41- بهترین و کاملترین روش برای دیدن بافت ماهیچه ای مخطط عبارت است از :

الف ) استفاده از گوشت معمولی گذاشتن در اسید قوی تهیه برش طولی و مشاهده

ب ) گذاشتن قطعات گوشت در اسید استیک قوی ریش ریش کردن طولی رنگ آمیزی و مشاهده

ج ) گذاشتن قطعات گوشت در اسید استیک ضعیف ریش ریش کردن طولی و رنگ آمیزی و مشاهده

د ) بافت ماهیچه ای در نیترات نقره تهیه نمونه نازک طولی رنگ آمیزی و مشاهده

42- هنگام مشاهده کلیه گوسفند در زمان تشریح کدام گزینه ضخامت بیشتری دارد؟

الف ) سیاه رگ        ب ) میزنای            ج ) سرخرگ             د ) گزینه 1و 2

43- در تشریح کلیه پس از برش طولی بخشی از قسمت مرکزی که در مجاور قسمت قشری قرار دارد قرمز دیده می شود. در صورتیکه بخش نزدیک به لگنچه این طور نیست چرا ؟ به علت وجود ...................در آن بخش

الف ) شبکه اول مویرگی                                                          ب ) شبکه دوم مویرگی

ج ) سرخرگ بین لوبی بیش تر                                                    د ) سرخرگ های قوسی

44- برای ارسال یک ماده رنگی به گلومرول کلیه قبل از تشریح آن ماده رنگی را باید به کدامیک تزریق نمود؟

الف ) سرخرگ کلیه           ب ) سیاهرگ کلیه             ج ) میزنای               د ) قشر کلیه

45- با شکافتن بطن راست به ترتیب کدام بخش ها را می بینید؟

الف ) دریچه سینی دریچه سه لختی رابط عرضی                    ب ) دریچه سینی ششی رابط عرضی دریچه سه لختی

ج ) دریچه سه لختی دریچه سینی رابط عرضی                       د ) رابط عرضی دریچه سینی دریچه سه لختی

46- کار رشته های ارتجاعی که به لبه های لت های دریچه دو لختی و سه لختی قلب متصل اند چیست ؟

الف ) بستن دریچه ها                                                          ب ) جلوگیری از فرورفتگی دریچه ها به سمت بطن ها

ج ) باز کردن دریچه ها                                                         د ) جلوگیری از بیرون زدگی دریچه ها به سمت دهلیز ها

47- کدام لایه سرخرگ آئورت از بزرگ سیاهرگ زیرین قطور تر است؟

الف ) لایه داخلی           ب ) لایه عضلانی                  ج ) لایه خارجی               د ) هر سه لایه

48- فشار خون علی 125 به 80 است . 125 و 80 به ترتیب موارد زیر را نشان می دهند:

الف ) فشار بطن چپ- فشار بطن راست                                 ب ) فشار سرخرگی تعداد ضربان های قلب

ج ) فشار مدت انقباض بطنی فشار مدت استراحت قلب            د ) فشار گردش عمومی فشار گردش ششی

49- با برش آئورت و دیواره بطن چپ کدام دریچه را می توانیم مشاهده کنیم؟

الف ) دو لختی             ب ) سینی             ج ) سه لختی            د ) میترال

50- مایع شفاف توام بارنگدانه ای تیره که بلافاصله پس از بریدن قرنیه به بیرون جاری می شودچیست ؟

الف ) مایع زلالیه که با بعضی رنگدانه ای مشیمیه همراه شده است .

ب ) مایع زجاجیه که با بعضی رنگدانه های مشیمیه همراه شده است

ج ) مایع بین سلولی که حاوی رنگدانه های عنبیه  می باشد

د ) اشک که بر اثر پاره شدن کیسه اشکی همراه رنگدانه های عنبیه جاری شده است.

51- اگر نگاه خود را از کتاب برداشتهو به یک جسم دور نگاه کنیم برای تمرکز تصویر روی شبکیه ماهیچه های چشم و عدسی به ترتیب چه تغییری می کنند؟

الف ) استراحت باریکتر           ب ) استراحت قطورتر            ج ) انقباض باریکتر             د ) انقباض قطورتر

52- راه تشخیص چشم راست در چشم گاو کدام است؟

الف ) غدد اشکی در پلک بالایی در سمت داخل چشم قرار دارد

ب ) باقیمانده پلک سوم در قسمت خارجی چشم قرار دارد.

ج ) عصب بینایی در قسمت و به سمت داخل تمایل دارد

د ) قاعده تخم مرغی قرنیه چشم به سمت خارج چشم است.

53- کدام جمله در مورد چشم غلط است؟ هنگام تشریح چشم ............

الف ) سطح داخلی صلبیه تیره رنگ و سطح خارجی آن را سفید می بینیم

ب ) اتصال شبکیه و مشیمیه به یکدیگر نسبتا محکم است

ج ) تارهای نگهدارنده عدسی قابل رویت می باشند

د ) جسم مژگانی به صورت حلقه در اطراف عنبیه محکم است.

54- کدام گزینه درباره عدسی چشم صحیح است؟

الف ) محدب الطرفین نیمه شفاف               ب ) مقعر الطرفین نیمه شفاف

ج ) مقعر الطرفین شفاف                           د ) محدب الطرفین شفاف

55- پس از رنگ آمیزی گیمسا چگونه بازوفیل و ائوزینوفیل را از هم تشخیص می دهیم ؟

الف ) دانه های بازوفیل بنفش رنگ و دانه ای ائوزینوفیل قرمز رنگ هستند.

ب ) دانه ای بازوفیل قابل شمارش و دانه ای ائوزینوفیل غیر قابل شمارش می باشند.

ج ) درصد بازوفیا در خون بسیار بیشتر از درصد ائو زینوفیل در خون می باشد

د ) اندازه بازوفیل بسیار بزرگتر از اندازه ائوزینوفیل می باشد.

56- در کرم خاکی کدام قسمت را مشاهده نمی کنید؟

الف ) روده          ب ) سنگدان            ج ) چینه دان               د ) معده

57- در ارتباط با استخراج DNA از سلول های پیاز کدام گزینه مناسب تر است ؟

الف ) الکل سرد سبب تجزیه DNA می شود

ب ) الکل سرد سبب می شود که DNA به هیچ وجه تجزیه نشود

ج ) الکل سرد باعث رسوب پروتئین ها می شود

د ) نمک در این آزمایش هیچ نقشی ندارد

58- کدام مورد درباره ی غضروف نای نایژه و نایژک صحیح است؟

الف ) نای غضروف کامل نایژه غضروف نیم دایره نایژک غضروف منقطع دارد

ب ) نای غضروف کامل نایژه غضروف منقطع- نایژک پیوسته غضروف است

ج ) نای غضروف نیم دایره نایژه غضروف منقطع نایژک بدون غضروف

د ) نای غضروف نیم دایره نایژه و نایژک غضروف منقطع دارند.

59- فردی تا حدی احساس ناشنوایی می کرد . پزشک یک جسم فلزی مرتعش و تولید کننده صدا را به پشت جمجمه تکیه داد. از این طریق ارتعاشات به وسیله استخوانهای جمجمه مایع داخل حلزون را به حرکت در آورده و فرد صدا را تشخیص داد. با دور کردن جسم مرتعش به اندازه چند سانتی متر صدا قابل تشخیص نبود. به نظر شما مشکل این فرد در کجاست؟

الف ) مرکز شنوایی در مغز                                                  ب ) عصب شنوایی که به مغز می رود

ج ) استخوان های گوش میانی                                               د ) سلول های شنوایی حلزون گوش

60- کدامیک از اندام های زیر در سمت راست شکم قرار دارد؟

الف ) روده کور و طحال             ب ) پیلور و آپاندیس            ج ) راست روده و طحال             د ) کبد و قولون پایین رو

61- حنجره ی گوسفند دارای چند تار ( چین ) صوتی می باشد؟

الف ) یکی                        ب ) دو تا                       ج ) سه تا                      د ) بسیار زیاد

62- کمربند تناسلی در کرم خاکی بین کدام حلقه ها قرار می گیرد؟

الف ) 32- 37                   ب ) 15-20                     ج ) 37- 42                   د ) 10-15

63- جنس پلاسمودسم از چیست؟

الف ) سلولز                     ب ) پکتوسلولز                  ج ) پکتات کلسیم            د ) سیتوپلاسم

64- وضعیت استقرار آوندهای چوب و آبکش در کدام اندام های زیر مشابه است ؟

الف ) ریشه و ساقه             ب ) ریشه و برگ                ج ) ساقه و دمبرگ           د ) ریشه و دمبرگ

65- دانشمندان در بررسی حلقه های سالیانه یک درخت یکصد ساله جنگلی دریافتند حلقه های مربوط به سال های 31 تا 39 نسبت به سایر حلقه ها فشرده تر و اندازه ی سلول ها کوچکتر است . این موضوع کدام واقعیت را ر مورد دههی چهارم عمر گیاه نشان می دهد.

الف ) وجود دوره خشک سالی                                           ب ) کاهش CO2 هوا در جنگل

ج ) وجود دوره ی بی غذایی خاک                                       د ) آتش سوزی در جنگل

66- اگر برگ های گیاه تره را در آب نمک بگذاریم کدام حالت زیر اتفاق می افند؟

الف ) اکسیژن زیادی از دست می دهد                    ب ) CO2 زیادی از دست می دهد

ج ) نمک نقشی در انتقال مواد ندارد.                      د ) از خروج بخار آب جلوگیری می شود

67- از راههای عملی مشاهده توام بافت پارانشیم و کلانشیم است:

الف ) تهیه و مشاهده برش های عرضی از ساقه گیاهان خانواده نعناع

ب ) تهیه و مشاهده برش های طولی از ساقه گیاهانی که قدری مسن تر باشند

ج ) هر یک از این دو بافت روش علمی جداگانه داشته و همراه هم مشاهده نمی شوند

د ) تهیه و مشاهده برش های عرضی ساقه گیاهان نهانزادان آوندی بهتر است.

68- کدام اجزای سلولی زیر در بشره ی پیاز در زیر میکروسکوپ مشاهده نمی شود؟

الف ) هسته            ب ) دیواره ی سلولی              ج ) واکوئل                د ) کلروپلاست

69- سلول های پارانشیمی در رنگ آمیزی مضاعف به چه رنگی دیده می شوند؟

الف ) آبی          ب ) بنفش            ج ) قرمز               د ) زرد

70- در قلب انسان چند سیاهرگ خون را به دهلیز راست می ریزند؟

الف ) 2 سیاهرگ           ب ) 4 سیاهرگ          ج ) 3 سیاهرگ                د ) 5 سیاهرگ

71- انشعابات لگنچه ( کالیس ) رادر برش طولی کدام کلیه می توانید مشاهده کنید؟

الف ) انسان                ب ) گوسفند              ج ) همه پستانداران            د ) گزینه های 1و 2

72- هنگام تشریح مغز روی سقف بطن سوم کدام بخش مشاهده می شود؟

الف ) رابط سه گوش              ب ) غده پینه آل           ج ) تالاموس                د ) برجستگی چهار گانه

73- در بند پایان ماهیچه های حرکتی .................اسکلت و در مهره داران ...................اسکلت است.

الف ) درون درون               ب ) درون بیرون            ج ) بیرون بیرون             د ) بیرون درون

74- اولین انشعاب نای در شش گوسفند به کدام قطعه وارد می شود؟

الف ) لوب میانی راست           ب ) لوب میانی چپ            ج ) لوب قدامی چپ              د ) لوب قدامی راست

75- کدام یک از اندامهای زیر زوج و قرینه نمی باشند ؟

الف ) کیسه اشکی              ب )  کلیه                    ج ) شش               د ) عصب بینایی

76- برای تهیه برش عرضی استخوان و مشاهده سیستم هاورس استخوان را در کدام یک از محلول هایزیر قرار می دهند؟

الف ) اسید سیتریک             ب ) اسید کلریدریک             ج ) الکل                 د ) فرمالدئید

77- کدام جمله در مورد تعداد استخوان های انسان غلط است ؟

الف ) استخوان های بدن 6 عدد بیشتر از استخوان های اسکلت است

ب ) استخوان های بدن 4عدد بیشتر از استخوان های اسکلت است

ج ) استخوان های بدن 6 عدد کمتر از استخوان های اسکلت است

د ) تعداد استخوان های بدن و اسکلت مساوی است.

78- کدام سلول متناسب با بافتی که مقابل آن نوشته شده است نیست ؟

الف ) تار کشنده روپوست                                                  ب ) پارانشیم نرده ای- بافت زمینه ای

ج ) سلول های نگهبان روزنه اپیدرم                                        د ) سلول همراه بافت ترشحی  

79- در اندازه گیری ظرفیت حیاتی شش ها کدامیک از حجم های زیر وجود ندارد ؟

الف ) هوای مکمل          ب ) ذخیره بازدمی          ج ) هوای جاری            د ) هوای باقیمانده  

80- کدام ماهیچه در سطح پشتی شانه قرار می گیرد؟

الف ) دلتایی           ب ) سه سر بازو              ج ) پشتی بزرگ               د ) ذوزنقه ای

81- در ساختار کدام یک غشای پایه وجود ندارد؟

الف ) معده         ب ) روده           ج ) سرخرگ           د ) لوله های نفرون

82- در کدام مرحله کروموزوم ها دو کروماتیدی نیستند؟

الف ) پروفاز             ب ) تلوفاز میوز 2              ج ) تلوفاز میتوز              د ) آنافاز میوز 1

83- در ساختار بال پرندگان بالک روی کدام اسخوان قرار گرفته است ؟

الف ) انگشت اول           ب ) انگشت دوم               ج ) زند زیرین               د ) زند زبرین

84- برای رنگ کردن هسته گلبول های سفید در یک گسترش خونی از ...................استفاده می شود

الف ) الکل                     ب ) گیمسا                    ج ) لوگل                      د ) بلودو متیلن    

85- در تشریح قلب گوسفند اولین انشعاب رگی که از آئورت خارج می شود کدام است؟

الف ) سرخرگ کاروتید              ب ) سرخرگ کرونر              ج ) سیاهرگ کرونر              د ) سیاهرگ کاروتید

86- هرگاه نواری از پوست درخت را بصورت حلقه ای از دور تا دور آن برداریم میزان رشد کدام بخش گیاه بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد؟

الف ) قسمت بالای منطقه بدون  پوست                                     ب ) قسمت پایین منطقه بدون پوست

ج ) قسمت بالا و پایین منطقه بدون پوست                                  د ) فقط در قسمت بدون پوست

87- برای جریان یافتن خون در کلیه مصنوعی و انجام دیالیز کدام محلول و در چه زمانی بطور آهسته به خون تزریق می شود؟

الف ) محلول هپارین به هنگام خروج از کلیه                          ب ) محلول هپارین به هنگام ورود به کلیه

ج ) محلول دیالیز به هنگام خروج از کلیه                               د ) محلول دیالیز به هنگام ورود به کلیه

88- سلولی در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی شیئی 40 و چشمی 16 به قطری حدود 2/3 سانتیمتر مشاهده می شود اندازه واقعی آن چند میکرومتر است ؟

الف ) 50                ب ) 20                     ج ) 5                      د ) 2

89- تغییر کدام یک موجب تغییر در بزرگنمایی میکروسکوپ می شود؟

الف ) لوله میکروسکوپ                  ب ) کندانسور                 ج ) دیافراگم                 د ) شدت نور

90- کدامیک از اندامک های زیر در اپیدرم گلبرگ گیاه همیشه بهار دیده نمی شود؟

الف ) کروموپلاست                   ب ) واکوئل                 ج ) هسته                 د ) کلروپلاست

91- کدامیک جهت آزاد کردن محتویات خود دارای لایه مکانیکی می باشد؟

الف ) هاگدان سرخس             ب ) بساک لوبیا              ج ) کپسول خزه                د ) 1و2

92- ساختار کدام یک از نظز بافت شناسی با سایر گزینه ها تفاوت بیشتری دارد؟

الف ) خار در گیاه کاکتوس                              ب ) فلس گوشتی پیاز

ج ) برگ فلسی در سرو                                    د ) برگ خزه

93- جهت مشاهده سلول های منفرد پارانشیمی با پلاست رنگی کدام نمونه مناسب تر است ؟

الف ) سیب زمینی                ب ) ساقه کرفس                  ج ) میوه گوجه فرنگی                 د ) میوه گلابی

94- پرزهای سطح روده جانوران از نظر کاربرد بیشتر به چه بخشی از یک گیاه کامل شباهت دارد؟

الف ) ریشه فرعی             ب ) تار کشنده                 ج ) روزنه هوایی                 د ) سلول های آندودرم ریشه

95-ساختار نیام از نظر تشریحی مشابه کدامیک است ؟

الف ) پهنک                 ب ) میان گره ساقه             ج ) دمبرگ                 د ) ساقه

96- کدامیک از موارد زیر هم در ساقه و هم در برگ یافت می شوند؟

الف ) منافذ تبادل گاز             ب ) مزوفیل                 ج ) استوانه مرکزی                 د ) کامبیوم چوب آبکش

97- طرز قرار گرفتن ماده سفید و خاکستری در مخ شبیه ..................است

الف ) مخچه               ب ) مغز                 ج ) نخاع                   د ) بصل النخاع

98- کوچکترین بطن مغز بطن .....................می باشد.

الف ) اول                   ب ) دوم                  ج ) سوم                     د ) چهارم

99- کدامیک از بخشهای زیر فقط از سطح شکمی مغز قابل مشاهده است ؟

الف ) کرمینه              ب ) نیمکره های مخ              ج ) نیمکره های مخچه                د ) زبانه خاکستری

100- هنگام تشریح مغز از سطح پشتی دومین رابط مغزی که مشاهده می کنید چه نام دارد؟

الف ) رابط سفید قدامی                ب ) رابط سفید خلفی              ج ) رابط سه گوش              د ) رابط پینه ای

101- کف بطن چهارم را می سازد.

الف ) پایک های مغزی              ب ) بصل النخاع                ج ) پل مغزی                د ) مخچه

102- محل اتصال ساقه هیپوفیزی به مغز .......................می باشد

الف ) پایک های مغزی                ب ) قبل از پایک های مغزی                ج )بالای پل مغزی              د ) بعد از پیاز بویایی

103-   اتصال آبشامه به کدام بخش از کلیه محکمتر از سایر قسمتها می باشد؟

الف ) ناف              ب ) لگنچه                ج ) بخش قشری                 د ) بخش مرکزی

104- کدامیک هنگام ورود به کلیه دو شاخه می شود؟

الف ) میزنای               ب ) سرخرگ                 ج ) سیاهرگ                     د ) هیچکدام

105- خونی برای تعیین گروه خونی در اختیار دارید . اگر فقط با یک آنتی کور رسوب دهد گروه خونی آن..................می باشد

الف ) A+              ب ) B+                 ج ) O+               د ) AB-    

106- هنگام تشریح چشم گوساله چند عضله روی صلبیه مشاهده می شود؟

الف ) 4                   ب ) 5                ج ) 6                د) 7

107- محیط های شفاف چشم ...................عدد می باشند.

الف ) 3                 ب ) 4                   ج ) 5                 د ) 7

108- هنگام تشریح چشم لایه ای که در آن رنگ های سبز و آبی دیده می شود چه نام دارد؟

الف ) شبکیه               ب ) مشیمیه               ج ) صلبیه                   د ) عنبیه

109- اتصال شبکیه به مشیمیه در .......................بسیار محکم است.

الف ) همه نقاط              ب ) نقطه کور                  ج ) لکه زرد               د ) لبه ها

110- مدخل سرخرگ کرونر کجا قرار دارد؟

الف ) ابتدای سرخرگ آئورت                                     

111- گودال بیضی در دیواره بین ...................قرار دارد.

الف ) بطن و دهلز چپ              ب ) دهلیز و بطن راست            ج ) بطن راست و دهلیز چپ                د ) دهلیز راست و بطن چپ   

112- کدام عامل موجب بسته شدن دریچه های دو لختی و سه لختی می شود؟

الف ) انقباض برجستگی های عضلانی ( پاپیل ) بطن ها                     ب ) ضربه حاصل از فشار خون موجود در بطن ها

ج ) کشیده شدن رباطهای متصل به لتهای دریچه                               د ) انقباض دهلیزها 

113- از کدامیک به عنوان فیکساتور ( تثبیت کننده ) در آزمایشگاه استفاده می شود؟

الف ) لوگل                    ب ) فرمل                 ج ) الکل                   د ) ب و ج   

114- علت استفاده از مایع ظرفشویی برای استخراج DNA از عصاره پیاز چیست؟

الف ) تخریب دیواره سلولی                        ب ) تخریب غشاء سیتوپلاسمی

ج ) خروج محتویات سلولی                         د ) خروج DNA

115- در آزمایش استخراج DNA از عصاره پیاز علت استفاده از الکل سرد چیست؟

الف ) رسوب بهتر DNA        ب ) جدا سازی بهتر DNA       ج ) حل شدن بهتر DNA              د ) ضد عفونی عصاره پیاز

116- هنگام تشریح شش در ساختمان کدام یک از قطعات غضروفی مشاهده نمی شود؟

الف ) نای          ب ) نایژه               ج ) نایژک            د ) هیچکدام

117- قفسه سینه از چند قطعه استخوان تشکیل شده است؟

الف ) 37           ب ) 36                  ج ) 27               د ) 26

118- برای شروع کار با میکروسکوپ بهتر است از کدام عدسی شیئی استفاده کنیم؟

الف ) 4             ب ) 10                 ج ) 40               د ) 100

119- برای مشاهده کدام یک از موارد زیر دیافراگم باید به میزان کمتری باز باشد؟

الف ) برش ساقه              ب ) برش ریشه              ج ) اپیدرم              د ) اسکلرانشیم

120- میکروسکوپی دارای عدسی چشمی 10و عدسی های شیئی 4 10 40 -100 می باشد اگر بخواهیم سلولی به اندازه 20 میکرون را با این میکروسکوپ مشاهده کنیم اندازه تصویر حداکثر چقدر خواهد بود؟

الف ) 20000میلی متر               ب ) 20 میلی متر                 ج ) 2/0 میلی متر                د ) 02/0 میلی متر

121- کدامیک معرف نشاسته می باشد؟

الف ) الکل                ب ) لوگل                      ج ) بلودومتیلن                د ) فوشین

122- کدامیک از ویژگی های گیاه دولپه است؟

الف ) رگبرگ های موازی          ب ) اجزاء گل مضربی از 3           ج ) ریشه راست            د ) برگ های سوزنی

123- مهمترین تفاوت اپیدرم تره و پیاز در چیست ؟

الف ) روزنه                ب ) شکل سلول               ج ) اندازه سلول           د ) کلروپلاست

124- در کدامیک کروموپلاست را می توان  مشاهده کرد ؟

الف ) جلبک                ب ) سیب زمینی                   ج ) گوجه فرنگی             د ) خزه

125- در کدامیک آمیلوپلاست مشاهده نمی شود؟

الف ) سیب زمینی               ب ) گندم                ج ) لوبیا               د ) هویچ

126- در کدام یک پارانشیم مشاهده می شود؟

الف ) سیب زمینی           ب ) نعنا                  ج ) گوجه فرنگی                د ) هر سه مورد

127- کدام بافت به اپیدرم نزدیکتر است؟

الف ) کلانشیم            ب ) فیبر                ج ) هادی                د) اسکلرئید

128- در برش میکروسکوپی ساقه کدام مورد مشاهده می شود؟

الف ) پوست وسعت بیشتری از استوانه مرکزی دارد.

ب ) نوار کاسپاری در آندودرم مشاهده می شود

ج ) دستجات آوندی یک در میان قرار دارند

د ) آوندهای چوبی درشت تر به طرف محیط قرار دارند

129- بافت اسکلرانشیم در کدام نمونه مشاهده می شود؟

الف ) گلابی                ب ) تره                ج ) کرفس                د ) نعنا

130- دانش آموزی رشته های پنبه را در قطره ای از محیط کشت یک تک سلولی روی لام قرار داده است . به نظر شما این تک سلولی چیستو این عمل به چه منظور انجام شده است؟

الف ) پارامسی اختلال در عملکرد واکوئل های انقباضی              ب ) اوگلنا پوشاندن لکه چشمی

ج ) پارامسی کند کردن حرکت پارامسی                                د ) اوگلنا کند کردن حرکت اوگلنا

131- چنانچه یک مقطع میکروسکوپی ابتدا با درشت نمایی 100 و بعد با درشت نمایی 400 بررسی نماییم کدامیک از گزاره های زیر درست است.

1- قطر میدان دید واقعی در این صورت یک چهارم قطر میدان دید واقعی اولیه می گردد

2- قطر میدان دید ظاهری و قطر میدان دید واقعی هر دو به یک میزان افزایش می یابند

3- قطر میدان دید واقعی یک چهارم قطر میدان دید ظاهری می شود

4- قطر میدان دید ظاهری تغییری نمی کند

الف ) 1و 2                 ب ) 1و3                     ج ) 2و 4                 د ) 1و4

 

 

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 22:23 |

فصل نهم : تولید مثل گیاهان

1- گیاهان از تغییر جلبک های سبز پر سلولی به وجود آمده اند

1- خزه گیان ( 5/0 )

2- تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه

1- اسپوروفیت خزه شامل یک بخش میله مانند به نام تار( 25/0 ) و یک بخش کپسول مانند به نام هاگدان است. ( 25/0 )

2- آنتریدی ساختاری چند سلولی که درون آن سلول های جنسی نر ( آنتروزوئید ) تشکیل می شود. ( 5/0 )

3- مطابق شکل کتاب

4- به برگ های سرخس برگ شاخه می گویند. ( 5/0 )

5- الف ) محل تشکیل تخم زا در خزه آرکگن می باشد( 25/0 )

ب ) تقسیم میتوز ( 25/0 )

6- نبود ریشه و بافت های آوندی در خزه گیان باعث شده که بیش تر در محل های مرطوب زندگی و رشد نمایند. ( 25/0 )

7- آرکگن و آنتریدی ساختارهایی چند سلولی هستند که درون آن ها سلول های جنسی یا گامت به وجود می آیند. ( 5/0 )

8- الف ) اسپوروفیت خزه شامل یک بخش میله مانند به نام تار( 25/0 ) و یک بخش کپسول مانند به نام هاگدان است. ( 25/0 )

ب ) چون سرخس ها دارای آوند بوده( 25/0 ) و دانه تولید نمی کنند.( 25/0 )

9- در خزه گیان تخم حاصل ترکیب آنتروزوئید( 25/0 ) با سلول تخم زا می باشد( 25/0 )

10- آنتروزوئید بعد از ورود به آرکگن با سلول تخم زا لقاح می یابد ( 25/0 )و تخم دیپلوئید را تشکیل می دهد. ( 25/0 )

11- اسپوروفیت  سرخس ها از گامتوفیت آن بزرگ تر است بر عکس در خزه ها گامتوفیت بزرگ تر از اسپوروفیت است( 25/0 ) و اسپوروفیت وابسته به گامتوفیت استدر حالیکه اسپوروفیت سرخس مستقل از گامتوفیت آن است ( 25/0 )

12- مطابق شکل کتاب

13- درون آرکگن( 25/0 )

14- الف ) آنتریدی ساختاری چند سلولی که درون آن سلول های جنسی نر ( آنتروزوئید ) تشکیل می شود ( 25/0 )

ب ) در سطح پشتی برگ سرخس ( برگ شاخه ) ( 25/0 )

3- تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار

1- گامتوفیت نر گیاهان دانه دار به دانه گرده تمایز می یابد( 25/0 ) و گامتوفیت ماده آنها به تخمک ( 25/0 )

2- اگر اجزاء گل مضربی از 3 بود گیاه تک لپه ( 25/0 ) واگر مضربی از 4 یا 5 گیاه دو لپه است ( 25/0 )

3- در دومین سال تشکیل تخمک ها یکی از سلول های پارانشیم خورش  ( 25/0 )با تقسیم میوز چهار سلول به وجود می آورد( 25/0 ) که یکی از آنها باقی می ماند ( 25/0 )و با تقسیم متوالی میتوزی بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می دهد.( 25/0 )

4- کیسه های گرده زیر پولک های مخروط های نر قرار دارند.( 25/0 ) درون کیسه های گرده سلول هایی وجود دارد که با تقسیم میوز خود دانه های گرده ی نارس را به وجود می آورند0 25/0 ). هر سلول دانه ی گرده نارس به طور پی در پی دوبار تقسیم میتوز انجام می دهدو چهار سلول ایجاد می کند( 25/0 ) که بعدا اطراف آن ها را پوسته های سختی فرا می گیرد . دانه گرده در این حالت رسیده است.  ( 25/0 )

5- در نهاندانگان یکی از گامت های نر با سلول تخم زا لقاح می یابد( 25/0 ) و سلول تخم را که دیپلوئید است به وجود می آورد( 25/0 ) . گامت نر دیگر با با سلول دو هسته ای لقاح می یابد( 25/0 ) و سلول تریپلوئید را به وجود می آورد. ( 25/0 )

6- اندوخته غذایی دانه کاج لپه نام دارد که بخشی از گامتوفیت ماده است ( 25/0 ) و انوخته غذایی ذرت آلبومن است ( 25/0 )

7- الف ) در کاج آرکگن ها در بافت آندوسپرم ایجاد می شوند و هاپلوئید است.

ب )آلبومن

8- الف ) از رشد سلول رویشی دانه ی گرده کاج لوله ی گرده تشکیل می شود.

ب ) گلی که حلقه های پرچم و مادگی را دارد گل دو جنسی گویند. ( 5/0 )

9- مطابق شکل کتاب

10- الف ) لوله ی گرده به سمت کیسه رویانی رویش می یابد و گامت های نر را به تخم زا و سلول دو هسته ای می رساند( 5/0 )

ب ) کار لپه ها ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است ( 5/0 )

11- با تشکیل دانه ی گرده ( 25/0 ) و گامتوفیت ماده آغاز( 25/0 ) وبا تشکیل سلول تخم پایان می پذیرد ( 25/0 )

12- یکی از سلول های پارانشیم خورش رشد می کند( 25/0 ) و با تقسیم میوز چهار سلول هاپلوئید ایجاد می کند.( 25/0 ) یکی از این چهار سلول باقی می ماند و با تقسیم و رشد خود بخشی چند سلولی به نام کیسه ی رویانی به وجود می آورد. ( 25/0 )

13- الف ) از رشد سلول رویشی لوله گرده ( 25/0 ) و از تقسیم سلول زایشی دو گامت نر ایجاد می شود. ( 25/0 )

ب ) کار لپه ها ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است ( 5/0 )

14- از تقسیم ورشد سلول تریپلوئید آلبومن تشکیل می شود. ( 25/0 )

15- هر تخمک شامل پارانشیم خورش( 25/0 ) یک پوسته ( 25/0 ) و منفذی به نام سفت است ( 25/0 )

16- مطابق شکل کتاب

17- پس از تشکیل آندوسپرم روی آن آرکگن ها تشکیل می شوند.( 25/0 ) در هر آرکگن یک سلول تخم زا به وجود می آید . ( 25/0 ) هنگام لقاح گامت نر با سلول تخم زا ترکیب و تخم n2 کروموزومی تشکیل می شود. ( 25/0 )

18- پوسته سخت دانه رویان را از صدمات مکانیکی( 25/0 ) و عوامل نامساعد محیطی حفظ می کند ( 25/0 ) . این پوسته مانع از رویش سریع رویان دانه درون گیاه می شود. ( 25/0 )

19- الف ) در نهاندانگان یکی از گامت های نر با سلول تخم زا لقاح می یابدو سلول تخم را که دیپلوئید است به وجود می آورد( 25/0 ) . گامت نر دیگر با با سلول دو هسته ای لقاح می یابدو سلول تریپلوئید را به وجود می آورد. ( 25/0 )

ب ) مطابق شکل کتاب

20- الف )در دومین سال تشکیل تخمک ها یکی از سلول های پارانشیم خورش  با تقسیم میوز چهار سلول به وجود می آورد( 25/0 ) که یکی از آنها باقی می ماندو با تقسیم متوالی میتوزی بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می دهد.( 25/0)

ب ) هر پرچم از بساک( 25/0 ) و میله پرچم ساخته شده است. ( 25/0 )

21- در نهاندانگان یکی از گامت ها نر با سلول دوهسته ای لقاح می یابد و سلول تریپلوئید را به وجود می آورد .( 25/0 ) از تقسیم و رشد این سلول آلبونم تشکیل می شود. (25/0 )

22- از تقسیم هاگ ماده گامتوفیت ماده ( تخم زا ) ( 25/0 ) و از تقسیم سلول زایشی دو گامت نر ایجاد می شود. ( 25/0 )

23- تشکیل رویان با تقسیم نامساوی سلول تخم آغاز می شود.( 25/0 ) حاصل این تقسیم نامساوی دو سلول است. ( 25/0 ) از تقسیم متوالی سلول بزرگتر بخشی به وجود می آید که موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شود. ( 25/0 ) سلول کوچکتر نیز به طور متوالی تقسیم می شود و توده ی سلولی کروی شکلی را ایجاد می کند که با تمایز آن رویان به وجود می آید. ( 25/0 )

24- چون در لوبیا ونخود مواد غذایی آلبومن به طور کامل به رویان دانه منتقل می شودو در نتیجه دانه ی بالغ فاقد آلبومن است. ( 5/0 )

25- در کاج لوله ی گرده از تقسیم سلول رویشی( 25/0 ) و آندوسپرم از تقسیم میوزی یکی از سلول های بافت پارانشیم خورش ایجاد می شود. ( 25/0 )

26- به مخروط های ماده بعد از لقاح و تشکیل دانه مخروط دانه گفته می شود.( 25/0 )

27- یکی از سلول های پارانشیم خورش رشد می کندو با تقسیم میوز چهار سلول هاپلوئید ایجاد می کند.( 25/0 ) یکی از این چهار سلول باقی می ماند و با تقسیم و رشد خود بخشی چند سلولی به نام کیسه ی رویانی به وجود می آورد. ( 25/0 )

28- الف ) پارانشیم خورش ( 25/0 )             ب ) سلول زایشی ( 25/0 )

29- الف ) A : در بازدانگان بافت حاوی مواد غذایی بخشی از گامتوفیت ماده است ( 25/0 )

B : در نهاندانگان منبع مواد غذایی آلبومن است.

ب ) مطابق شکل کتاب

30- الف ) لپه ها برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می دهند. ( 5/0 )

ب ) در نهاندانگان یکی از گامت های نر با سلول تخم زا لقاح می یابد ( 25/0 ) گامت نر دیگر با با سلول دو هسته ای لقاح می یابد ( 25/0 )

4- تولید مثل غیر جنسی

1- الف ) نرگس از طریق پیاز  ( 25/0 )       ب ) زنبق از طریق ریزوم ( 25/0 )

2- مطابق شکل

3- پیوند زدن

4- الف ) ساقه ی رونده ( 25/0 )         ب ) پیاز ( 25/0 )              ج ) ریزوم ( 25/0 )            د ) غده ( 25/0 )

5- در این روش قطعاتی از گیاه ارکیده روی محیط کشت سترون ( بی میکروب ) کشت داده می شود . ( 25/0 ) از رشد این قطعات سرانجام گیاهچه های جدیدی حاصل می شود. ( 25/0 )

فصل دهم : رشد و نمو در گیاهان

1- جوانه زنی

1- مریستم های نخستین در مناطقی مانند نوک ساقه ( 25/0 ) و نزدیک به نوک ریشه ( بالای کلاهک ) وجود دارند. ( 25/0 )

2- الف ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) که محل آن درون پوست است( 25/0 ) ب ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 ) که محل آن زیر پوست است ( 25/0 )

3- الف ) اولین علامت جوانه زنی ظهور ریشه ی رویان ( ریشه چه ) است . ( 25/0 )

ب ) آبکش پسین

4-  الف ) نادرست ( 25/0 )                                          ب ) درست ( 25/0 ) 

5- الف ) قلاب از راس ساقه محافظت می کند ( 25/0 )و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاک جلوگیری می کند. ( 25/0 )

ب ) تمایز به معنی کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول است. ( 25/0 )

6- الف ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) ب ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

7- الف ) مریستم های نخستین در مناطقی مانند نوک ساقه ( 25/0 ) و نزدیک به نوک ریشه ( بالای کلاهک ) وجود دارند. ( 25/0 )

ب ) در اثر افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم نخستین ( 25/0 )

ج ) بافت های حاصل از رشد نخستین را بافت های نخستین نامند. ( 25/0 )

8- تمایز به معنی کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول است. ( 5/0 )

9- الف ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

ب ) بسیاری از سلول های گیاه بالغ می توانند همه ی ژن های خود را فعال کنند. چنین سلول هایی می توانند تقسیم شوند و توده های از سلول تمایز نیافته به نام کالوس را تولید کنند. به عبارت دیگر تمایز زدایی انجام می دهند. ( 5/0 )

10- نمو یعنی عبور از یک مرحله ی زندگی به مرحله ای دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید است . ( 5/0 )

11- الف ) رشد یعنی بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک جاندار یا تشکیل بخش هایی در بدن یک جاندار که مشابه بخش های قبلی باشد. ( 5/0 )

ب ) پروتوپلاست سلول گیاهی که دیواره ی آن را با کمک آنزیم ها یا روش های مکانیکی از آن جدا کرده اند. ( 5/0 )

12- الف ) گیاه دو ساله گیاهی است که برای تکمیل چرخه ی زندگی خود دو دوره رویشی را پشت سر می گذارد. ( 5/0 )

ب ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

13- الف ) 1- افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم سلول ها ( 25/0 )2-  نیز افزایش غیر قابل برگشت ابعاد سلول ها ( 25/0 )

ب ) کامبیوم آوندی به سمت بیرون آبکش پسین( 25/0 ) و به سمت داخل چوب پسین تولید می کند( 25/0 )

14- الف ) پیاز در دومین دوره رویشی از مواد غذایی ذخیره برای تولید محور گل استفاده می کند . گیاه دو ساله پس از پس گلدهی و تولید میوه و دانه از بین می رود. ( 5/0 )

ب ) در اثر افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم نخستین ( 25/0 )

ج ) کامبیوم چوب پنبه ساز وقتی تشکیل می شود که در نتیجه ی رشد قطری ساقه روپوست از بین برود . ( 25/0 )

15- گیاهان علفی چند ساله مواد غذایی مورد نیاز برای دوره بعدی رشد خود را در ریشه های گوشتی ( 25/0 ) و ساقه های زیر زمینی

 ( 25/0 ) ذخیره می کنند.

16- الف ) 1- افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم سلول ها ( 25/0 )2-  نیز افزایش غیر قابل برگشت ابعاد سلول ها ( 25/0 )

ب )برخی از مریستم های نزدیک به نوک ریشه بخشی از کلاهک ریشه را نیز تشکیل می دهند. (25/0 )

ج ) تفاوت در قطر عناصر آوندی چوبی که در فصل های مختلف سال به وجود آمده اندباعث تشکیل حلقه های سالیانه می شود.

17- ریشه ها علاوه بر جذب آب واملاح عمل ذخیره ی مواد غذایی را بر عهده دارند. ( 25/0 )

18- الف ) بخش هایی از گیاه که در اثر تقسیم و رشد مریستم های نخستین به وجود می آیندساختار نخستین گیاه گویند. ( 25/0 )

ب ) مریستم کامبیوم چوب پنبه ساز ( 25/0 ) مریستم کامبیوم آوند ساز ( 25/0 )

2- تنظیم رشد ونمو گیاهان

1- رسیدگی میوه ها به این روش در اثر هورمون اتیلن انجام می شود.( 25/0 ) این هورمون در اثر سوختن ناقص نفت تولید می شود.

 ( 25/0 )

2- از ژیبرلین ها برای درشت کردن دانه های انگور بدون دانه استفاده می شود. ( 25/0 ) از اکسین برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود. ( 25/0 )

3- الف ) اکسین ( 25/0 )         ب ) آبسیزیک اسید ( 25/0 )       ج ) اتیلن  ( 25/0 )           د ) سیتوکینین ( 25/0 )

4- الف ) سیتوکینین در رئوس ریشه تولید می شود ( 25/0 )

 ب ) باعث تحریک تقسیم سلولی می شودو سرعت پیر شدن برخی اندامها ی گیاهی را کاهش می دهند. ( 25/0 ) 

ج ) از آن به صورت افشانه ( اسپری ) برای شادابی شاخه ها ی گل استفاده می شود ( 25/0 )

 د ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود. ( 25/0 )

5- خفتگی دانه وضعیتی است که در طی آن حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای رشد دانه غیر فعال باقی می ماند و نمی روید. ( 5/0 )

مواد شیمیایی عامل خفتگی در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می شوند. ( 25/0 ) شسته شدن بعضی از این مواد شیمیایی را دیگر برطرف شدن خفتگی دانه ها ست. ( 25/0 )

6- الف ) درست ( 25/0 )                         ب ) نادرست ( 25/0 )

7- الف ) اکسین ( 25/0 )          ب ) اتیلن ( 25/0 )            ج ) نمو ( 25/0 )           د ) مریستم پسین  ( 25/0 )

8-  الف ) سیتوکینین  ( 25/0 )

ب ) بریدن راس ساقه باعث حذف منبع اکسین( 25/0 ) واز بین رفتن چیرگی راسی ناشی از آن ( 25/0 ) و درنتیجه باعث رشد جوانه های جانبی می شود. ( 25/0 ) بدین ترتیب می توان به چگونگی تاثیر هرس کردن و بریدن سر شاخه های گیاهان در پر شاخه و برگ شدن آن ها پی برد.

9- میزان اتیلن تحت تاثیر تنش آب ( 25/0 ) واکنش به زخم های مکانیکی بافت ها ( 25/0 ) آلودگی هوا ( 25/0 ) عوامل بیماریزا

( 25/0 ) شرایط غرقابی و بی هوازی( 25/0 ) افزایش می یابد.

10- اثر بازدارندگی که در شرایط طبیعی از طرف جوانه ی راسی بر جوانه های جانبی و از طریق اکسین اعمال می شود چیرگی راسی نامیده می شود. ( 5/0 )

11- هورمون ماده ای شیمیایی است که در یک محل از بدن جاندار تولید می شود واز آن جا به سوی محل دیگری حرکت می کندودر آن جا باعث ایجاد پاسخ می شود. اما در گیاهان ممکن است محل تولید و اثر هورمون یکی باشد.به دلیل این که برخی از هورمون ها ی گیاهی باعث تحریک رشد و برخی باعث بازدارندگی رشد می شوند بسیاری از دانشمندان ترجیح می دهند که از اصطلاح تنظیم کننده رشد به جای هورمون استفاده نمایند. ( 5/0 )

12- هورمون آبسیزیک اسید تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله ی بستن روزنه ها ( 25/0 ) و حفظ جذب آب توسط ریشه ها تنظیم می کند. ( 25/0 )

13- الف ) پاسخ گیاه به طول روز و شب نور دورگی نامیده می شود. ( 25/0 )

ب ) 1- ژیبرلین ( 25/0 )  2- اکسین ( 25/0 )   3- اتیلن ( 25/0 )

14- خفتگی به گیاهان کمک می کند تا با جلوگیری از رشد جوانه ها و جوانه زنی دانه ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمه ی زمستان به بقای خود ادامه دهندو از بین نروند. ( 5/0 )

15- الف ) اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود ( 25/0 )در نتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به سلول های سمت روشن آن طویل تر می شوند. ( 25/0 ) تفاوت بین طول دیواره های سلولی دو سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود. ( 25/0 )

ب ) سیتوکینین

16- الف ) اکسین ( 25/0 )                    ب ) ژیبرلین ( 25/0 )

17- الف ) اگر خاک اطراف ریشه ها ی گیاه از آب اشباع شود دیگر اکسیژن کافی برای تنفس سلولی ریشه ها تامین نمی شود و در چنین وضعیتی معمولا ریشه ها می میرند ( 25/0 )

ب ) - هورمون آبسیزیک اسید تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله ی بستن روزنه ها ( 25/0 ) و حفظ جذب آب توسط ریشه ها تنظیم می کند. ( 25/0 )

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود. ( 25/0 )

18- الف ) اتیلن ( 25/0 ) و آبسیزیک اسید ( 25/0 ) بازدارنده رشدند.

ب ) گیاهانی که گلدهی آن ها  هنگامی که طول روز بلندتر از مدت زمان خاصی باشد صورت می پذیرد روز بلند گویند. ( 5/0 )

19- الف ) در جانوران همگام با نمو دسته ای از ژن ها که کنترل کننده ی تمایز هستند غیر فعال می شوندو بیش تر آن ها مجددا مورد استفاده قرار نمی گیرند. بیش تر تمایز پس از بلوغ متوقف می شود. بر عکس گیاهان به طور مداوم با مریستم های خود سلول های جدید به وجود می آورند. این سلول ها تمایز پیدا می کنندو جانشین بافت های موجود شوندو یا به این بافت ها اضافه می گردند از این رو گیاه معمولا در طول زندگی به نمو خود ادامه می دهد. ( 5/0 )

ب ) اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود ( 25/0 )در نتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به سلول های سمت روشن آن طویل تر می شوند. ( 25/0 ) تفاوت بین طول دیواره های سلولی دو سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود.

20- الف )بریدن راس ساقه باعث حذف منبع اکسین واز بین رفتن چیرگی راسی ناشی از آن ( 25/0 ) و درنتیجه باعث رشد جوانه های جانبی می شود. بدین ترتیب می توان به چگونگی تاثیر هرس کردن و بریدن سر شاخه های گیاهان در پر شاخه و برگ شدن آن ها پی برد. ( 25/0 )

ب ) خفتگی به گیاهان کمک می کند تا با جلوگیری از رشد جوانه ها و جوانه زنی دانه ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمه ی زمستان به بقای خود ادامه دهندو از بین نروند. ( 5/0 )

21- الف ) اکسین ( 25/0 )

ب ) اسید آبسیزیک ( 25/0 )

ج ) در کشت بافت از سیتوکینین ها به منظور تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته استفاده می شود. ( 25/0 )

د ) گیاهانی که گلدهی آن ها تحت تاثیر طول روز قرار نمی گیرد گیاهان بی تفاوت گویند. ( 25/0 )

22- الف ) - هورمون آبسیزیک اسید تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله ی بستن روزنه ها ( 25/0 ) و حفظ جذب آب توسط ریشه ها تنظیم می کند. ( 25/0 )

ب ) اگر یک شب بلند با کمک فلاش نوری شکسته شود گیاهان روز بلند گل می دهند ولی گیاهان روز کوتاه گل تشکیل نمی دهند. (‌5/0 )

23- الف ) اکسین ( 25/0 )         ب ) سیتوکینین ( 25/0 )           ج ) پروتوپلاست ( 25/0 )           اتیلن ( 25/0 )

فصل یازدهم : تولید مثل و رشد ونمو جانوران

1- روش های تولید مثل جنسی در جانوران

1- پستانداران تخم گذار مثل پلاتی پوس ( 5/0 )

2- پلاتی پوس پستانداری است که شباهت زیادی به خزندگان داردو مانند آن ها تخم می گذاردولی برعکس خزندگان تخم هایش را برای مدتی در بدن خود نگه می دارد و کمی قبل از خروج نوزادان از تخم .تخم گذاری می کند. ( 5/0 )

3- تخمک های این جانداران دارای دیواره های چسبناک ژله ای و محکمی هستندکه تخمک و سپس جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کنند. ( 5/0 )

4- اندوخته غذایی تخمک مخلوطی از چربی ( 25/0 ) و پروتئین است. ( 25/0 )

5- انواع لقاح عبارتند از : 1- لقاح خارجی ( 25/0 ) 2- لقاح داخلی ( 25/0 )

6- پستاندار تخم گذار پلاتی پوس ( 25/0 ) و پستاندار کیسه دار کانگورو ( 25/0 )

7- زیرا جنین در دوران رشد هیچ رابطه ی تغذیه ای با مادر نداردو در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند. ( 5/0 )

8- در ساختار تخم خزندگان پوسته های حفاظتی ضخیم دیده می شود. ( 5/0 )

9- الف ) چون اپاسوم وسیله ی تغذیه ی جنین را به طور کامل در اختیار ندارد. ( 25/0 )

ب ) تخمک های این جانداران دارای دیواره های چسبناک ژله ای و محکمی هستندکه تخمک و سپس جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کنند. ( 5/0 )

10- مطابق شکل کتاب

2- تولید مثل انسان

1- الف ) مژک ها ( 25/0 ) و زایده هایی که در ابتدا و در طول لوله ی فالوپ قرار دارند ( 25/0 ) تخمک را که خود وسیله ی حرکتی نداردبه داخل لوله های فالوپ وارد و آن را می رانند.

ب ) حدود شش روز پس از لقاح بلاستوسیست به جداره ی رحم متصل می شود به این عمل جایگزینی گویند. ( 25/0 )

2- هورمون FSH و LH

3- الف ) مرحله ی فولیکولی ( 25/0 ) و مرحله لوتئال ( 25/0 )

ب ) استروژن ( 25/0 ) و پروژسترون ( 25/0 )

4- الف ) تستوسترون ( 25/0 ) همراه FSH

ب ) اپی دیدیم ( 25/0 )

5- مرحله ی فولیکولی ( 25/0 ) و مرحله لوتئال ( 25/0 )مرحله ی فولیکولی که توسط هورمون های هیپوفیز پیشین تنظیم می شود. (25/0 )و مرحله ی لوتئال توسط هورمون های جسم زرد تنظیم می شود. ( 25/0 )

6- الف ) هورمون LH ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند. ( 25/0 )

ب ) اپیدیدیم بالغ شدن اسپرم و ذخیره آن  ( 25/0 )   

ج ) ترشح هورمون استروژن ( 25/0 )

د ) ترشح پروژسترون ( 25/0 )

ه ) حفاظت از جنین ( 25/0 )

7- وزیکول های سر اسپرم دارای آنزیم هایی هستند که کمک می کنند تا اسپرم به درون گامت ماده نفوذ کند و با آن لقاح انجام دهد.( 25/0 ) میتوکندری ها انرژی لازم برای حرکت اسپرم را تامین می کنند. ( 25/0 )

8- جسم زرد در مرحله لوتئال ( 25/0 ) وتحت تاثیر هورمون LH ایجاد می شوند. ( 25/0 )

9- مرحله ی فولیکولی هنگامی آغاز می شود که هیپوفیز پیشین هورمون FSHو هورمون LH را به جریان خون ترشح می کند. ( 5/0 )

10- وظیفه ی اپیدیدیم بالغ شدن اسپرم ( 25/0 ) و ذخیره آن ( 25/0 )

11- الف ) فولیکول عبارت است از تعدادی سلول سوماتیک ( پیکری ) که یک گامت نابالغ را احاطه کرده اند و به آن مواد غذایی می رسانند.( 5/0 )

ب ) توده ی در حال رشد و نمو در هشت هفته ی اول حاملگی رویان نامیده می شود. ( 5/0 )

12- غده های برون ریز دستگاه تناسلی مرد عبارتند از : وزیکول سمینال ( 25/0 ) غده ی پروستات ( 25/0 ) و غده های پیازی  میزراهی ( 25/0 )

13- اگر حاملگی رخ ندهد مقادیر استروژن و پروژسترون کاهش می یابند. این کاهش سبب ریزش دیواره ی رحم می شودو به این ترتیب یک چرخه ی قاعدگی به پایان می رسد. ( 1 )

14- الف ) غده های وزیکول سمینال مایعی سرشار از مواد قندی تولید می کنند.( 25/0 ) که انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می کنند.( 25/0 )

ب ) بعد از تخمک گذاری LH سبب می شود سلول های فولیکولی که پاره شده اند رشد کنند( 25/0 ) و تشکیل توده ای به نام جسم زرد بدهند. ( 25/0 )

15- لوله ی فالوپ مسیری است که تخمک از طریق آن از تخمدان به سمت رحم حرکت می کند. ( 5/0 )

16- الف ) هورمون LH که ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند ( 25/0 ).و هورمون FSH که همراه با تستوسترون تولید اسپرم را در لوله های اسپرم ساز تحریک می کند. ( 25/0 )

ب ) چرخه تخمدان چرخه ای که در آن تخمدان ها تخمک ها را طی یک سری وقایع آماده و رها می سازند. ( 5/0 )

17- الف ) هورمون LH که ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند ( 25/0 )

ب )  غده های وزیکول سمینال مایعی سرشار از مواد قندی تولید می کنند که انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می کنند ( 25/0 )

18- بعد از تخمک گذاریLH سبب می شود سلول های فولیکولی که پاره شده اند رشدکنندوتشکیل توده ای به نام جسم زرد بدهند.(25/0 )

باعث ترشح هورمون پروژسترون می شود. ( 25/0 )

19- غده ی پروستات ( 25/0 ) و غده های پیازی میز راهی ( 25/0 )

20- حداکثر میزان LH سبب می شود گامت ها اولین تقسیم میوزی خود را کامل کنند ( 25/0 )و نیز سبب می شود فولیکول و تخمدان پاره شوند. هنگامی که فولیکول پاره شود تخمک گذاری رخ می دهد. ( 25/0 )

21- الف ) سلول هایی که بینابین لوله های اسپرم ساز جای دارند. ( 25/0 )

ب ) مرحله ی فولیکولی ( 25/0 ) و مرحله لوتئال ( 25/0 )

22- الف ) تولید هورمون تستوسترون  ( 25/0 )                               ب ) وارد کردن تخمک به داخل لوله فالوپ ( 25/0 )

ج )کوریون با تعامل با رحم تشکیل جفت جفت می دهد.( 25/0 )         د ) باعث جلو راندن اسپرم در  میزراه می شوند. ( 25/0 )

23- استروژن و پروژسترون سبب ایجاد یک مکانیسم خود تنظیمی منفی می شوند که ترشح FSHو LH را مهار می کنند . این خود تنظیمی منفی از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله ی لوتئال جلوگیری می کند. ( 5/0 )

24- الف ) انرژی لازم برای اسپرم ها را فراهم می کنند ( 25/0 )                            ب ) غذا رسانی از مادر به رویان ( 25/0 )

ج ) باعث ترشح هورمون پروژسترون می شود. ( 25/0 )                                        د ) وظیفه ی اپیدیدیم بالغ شدن اسپرم ( 25/0 )

25- دمای طبیعی بدن برای نمو کامل اسپرم مناسب نیست و اسپرم سازی در دمای پایین تر از آن صورت می گیرد. دمای کیسه ی بیضه سه درجه پایین تر از دمای بخش های مرکزی بدن است و بنابراین برای تولید اسپرم مناسب است.( 5/0 )

26- الف ) هورمون LH که ترشح هورمون جنسی تستوسترون را تحریک می کند ( 25/0 )

ب ) باعث خنثی شدن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده می شود. ( 25/0 )

ج ) مانع از ترشح بیش تر FSH و LH از هیپوفیز پیشین می شود . ( 25/0 )

د ) کوریون با تعامل با رحم تشکیل جفت جفت می دهد.( 25/0 )

27- الف ) وزیکول سمینال ( 25/0 )

 ب )  . این کاهش سبب ریزش دیواره ی رحم می شودو به این ترتیب یک چرخه ی قاعدگی به پایان می رسد. ( 25/0 )

ج ) پس از سن بلوغ ( 25/0 )

28- الف ) سلول هایی که بینابین لوله های اسپرم ساز جای دارند. ( 25/0 )

ب ) اپی دیدیم ( 25/0 )

29- هورمون استروژن ( 25/0 ) و اثر آن افزایش ترشح LH ( 25/0 )

3- نمو

1- کوریون ( 25/0 ) غذا رسانی به رویان از طریق مادر ( 25/0 )

2- آمنیون ( 25/0 ) و کوریون ( 25/0 )

3- اکثر مواد مانند داروها و مواد آسیب رسان از جفت عبور می کنند . بنابراین اگر مادر مواد زیان آور مصرف کند رویان نیز آسیب خواهد دید. ( 5/0 )

4- الف ) جایگزینی ( 25/0 )                      ب ) کوریون ( 25/0 )

5- توده ی سلولی توپی شکل تو خالی که حدود شش روز بعد از لقاح به رحم متصل می شود. (5/0 )

6- آندودرم ( 25/0 ) مزودرم ( 25/0 ) و اکتودرم ( 25/0 )

7- آمنیون ( 25/0 ) و کوریون ( 25/0 )

8- ساختاری که از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند ( 5/0 )

9- آندودرم ( 25/0 ) مزودرم ( 25/0 )

10- الف ) ناشی از کاهش تولید استروژن ( 25/0 )      ب ) غذا رسانی به رویان از طریق مادر ( 25/0 )و دفع مواد دفعی رویان ( 25/0 )

ج ) اندازه ی ابعاد بدن رویان یا جنین به خوبی سن آن را نشان می دهد. ( 25/0 )

 

 به امید موفقیت شما در امتحانات نهایی

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد جباری در شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 22:20 |