خون
*نکته : کاهش میزان سدیم (نمک) باعث گرفتگی ماهیچه ها می شود . کارگران به افرادی که در مناطق گرم فعالیت می کنند نیاز به نمک بیشتری دارند چون توسط عرق مقداری نمک از بدن دفع می شود .
*نکته : مصرف بیش از حد نمک باعث بالا رفتن فشار خون و افزایش ابتلا به بیماری های قلبی می شود .
کلسیمCa :
منبع تامین کلسیم لبنیات ، گوشت قرمز ، جگر می باشد .
وظایف کلسیم : 1- استحکام استخوان ها و دندان ها
2- کمک به انقباض ماهیچه ها
3- کمک به انعقاد خون
نکته : کمبود کلسیم در رژیم غذایی کودک باعث نرم شدن استخوان ها ، ایجاد بیماری راشیتسم می شود .
نکته : مصرف مقدار کافی کلسیم به ویژه در کودکی و دوران رشد از پوکی استخوان در بزرگ سالی جلوگیری می کنند (خصوصا زن ها )
آهن Fe :
منبع آهن گوشت قرمز ، خرما ، اسفناج ، جگر و برخی سبزیجات تیره می باشد .
وظایف آهن :
1-نقش در تولید مولکول هموگلوبین : هموگلوبین نوعی پروتئین آهن دارمی باشد که به رنگ قرمز بوده و باعث انتقال اکسیژن دی اکسید کربن می شود
2- تولید برخی انتقال دهنده های الکترون (در غشای میتوکندری)
نکته : کمبود آهن باعث کاهش مقدار هموگلوبین و در نتیجه بیماری کم خونی و در نتیجه بیماری کم خونی (آلمی) می گردند در بیماری کم خونی توانایی حمل اکسیژن در خون کم و شخص دچار ضعف و خستگی می شود .
نکته : مصرف قرص های آهن دار برای دختران ضروری می باشد .
ید I : منبع آن غذاهای دریایی ، آب آشامیدنی و نمک ید دار می باشد .
وظایف : ید برای تولید هورمون های تیروئیدی (T4,T3) ضروری می باشد .
این هورمون ها توسط غده ی تیروئید که در جلوی گردن مجاور حنجره قرار دارد ساخته می شود. وظایف هورمون های تیروئیدی .
1-افزایش سوخت و ساز بدن (افزایش سرعت واکنش های شیمیایی)
2- کمک به رشد ماهیچه ها استخوان ها و مغذ دوران جنینی و کودکی
3- افزایش سطح هوشیاری
نکته : اگر به اندازه ی کافی ید مصرف نکنیم ، غده ی تیروئید برای جذب بیشتر ید بزرگ و متورم می شود که به این حالت گواتر .
نکته : کم بود ید در دوران جنینی در غذای مادر باعث کاهش رشد مغز جنین و ایجاد بیماری (کرتینیسم ) عقب ماندگی ذهنی و جسمی می گردد

+ نوشته شده توسط محمد جباری در دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 23:13 |

کور رنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X مغلوب است که در مردان بیشتر دیده شده و تقریباً همیشه از مادر به پسر به ارث می‌رسد. (توضیح: زنان دو کروموزوم X و مردان یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y دارند. در بیماری‌های وابسته به کروموزوم X مغلوب در زنان باید هر دو کروموزوم X معیوب باشند تا بیماری رخ دهد. اگر یک کروموزوم X معیوب باشد بیماری رخ نمی‌دهد ولی قابل انتقال به فرزندان است. در مردان معیوب بودن تنها کروموزوم X سبب بیماری می‌شود. بنابراین، فردی که مبتلا به کوررنگی است، مادرش یا مبتلا به کور رنگی است و یا ناقل بیماری.) در این اختلال کروموزومی سلول‌های مخروطی در شبکیه که مسئول درک رنگ هستند دچار اختلال هستند و به همین دلیل بیمار رنگ‌ها را درست تشخیص نمی‌دهد.

کور رنگی ممکن است بر اثر بیماری‌های عصب بینایی یا شبکیه نیز رخ دهد. در این موارد، فقط چشمی که مشکل دارد دچار کور رنگی می‌شود و بیماری در طول زمان تشدید می‌گردد بطوریکه ممکن است تبدیل به کوررنگی کامل شود که در آن بیمار دیدی خاکستری دارد. این بیماران معمولاً در تشخیص آبی و زرد مشکل دارند.

سلول‌های مخروطی نوعی از سلول‌های گیرندهٔ نور هستند که در شبکیه قرار دارند. این سلول‌ها بر اساس تحریک‌پذیری خود نسبت طول موجهای مختلف نور بر سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. سلول‌های مخروطی نوع S، که نسبت به طول موج‌های کوتاه (حدود ۴۲۰ نانومتر) حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و موجب دیدن رنگ آبی می‌شوند.
  2. سلول‌های مخروطی نوع M، که نسبت به طول موج‌های متوسط (حدود ۵۳۰ نانومتر) حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و موجب دیدن رنگ سبز می‌شوند.
  3. سلول‌های مخروطی نوع L، که نسبت به طول موج‌های بلند (حدود ۵۶۰ نانومتر) حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و موجب دیدن رنگ قرمز و زرد می‌شوند.

در افراد کوررنگ، در اثر جهش ژنها، یک، دو و یا هر سه نوع سلول مخروطی شبکیه فاقد رنگ‌دانههایی هستند که موجب دیدن رنگ‌ها می‌شوند.

کوررنگی یک بیماری ارثی است و اکثر انواع آن وابسته به کروموزوم X هستند. شیوع کوررنگی در مردان بیش‌تر از زنان است، چرا که الل مربوط به این اختلال مغلوب است و بیماری تنها در زن‌هایی بروز که هر دو کروموزوم X آن‌ها دچار نقص باشد.

حدود ۸٪ از مردان و ۰٫۵٪ از زنان دچار یکی از انواع کوررنگی هستند.

کوررنگی ممکن است در اثر جهش ژن‌های کروموزوم‌های دیگری نیز ایجاد شود.

این اختلال با توجه به نوع و مکان جهش ممکن است از بدو تولد آشکار شود و یا در کودکی و یا بزرگ‌سالی نمایان شود. کوررنگی همچنین می‌تواند در طول زندگی پیشرفت کند و یا تغییری نبیند.

ضربه و آسیب مغز به طوری که موجب التهاب و تورم در لب پس‌سری شود و نیز آسیب سلول‌های شبکیه در اثر امواج فرابنفش از عواملی هستند که می‌توانند موجب کوررنگی اکتسابی شوند.

انواع کوررنگی

کوررنگی انواع مختلفی دارد که شایع‌ترین آن‌ها عدم توانایی در تشخیص رنگ سبز و قرمز از یکدیگر است. عدم تشخیص هیچ‌یک از رنگ‌ها یکی از گونه‌های بسیار نادر کوررنگی است، و در آن فرد اشیاء را همچون در فیلم‌ها و یا عکس‌های سیاه و سفید می‌بیند
+ نوشته شده توسط محمد جباری در سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 19:38 |
تنظیم بیان ژن :

سلول ها از تمامی ژن های خود به طور همزمان استفاده نمی کنند .وقتی یک ژن مورد استفاده قرار گیرد می گویند که آن ژن ، روشن است و به عبارت بهترآن ژن بیان شده است. وقتی ژن مورد استفاده قرار نمی گیرد ، آن ژن ، خاموش است.
تنظیم بیان ژن : فرآیندی که طی آن مشخص می گردد که در یک زمان مشخص کدام ژن ها روشن و کدام زن ها خاموش باشند.
مثال : باکتری اشریشیا کلای که در دستگاه گوارش زندگی می کند ، هنگامیکه محصولات لبنی مصرف می کنیم این باکتری با ساختن آنزیم های مورد نیاز برای جذب و تجزیه لاکتوز ، این قند را تجزیه و از انرژی آن استفاده می کند. اما در صورت عدم وجود لاکتوز در محیط ، دیگر نیازی به ساختن آنزیم های جذب و تجزیه کننده آن نیست.
در یوکاریوت ها نیز تنظیم بیان ژن صورت می پذیرد . تنظیم بیان ژن در پاسخ به تغییر شرایط محیط ، و مراحل نمو جاندار بروز می کند. مثلا همه ی سلول های بدن ما حاصل یک سلول بنام زیگوت ( تخم ) می باشد ، بنابراین ماده ژنتیک همه ی آنها یکسان می باشد ، تفاوت در سلول ها ( شکل و کار ) نتیجه تنظیم بیان ژن می باشد یعنی اینکه در هر سلول چه ژن هایی بیان گردد و چه ژن هایی بیان نشود.
نکته : سلول هایی که شکل و کار متفاوتی دارند ، پروتئین های مختلفی دارند . در واقع ، آنچه که فنوتیپ را تعیین می کند ، نوع پروتئین هاست.
تنظیم بیان ژن ها در پروکاریوت ها بر عهده اپران هاست.
تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها ، در سطوح مختلفی از جمله رونویسی ، ترجمه ، یا پس از ترجمه صورت گیرد.ولی عمدتا هنگام رونویسی انجام می شود. حال سوال این است که چگونه از رونویسی ژنها جلوگیری می شود.
همانطور که قبلا بیان شد RNAپلی مراز به قسمتی از DNA بنام راه انداز متصل گردیده و رونویسی را در طول رشته DNA انجام می دهد. بنابراین اگر مانعی بر سر راه RNA پلیمراز قرار بگیرد ، مانع حرکت آن روی ژن شود و آن ژن رونویسی نخواهد شد. این سدها همان مهار کننده که پروتئین های بزرگی است که توسط ژن تنظیم کننده ساخته می شود ، می باشد. مهار کننده به توالی های مخصوصی از DNA در جلوی راه انداز بنام اپراتور متصل می شود و بدین طریق می تواند مانع حرکت RNAپلی مراز گردد.
نکته : وقتی لاکتوز در محیط نیست ، غلظت هر سه آنزیم اندک است ، اما پس از حضور لاکتوز در محیط غلظت هر سه آنزیم هماهنگ باهم افزایش می یابد.
برای درک بهتر فرایند نیاز به درک مدل اپران که توسط ژاکوب و مونو در سال 1961 بیان گردید می باشد.هر اپران شامل دو بخش زیر است که عبارتند از :
الف ) بخش تنظیم کننده : بیان همزمان ژن ها را کنترل می کندو شامل اجزاء زیر است ک
1-راه انداز : محل اتصال RNA پلی مراز
2-اپراتور : محل اتصال پروتئین مهار کننده
ب ) ژن ساختاری : یک یا چند ژن که از روی آن RNA ساخته می شود.
اپران لک از سه ژن ساختاری به نام های ژن های 1و 2 و 3 می باشد که هر سه ژن تحت کنترل یک بخش تنظیم کننده بوده و همگی یک راه انداز دارند. بنابراین از روی هر سه ژن ، یک mRNA ، ساخته می شود.
mRNA چند ژنی : mRNA ای که از روی چند ژن ساختاری ، ساخته شود مانند Mrna ساخته شده در اپران لک
mRNA تک ژنی : mRNA ای که از روی یک ژن ساختاری تشکیل شده است.
شرح فرآیند تنظیم بیان ژن در اپران لک :
وقتی لاکتوز در محیط نیست ، مهارکننده به اپراتور متصل و اپران خاموش است ، اما وقتی که لاکتوز در محیط باشد درون باکتری به اللو لاکتوز تبدیل شده که به مهار کننده متصل و باعث تغییراتی در شکل آن گردیده که نتیجه آن عدم اتصال مهار کننده به اپراتور می باشد و رونویسی انجام می شود ( اپران روشن است )
نکته : آللولاکتوز ، عامل تنظیم کننده و مهار کننده پروتئین تنظیم کننده نامند.
تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها پیچیده تر است .در سلول های یوکاریوتی ، مقدار DNA بیشتری از سلول های پروکاریوتی وجود دارد . تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها از طریق اپران نمی باشد.اپران ها در سلول های یوکاریوتی وجود ندارد.
در سلول های یوکاریوتی ، به دلیل وجود غشای هسته ، پدیده رونویسی از ترجمه جداست و فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن دارد.تنظیم بیان زن در یوکاریووت ها قبل از رونویسی ، هنگام رونویسی ، بعد از رونویسی ، هنگام ترجمه یا بعد از عمل ترجمه ممکن است صورت بپذیرد.
غالبا تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ، هنگام شروع رونویسی می باشد.در یوکاریوت ها بر خلاف پروکاریوت ها ، آنزیم RNA پلی مراز به تنهایی نمی تواند راه انداز را شناسایی کند و این کار را به کمک عوامل رونویسی انجام می دهد.
عوامل رونویسی : پروتئین های مخصوصی که شناسایی راه انداز توسط RNA پلی مراز را بر عهده دارد و شامل عوامل متعدد و ترکیب های مختلف می باشد که نقش های ممختلفی در تنظیم بیان ژن دارند.
گروهی از عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند و سپس آنزیم RNA پلیمراز به انها متصل می شود.در یوکاریوت ها , علاوه بر راه انداز عوامل رونویسی به افزاینده نیز متصل می شود که در رونویسی دخالت دارند.افزاینده : بخشی از مولکول DNA که به کمک عوامل رونویسی متصل به آن ، عمل رونویسی را تقویت می کند. افزاینده بر خلاف راه انداز ممکن است هزاران نوکلئوتید با ژن ساختاری فاصله داشته باشد. برای اینکار افزاینده و عوامل رونویسی متصل به آن ( فعال کننده ) با تشکیل حلقه در DNA در کنار RNA پلی مراز و سایر عوامل رونویسی روی راه انداز قرار گرفته و عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال می کنند.جهش ها پروتئین های غیر طبیعی ایجاد می کنند.
جهش : هر گونه تغییر در ساختار DNA را جهش گویند
نکته : جهشی که در سلول های جنسی ( زاینده ) افراد روی می دهد ، ممکن است به زاده ها منتقل شود ، اما جهش در سلول های بدنی ، فقط بر فردی که دراو جهش رخ داده ، تاثیر می گذارد.
انواع جهش هاعبارتند از :
الف ) جهش های کروموزومی : که شامل موارد زیر است1-حذف : قطعه ای از کروموزوم بر اثر شکسته شدن کروموزوم ، کاملا از آن جدا می شود.
2-مضاعف شدن : قطعه ای ااز کروموزوم بر ااثر شکسته شدن جدا شده و به کروموزوم همتا متصل می شود.بنابرااین کروموزوم همتا از بعضی از ژن ها دو نسخه دارد.3-واژگونی : قطعه ای از کروموزوم بر اثر شکسته شدن جدا شده و در جهت معکوس به جای اول خود متصل می شود4- جابجایی : قطعه ای که بر اثر شکسته شدن جدا شده است به کروموزوم های غیر همتا متصل می شود.
ب ) جهش ژنی ( جهش های نقطه ای ) : یک یا چند نوکلئوتید ژن را روی یک کروموزوم تغییر کند شامل انواع زیر است :1-جانشینی :یک نوکلئوتید زن با نوکلئوتید نوع دیگری عوض شود.
2-تغییر چارچوب : بر اثر تغییر قالب خواندن رمز ها تغییر می یابد و شامل دو نوع زیر ااست :
A : افزایش : یک یا چند نوکلئوتید به ژن اضافه گردد.
B : کاهش یک یا چند نوکلئوتید ژن حذف شده و کاهش یابدافزایش و کاهش نوکلئوتیدها رمزهای سه حرفی DNA را به هم می ریزد.
نکته : به طور کلی جهش های نقطه ای ممکن است باعث عدم تولید پروتئین مورد نظر یا تغییر پروتئین از لحاظ ترتیب ، تعداد و یا نوع اسیدهای آمینه سازنده آن گردد. که این خود باعث تغییر عملکرد پروتئین گردد.گاهی جانشینی ها در بیان ژن تاثیر ندارند ( جهش بی معنی ) مثلا کدون UGU اگر به UGC تغییر کند چون هر دو مربوط به آمینواسید سیستئین می باشند جهش تاثیری در بیان ژن نخواهد داشت.
بطور کلی اثرات جهش های تغییر چارچوب شدیدتر از جانشینی می باشد چون ترتیب رمزها را تا انتها رشته ممکن است دچار تغییر نماید.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 10:26 |
تولید کنندگی :
همه جانوران بطور مستقیم و غیر مستقیم انرژی و غذای مورد نیاز خود را از گیاهان دریافت می دارند. گیاهان مواد غذایی را که حاصل عمل فتوسنتزمی باشد در بخش های مختلف خود ذخیره می نمایند.فتوسنتز : عمل تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی نهفته در ترکیبات آلی ( غذایی ) توسط گیاهان سبز
مواد مصرفی در فتوسنتز عبارتند از : آب و دی اکسید کربن
مواد تولیدی ( محصولات ) در فتوسنتز عبارتند از : هیدرات کربن ( گلوکز ) و اکسیژن
مهمترین محصول فتوسنتز گلوکز می باشد که در گیاهان طی فعل و انفعالاتی به سایر هیدرات های کربن تبدیل می شود.آزمایش ون هلمونت در مورد موادمصرفی در فتوسنتز می باشد و برای بررسی علمی فرضیه زیر صورت پذیرفت :
گیاهان مواد مورد نیاز خود را از خاک می گیرند.( آزمایش صفحه 19 )
شدت فتوسنتز : مقدار اکسیژن آزاد شده یا دی اکسیدکربن جذب شده توسط گیاه در واحد زمان ، بیانگر شدت فتوسنتز است.
بخش های فتوسنتز کننده گیاهان :
تمامی بخش های سبز گیاهان مانند برگ ها و شاخه های جوان فتوسنتز انجام می دهند . علت سبز رنگ بودن این بخش ها وجود ماده سبز رنگ کلروفیل می باشد. کلروفیل آغاز کننده واکنش های فتوسنتزی می باشد.
بخش های از گیاه که فاقد کلروفیل می باشنند مانند ریشه و ساقه های مسن عمل فتوسنتز انجام نمی دهند.
نکته : گیاهانی که دارای برگ های قرمز هستند میتوانند عمل فتوسنتز انجام دهند ولی میزان و شدت آن کمتر می باشد .علت قرمز رنگ بودن برگ این گیاهان ترکیبات کاروتنوئیدی و گزانتوفیلی می باشد که رنگ کلروفیل را مخفی می سازند.کلروپلاست : اندامکی نسبتا بزرگ ، دارای دو غشاء ، سبز رنگ که محل استقرار مولکول های کلروفیل است و در سلول های گیاهی و جلبک ها یافت می شود.بیشترین تعداد کلروپلاست مربوط به برگ و لایه مزوفیل ( میانبرگ ) می باشد.
به دلایل زیر برگ اندام اصلی فتوسنتز می باشد :
الف ) بیشترین تعداد کلروپلاست را دارا می باشد
ب ) سطح برگ وسیع و پهن می باشد در نتیجه نور بیشتری را جذب می کند
ج ) برگ بسیار نازک و دارای روزنه های فراوان در سطح خود جهت تبادل مواد موثر در فتوسنتز می باشد
د ) برگ دارای آوندهای چوبی و آبکش فراوان بوده که مواد مصرفی در فتوسنتز ( آب و املاح ) را به برگ آورده و محصولات فتوسنتزی را از برگ خارج می سازد.ساختار برگ : برگ در عین نازکی از چندین لایه سلول ساخته شده است که هریک وظیفه خاصی را برعهده دارند.لایه های تشکیل دهنده برگ به شرح زیرند :
1-کوتیکول (پوستک ) : لایه ای مومی از جنس کوتین که سطح خارجی سلول های برگ را می پوشاند و دارای وضایف زیر است :
الف ) جلوگیری از تبخیر آب ب ) جلوگیری از نفوذ میکروب ها د ) مقاومت در برابر سرما
2-اپیدرم ( روپوست )بالایی : لایه سلولی که خارجی ترین لایه سلولی بوده و فاقد کلروپلاست می باشد.و وظیفه آن حفاظت و جلوگیری از تبخیر آب می باشد. در این لایه برخی سلول ها وجود دارد که شکل آنها متفاوت است . برخی ضمایم آن عبارتند از :
1-2 : سلول نگهبان روزنه : سلول های لوبیایی شکل که به گونه ای رو به روی یکدیگر قرار گرفته اند که در میان آن روزنه ای بوجود می آید و بر خلاف سلول های اپیدرم دارای کلروپلاستند. و وظیفه آن کنترل ورود و خروج گازهای فتوسنتزی است.معمولا تعداد سلول های نگهبان در سطح زیرین برگ بیشتر می باشد.2-2 : کرک : سلول هایی که از سطح اپیدرم منشاء می گیرند و تراکم آنها در گیاهان بیابانی بیشتر است و وظیف کاهش تبخیر آب از برگ را برعهده دارند.3- میانبرگ ( مزوفیل ) : دو یا چند لایه سلولی کلروپلاست دار که فضای میانی برگ را پر می کند.و شامل دو نوع بافت پارانشیمی زیر می باشد :
الف ) پارانشیم نرده ای : معمولا در سطح بالای برگ و زیر اپیدرم ، سلول های آن بطور منظم کنار یکدیگر قرار گرفته اند.
ب ) پارانشیم اسفنجی ( حفره ای ) : در سطح زیرین برگ و بالای اپیدرم زیرین ودر بین سلول های آن فضای بین سلولی زیادی وجود دارد
نکته : سلول های پارانشیمی بالا بیشترین تعداد کلروپلاست را دارا می باشند و وظیفه آن فتوسنتز و ذخیره و ترشح مواد می باشد
4- رگبرگ ها ( آوندها ) : بر دو نوعند و کار آنها انتقال مواد و استحکام برگ می باشد
الف ) آوند چوبی : وظیفه آن انتقال آب و املاح ( شیره خام ) از ریشه به برگ ها می باشد
ب ) آوند آبکش : وظیفه آن انتقال محصولات فتوسنتزی ( شیره پرورده ) از برگ به سایر قسمت های گیاه می باشد
5- اپیدرم زیرین : در سطح پایین برگ و دارای بیشترین تعداد روزنه را دارا می باشد.نشاسته در برگ :
مهمترین محصول فتوسنتز ، گلوکز می باشد . گلوکز مولکولی بسیار کوچک می باشد که براحتی در آب حل و یا با سایر مولکول ها ترکیب می شود به همین دلیل برای ذخیره شدن در برگ مناسب نمی باشد.
گیاهان برای ذخیره گلوکز ، تعداد زیادی از مولکول های آنها را بهم متصل نموده و نشاسته می سازند که در کلروپلاست برگ ذخیره می گردد.
علاوه بر کلروپلاست های برگ ، نشاسته در بخش های دیگر گیاه مانند ساقه ، ریشه و میوه ها و دانه ها انباشته می شود.سایر فرآورده های فتوسنتزی :
اکسیژن و گلوکز فرآورده های فتوسنتز هستند ، اما گلوکز می تواند به سایر مواد آلی ، از جمله نشاسته و سلولز تبدیل شوند.
مولکول های گلوکز در گیاهانن می توانند پس از تغییراتی به چربی تبدیل شوند و در میوه ها و دانه های روغنی ذخیره گردد.
پروتئینن ها نیز از تغییر مولکول های گلوکز به وجود می آیند ، اما گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین نیاز به نیتروژن دارد که بایستی آنرا از محیط اطراف دریافت نماید.
نکته : گیاهان قادر به جذب نیتروژن موجود در هوا نمی باشند و بایستی نیتروژن مورد نیاز را از طریق ترکیبات نیتروژن دار موجود در خاک مانند نیترات ، یون آمونیوم تامین نمایند. این ترکیبات از راه ریشه به گیاه وارد می شود
در خاک هایی که کمبود مواد نیتروژنی دارند گیاهان یا رشد نمی کند یا میزان رشد آنها کاهش می یابد.
باکتریهایی که در خاک زندگی می کنند ( باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن )بطور طبیعی نیتروژن هوا را به صورت ترکیبات نیتروژن دار قابل جذب توسط گیاه در می آورند. البته تعدادی از این باکتریها در ریشه برخی از گیاهان از جمله بغولات ( لوبیا ، سویا ، عدس ، ماش ، یونجه و... )یافت می شوند.
کشت بیش از و پشت سرهم باعث کاهش ترکیبات نیتروژن دار خاک شده و برای کاهش آن دو راه زیر وجود داارد که عبارتند از :
الف ) آیش گذاشتن و تناوب کشت و کاشت گونه های مانند یونجه در زمین
ب ) استفاده از کودهای شیمیایی و حیوانی
نکته : استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی علاوه بر آلودگی محیط زیست و محصولات کشاورزی باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و همچنین بیماریهای انسانی و حیوانی می گردد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 20:2 |
دستگاه عصبی :


در جانوران پرسلولی جهت هماهنگی وارتباط سلولها و اندامها ی مختلف و آگاهی از محیط اطراف دستگاه عصبی ضروری است.
خواص ویژه دستگاه عصبی عبارتند از :
الف ) تاثیر پذیری نسبت به محرک
ب ) ایجاد جریان عصبی در پاسخ به محرک
ج ) هدایت جریان عصبی از نقطه ای به نقطه دیگر
د ) انتقال پیام از یک واحد عصبی به واحد دیگر
تنظیم عصبی و انواع آن :
فعالیت های عصبی در دو جهت کلی زیر صورت می پذیرد :
1-تنظیم فعالیت های درونی بدن
2-تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی
ساختار و کار نورون :


نورون سلول عصبی است که پیام ها را به بافت ها و اندامها ی بدن فرستاده و ارتباط آنها رابرقرار می کند.
اجزاء نورون : بخش های زیر در نورون وجود دارد که عبارتند از :
1-دندریت : پیام را دریافت و به جسم سلولی منتقل می کند.
2-اکسون : پیام عصبی را از جسم سلولی تا پایانه اکسونی هدایت می کند
3-جسم سلولی : که خود شامل
الف ) هسته ب ) سیتوپلاسم ج ) اندامک ها می باشد
4-پایانه اکسونی : پیام را از یک نورون به نورون دیگر ، یا یک سلول دیگر انتقال می یابد.
5-غلاف میلین :پوشش پروتئینی یا فسفولیپیدی که اطراف اکسون یا دندریت را می پوشاند
6-گره رانویه : محل هایی از اکسون یا دندریت که فاقد پوشش میلین است.
7-سلول پشتیبان ( نوروگلیا ) : ترشح میلین و اعمالی دیگری را برعهده دارد.
نورون های میلین دار :


بسیاری از نورون ها راغلاف میلین که جنس آن از پروتئین و فسفولیپید است ، می پوشاند. میلین باعث عایق بندی اکسون و دندریت می گردد. همچنین سرعت پیام عصبی را در اکسون ودندریت افزایش می دهد.
وظایف سلول پشتیبان : عبارتند از
1-ترشح پوشش میلین
2-تغذیه نورون ها
3-حفاظت نورون ها
4- عایق بندی نورون ها
گره رانویه : قسمت های از نورون که غلاف میلین در آن قطع می شود ( فاقد آن ) ، گره رانویه چند عمل زیر را موجب می گردد :
الف ) باعث تماس غشای اکسون و دندریت با مایع اطراف می گردد
ب ) سرعت پیام عصبی را افزایش می دهد ( بعلت هدایت جهشی )
نورون هایی که در حرکات سریع بدن نقش دارند دارای ویژگی های زیرند :
الف ) دارای پوشش میلین در طول رشته می باشد
ب ) قطر آن زیاد است
ج ) دارای گره های رانویه می باشد
انواع نورون از لحاظ کار : عبارتند از :
1-نوررون های حسی : اطلاعات را از اندامها ی حسی دریافت و به مغز و نخاع می فرستند
2-نورون های حرکتی : پاسخ مغز و نخاع را به ماهیچه ها و اندامها می فرستد
3-نورون های رابط : ارتباط بین نورونهای حسی و حرکتی را برقرار می سازد
فعالیت نورون :
بین دو سمت غشای نورون اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد .
پتانسیل آرامش: اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو سمت غشاء در حالتی که نورون در حال فعالیت عصبی نمی باشد.
نکته : درهنگام پتانسیل آرامش ، پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون آن منفی می باشد که علت آن به قرار زیر است.
بطور معمول غلظت یون سدیم در خارج از داخل بیشتر و غلظت پتاسیم در داخل بیشتر از خارج است ، بنابراین سدیم بر اساس شیب غلظت ( انتشار ) تمایل به ورود به داخل و پتاسیم تمایل به خروج دارد ، اما بعلت اینکه یون هیدراته پتاسیم نسبت به سدیم کوچکتر است ، نفوذپذیری غشا ء نسبت به پتاسیم در حالت استراحت بیشتر از سدیم خواهد بود.بنابراین تعداد یون های مثبتی (یون پتاسیم ) که از نورون خارج می شود بیشتر از یون های مثبتی ( یون سدیم ) است که وارد آن می گردد در نتیجه بارهای منفی درون نورون خود را نشان می دهند.
نکته : اگر این فرآیند دائما اتفاق بیفتد تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش یافته و سدیم درون سلول انباشته خواهد گردید، سلول برای رفع این مشکل از پمپ سدیم-پتاسیم کمک می گیرد.
پمپ سدیم –پتاسیم : پروتئینی در غشاء که با مصررف ATP (انرژی ) یون های سدیم را به خارج و پتاسیم را به داخل نورون می راند و باعث می گردد که اختلاف غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت غشاء حفظ گردد.( حفظ حالت اولیه )
پتانسیل عمل : تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل بین دو سمت غشاء که طی آن در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل نسبت به خارج مثبت تر می شود و بلافاصله به حالت اول بر می گردد. ( منفی شدن داخل )مراحل پتانسیل عمل : عبارت است از :
1-باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی و ورود سدیم به داخل نورون که باعث مثبت شدن داخل می گردد.
2-بسته شدن کانل های سدیمی ، و باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی که باعث خروج یون های پتاسیم از داخل نورون می گردد و نتیجه آن منفی شدن داخل نورون است
3- بسته شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی و باز گشت پتانسیل غشا به حالت استراحت
نکته : بعد از پتانسیل عمل ، فعالیت بیشتر پمپ سدیم – پتاسیم سبب بازگشت غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت سلول به حالت اولیه می گردد.


ارتباط نورون ها با یکدیگر و سلول های غیر عصبی :
سیناپس : محل ارتباط یک نورون با سلول دیگر ( نورون یا سلول غیر عصبی )
انواع سیناپس : عبارتند از
الف ) سیناپس الکتریکی ب ) سیناپس شیمیایی
در کتاب سیناپس شیمیایی مطرح گردیده است ( بیش از 90 درصد سیناپس ها )اجزاء سیناپس : عبارتند از
1-نورون پیش سیناپسی : نورونی که پیام را از طریق پایانه اکسونی خود منتقل می کند
2-فضای سیناپسی : فاصله کمی که بین پایانه اکسونی و سلول دریافت کننده وجود دارد.
3-نورون یا سلول پس سیناپسی : دریافت کننده پیام عصبی
4-انتقال دهنده عصبی : ماده ای شیمیایی که باعث ارتبااط نورون پیش سیناپسی و پس سیناپسی می گردد.مانند استیل کولین در ماهیچه ها و گلوتامات در مغز
مراحل انتقال پیام عصبی در محل سیناپس :
هنگامیکه جریان عصبی به پایانه اکسونی نورون پیش سیناپسی می رسد ، وزیکول های محتوی انتقال دهنده ها با غشای سلول آمیخته می شوندو مولکول های انتقال دهنده به فضای سیناپسی آزاد و به گیرنده های موجود در غشاء نورون پس سیناپسی متصل و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی آن می شوند. این تغییر ممکن است در جهت فعال کردن یا مهار کردن نورون پس سیناپسی عمل کند.
اثر مواد اعتیاد آور بر دستگاه عصبی مرکزی :
بعضی مواد عملکرد دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند.مانند الکل ، نیکوتین ، کوکائین و هروئین
نکته : همه ی مواد مخدر وابستگی روانی ایجاد می کنند و بیشتر آنها وابستگی جسمی نیز ایجاد می نمایند.
اعتیاد : پاسخ فیزیولوژیک بدن به مصرف مکرر مواد اعتیاد آور که باعث تغییر عملکرد طبیعی نورون ها و سیناپس ها می گردد.
هنگامیکه ماده ی اعتیاد آور عملکرد نورون یا سیناپس را تغییر داد ، از آن پس نورون به طور طبیعی کار نمی کند مگر درر حضور ماده مخدر. شخص با مصرف مکرر ماده ی اعتیاد آور ، به آن معتاد می شود و بدن او نسبت به آن ماده عادت می کند. بنابراین شخص معتاد با گذشت زمان دوز مصرفی را افزایش داده تا خواسته ی بدنش تامین گردد.
اعتیاد به نیکوتین : ماده ی اعتیاد آور در برگ توتون و تنباکو که بسیار سمی بوده و حدود 60 میلی گرم آن برای انسان کشنده است.
نیکوتین به علت شباهت ساختاری با استیل کولین به محل های مخصوصی در سلول های عصبی که به طور طبیعی محل گیرنده های استیل کولین است متصل می شود. اتصال نیکوتین به سلول های عصبی باعث ایجاد تغییرات زیاادی می شود . بعد از مدتی ببدن فرد سیگاری فقط در حضور نیکوتین ( به جای استیل کولین ) به طور طبیعی کار می کند و درر صورت حذف نیکوتین حالت طبیعی بدن مختل می شود. در این حالت تنها راه برقراری و نگهداری حالت طبیعی بدن کشیدن سیگار است.
اثرات نیکوتین بر اندامهای بدن :
-کشیدن سیگار با ابتلا به سرطان های دهان و حنجره ارتباط مستقیم داردو امکان ابتلا به سرطان های پانکراس و مثانه را افزایش می دهد.
- امکان ایجاد ناراحتی های مهلک تنفسی در افراد سیگاری بیش تر است.
- دود توتون و تنباکو باعث تحریک مخاط دهان ، بینی و گلو می شود. همچنین در شش ها تجمع کرده و مژه های سطح دستگاه تنفسی را از کار می اندازد و ریه ها را سیاه و تیره کرده و باعث کاهش ظرفیت تنفسی می گردد.
- احتمال سقط جنین و به دنیا آمدن جنین مرده را در زنان سیگاری افزایش می دهد.
نکته : افرادی که بطور غیر مستقیم در معرض دود سیگار هستند در معرض خطر های بالا هستند.
ساختار و کار دستگاه عصبی :دردستگاه عصبی دو بخش اصلی زیر وجود دارد که عبارتند از :
الف ) دستگاه عصبی مرکزی : مراکز نظارت بر اعمال بدن، اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر و به آن پاسخ می دهد و شامل دو بخش زیراست :
1-مغز
2-نخاع
ب ) دستگاه عصبی محیطی : مغز و نخاع را به قسمت های دیگر بدن متصل می کنند و شامل قسمت های زیر است :
1- بخش حسی : اطلاعات اندامهای حسی را به دستگاه مرکزی هدایت می کنند
2- بخش حرکتی : ارسال پیام عصبی به اندامهای حرکتی و شامل دو دستگاه مستقل زیر :
الف ) دستگاه عصبی پیکری
ب ) دستگاه عصبی خودمختار: شامل دو بخش زیر
1- اعصاب سمپاتیک
2- اعصاب پاراسمپاتیک
نکته : دستگاه عصبی مرکزی شامل دو بخش 1- ماده ی خاکستری که محتوی جسم سلولی نورون ها و 2- ماده ی سفید که شامل بخش های میلین دار نورون هاست.
عصب : مجموعه ای از آکسون ها و دندریت ها یا هردو ( تارهای عصبی )که توسط غلافی پوشیده شده است.
تار عصبی : آکسون ها و دندریت های بلنداعصاب محیطی بر سه نوعند :
الف ) اعصاب حسی : پیام های عصبی را اندام ها به مغز می برند
ب ) اعصاب حرکتی : پیام های عصبی را از مغز و نخاع به ماهیچه ها یا غده ها می برند
ج ) اعصاب مختلط : مجموعه ای از تارهای حسی و حرکتی
مغز :مرکز اصلی پردازش اطلاعات در بدن است. حدود 100 میلیلرد نورون دارد. وزن متوسط آن 5/1 کیلوگرم است.افکار ، عواطف ، رفتار ، ادراک ، احساس و حافظه بر عهده ی مغز است.
مغز شامل چند بخش از جمله : مخ ، مخچه و ساقه ی مغز است.
مخ : بزرگترین بخش مغز که در توانایی یادگیری ، حافظه ، ادراک و عملکرد هوشمندانه نقش دارد.
لایه خارجی مخ ، چین خورده با برآمدگی ها و شیارهای بسیار است که به آن قشر مخ می گویند. یک شیار عمیق و طولانی در وسط ، مخ را به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می کند.ارتباط بین دو نیمکره از طریق جسم پینه ای و مثلث مغزی برقرار می گردد. بیشتر پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر مخ انجام می شود.
جسم پینه ای : دسته ای از تارهای عصبی ( اکسون و دندریت های بلند ) که ارتباط بین دو نیمکره مخ را برقرار می کند.
نکته : به طور معمول ، نیمکره چپ مخ اطلاعات حسی را از سمت راست بدن دریافت و حرکات آنرا کنترل می کند.و برعکس نیمکره راست ، نیمه چپ بدن . هر یک از نیمکره های مخ کارهای خاصی را کنترل می کنند.
فواید چین خوردگی های مخ :
الف ) افزایش سطح قشر مخ
ب ) امکان قرار گیری مغز درون جمجمه را فراهم می سازد
مخچه :


در پشت ساقه ی مغز قرار دارد. شامل دو نیمکره که در وسط شامل بخشی بنام کرمینه است. مهمترین مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و تعادل است.
برای حفظ تعادل ، اطلاعاتی را از ماهیچه ها ، مفصل ها ، پوست ، چشم ها و گوش ها دریافت می کنند.علاوه بر این بخش هایی از مغز و نخاع که مربوط به حرکات بدن هستند پیامهایی را به مخچه ارسال می کنند.
صدمه به مخچه باعث می شود که فرد هنگام راه رفتن تلوتلو بخورد و اعمال خود را به طور غیر ماهرانه انجام دهد. این فرد توانایی انجام حرکات دقیق مانند رسم یک خط مستقیم و یا کوبیدن میخ توسط چکش نمی باشد.
ساقه ی مغز : در قسمت پایینی مغز و شامل مغز میانی ، پل مغزی و بصل النخاع است. این ساختارها اطلاعات را درون دستگاه عصبی مرکزی انتقال می دهند ، نقش مهمی در تنظیم فعالیت های بدن دارد.
مراکز مغزی دیگر :
تالاموس : در بالای ساقه مغز ، که در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمی دارد. مرکز تقویت و انتقال پیام های عصبی و انتقال بین بخش های مختلف مغز( قشر مخ ) است.
اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن در آنجا گرد هم می آیند ، تقویت می شوند و به بخش های مربوطه در قشر مخ فرستاده می شوند.
هیپوتالاموس : در زیر تالاموس ، به همرا بصل النخاع ، بسیاری از اعمال حیاتی مانند تنففس و ضربان قلب تنظیم می کند. هیپوتالاموس اعمال زیر را کنترل می کند :
1-مرکز احساس گرسنگی و تشنگی
2-تنظیم دمای بدن
3-تنظیم فعالیت غده های ترشح کننده هورمون ها
دستگاه لیمبیک : شبکه گسترده ای از نورون ها که تالاموس و هیپوتالاموس را احاطه کرده است و دارای وظایف زیر است :
الف ) ارتباط تالاموس و هیپوتالاموس با قشر مخ
ب ) نقش در حافظه
ج ) ننقش در یادگیری
د ) نقش در احساسات مانند رضایت ، عصبانیت و لذت


نخاع :
درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد. وظایف نخاع عیارتند از :
الف ) انتقال پیام ها از دستگاه عصبی محیطی به مغز
ب ) مرکز برخی انعکاس های بدن
نکته برخی انعکاس ها مربوط به نخاع و برخی به مراکز بالاتر ( مغز و اجزاء ان ) می باشد مثلا مرکز انعکاس بسته شدن پلک چشم ها برجستگی های چهارگانه دو عدد بالایی است.
انعکاس : پاسخ ناگهانی و غیر ارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرکها
نکته : 31 جفت عصب به نخاع متصل است. هر عصب نخاعی شامل اجزاء زیر است :
الف ) ریشه پشتی : محتوی نورون های حسی : اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی می آورد
ب ) ریشه شکمی : حاوی نورون های حرکتی : پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها و غده ها منتقل می کند
برش عرضی نخاع شامل دو بخش زیر است :
الف ) بخش خاکستری : در وسط و شامل جسم سلولی نورون ها و نورون های رابط
ب ) بخش ماده ی سفید : در خارج و شامل اکسون و دندریت نورون هاست.


محافظت از دستگاه عصبی مرکزی :این کار به چندین روش صورت می پذیرد که عبارتند از :
الف ) استخوان های جمجمه و ستون مهره ها : حفاظت مغز و نخاع
ب ) پرده ی مننژ : حفاظت مغز و نخاع و شامل لایه های زیر است :
1-سخت شامه : لایه خارجی از جنس بافت پیوندی محکم
2-عنکبوتیه : در زیر میکروسکوپ شبیه تارهای عنکبووت
3-نرم شامه : لایه داخلی شامل مویرگ های خونی فراوان و تغذیه بافت عصبی را برعهده دارد
نکته : فضای بین سخت شامه و نرم شامه توسط مایع مغزی – نخاعی پرشده که نقش ضربه گیری داشته و از برخورد مغز و نخاع به استخوان ها در حین حرکت جلوگیری می کند.


سد خونی – مغزی : بافت پوششی مویرگ های مغزی ، فاقد منافذی است که در مویرگ های بافت های دیگر است ، در نتیجه بسیاری از مواد از جمله میکروب ها و موادی که در متابولیسم سلول های مغزی نقشی ندارند نمی توانند وارد مغز شوند.
نکته : موادی مانند گلوکز و اکسیژن و مواد دفعی مغز می توانند از این سد بگذرند.
دستگاه عصبی محیطی :
شامل 31 جفت عصب نخاعی و 12 جفت عصب مغزی است. دستگاه عصبی محیطی شامل اجزاء زیر است :
1-بخش حسی : اطلاعات اندامهای حسی را به دستگاه مرکزی هدایت می کنند
2-بخش حرکتی : ارسال پیام عصبی به اندامهای حرکتی و شامل دو دستگاه مستقل زیر :
الف ) دستگاه عصبی پیکری
ب ) دستگاه عصبی خودمختار: شامل دو بخش زیر
1-اعصاب سمپاتیک
2-اعصاب پاراسمپاتیک
دستگاه عصبی پیکری : نورون های حرکتی محیطی که ماهیچه های اسکلتی را تحریک می کنند و تحت کنترل آگاهانه ما قرار دارد.
نکته : برخی فعالیت های در این دستگاه ، مانند انعکاس نخاعی غیر ارادی اند. این انعکاس های نخاعی ، پاسخ های حرکتی مهره داران به محرک های محیطی اند و نقش مهمی در حفظ حیات دارند. این انعکاس ها بسیار سریعند ، زیرا در انجام آن ها اغلب نخاع و دستگاه عصبی محیطی در گیرند و مغز نقشی ندارد.
نکته : هر مسیر انعکاسی شامل حداقل یک نورون حسی و یک نورون حرکتی و مواردی نورون رابط است.
مسیر انعکاس زرد پی زیر زانو : وارد شدن ضربه به زردپی زیر زانو نورون حسی متصل به ماهیچه جلو ران را تحریک کرده که پیام عصبی به نخاع ارسال می گرددو نورون حرکتی مربوط را تحریک کرده و در نتیجه ماهیچه جلو ران منقبض می شود و پا بالا می آید. در همین زمان نورون حسی یک نورون رابط را تحریک کرده که آن نیز نورون حرکتی ماهیچه عقب ران را از فعالیت باز می دارد.
اهمیت آن در پزشکی : برای بررسی سالم بودن مسیر انعکاس و نیز میزان اضطراب فرد اهمیت دارد.هرچه اضطراب بیشتر باشد پا سریعتر پاسخ می دهد و بالاتر می آید.
دستگاه عصبی خودمختار :


اعمال غیر آگاهانه را بر عهده دارد و دارای وظایف زیراست :
الف ) تنظیم انقباض ماهیچه های قلبی
ب ) تنظیم انقباض ماهیچه های صاف
ج ) تنظیم غدد
اعصاب پاراسمپاتیک : باعث برقراری حالت آرامش بدن مانند : کاهش فشار خون و کاهش ضربان قلب، آغاز فعالیت های گوارشی
اعصاب سمپاتیک : در مواقع هیجان های روانی و جسمی فعال گردیده و باعث حالت آماده باش بدن می گردد. مانند : افزایش فشار خون ، ضربان قلب و افزایش تعداد تنفس و افزایش خون رسانی به قلب و ماهیچه های اسکلتی
نکته : درهنگام مسابقات ورزشی و امتحانات بخش سمپاتیک فعال می گردد.
دستگاه عصبی جانوران :


از نحوه ی عمل بسیار شبیه یکدیگرند ولی از لحاظ سازمان یافتگی تفاوت های بسیاری دارد.
هیدر : از کیسه تنان ، دارای ساده ترین دستگاه عصبی ، به شکل یک شبکه ی عصبی و شامل شبکه ای از رشته ها که در تمام بدن جانور پخش است. فاقد مغز و سر و تقسیم بندی مرکزی و محیطی ندارد.
نکته : چون محیط زندگی هیدر دارای شرایط پایدار است ( آبزی )و هیدر بیشتر اوقات بطور ساکن می باشد بنابراین ساختار عصبی آن برای هیدر مناسب است
پلاناریا : از کرمهای پهن ، آبزی ، دارای سر و مغز ، مغز از گره های عصبی متشکل از جسم سلولی نورون ها است. دارای دو طناب عصبی موازی که شامل دسته های از اکسون و دندریت هااست. دستگاه عصبی مرکزی و محیطی دارد. از دو رشته اعصاب کوچکی خارج و منشعب می شوندکه دستگاه عصبی محیطی را شکل می دهند
ملخ : از حشرات ، مغز از چند گره جوش خورده تشکیل شده است . طناب عصبی شکمی در هر قطعه از بدن ، دارای یک گره عصبی است. هریک از ااین گره ها فعالیت ماهیچه های آن قطعه را کنترل می کند. دستگاه عصبی مرکزی و محیطی دارد.مقایسه مغز مهره داران :مغز همه مهره داران دارای توانایی هماهنگ کردن اطلاعات دریافتی از محیط و دادن پاسخ های لازم و متناسب به آن است.
مغز مهره داران در دوران جنینی شامل سه بخش مغز جلویی ، مغز میانی و مغز عقبی است. بخش های مختلف مغز از تقسیم این سه بخش ، حاصل شده اند.
در بین مهره داران اندازه ی نسبی مغز پستانداران و پرندگان ( نسبت به وزن بدن ) بیشتر از سایرین است. نیمکره های مخ در اینها نسبت به سایرین رشد بیشتری دارد و باعث امکان رفتارهای پیچیده تر در مقایسه با سایرین می گردد.
در میان مهره داران سطح قشر مخ انسان به اندازه ی بدن ، بیشترین مقدار را داردو قابلیت انجام فعالیت های پیچیده ای چون حل مسئله و تفکر را دارد.بعد از انسان چین خوردگی های مخ در سایر پریمات ها ( شامل لمورها ، میمون ها و آدمیان ) و وال ها بیشتر از دیگران است. بعنوان مثال بیشترین قشر مخ به پردازش اطلاعات در مورد صداها ، اختصاص یافته است.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 17:14 |
ساختار شیمیایی :

مواد بدن موجودات زنده به گروه عمده زیر تقسیم می شود :
الف ) مواد معدنی : جانداران از مواد معدنی برای تولید مواد آلی استفاده می کنند.
برخی از مواد معدنی مهم بدن موجودات زنده عبارتند از :
آب : یکی از مهمترین مواد معدنی طبیعت و بدن جانداران ، 95-65 درصد وزن بدن موجودات زنده را تشکیل می دهند
دی اکسید کربن : حاصل عمل تنفس ، لازم برای عمل فتوسنتز
اکسیژن : برای تنفس جانداران
نمکها : شامل انواع مختلفی از جمله :
کلریدها : مانند کلرید سدیم
کربنات ها : مانند کربنات کلسیم
فسفات ها :
ب ) مواد آلی : مواد کربن داری که توسط موجودات زنده ( سلول ) ساخته می شود. به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :
1-هیدرات های کربن ( کربوهیدرات ها ) : عناصر تشکیل دهنده : کربن ، هیدروژن ، اکسیژن
2- لیپدها : عناصر تشکیل دهنده : کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، فسفر
3- پروتئین ها :عناصر تشکیل دهنده : کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، گوگرد
4- اسیدهای نوکلئیک : عناصر تشکیل دهنده : کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن ، فسفر

کربوهیدرات ها :
از لحاظ کلی به 3 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :
1- مونوساکاریدها ( یک قندیها )
2- دی ساکاریدها ( دو قندیها )
3- پلی ساکاریدها ( چند قندیها )


مونوساکاریدها : ساده ترین کربوهیدرات ها که از 3 تا 7 کربن دارند ، مونوساکاریدها مونومر ، پلی ساکاریدها هستند. خود شامل انواع مختلف می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف ) پنتوزها : در ساختار خود 5 اتم کربن دارند ، مانند ریبوز ( در RNA ) و دئوکسی ریبوز ( در DNA )
ب ) هگزوزها : در ساختار خود 6 اتمکربن دارند ، مانند گلوکز ، فروکتوز و گالاکتوز
گلوکز : قند موجود در گیاهان ( در میوه ها و دانه ها ) ، سوخت اصلی بدن انسان می باشد.
فروکتوز : قند موجود در میوه ها ( گیاهان )
گالاکتوز : قند 6 کربنه و در گیاهان یافت می شود همچنین از واحدهای سازنده لاکتوز ( قند شیر ) است.دی ساکاریدها : از اتصال دو مونوساکارید به کمک واکنش سنتز آبدهی ، یک مولکول دی ساکارید ساخته می شود، مانند موارد زیر :
ساکارز : گلوکز + فروکتوز
مالتوز : گلوکز + گلوکز
لاکتوز : گلوکز + گالاکتوز
ساکارز : همان قند معمولی می باشد که از چغندر قند و نیشکر بدست می آید.
مالتوز : قند موجود در جوانه جو
لاکتوز : قند موجود در شیرپلی ساکاریدها : از اتصال چندین مونوساکارید ( هزاران ) به کمک سنتز آبدهی ، یک پلی ساکارید ساخت می شود و انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف ) سلولز : پلی ساکارید ساختاری گیاهان ( در دیواره سلولی ) ، غیر قابل هضم برای انسان ، مولکول خطی( رشته ای و بدون انشعاب ) ، واحد سازنده گلوکز، بیشترین ترکیب آلی طبیعت

ب ) نشاسته : پلی ساکارید ذخیره ای در گیاهان ، قابل هضم برای انسان ، مولکول منشعب ، واحد سازنده گلوکز
گیاهان مولکول های گلوکز را به صورت پلیمر نشاسته در می آورند و آن را ذخیره می کنند.ج ) گلیکوژن : پلی ساکارید ذخیره ای در جانوران ( در جگر و ماهیچه ها ) و قارچها ، قابل هضم توسط انسان ، مولکول بسیار منشعب ، واحد سازنده گلوکز

لیپیدها :

دسته ای دیگر از مواد آلی که دارای خاصیت آبگریز بوده ( غیر قابل حل در آب ) و دارای نقشهای متعدد و انواع گوناگون است :
1- نقش ذخیره و تامین انرژی : چربیهای بدن ، یک گرم چربی دو برابر یک گرم هیدرات کربن و پروتئین انرژی دارد.
2- نقش ساختاری : فسفولیپدها که از لیپیدها می باشد یکی از اجزاء اصلی غشاء سلولی است3- نقش ضربه گیر
4- نقش عایق سازی : چربیهای زیر پوست
5- نقش تنظیمی : هورمون های استروئیدی

روغن : حالت مایع ، غیر اشباع ( سیر نشده ) ، بیشتر منشاء گیاهی
چربی : حالت جامد ، اشباع ( سیر شده ) ، بیشتر منشاء جانوری

تری گلیسریدها : دسته ای از لیپیدها که در ساختار خود 3 اسید چرب و یک مولکول گلیسرول دارند.
نکته : تفاوت تری گلیسریدها در زنجیره های اسید چرب آن می باشد.


پروتئین :

پروتئین ها : دسته ای دیگر از مواد آلی که علاوه بر کربن ، هیدروژن و اکسیژن دارای نیتروژن و مواردی گوگرد است.
تعریف : دسته ای از ترکیبات آلی که از واحدهایی به نام اسید آمینه ساخته شده است.
برخی وظایف :
1-نقش آنزیمی : اکثر آنزیم ها ساختار پروتئینی دارند
2-نقش انتقال دهنده : مانند هموگلوبین که وظیفه انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن در خون را بر عهده دارد.
3-نقش انقباضی : مانند ماهیچه های بدن
4- نقش دفاعی : مانند پادتن ها
آنزیم :
تعریف : کاتالیزورهای زیستی که سرعت واکنش های شیمیایی بدن را افزایش می دهند
ویژگی های آنزیم :
1-اکثرآنزیم ها ساختار پروتئینی دارند
2- آنزیم ها اختصاصی عمل می کنند ، یعنی هر آنزیم واکنش خاصی را انجام می دهد.
3-آنزیم ها در طی واکنش مصرف نمی شوند ( از بین نمی روند )
4-نسبت به تغییرات دما و pH محیط حساسند : این تغییرات باعث غیر فعال شدن یا کاهش سرعت عمل آنزیم ها می گردد
نکته : برای بیشتر واکنش های بدن ، حداقل یک آنزیم لازم است.
اسیدهای نوکلئیک : بعدا توضیح داده خواهد شد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۹۱ و ساعت 22:57 |
ریشه : Rootساختمان اولیه ریشه دو لپه ایها و بازدانگان : هرگاه برش عرضی یا طولی از یک ریشه جوان از گیاهانی مانند آلاله ، لوبیا و یا تربچه را در نظر گیریم سه منطقه مشخص در آن متمایز است، که عبارتند از :
1- روپوست 2- پوست 3- استوانه مرکزی
چنانچه از خارج شروع کنیم بافت های اولیه ( بافت هایی که منشاء آنها از سلول های ایجاد شده در مریستم انتهایی است ) عبارتست از :

1- روپوست (Epidermis ) :
روپوست متشکل از یک لایه تک سلولی پوشاننده سطح خارجی می باشد. دیواره خارجی سلولهای روپوستی معمولا فاقد کوتیکول بوده و این سلول ها در جذب ، فعال می باشند. گاهی اوقات که روپوست می میرد ، سلول های خارجی پوسته ، مانند یک پوشش اپیدرمی خاص به نام Exodermis عمل می کنند.

2- پوست ( Cortex ) :
پوست از خارج بوسیله لایه تارهای کشنده و از داخل توسط آندودرم احاطه می گردد. ناحیه پوست بصورت غلافی پارانشیمی در اطراف استوانه مرکزی به پهنای چند سلول قرار دارد . پوست شامل فضاهای بین سلولی است و در ریشه جوان حائز اهمیت می باشد. این سلول ها سطح وسیعی از غشاهای پروتوپلاسمی ایجاد می کنند که از سرتاسر ان مواد غذایی معدنی می تواند به داخل سلول های زنده جذب شود . این سلول ها به کمک پلاسمودسمها بهم متصل می گردند که به این سیستم پروتوپلاسمی پیوسته سیمپلاست ( Symplas ) گفته می شود. داخلی ترین بخش پوست درون پوست یا Endodermis گفته می شود ، و به صورت یک لایه منحصر سلولی جداکننده پارانشیم پوست از استوانه مرکزی مشخص می شود.دیواره سلولی لیه زیر اپیدرم در بسیاری از گیاهان چوب پنبه ای می شود . در اینصورت اگزودرم به صورت بافت محافظ تشکیل می گردد. اگزودرم از نظر ساختاری و سیتوشیمیایی شبیه آندودرم است .سلول های اگزودرم حتی پس از رشد کامل ، پروتوپلاست زنده دارند ضخامت اگزودرم از یک تا 3 لایه متغییر است.آندودرم که در تمام ریشه ها موجود است بنظر می رسد که تنظیم کننده جریان آب به درون استوانه مرکزی از ناحیه پوست است.
سلول های آندودرمی نه فقط در ریشه بلکه در ساقه سرخس ها و بقیه نهانزادان آوند یافت می شوند. اگر چه آندودرم در ساقه بیشتر گیاهان دانه دار مشخص نیست ولی آن قبیل از گیاهانی که دارای غلاف نشاسته ای هستند شبیه آندودرم عمل می نمایند.
بنابراین آندودرم در گیاهان به تیپ های مختلف مشاهده می گردد ، که عبارتند از :

1- تیپ A : دیواره سلول های آندودرمی از طرف انتهای ضخیم و چوب پنبه ای و یا چوبی می شوند ، و شکل سلو لهای آندو درمی بصورت حرف U در خواهد امد. مانند ریشه تک لپه ایها ( زنبق ).
2- تیپ B : در این تیپ دیواره سلول های آندودرمی از چهار طرف ضخیم و چوبی می گردد( مکعبی شکل ). مانند ریشه گیاهان دو لپه ای نظیر تیره آلاله


3- تیپ C : دیواره سلول های آندودرمی برعکس تیپ A چوبی و ضخیم می گردند مانند سلول های آندودرمی برگ کاج.


4- تیپ D : در این تیپ سلول های آندودرمی دارای نوار کاسپاری Casparian strip می باشند که از جنس نوعی کوتین و یا چوب پنبه Subrine است.این کوتین و یا سوبرین بصورت کمربندی سلول های آندودرمی را احاطه نموده و بصورت شعاعی transvers wall قرار گرفته و تبدیل به کمربند کاسپاری می گردد.3- استوانه مرکزی ( Stele ) :از پارانشیم اساسی تشکیل یافته که در آن پریسیکل Pericycle یا دایره محیطیه ، دستجات آوندی که بطور متناوب نسبت به هم قرار دارند . و مغز و اشعه مغزی می توان در آن تشخیص داد.
الف ) دایره محیطیه (Pericycle )
شامل سلو لهای پارانشیمی است و در برش عرضی معمولا از یک لایه سلول تشکیل یافته ، اگر چه در برخی گیاهان ممکن است شامل چند ردیف سلول باشد. دایره محیطیه بافت فوق العاده مهمی است زیرا از آن ریشه های فرعی ، کامبیوم چوب پنبه ای ، بخشی از کامبیوم آوندی منشاء می گیرند ، این فعالیت امکان پذیر است زیرا سلول های دایره محیطیه مانند بسیاری دیگر از سلول های گیاه حتی پس از بلوغ قدرت تقسیم سلولی و رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی خود را حفظ می نمایند.
ریشه بدون دایره محیطیه بسیار نادر ند . ریشه فاقد دایره محیطیه در بین گیاهان آبزی و انگلی احتمالا وجود دارد . در بعضی گیاهان ، دایره محیطیه در اثر تمایز آوندهای چوبی یا آبکش قطع می شود ( مانند بسیاری از گیاهان تیره گندم و جگن ) . دایره محیطیه ممکن است مجاری ترشحی یا شیرابه ای نیز داشته باشد. در ریشه هایی که فاقد ساختار پسین اند ممکن است به صورت بافت اسکلرانشیم در آید.
ب ) مغز ( Pith )
قسمت استوانه مرکزی را اشغال می نمایند و همیشه در ریشه های جوان وجود دارد و جدار این قبیل سلول ها سلولزی است. در مخروطیان و بسیاری از دولپه ایها سلولهای مرکزی ریشه ، به آوند چوبی تبدیل شده و مغز وجود ندارد و از طرفی در بسیاری از تک لپه ایها و عده ای از دو لپه ایها علفی مغز از آوند های چوبی متمایز نمی شود و مقدار مغز ناچیز است.
ج ) اشعه مغزی ( Ray phloem-Ray xylem )
سلول هایی که بین مغز و پریسیکل و دستجات آوندی قرار دارد که معمولا دارای دیواره نازکی می باشند ، تشکیل اشعه مغزی می دهند.د ) دستجات آوندی چوب – آبکش
تعداد دستجات آوندهای چوبی و آبکشی در گونه های مختلف گیاهی متفاوت ولی تعداد آنها در یک گونه مشخص ، ثابت است . مثلا اگر دودسته آوند چوبی وجود داشته باشد بهمین تعداد ( یعنی دو دسته ) آوند آبکش وجود خواهد داشت، معمولا تعداد دستجات آوندی دو لپه ایها بین ( 4-2)ودر تک لپه ایها تعداد آنها زیادتر و ممکن است تا 20 عدد برسد.
تعداد دستجات چوب اولیه در ریشه :
1- در گیاهان اولیه مانند ( Isoetes ) دستجات آوندی بسیار ساده بوده و دارای یک دسته پروتو متا زایلم می باشد ، در این صورت به آن Monarch گویند.2- در بازدانگان و سرخس ها ( Ferns ) تعداد دستجات چوبی بصورت diarch می باشد.
3- در دولپه ایها تعداد دستجات protoxylem بصورت triarch و یا بصورت دستجات 5 تا 6 تایی می باشد.4- در تک لپه ایها تعداد دستجات چوبی همیشه بیشتر از 12 عدد بوده و از این جهت به آنها polyarch می گویند.دستجات آبکشی که شامل لوله های آبکشی و پارانشیم می باشد بندرت در آن سلول های فیبری دیده می شودو لوله های آبکشی در جهت رو بمرکز متمایز می گردند یعنی لوله های آبکشی اولیه protophloem بطرف خارج و لوله های بعدی بطرف مرکز تشکیل می شود یعنی لوله های جدیدی که ممکن است در طرف داخلی دستجات بوجود آیند تشکیل Metaphloem می دهند.دستجات چوبی ریشه جوان منحصرا از آوند چوبی بدون پارانشیم تشکیل می یابند. اختلاف مهم ریشه با ساقه در اینست که رشد چوب مانند رشد آبکش در ریشه به طرف مرکز است. آوندهای اولیه که در تماس با دایره محیطیه بوجود می آیند عبارتست از آوندهای حلقوی و مارپیچی که می توانند دراز بشوند و آوندهای دیگری بطرف داخل متمایز خواهند شدبدین ترتیب اشکال مشبک ، منقوط و مخطط ظاهر می گردند. به این حالت که چوب اولیه protoxylem در خارج و Metaxylem در داخل باشد Exarche گویند.
در بسیاری ریشه های دو لپه ای در مراحل آخر رشد اولیه ، کامبیومی در منطقه بین آبکش اولیه و چوب اولیه بوجود می آید و به آن لایه زاینده چوب آبکش گویند و لایه زاینده دیگری که به آن فلوژن phellogene می گویند که فعالیت این لایه ها باعث افزایش قطر ریشه ها می گردد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ و ساعت 21:38 |
- اختلال در دستگاه ایمنیخود ایمنی : بیماری که در آن دستگاه ایمنی مولکول ها یا سلول های خودی را مورد حمله قرار می دهد و در برابر آن ها پاسخ ایمنی ایجاد می کند.
این واکنش ممکن است در اثر تولید نابجا و نامتناسب پادتن هایی باشد که علیه مولکول های سطح سلول های بدن به وجود می آیند.
نکته : بیماریهای خود ایمنی بر اندام ها و بافت های مختلف بدن تاثیر می گذارند ، به عنوان مثال در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS ) ، دستگاه ایمنی ، پوشش اطراف سلول های عصبی مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار می دهدو به تدریج آن را از بین می برد، در نتیجه فعالیت سلول های عصبی اختلال پدا می کند .


نکته : بر اساس محل و شدت تخریب ، علایم مختلفی مانند ضعف ، خستگی زودرس ، اختلال در تکلم ، اختلال در بینایی و عدم هماهنگی حرکات بدن ممکن است در بیمار مشاهده شود.
نکته : در برخی بیماران ، بعد از یک بار حمله ی بیماری ، پوشش سلول های عصبی ترمیم می شودو علایم بیماری از بین میرود.آلرژی : پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی از آنتی ژن ها ، آلرژی نام دارد.
آلرژن ( ماده ی حساسیت زا ) : آنتی ژنی که موجب آلرژی می شود. مانند دانه های گرده ، گرد و خاک ، برخی داروها و غذاهامراحل آلرزی :هنگامیکه فردی برای اولین بار در معرض ماده آلرزن قرار گیرد ، بدن فرد در مقابل آن پادتن تولید می کند. این پادتن ها در سطح ماستوسیت ها قرار می گیرند ، اگر این فرد بعد از مدتی در معرض همان آنتی ژن قرار گیرد، ماده ی آلرژن به پادتن های موجود در سطح ماستوسیت متصل می شود. در نتیجه این سلول موادی از قبیل هیستامین آزاد می کند.
هیستامین سبب بروز علایم آلرژی ، مانند تورم ، قرمزی ، خارش چشم ها ، گرفتگی و آبریزش بینی و تنگی نفس می شود.
آنتی هیستامین : داروهایی که برای مقابله با اثرات شدید هیستامین استفاده می شود.ماستوسیت ها : سلول هایی مشابه بازوفیل های خون که در بافت ها وجود دارد.
نکته : با توجه به مطالب قبلی هیستامین از سلول های آسیب دیده در فرآیند التهاب ، بازوفیل ها و ماستوسیت ها در آلرزی ازاد می شود.


ایدز نشانگان نقص ایمنی اکتسابی است.
گاهی ممکن است در یک یا تعدادی از اجزای دستگاه ایمنی نقصی بروز کند. این نقص ایمنی ممکن است مادرزادی باشدد ، یا در اثر عوامل محیطی بوجود آید ( اکتسابی )مانند ایدزایدز بر اثر ویروسی به نام HIV ( ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان ) بوجود اید. این ویروس به گروه خاصی از لنفوسیت های T حمله کرده و در آنها تکثیر می شود و این سلول ها را از بین می برد، در نتیجه قدرت دفاعی بدن کم می شود به حدی که فرد مبتلا توانایی مقابله با خفیف ترین عفونت ها را ندارد و در اثر ابتلا به انواعی از بیماریهای باکتریایی ، قارچی و ویروسی و یا برخی سرطان ها می میرد.
نکته : علایم بیماری ایدز ممکن است 6 ماه تا 10 سال و یا بیشتر ، پس از ابتلا به بیماری بروز کند.در این مدت فرد به ظاهر سالم ولی ناقل بیماری است.


راههای انتقال ایدز :
1- تزریق خون یا فرآورده های خونی آلوده به ویروس ، یا استفاده از وسایل تیز و برنده آغشته به خون فرد آلوده( مسواک ،سرنگ و غیره )
2- تماس جنسی با فرد آلوده
3- از طریق مادر آلوده به ویروس ، در دوران بارداری ، هنگام زایمان و شیردهی
نکته : ویروس ایدز از راه هوا ، غذا ، آب ، نیش حشرات ، دست دادن ، صحبت کردن ، روبوسی و از طریق اشک ، بزاق و ادرار فرد آلوده منتقل نمی شود.

بدن سایر جانداران نیز در برابر میکروب ها از خود دفاع می کند.
نکته : دفاع اختصاصی اساسا در مهره داران وجود دارد ولی بی مهرگان نیز از راه دفاع غیر اختصاصی با عوامل بیماریزا مبارزه می کنند، مانند :
مایع مخاطی : مایع مخاطی روی بدن کرمهای حلقوی و نرمتنان
سلولهایی مشابه فاگوسیت ها : در اسفنج ها و بندپایان و وجود آنزیم های لیزوزیم و لیزوزومی
نکته : برخی از بی مهرگان از قبیل اسفنج ها و ستاره دریایی حتی قادر به پس زدن بافت پیوندی بیگانه هستند.البته نحوه عمل آن ها نسبت به مهره داران متفاوت است
در گیاهان نیز ترکیبات دفاعی خاصی وجود دارد مانند : انواعی از پروتئین ها و پپتیدهای کوجک غنی از گوگرد در گیاهان که فعالیت ضد میکروبی دارند.
در یونجه نوعی از این پپتیدها وجود دارد که خاصیت ضد قارچی دارد.

+ نوشته شده توسط محمد جباری در پنجشنبه بیستم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 17:7 |